دانلود رایگان

پروژه بررسی و تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان می باشد . فرضیات پژوهش عبارتند از :

دانلود رایگان پروژه بررسی و تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افرادنوع فایل: word
قابل ویرایش 82 صفحه

چکیده:
هدف اصلي پژوهش بررسي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان مي باشد . فرضيات پژوهش عبارتند از : آموزش مهارت هاي زندگي سلامت روان دانش آموزان را بهبود مي بخشد ، آموزش مهارتهاي زندگي منجر به دروني تر شدن منبع كنترل دانش آموزان مي شود

مقدمه:
روان شناسان در دهه هاي اخير در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات به اين نتيجه رسيده اند كه بسياري از اختلالات و آسيب ها در ناتواني افراد در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خويش ، عدم احساس كنترل ، و كفايت شخصي جهت رويارويي با موقعيت هاي دشوار و عدم آمادگي براي حل مشكلات و مسائل زندگي به شيوه مناسب ، ريشه دارد . بنابراين با توجه به تغييرات و پيچيدگي هاي روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعي ، آماده سازي افراد به خصوص نسل جوان جهت رويارويي با موقعيت هاي دشوار امري ضروري به نظر مي رسد . در همين راستا روان شناسان با حمايت سازمان هاي ملي و بين المللي ، جهت پيشگيري از بيماريهاي رواني و ناهنجاريهاي اجتماعي آموزش مهارت هاي زندگي را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند .( طارميان و همكاران 1378 ، ص 14 )
آنچه امروزه تحت عنوان مهارت هاي زندگي مشهود است تنها حاصل كار پژوهشگران عصر حاضر نيست بلكه بسياري از اين مهارتها در لابلاي تعاليم الهي بخصوص در قرآن و احاديث معصومين بيان شده است . به طوري كه تلاش براي برقراري ارتباط مفيد و مؤثر با ديگران ، خودشناسي و توجه به ارزشها كه از فصول اساسيدرس مهارتهاي زندگي است به كرات در قرآن ، نهج البلاغه ، و صحيفه سجاديه و احاديث منقول از ساير معصومين مورد تأكيد قرار گرفته است . ( همان منبع ص 45 )
هدف اصلي سازمان بهداشت جهاني از ايجاد طرح مهارت هاي زندگي در زمينه بهداشت رواني اين است كه جوامع مختلف در سطوح جهان نسبت به گسترش ، به كارگيري و ارزيابي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي را متمركز بر رشد توانائي هاي رواني مانند حل مسئله ، مقابله با هيجانات ، خود آگاهي ، سازگاري اجتماعي و كنترل استرس بين كودكان و نوجوانان است اقدام نمايند . ( ناستاسيا 1998 مقاله )
با توجه به نقش مهم مدارس در تأمين بهداشت رواني دانش آموزان ،برنامه آموزش مهارتهاي زندگي روش مؤثري در جهت رشد شخصيت سالم دانش آموزان و تأمين و حفظ بهداشت رواني دانش آموزان تلقي مي شود . به اين ترتيب مدارس به جاي اين كه تنها بر افزايش عملكرد تحصيلي دانش آموزان تمركز نمايند بايد بر تأمين وحفظ روان آنان نيز تأكيد نمايند و اقدامات لازم را به منظور تحقق هدف مذكور انجام دهند چرا كه اگر هدف فوق تحقق يابد بسياري از مشكلات تحصيلي و آموزشگاهي نيز خود به خود كاهش مي يابند . ( همان منبع )

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمـه
بيـان مسئله و سـؤالات پـژوهش
اهميـت و ضـرورت پـژوهش
فرضيـه هـا
تعـاريف علمي و عمليـاتي متغيرهـاي پـژوهش
تعريف علمي و عملياتي مهارتهاي زندگي
تعريف علمي و عملياتي سلامت روان
فصل دوم
پيشينة نظري
تعريف سلامت روان
بنابر تحقيقات انجمن ملي بهداشت رواني
ديدگاه روانپزشكي
ديدگاه هاي روان تحليلي
ديدگاه رفتار گرايي
ديدگاه انسان گرايي
ديدگاه هستي گرايي
ديدگاه شناختي
نفع شخصي
رغبت اجتماعي
خود جهت يابي
انعطاف پذيري
خطر نمودن
ديدگاه بوم شناسي
پذيرش خود و دوست داشتن خويش
برقراري روابط با ديگران
بروز مناسب هيجانات
تعريف مهارت هاي زندگي
طبق نظر داردن ، گازدا و گينتر ( 1996 )
اهميت مهارت هاي زندگي در سلامت رواني
الف ـ افزايش سلامت رواني و جسماني
ب ـ پيشگيري از مشكلات رواني ، رفتاري و اجتماعي
انواع مهارت هاي زندگي
الف ـ مهارت هاي اجتماعي شامل
برنامه ريزي و محتواي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي
دروس مربوط به مهارت هاي زندگي
تحقيقات انجام شده
نتايج پژوهش
فصل سوم
جامعه آماري
نمونه و روش نمونه گيري
ابزار تحقيق و شيوه اجراي آن
روش تحقيق
روش آماري
فصل چهارم
آزمون فرضيه ها
فرضيه 1 : بين ميزان افسردگي افرادي كه آموزش مهارتهاي زندگي را ديده اند و افرادي كه آموزش مهارت نديده اند تفاوت وجود دارد .
نتيجه گيري
فرضيه 2 : بين ميزان اضطراب افرادي كه آموزش مهارتهاي زندگي را ديده اند و افرادي كه آموزش مهارت نديده اند تفاوت وجود دارد .
نتيجه گيري
فرضيه 3 : بين ميزان خود بيمار انگاري افرادي كه آموزش مهارتهاي زندگي را ديده اند و افرادي كه آموزش مهارت نديده اند تفاوت وجود دارد .
نتيجه گيري
فرضيه 4 : بين ميزان وسواس افرادي كه آموزش مهارتهاي زندگي را ديده اند و افرادي كه آموزش مهارت نديده اند تفاوت وجود دارد .
نتيجه گيري
فرضيه 7 : بين ميزان پارانويا در افرادي كه آموزش مهارتهاي زندگي را ديده اند و افرادي كه آموزش مهارت نديده اند تفاوت وجود دارد .
نتيجه گيري
فرضيه 8 : بين ميزان فوبي در افرادي كه آموزش مهارتهاي زندگي را ديده اند و افرادي كه آموزش مهارت نديده اند تفاوت وجود دارد .
نتيجه گيري
فرضيه 10 : بين ميزان سلامت روان كساني كه آموزش مهارتهاي زندگي را ديده اند و افرادي كه آموزش مهارت نديده اند تفاوت وجود دارد .
نتيجه گيري
فصل پنجم
تفسيـر
نتيجـه گيري
محدوديت ها
پيشنهادات
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع انگليسي

منابع ومأخذ:
 1. ادبي ، راضيه ( 1379 ) ، بررسي رابطه پايگاه هويت و سلامت رواني در اوايل و اواسط نوجواني پايان نامه ارشد ، روانشناسي باليني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبحشي
 2. استورا . اچ . ب ( 1991 ) ، تنيدگي يا استرس ، ترجمه رادستان ، پريرخ ( 1377 ) ، چاپ اول ، تهران انتشارات رشد .
 3. انصاري ، پروين ( 1374 ) ، بررسي رابطه سلامت رواني و نگرش هاي مذهبي بين دانشجويان 20 تا 30 ساله ، پايان نامه ارشد ، روان شناسي دانشگاه رودهن
 4. بني جمالي ، شكوه السادات ( 1373 ) ، بهداشت رواني و عقب ماندگي ذهني ،تهران نشر ني
 5. حسيني ، سيد ابوالقاسم ( 1360 ) ، اصول بهداشت رواني ، چاپ اول مشهد ، انتشارات دانشگاه مشهد
 6. خدا رحيمي ، سيامك ( 1374 ) ، مفهوم سلامت روان شناختي ، چاپ اول مشهد ، انتشارات جاودان فرد
 7. سازمان بهداشت جهاني ، برنامه آموزش مهارت هاي زندگي ، ترجمه نوري قاسم آبادي ، ربابه ، محمد خاني ( پروانه ) ( 1377 ) ، تهران واحد بهداشت و روان و پيشگيري از سوء مصرف مواد سازمان بهداشت جهاني
 8. شاملو ، سعيد ( 1378 ) ، بهداشت رواني ، چاپ 13 ، تهران ، انتشارات رشد
 9. شعاري نژاد ، علي اكبر ( 1371 ( درآمدري در روانشناسي انسان ) ، تهران ، انتشارات آزاده
 10. شفيع آبادي ، عبدالله ، ناصري ، غلامرضا ( 1371 ) نظريه هاي مشاوره وروان درماني ، تهران ، مركز نشر دانشگاهي
 11. شفيع آبادي ، عبدالله ، ناصري ، غلامرضا ( 1371 ) ، راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريه هاي انتخاب شغل ، تهران ، انتشارات رشد
 12. شولتز ، دوان ، روانشناسي كمال ، ترجمه : خوشدل ، گيتي ( 1369 ) ، تهران ، نشر ني
 13. طارميان ، فرهاد ( 1378 ) ، سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان ، چاپ اول تهران، انتشارات تربيت
 14. طارميان ، فرهاد ( 1378 ) ، مهارت هاي زندگي تعاريف و مباني نظري ،( مجله ژرفاي تربيت ، سال اول ، شماره 4 )
 15. طارميان ، فرهاد ( 1378 ) مهارت هاي زندگي ( چاپ دوم ، تهران ، انتشارات تربيت)
 16. نجات ، حميد ( 1378 ) ، سلامت رواني از ديدگاه ايس ، فصلنامه علمي ، پژوهش اصول بهداشت رواني ، سال اول ، شماره 4
 17. ولي زاده ، عليرضا ، 1381

فهرست منابع انگليسي
 1. Botvin. G.J.Kantor.L.W ( 2000 ) . “Perrenting alcohol and Tabaccouse.
 2. Crnin.M.E.(1996 ). “Life skills curricula for stadents with learning disabilities . Journal of learning disabilitis.
 3. Darden . C . A : “Ginter. E .J ( 1996 ) . “Life skills development scale adolescence from . Journal health counseling.
 4. Darden.C.A : Gazda .G M ( 1996 ). “Life skills and mental health counseling . Journal of mental counseling.
 5. Ginter.E.J ( 1999 ) . “David K.Brooks contribution to the developmentally based life skill approach . Journal of mental health counseling.
 6. Klingman. A ( 1998 ). “Psyehological education : studying adolescents interests from their own perspective . Journal of Adolescence.
 7. Miller.M: Namm .G .D (2001) . “asing group miccussions to improve solial problem solving and learninf . Journal of Edoucation
 8. Nastasia.B ( 1998 ) . “A model for mental heahth programming inschool communities : introduction to the miniseries’. Journal of school psychology review .
 9. Quatman.T: watson.C.M( 2001 ) . “Gender differences in adolescent selfesteem : An exploration of domains journal of genetic psychology.
 10. Schogiel . D.R ( 1998 ) . “Empowerment education for individuals with serious mental illness. “ Journal social narsing mental health services.
 11. Weist.M.D.(2001) . Toward a public mental health promotoom and intervention syuth . Journal of school health .
Wotld health organization ( who) ( 1997 ). “The lifr skills education project Geneva


پروژه


بررسی


و


تأثیر


آموزش


مهارت های


زندگی


در


سلامت


روان


افرادمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت ؛ نیما یوشیج

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم

دانلود پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم درس یک تا پایان دهم

متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الاصول 3 جلد

سوالات متن تاریخ دهم انسانی با پاسخ

شرق شناسی

پاورپوینت درس هفتم تاریخ ایران و جهان پایه دهم(مطالعه و کاوش در گذشته های دور)

پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم درس هفتم جهان اسلام در عصر خلافت عباسی

دانلود پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر - دوره ی دوم مشروطه (1288-1293)

دانلود پاورپوینت زندگینامه نیما یوشیج

خودارزیابی علوم و فنون ادبی پایه ی دهم ادبیات و علوم انسانی

فرم 370 سوالی mmpi

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی- رفتاری (CBT)

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک pdf

دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

مرحله ی اول آزمون توربو

دانلود خلاصه کتاب قدرت نرم «جوزف نای» دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

خلاصه کتاب مبانی نشانه‌شناسی دانیل چندلر،‌ سوره مهر

خلاصه کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی، استیون سیدمن، ترجمة هادی جلیلی

پاورپوینت مکتب فرانکفورت

پاورپوینت درس هفتم آمادگی دفاعی نهم پدافند غیر عامل

پاورپوینت جامعه شناسی پایه دهم درس پنجم(جهان اجتماعی)

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی پایه ی دهم(ارزیابی جهان های اجتماعی)

سیر جوامع بشری؛ گرهارد لنسکی و جین لنسکی؛ ترجمه دکتر ناصر موفقیان؛ انتشارات شرکت سهامی؛ چاپ اول؛ تهران: 1369

خلاصه ای مفید از کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی (تألیف ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود-ترجمه عبدالحسین نیک گوهر)

نقشه اتوکد شهر بابل

نقشه GIS مناطق 22 گانه شهر تهران

نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای

پایان نامه رشته گردشگری با موضوع بررسی نقش صنايع دستي در بالا بردن انگيزه سفر به مناطق مختلف كشور ايران