دانلود رایگان

پروژه شناسايي راه كارهاي عملي و مصاديق فعاليت هاي كاوشگري صورت گرفته در آموزش علوم تجربي مدارس ابتدايي - دانلود رایگاندانلود رایگان یکی از دغدغه های دهه اخیر آموزش و پرورش کشورمان آموزش علوم در دوره ابتدایی بوده است بطوری که در دهه ی 70 اقدام به تألیف کتب جدید علوم تجربی نمو

دانلود رایگان پروژه شناسايي راه كارهاي عملي و مصاديق فعاليت هاي كاوشگري صورت گرفته در آموزش علوم تجربي مدارس ابتدايينوع فایل: word
قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:
یکی از دغدغه های دهه اخیر آموزش و پرورش کشورمان آموزش علوم در دوره ابتدایی بوده است بطوری که در دهه ی 70 اقدام به تألیف کتب جدید علوم تجربی نمود، معلمان در دوره های روش تدریس علوم آموزش داده شدند در دهه 1380 تلاش گردید تا روش ارزشیابی تحصیلی تغییر یابد و به کیفیت های آموزشی توجه شود. ولی تحقیقاتی که متعاقب اجرای این برنامه انجام گرفت نشان داد که در فرایند آموزش علوم مشکلاتی وجود دارد. از جمله اینکه درصد قابل توجهی از معلمان به شیوه ی سنتی علوم را آموزش می دهند و ارزشیابی می کنند در حالی که امروزه بر روش تدریس فعال مانند اکتشافی تایید می شود زیرا در این روش فرصت های اکتشافی به دانش آموزان داده می شود. یادگیری به دست آمده پس از اجرای این فرصت ها پایدار می باشد. امروزه بر ارزشیابی کیفی تایید می شود یعنی مهارت های دانش آموز، مشاهدات او ، فرضیه سازی و حل مساله او مورد توجه می باشد. در روش تدریس کاوشگری به این پارامترهای کیفی می توان توجه نمود. با وجودی که دانش آموزان ایرانی از هوش و استعداد درخور توجهی برخوردارند ولی درصد قابل توجهی از آنها در درس علوم ضعف داشته و کاربرد مفاهیم مطرح شده در غلوم را نمی دانند و تجربه عملی آن کمرنگ می باشد. سطح انتظار آموزش و پرورش از معلمان علوم این است که در تدریس مفاهیم علوم فرصت های یادگیری داخل کلاس و خارج از کلاس برای دانش آموزان ایجاد کنند و بر اساس شیوه نامه ارزشیابی مستمر، کلیه فعالیت های دانش آموز در طول هفته ارزیابی و ارزش آن در دفتر ارزشیابی تحصیلی دانش آموز ثبت شود. اتکا بیش از حد به نمرات کتبی جایز نمی باشد. از طرفی اسناد موجود ننشان می دهد برخی از معلمان به این سطح انتظار کم توجه می باشند و لذا همین رویکرد انگیزه ای برای نگارنده انگیزه ای به وجود آورد تا وضعیت آموزش علم به شیوه کاوشگری را در هدایت ابتدایی موضوع پژوهش خود قرار دهد. در دوران معاصر به دلیل گسترش اطلاعات ، لازم است در آموزش و پرورش به چگونه آموختن بیش از آموزش مفاهیم توجه شود و یادگیری به وسیله کاوشگری یاد دادن چگونه آموختن می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مسئله
اهميت موضوع
ب) اهداف ويژه
تعريف اصطلاحات (متغيرها)
كاوشگري
راه كارهاي عملي كاوشگري
مصاديق كاوشگري
آموزش علوم تجربي دروس مختلف به روش كاوشگري
الگوي آموزشي مناسب
تعاريف عملياتي
مقدمه
2ـ شيوه ي بازنمايي پيكره اي2 (تصويري):
3ـ شيوه ي نمادي1
كاربردهاي آموزشي و پرورشي (كاوشگري)
مقايسه ي رويكردهاي ياددهي ـ يادگيري مكاتب رفتارگرايي و شناخت گرايي"
تعريف مفاهيم
مهارت آموزي كاوشگري
آموزش كاوشگري
حافظه كاري
عرضه ي مسئله
طراحي فرضيه
فنون مسئله پژوهي
فعاليت هاي معليم (مربي)
روش تدريس
الگوهاي يادگيري
مراحل تدریس
مراحل الگوی کاوشگری (عادت ورزی)
جدول 2ـ مراحل الگوی کاوشگری به شیوه علمی زیست شناختی
الگوی روش تدریس مکاشفه ای
مرحله نخست: بیان موضوع
مرحله سوم: نتیجه گیری
اهداف تدریس علوم
هدف های جزئی
ارزشیابی آموزشی
پیشینه ی تحقیق
الف ـ تحقیقات خارجی
ب ـ تحقیقات داخلی
جمع بندي فصل دوم
نمونه آماري
مدل نمونه گیری معلمان
شناسايي معلماني كه روش كاوشگري را به كار مي برند
ابزار جمع آوري اطلاعات
فرايند اجراي پيش تحقيق
1ـ فرم مصاحبه
2ـ فرم مشاهده
3ـ پايايي
روش تحقيق
روش تجزيه و تحليل اطلاعات
منابع

منابع ومأخذ:
 1. امیرخانی، کبری، کند و کاو در محتوی و کیفیت برنامه ها ... ، مجموعه مقالات همایش علمی کاربردی، انتشارات آ.م.پ شهر تهران، سال 1374.
 2. ابراهیمی صغری، رویکرد سازنده گرایی، مجموعه مقالات همایش اصلاحات در آموزش و پرورش، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت، سال 1381.
 3. امامی پور، سوزان و دیگران، بررسی تحولی سیکل های تفکر در دانش آموزان، فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 3، انتشارات مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نورآوری آموزشی، بهار 1382.
 4. احدیان محمد و دیگران، روشهای نوین تدریس، انتشارات آییژ، سال 1380.
 5. آقازاده، روش های نوین تدریس، انتشارات آییژ، 1380.
 6. بروس جویس، الگوهای تدریس 2000، ترجمه محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت، سال 82.
 7. بروس جویس، الگوهای تدریس 2004، ترجمه محمدرضا بهرنگی، انتشارات کمال تربیت، سال 84.
 8. بهفرشاد محمد، از تئوری به عمل در برنامه ریزی درس علوم تجربی، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی، سال 66.
 9. پرویزیان محمدعلی، مقایسه روش های تدریس فعال و سنتی در آموزش علوم تجربی پنجم ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، پایان نامه کارشناسی ارشد، سال 1377.
 10. پیاژه ژان، روانشناسی و دانش آموزش و پرورش، ترجمه علی محمد کاروان، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1367.
 11. جلال زایی محمدرضا، بررسی شیوه های پرورش تفکر منطقی، مجموعه مقالات همایش علمی کاربردی، انتشارات آ.م.پ شهر تهران، سال 1374.
 12. جرج . ا. فرگوسن و دیگران، تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، مترجم دکتر علی دلاور و دیگران، انتشارات ارسبان، تهران 1377.
 13. دهکردی عباس، علمی کردن روش های تدریس علوم، مجموعه مقالات همایش علمی کاربردی، انتشارات آ.م.پ شهر تهران، سال 1374.
 14. حسن بیگی علی، بررسی آموزش کاوشگری در برنامه درسی فیزیک تربیت معلم، سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی، سال 1382.
 15. داگلاس. آ. گروز، مجموعه رویه های آموزشی، انتشارات دفتر همکاری های بین المللی، جلد 4 سال 1380.
 16. رضایی اکبر، آموزش کاوشگری، مجموعه مقالات همایش اصلاحات در آموزش و پرورش، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت، سال 1381.
 17. رنجبران محمد، بررسی وسایل کمک آموزشی برای تدریس علوم، دانشگاه شیراز، 1356.
 18. سیلور.ج.گ و همکاران، برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمه غلامرضا خوئی نژاد، مشهد، آستان قدس رضوی، سال 1372.
 19. شعبانی بختیار، تأملی در سه رهیافت آموزش تفکر، مجموعه مقالات سمپوزیوم آموزش ابتدایی، انتشارات آ.م.پ اصفهان، سال 1374.
 20. صداقت سعید و دیگران، ارزشیابی برنامه درس علوم، مجموعه مقالات سمپوزیوم آموزش ابتدایی، انتشارات آ.م.پ اصفهان، سال 1374.
 21. عباسیان شهناز، تأثیر روش های تدریس فعال در فرآیند یاددهی و یادگیری دانش آموزان، انتشارات آ.م.پ استان مرکزی، سال 1375.
 22. غنی فر محمدحسن، سودمندی روش های فعال و غیرفعال آموزش، دانشگاه آزاد بیرجند، سال 1373.
 23. فضلی خانی منوچهر، راهنمای عملی روش های مشارکتی و فعال، انتشارات مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، سال 1381.
 24. فتحی کوروش، ارزشیابی شیوه ارائه محتوای علوم ابتدایی، مجموعه مقالات سمپوزیوم آموزش ابتدایی، انتشارات آ.م.پ اصفهان، سال 1374.
 25. قورچیان نادرقلی، نظریه های یاددهی یادگیری، انتشارات تربیت، سال 1378.
 26. قاسم زاده حسن، تدوین برنامه های درسی جهت یادگیری خلاق، مجموعه مقالات همایش علمی کاربردی، انتشارات آ.م.پ شهر تهران، سال 1374.
 27. کیوان فر محمدرضا، تأثیر استفاده از روش های فعال در تدریس علوم، مجموعه مقالات همایش اصلاحات در آموزش و پرورش، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت، سال 1381.
 28. کیوان فر محمدرضا، نقش خلاقیت در الگوهای تدریس، مجموعه مقالات سمپوزیوم آموزش ابتدایی، انتشارات آ.م.پ اصفهان، سال 1374.
 29. گانیه و همکاران، اصول طراحی آموزشی، ترجمه خدیجه علی آبادی، تهران، نشر دانا، 1374.
 30. گلاور، ج برونتیگ ر، روانشناسی تربیتی، اصول و کاربرد آن، ترجمه علینقی خرازی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، سال 1375.
 31. گلستان هاشمی مهدی، خلاقیت شناسی نظام آموزش و پرورش، مجموعه مقالات همایش اصلاحات در آموزش و پرورش، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت، سال 1381.
 32. مشایخ فریده، دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی، انتشارات سمت. 1381.
 33. مهرمحمدی محمود، بازاندیشی فرآیند یاددهی یادگیری و تربیت معلم، انتشارات مدرسه، 1379.
 34. معتمدی اسفندیار، فرآیند و فراورده آموزش علوم، خبرنامه انجمن پژوهش های آموزشی ایران، شماره 14، سال پنجم، پاییز 1383.
 35. میرافضل فاظمه، نقش معلم در پرورش خلاقیت، مجله استعدادهای درخشان، شماره 3، انتشارات سمباد، سال 1371.
 36. نادری عزت ا... ، روش های تحقیق، انتشارات بدر، تهران، سال 1374.
 37. نوروزی داریوش و دیگران، روش ها و فنون تدریس، انتشارات دانشگاه پیام نور، سال 1381.
 38. هارلن وین، نگرشی نو بر آموزش علوم تجربی، ترجمه شاهده سعیدی، انتشارات مدرسه، چاپ هفتم، سال 1381.
 39. یغما عادل، کاربرد روش ها و الگوهای تدریس، انتشارات مدرسه، سال 1372.
 40. رستگار طاهره، راهنمای معلم در ارزشیابی علوم تجربی سوم ابتدایی، انتشارات مدرسه، سال 1382.
 41. رستگار طاهره، راهنمای معلم در ارزشیابی علوم تجربی چهارم ابتدایی، انتشارات مدرسه، سال 1382.
 42. رستگار طاهره، راهنمای معلم در ارزشیابی علوم تجربی پنجم ابتدایی، انتشارات مدرسه، سال 1382.
 43. نیک نام زهرا، آموزش علوم، انتشارات مدرسه، سال 1384.

منابع خارجی
 1. carroll (1975) the teachers of French as a foreign language in eighi countries Stockholm, almgrist and wiksell and mewyork. Wiley.
 2. keeues.j.p.(1992) learning science in a changing words the haguedea.
 3. postleth wailey. D.E (1991) the jea study of science science achievement in twinty-three countries oxford peryaman.
 4. heyn emen. S. p and Loxley. W. a (1983) the effect of primary school quality academic achievement across twenty-nine high.
 5. carroll . h. b. (1963) model of school learning teachers college recad. 64 (8) 723.3.3.
 6. wooltalk and micolich educational psychology for teachers 1984.
 7. harken wynne (1991) the teaching of scince. Unesco.


پروژه


شناسایی


راه


کارهای


عملی


و


مصادیق


فعالیت های


کاوشگری


صورت


گرفته


در


آموزش


علوم تجربی


مدارس


ابتداییمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد قهوه

مقاله مهانداس كارامچاند گاندی 32ص

دانلود کارآموزی صنایع غذایی كارخانه روغن كشي كشت و صنعت شمال .

تحقیق و بررسی در مورد روابط زناشويي 36 ص

غدير انتظار عاشورا 75ص

دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی دما و رطوبت

علوم پنجم ابتدایی درس انسان و محیط زیست

تحقیق در مورد روانشناسي تربيتي خانم خسروي

943 - بررسی عربستان سعودی و سیاست و فرهنگ و مناطق و جاذبه های تاریخی و گردشگری آن

تحقیق در مورد نحوه ارسال داده ها به شبكه

دانلود تحقیق كيفيت مجلس خبرگان از ابتدا تاكنون

مبانی مدیریت 7 ص

تحقیق فلسفه آفرينش

پرورش طيور گوشتي 12ص

خلاقیت 16ص

مقاله سازه هاي فولادي - مهندسی - word

تحقیق درباره چنار

تحقیق در مورد کنسرو خیارشور

تحقیق در مورد