دانلود رایگان

پروژه بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان برنامه ها ی آموزشی مهارت های زندگی به دامنه وسیعی از مهارتهای زندگی به دامنه وسیعی از مهارتها برمی گردد, اما مهارتهای اجتماعی و ارتباطی از ج

دانلود رایگان پروژه بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش آموزاننوع فایل: word
قابل ویرایش 195 صفحه

مقدمه:
دورۀ نوجواني دوره اي است كه در مصادف با تغيير و انتقال در برگ ، 1990 ) . استقلال نسبي از والدين و وابستگي به گروه همسالان و دوستان ، رشد و تحول مفهوم خود و هويت يابي اجتماعي و جنسي ، اتتخاب رشته تحصيلي ، برنامه ريزي براي دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملي هستند كه براي نوجوانان تنيدگي هايي را ايجاد مي كنند (فورنت و همكاران ،1998 ) اين عوامل تنيدگي زا توأم با خواست ها و تقاضا هاي آموزشي در محيط مدرسه و انتظارات والدين از نوجوانان ، سلامت و بهداشت رواني آنها را به مخاطره مي اندازد و بر عملكرد كلي و تحصيلي آنها تأثير منفي مي گذارد (نايمي و واينيوماكي ،1999 ) پژوهش ها حاكي است افرادي كه در رويارويي با چنين مسائلي فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند ، آسب پذير بوده و مشكلاتي نظير افسردگي ، اضطراب ، تنهايي و احساس طرد شدگي ، كمرويي ، خشم ، تعارض بين فردي و....را تجربه مي كنند. در عين حال پژوهش هاي بيشماري حاكي است كه بسياري از مشكلات بهداشتي و اختلالات رواني – عاطفي ريشه هاي رواني – اجتماعي دارند و ارتقاي مهارتهاي مقابله اي و توانايي هاي رواني – اجتماعي در بهبود و سلامت روانشناختي افراد بسيار مؤثر است . اين توانايي ها فرد را براي مقابله مؤثر باموقعيت هاي تعارض زا ياري مي كند و شخص را قادر مي سازد تا در رابطه با ساير افراد جامعه ، فرهنگ و محيط خود به گونه اي مثبت و سازگارانه عمل كرده و سلامت به ويژه سلامت رواني خود را تامين كند . به همين دليل در سالهاي اخير آموزش مهارتهاي زندگي براي آماده نمودن افراد هنگام مقابله با مشكلات و فشارهاي زندگي و ايجاد رفتارهاي مثبت و كاهش رفتارهاي منفي و در نتيجه دستيابي به زندگي موفقيت آميز مورد توجه روانشنا سان و دست اندر كاران نظام هاي آموزشي قرار گرفته است.

برنامه ها ي آموزشي مهارت هاي زندگي به دامنه وسيعي از مهارتهاي زندگي به دامنه وسيعي از مهارتها برمي گردد، اما مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي از جمله مهارت هايي مي باشد كه آموزش اين مهرت ها تأثير قابل توجهي بر كاهش رفتارهاي منفي و افزايش رفتارهاي مثبت و سازگارانه داشته است .در حقيقت ، ارتباط بين فردي يكي از مهمترين توانايي هاي بشر است اما برخي افراد در برقراري ارتباط ،مهارت لازم را نداشته و يا پاسخ هاي آنها اغلب اثري منفي بر ارتباط دارند و همين سدهاي ارتباطي ممكن است به تنهايي و كناره گيري اجتماعي و نيز عدم كارايي تحصيلي و شغلي فرد منجر شود . حتي برخي از صاحب نظران معتقد ند كه اختلالات رواني در اصل ناشي از مشكلات مربوط به ارتباط نا مناسب است و بيمار رواني از روابط انساني محروم مانده است (بولتون ترجمه سهرابي ،1381 ) . بنابراين با آگاهي از نقش مهارت هاي اجتماعي در تأمين سلامت روانشناختي افراد و با توجه به اهميت يادگيري اين مهارت ها براي مواجهه با مسائل و مشكلات روز مره و تأثير آن بر بهبود زندگي فردي و اجتماعي اين تحقيق در صدد است تا ميزان اثر بخشي آموزش اين مهرت ها در سلامت روانشناختي دانش آموزان مراجعه كننده به مراكز مشاوره را بررسي كند.

فهرست مطالب:
1-1مقدمه
1-2بيان مسأله
1-3ضرورت و اهميت پژوهش
1-4اهداف پژوهش
1-4-1هدف كلي
1-4-2اهداف جزئي
1-5فرضيه هاي پژوهش
1-6تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها
1-6-2شيوه هاي حل مساله
1-6-3شيوه هاي حل تعا رض بين فردي
1-6-3مهارت جرأت ورزي
فصل دوم
پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري
2-1مفهوم سلامت
2-2ابعاد سلامت
2-3-مهارتهاي زندگي و مهارت هاي ارتباطي
الف )مهارت هاي زندگي
كسب دانش
2-3-1-1مؤلفه هاي حل مسأله
2-3-1-3سبکهای حل مساً له
2-3-1-4نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
2-3-2-1تعریف و ماهیت تعارض
2-3-2-2انواع تعارض
-2-3-2-3منابع تعارض
2-3-2-4سبک های حل تعارض
2-3-3-1تعریف جرأت ورزی
2-3-3-2اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی
فصل سوم
روش شناسي تحقيق
مسأله مورد بررسي
3-2متغیرهای مستقل و وابسته
3-3جامعه آماری
-4-4نمونه و روش نمونه گیری
3-5-1مقیاس SCL-90-R
الف) معرفی مقیاس
روش بدست آوردن نمرۀ شاخص های کلی
3-5-2مقیاس شیوه حل مسأله
الف) معرفی مقیاس
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات
3-5-3مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسیII)
الف) معرفی مقیاس
شیوۀ همراهانه (7 ماده ):
شیوۀ مهربانانه (6 ماده):
شیوۀ سلطه گرانه (4 ماده)
ب)شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس
ج)شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات
3-5-4مقیاس جرأتمندی جرابک
الف) معرفی مقیاس
ب) شواهد مربوط به اعتبار و روایی مقیاس
ج) شیوه نمره گذاری و تفسیر نمرات
روش جمع آموری اطلاعات
فصل چهارم
يافته هاي تحقيق
مسأله مورد بررسي
4-1فراوانی گروه ها
جدول 4-1جدول فراوانی گروه آزمایش و کنترل
4-2-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق
الف)آمار توصیفی
جدول 4-2میانگین ،انحراف استاندارد، دامنه ،حداقل و حداکثر نمرات آزمودنیها در پیش آزمون
مقیاس SCL-90_R(N=60)
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
5-2محدودیت های پژوهش
5-3پیشنهادات
2-1مفهوم سلامت
سلامت جسماني
سلامت اجتماعي
سلامت هيجاني
سلامت عقلاني
سلامت معنوي
سلامت روان شناختي
2-3-مهارتهاي زندگي و مهارت هاي ارتباطي
الف )مهارت هاي زندگي
پيشگيري از مشكلات و ارتقاي
بهداشت روان
ب) مهارت های ارتباطي
2-3-1-حل مساله
2-3-1-1مؤلفه هاي حل مسأله
الف ) جهت گيري به مساله
ب) مهارت هاي خاص حل مساله
2-3-1-2راهبردهاي مقابله اي
2-3-1-3سبکهای حل مساً له
2-3-1-4نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
2-3-2حل تعارض بین فردی
2-3-2-2انواع تعارض
الف )تعارض فرد با خود
ب ) تعارض های گروهی و سازمانی
-3-2-3منابع تعارض
2-3-2-4سبک های حل تعارض
2-3-2-5روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها
الف ) تعارض های شخصی و بین فردی
منابع مورد استفاده

فهرست جداول:
جدول 4-3میانگین ، انحراف معیار ، دامنه ، حداقل وحداکثر نمرات آزمودنی ها در پس آزمودن
مقیاس SCL-90_R (60=N)
جدول 4-4نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون مقیاس شیوه حل مسأله
جدول 4-5نمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیوۀ حل مسأله
جدول 4-6 نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک
جدول 4-7نمرات آزمودنی ها در پس آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک
جدول 4-8نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم
جدول 4-9نمرات آزمودنی ها در پس آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم
ب) آمار استنباطی
جدول 4-10 نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابسته : سلامت روانی
جدول 4-11 نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛متغیر وابسته :شیوه حل تعارض سازنده
جدول 4-12 نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛متغیر وابسته : شیوه حل تعارض غیر سازنده
جدول شماره 4-13 نتایج تحلیل کواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته : حل مسأله سازنده
جدول4-14 نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته: جرأت ورزی
جدول 4-15 نتایج آزمون tبرای مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی در سلامت روانشناختی دو گروه راهنمایی و متوسطه

منابع ومأخذ:
ادیب.یوسف؛ فردانش.هاشم (1382) مهارتهای زندگی مورد نیاز دانش آموزان مقطع راهنمایی ، مجله دانشور رفتار ،دانشگاه شاهد ، سال دهم ،دوره جدید ، شماره 3،اسفند 1382.
احمدی زاده . محمدجواد(1373) بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسأله بر برخی از ویژگی های شخصیتی نوجوانان تحت پوشش مراکز شبانه روزی بهزیستی ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشکده علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی.
اسماعیلی . علی (1383) هنجاریابی آزمون SCL-90-R و مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشگاه های تهران به منظورارائه خدمات مشاورهای مناسب , بانک اطلاعات بهداشت روانی دانشجویان .
  1. iransco.org
باباپور خیرالدین .جلیل ؛ رسول زاده کاظم ؛ اژه ای . جواد؛ فتحی آشتیانی . علی (1382) بررسی رابطه بین شیوه های حل مساله و سلامت روانشناختی دانشجویان ، مجله روانشناسی علمی _ پژوهشی 25 ، سال هفتم ، شمارۀ 1، بهار 1382.
باباپور خیرالدین .جلیل(1381) بررسی شیوۀ حل مسأله و حل تعارض و سلامت روانشناختی در میان دانشجویان ، پایان نامه دکتری روانشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران .
باباپور خیرالدین .جلیل(زیر چاپ) بررسی تأثیر مدیریت تعارض بر سلامت روان شناختی ،مجله روانشناسی دانشگاه تبریز .
باباپور خیرالدین .جلیل؛ صبحی قراملکی. ناصر (1380).اختلالات یادگیری ، چاپ اول، انتشارات سروش ، تهران .
بولتون .رابرت (1381) روانشناسی روابط انسانی ، ترجمه حمید رضا سهرابی ، تهران ، انتشارات رشد.
پوپ . الیس ؛مک هال سوزان ؛ کرای هد ادوارد (1373) افزایش احترام به خود در کودکان و نوجوانان ، ترجمه پریسا تجلی ، تهران انتشارات رشد.
حیدری تفرشی . غلامحسین ؛ یوسفی سعید آبادی . رضا ؛ خدیوی . اسدالله (1381) نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز ، تهران ، انتشارات فراشناختی اندیشه ، چاپ اول.
رامشت . مریم ، فرشاد . سیامک (1383) ، بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشجویان ، ارائه در دومین سمینار بهداشت روان دانشجویان اسفند 1383.
http://counscling .ut.ac.ir
رمضانخانی . علی ، سیاری علی اکبر (1378) بررسی وضعیت آموزش مهارت های زندگی در نظام آموزش و پرورش ، گزارش تحقیق دفتر یونیسف در ایران و دفتر مطالعات بین المللی وزارت آموزش و پرورش .
دفت. ریچارد ال (1999)مبانی تئوری و طراحی سازمان ، مترجم علی پارساییان و سید محمد اعرابی ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، تهران ، 1378 .
دلور. ژاک(1375) یادگیری گنج درون ، ترجمۀ فاطمه فقیهی و علی رئوف ، تهران ، پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت ، تک نگاشت .
ساپینگتون .اندورا (1379) ، بهداشت روانی ، ترجمۀ حمید رضا حسینشاهی برواتی ، تهران،
انتشارات روان.
سازمان جهانی بهداشت(1377) برنامه آموزش مهارت های زندگی ، ترجمه ربابه نوری قاسم زاده و پروانه محمد خانی ، تهران ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
سرمد . غلامعلی (1378) روابط انسانی در سازمان های آموزشی ، انتشارات سمت ، تهران .
شاهرکنی . سید حبیب الله ، (1380) راهکارهای رویارویی با تعارض ، ماهنامه توسعه مدیریت ، شماره 34.
شریعت یار . ربابه (1383) بررسی رابطه بین جرأت مندی و شیوه های حل مسأله در دانشجویان مقطع کارشناسی مقطع تبریز ، پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه تبریز.
شفیع آبادی . عبدالله ، ناصری . غلامرضا (1375) نظریه های مشاوره و روان درمانی ، مرکز نشر دانشگاهی تهران ، چاپ پنجم .
صافی . احمد (1379)" آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطه ، تهران ، انتشارات سمت.
طارمیان . فرهاد ، مهجویی . ماهیار ، فتحی . طاهر (1383) مهارت های زندگی : کتاب راهنمای اجرای فعالیت های پرورشی دوره متوسطه ، تهران ، انتشارات برگ نفیس .
فرگاس .جوزف .پی،(1379)، روانشناسی تعامل اجتماعی ، ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت ،چاپ دوم ، تهران ، انتشارات ابجد.
فنسترهایم. هربرت ؛ بر . جین (1373)روانشناسی آموزش قاطعیت ، ترجمه عباس چینی ،چاپ اول ، تهران ، نشر البرز.
کارتلج . جی ؛ میلبرن . جی . اف(1372) آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان ، ترجمه محمد حسین نظری نژاد ، مشهد ، انتشارات آستان قدس .
کرمانی . میر جواد(1381) بررسی عوامل مؤثر درپایین بودن سطح مهارت های زندگی دانش آموزان ابتدایی استان آذربایجان شرقی / چکیده نامه پژوهشی ،سال اول ، شماره اول ، زمستان 1382.
-کلینیکه . کریس.ال (1380) مهارت های زندگی ، ترجمۀ شهرام محمد خانی ، تهران ، انتشارات سپند هنر.
کنرلی . هلن (1382) اختلالات اضطرابی ، ترجمه سیروس مبینی ، تهران ، انتشارات رشد .
کیامنش . علیرضا (1379) سنجش صلاحیت های دانش آموزان پایۀ پنجم دبستان ، گزارش تحقیق ، تهران ، پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت .
محمدی فریده ؛ صاحبی . علی (1380) بررسی سبک حل مساله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی ، مجله علوم روانشناختی ، جلد اول ، شماره اول، 42-24.
میر زاده . میر حمایت (1381) بررسی عوامل مؤثر در پایین بودن سطح مهارتهای زندگی دانش آموزان ابتدایی از نظر معلمان و اولیای دانش آموزان ، تبریز ، شورای تحقیقات آذربایجان شرقی.
ناصری . حسین ، نیکپور . ریحانه (1383) بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهداشت روانی دانشجویان ، سازمان بهزیستی کشور ، ارائه در دومین سمینار بهداشت روان دانشجویان در اسفند 83.
http://counscling.ut.ac.ir
نوری. ربابه (1381)مهارت حل مسأله ، تهران از انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور .
وود. جولیاتی (1379) ارتباط میان فردی ، ترجمۀ مهرداد فیروز بخت ، تهران ، انتشارات مهتاب.
هارجی . اون ؛ ساندرز . کریستین ؛ دیکسون . دیوید (1377) مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی ،ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت ، تهران ، انتشارات رشد.


پروژه


بررسی


اثر


بخش


آموزشی


مهارتهای


اعتبارتی


بر


سلامت


روان


شناسی


دانش آموزانمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد خاتميت پيامبر اعظم (ص) در قرآن 8ص

فرمول تولید صابون شفاف

دانلود گزارش تخصصی درس رياضي افزایش علاقه مندي دانش آموزان به درس..

مشاركت تجارتي (جوينت ونچر)، 23 صفحه ورد

تحقیق درباره سوره احزاب

حسابداری مدیریتی

سنگ شناسی -21 صفحهword

تحقیق درباره آشنایی با انجمن روانشناسی ایران.doc

دانلود تحقیق در مورد سيره پيامبر 05 (چند مورد از سيره هاي پيامبر)

پاورپوینت در مورد معرفي ابزار دستي تشخيصي در پزشكي

دانلود تحقیق کودتای 28 مرداد

دانلود پروژه بررسی اتصالات سست در شبکه های توزیع با استفاده از ترموگرافی

پاورپوینت درباره مديريت عدم انطباق و مميزي آزمایشگاه مرجع سلامت

تولید سرکه از سیب 17ص

پاورپوینت در مورد اخلاق کارو ارزشهای سازمانی

كاربردهاي بيوتكنولوژي در ژنتيك و اصلاح دام

دانلود پاورپوینت تفسیر آیات 61توبه ،8عنکبوت و 92یوسف

مقاله سنسورهای اندازه گیری دبی