دانلود رایگان

پروژه بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع - دانلود رایگاندانلود رایگان تاریخ رشد و توسعه اقتصادی, با هماهنگی و ترکیب دانش فنی و به کارگیری منابع و نیز وابستگی روزافزون به کاربرد تکنولوژی همراه بوده است. استفاده ا

دانلود رایگان پروژه بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايعنوع فایل: word
قابل ویرایش 140 صفحه

چکیده:
بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك، الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة مياني شامل مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر مي باشد كه هدف اصلي آن تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نياز مديران صنايع در بازار بوده است.
در اين پژوهش از آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف استاندارد، و درصد و همچنين از آمار استنباطي همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئي به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنين جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.
به طور كلي، نتايج بدست آمده حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي باشد:
دانش فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
مهارت فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، نسبت به برنامه هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي رسمي، شناخت كمي دارند.
مديران صنايع، ميزان قابليت مهارتهاي آموزشي فارغ التحصيلان مراكز فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) را با پيشرفتهاي فناوري كم برآورد مي كنند.
مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) در فناوري اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بيشتر دانش و مهارت تخصصي آنها با نيازهاي بازار كار را بيشتر از زياد برآورد كرده اند.
مقدمه:
تاريخ رشد و توسعه اقتصادي، با هماهنگي و تركيب دانش فني و به كارگيري منابع و نيز وابستگي روزافزون به كاربرد تكنولوژي همراه بوده است.
استفاده از تكنولوژي و دانش فني در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زيادي بستگي به جديت و مهارتهاي خلاق منابع انساني و عوامل فرهنگي و اجتماعي داشته است. (سبحان الهي، مديريت و توسعه)
عملكرد يك سازمان وقتي مي تواند مطلوب و مناسب باشد كه نيروهايي ذيصلاح و با كيفيت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترين شغل استفاده كند.
در واقع نيروي پيش برندة ماشين و تكنولوژي انسانها هستند. امروزه براي ادامة حيات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژي و دانش فني كافي نيست، چرا كه سرعت رشد به اندازه اي است كه فرصت يادگيري را بسيار كوتاهتر و درنتيجه، استفادة به موقع و به روز از تكنولوژي را براي رقابت پيچيده تر كرده است. لذا توليد دانش فني و تكنولوژي براي رقابت، از عوامل اساسي براي ادامة حيات هر سازمان، شركت و جامعه محسوب مي شود.
اين كار فقط با منابع انساني مستعد و با كيفيت و در اختيار داشتن ابزار مناسب و لازم عملي است. لذا ثروت اساسي يك سازمان، نيروي انساني با دانش و مهارت (يعني سرمايه هاي فكري) آن سازمان است.
علي رغم نقش كليدي آموزش فني و حرفه اي در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور كه مورد اذعان و حتي تاكيد اغلب سياستمداران و صاحبنظران است. اين آموزش هاي پرهزينه از لحاظ پاسخ گوئي به انتظارات جامعه و سؤال اصلي نظام آموزشي (= چه آموزشي با چه كيفيتي و به چه ميزان؟?) در موقعيت قابل دفاع قرار ندارد. زيرا هرساله خسارت هاي بسيار زيادي از اين بابت به كشور وارد مي آيد ولي اين روند رو به رشد تداوم دارد، كه اين وضعيت ريشه در نگرش نادرست به آموزش فني و حرفه اي دارد. علت بروز معضل آموزش فني و حرفه اي اين است كه به هر صورت، تعاملي بودن اين آموزش ها به دست فراموشي سپرده شده است. مجريان آموزش فني و حرفه اي، آن را پديده اي صرفاً آموزشي مي بينند. تصميمات آموزشي تنها توسط مقامات آموزشي و اغلب بدون اطلاع كافي از نيازهاي شغلي و نظر طرف هاي ذينفع اتخاذ مي شود. (ملكي، 1381، صفحة 186)
آموزش به حكم انجام تكليف، عادت، امكانات موجود و يا روحيه توسعه طلبي تحقق مي يابد و بر همين اساس نيز به سؤالات اصلي نظام آموزش فني و حرفه اي پاسخ داده مي شود. اما آموزش فني و حرفه اي داراي دو وجه توأمان آموزشي و شغلي است كه ميان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزيت قابليت استفاده از اطلاعات بازخوردي و مكانيسم خوداصلاحي مي تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فني و حرفه اي نظامند زمينه مشاركت در تصميم گيري و انجام هزينه فراهم است.
رشته هاي آموزشي، مواد آموزشي، تعداد آموزش گيرنده، محل اشتغال و … از نتيجه تعامل و عوامل طرف هاي آموزشي (دستگاهاي مجري آموزش) و طرف هاي شغلي (دستگاههاي بهره بردار از محصول آموزش، كارآموزان، اوليا، كارفرمايان و …) تعيين مي شود.
لذا نواقص و اشكالات آموزش به تدريج در طول زمان رفع مي شود و ناهماهنگي دانش و توانمنديهاي آموزش ديدگان فني و حرفه اي از لحاظ كمي و كيفي و از نظر مكاني يا زماني با خواسته متقاضيان كم تر رخ خواهد داد. به اين دلايل تعاملي ديدن آموزش فني و حرفه اي و فراهم كردن امكان تحقق هرچه بيشتر آن، اساسي ترين قدم براي اصلاح اين آموزش ها خواهد بود.

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقيق
سؤالات تحقيق
تعاريف عملياتي واژه ها
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق
مقدمه
مفهوم رشد و توسعة اقتصادي
عوامل توسعه اقتصادي
نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي
آموزش
تعريف آموزش و پرورش
مفهوم برنامه ريزي آموزشي
جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي
نيازسنجي آموزشي
مفهوم نياز
منابع نيازهاي آموزشي
انواع نيازسنجي
كار
عرضة نيروي كار
بازار كار
نياز بازار كار
مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار
ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار
تعاريف آموزش فني و حرفه اي
رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي
نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار
آموزش فني و حرفه اي در ايران
سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران
تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه اي در برنامه سوم توسعه…
مشكلات و تنگناها
نقاط ضعف مشكلات تنگناها
چالشهاي آينده بخش فني و حرفه اي
سياست هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي
سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي
راهكارهاي اجرايي
تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟
مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات
ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي كند
روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
چه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است
پيشينة پژوهش
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
مقدمه
جامعة آماري
نمونة آماري
روش تحقيق
ابزار جمع آوري اطلاعات
اعتبار و پايائي پرسشنامه
روش تجزيه و تحليل داده ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده
آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق
محدوديتها و تنگناهاي پژوهش
پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي
منابع و مأخذ
پيوستها

فهرست جداول:
جدول 12: عملكرد آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي 741367
جدول 41: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول
جدول 42: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول
جدول 43: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول
جدول 44: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم
جدول 45: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم
جدول 46: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم
جدول 47: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم
جدول 48: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم
جدول 49: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم
جدول 410: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم
جدول 411: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم
جدول 412: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم
جدول 413: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم
جدول 414: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم
جدول 415: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم
جدول 416: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم
جدول 417: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم
جدول 418: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم
جدول 419: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم

منابع ومأخذ:
1ابطحي، حسين، آموزش و بهسازي منابع انساني، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات و برنامه ريزي آموزشي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران. (1368)
2جارياني. ابوالقاسم، زنگ ها براي فن آوري اطلاعات (ICT) به صدا درمي آيد، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، شهريورماه 1381.
3جارياني. ابوالقاسم، گزارشي از هفتمين كنفرانس بين المللي آموزشي سازمان يونسكو ACIED. تايلندبانكوك، 2001، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
4حق جو، ناصر، ضرورتهاي توسعه آموزش و پرورش فني و حرفه اي، فصلنامة هماهنگ شماره 30.
5حكيمي. محسن، مديريت آموزش فني و حرفه اي. انتشارات يونسكو در ايران، 1374
6حوريزاد. بهمن، اشنايي با برنامه ريزي تحصيليشغلي، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، 1374
7 دلاور، علي، مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، چاپ اول از ويرايش جديد، انتشارات رشد (1380)
8 دلاور، علي، روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي، چاپ دوم، نشر ويرايش (1375)
9 دلاور، علي، احتمالات و آمار كاربردي در روان شناسي و علوم تربيتي، چاپ پنجم، انتشارات رشد (1380)
10 رخشان، فريدون، طراحي و تحليل نظامهاي آموزشي، نبريز، انتشارات نيما. (1366)
11 راجر كافمن و جري هرمن، برنامه ريزي استراتژيك در نظام آموزشي، ترجمة فريده مشايخ و عباس بازرگان، انتشارات مدرسه.
12 سيف، علي اكبر، روان شناسي پرورشي، تهران، انتشارات آگاه، (1370).
سيف هلي اكبر، روشهاي اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي، چاپ سوم، انتشارات آگاه، (1378).
13 سبحان الهي. محمدعلي، فصلنامة علمي تخصصي مديريت و توسعه، شماره 15. زمستان 1381
14 سلطاني. حسين، بررسي ارتباط برنامة درسي آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار كار در شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشكدة روان شناسي و علوم تربيتي، 1379.
15 سند برنامه، برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (13821379)، پيوست شماره 2، لايحه برنامه، جلد دوم، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
16 شفيع آبادي. عبدالله. آشنايي با برنامه ريزي تحصيلي، شغلي، انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
17 عزيزي، نعمت الله، ارتباط آموزش و توسعة اقتصادي، فصلنامة تعليم و تربيت شماره 55 و 56
18 عزيزي، نعمت الله، آموزش و پرورش و بازار كار: آماده سازي جوانان با صلاحيتها و مهارتهاي اساسي، مقالة ارائه شده به مهندسي اصلاحات آموزش و پرورش، 1381
19 عباس زادگان. سيد محمد و ترك زاده. جعفر، نيازسنجي آموزشي، شركت سهامي انتشار، چاپ اول 1379
20 علاقه بند. علي، جامعه شناسي آموزش و پرورش، انتشارات بعثت 1373
21 فتحي واجارگاه، كورش و مهرمحمدي. محمود، الگوي جامع و پوياي نيازسنجي برنامه درسي، فصلنامة تعليم و تربيت شماره 57
22 فيوضات. يحيي، مباني برنامه ريزي آموزشي، نشر ويرايش. 1380
23 قاسميان. سعيد، آموزش و پرورش و توسعه اقتصادي، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكدة اقتصاد، 1369
24 كريمي. مدد، بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي با نيازهاي بازار كار از نظر هنرجويان، مديران و مسئولين صنايع در استان آذربايجان شرقي، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشكدة علوم تربيتي.
25 لاهيجانيان، الرم الملوك، بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان رشته الكترونيك آموزشكده هاي فني، پايان نامة كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي، دانشگاه تهران، دانشكدة علوم تربيتي، 1370
26 ميكائيل پور. حسين، بررسي و تخمين كارايي و بهره وري سيستم آموزش و پرورش در ايران، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي، دانشكدة اقتصاد، 1379
27 محسن پور. بهرام، مباني برنامه ريزي آموزشي، انتشارات سمت. 1379.
28 ملكي. غلامحسين، چكيدة مقاله هاي همايش ملي مهندسي اصطلاحات در آموزش و پرورش انتشارات پژوهشكدة تعليم و تربيت، خرداد 1381
29 متوسلي. محمود، سرمايه گذاري در نيروي انساني و توسعه اقتصادي، ناشر مؤسسة تحقيقات پولي و بانكي وابسته به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، اسفند 1370.
30 ملاح. نازنين، ارزيابي كارايي دروني و بيروني هنرستانهاي حرفه اي دولتي دخترانه استان گلستان، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكدة علامه طباطبائي، دانشكدة روان شناسي و علوم تربيتي. 811380
31 مقاله هايي در باره آموزش در سازمان اداري، نوشته و ترجمة گروهي از اساتيد و نويسندگان، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي (1369)
32 نفيسي. عبدالحسين، بررسي نارسائي هاي ارتباط نظام هاي آموزش و پرورش و بازار كار و ارائه راه حل هاي اصلاحي. تهران، انتشارات مدرسه، (1379)
33 نفيسي، عدبالحسين، رويكردهاي آموزشي فني و حرفه اي و چالش هاي پيش روي آن. تهران، پژوهش نامة آموزشي، شماره 34
34 يونسكو، آموزش حرفه اي در حال گذار، انتشارات مدرسه، 1370


پروژه


بررسی


ارتباط


آموزشهای


فنی


و


حرفه ای


رسمی


(بخش


صنعت)


با


نیازهای


بازار


کار


از


دیدگاه


مدیران


صنایعمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره فتحعلی شاه 8 ص

حسابداري ( مقاله کامل ) 15 ص

آزمايشها در سينتيك شيميايي ميكروسكوپي

طرح 50 راسی گاو شیری

فرم تراز مصالح تولیدی

راه خداشناسي

دانلود پروژه نمونه فرم قرارداد 2 (word)

پاورپوینت در مورد انگيزش و خشنودي شغلي (جدید و کاربردی)

تحقیق جغرافیا درباره کشور کامرون 20 ص

مقاله درباره سيستم ترخيص و هزينه يابي بيمار

نقد نمایشنامه I Hate Hamlet by Paul Rudnick

تحقیق در مورد سياست هاي پولي و مالي دولت و هزينه هاي تحميلي بر مردم 7

کارآفرینی شرکت خدماتي نصب وراه اندازي آسانسور

مقاله آموزش و پرورش

دانلود مقاله ماهيت حقوقي وصيت

کاربرد دیدگاه انتخاب‌ براساس‌ نشانگرها در برنامه های اصلاح نژاد

اقدام پژوهی عملیاتی کردن فعالیت یادگیری فعال دانش آموزان..

گزارش کاراموزی حسابداری تامین اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه ظرفیت جذب دانش

دانلود پاورپوینت کارآفرینی باغبانی در شهرستان خلخال.

زمين شناسي جديد

پاورپوینت درمورد پردازنده مسير داده و كنترل (2)

383 بررسی معماری مسجد شیخ لطف اله اصفهان 17 صفحه فایل ورد

تحقیق در مورد شاسی های غیر رایج با فرمت ورد

مقاله آشنایی با شبکه های توزیع برق با فرمت ورد word

تحقیق در مورد انژكتور 16 ص با فرمت ورد

گزارش از شرکت زیمنس در کارگاه Rotor .

پاورپوینت سيستم آبياری سنتر پيوت اسلاید14

پاورپوينت اقتصاد دهم رشد ، توسعه و پيشرفت 28 اسلايد قابل ويرايش زيبا و كاملا آموزشي

تاريخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله