دانلود رایگان

پروژه بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن - دانلود رایگاندانلود رایگان ژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تنیدگی در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن در تهران می باشد . فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذشته شدند ع

دانلود رایگان پروژه بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرننوع فایل: word
قابل ویرایش 86 صفحه

چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال بررسي تاثير تنيدگي در افراد سالم و افراد مبتلا به بيماري ميگرن در تهران مي باشد . فرضيه هايي كه به معرض آزمايش گذشته شدند عبارتند از:
فرضيه اول : مقايسه تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد مبتلا به ميگرن و فرضيه دوم : مقايسه تاثير تنيدگي در بين زنان و مردان داراي سردردهاي ميگرني!
گروه نمونه ي اين پژوهش شامل 60 نفر از افرادي هستند كه 30 نفر افراد سالم و 30 نفر افراد مبتلا به سردردهاي ميگرني مي باشد كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند و بر روي آنها آزمون استرس انجام شد كه پس از آن از روش (t) استفاده شده كه نتيجه بدست آمده به شرح زير مي باشد :
تاثير تنيدگي بر افراد مبتلا به بيماري ميگرن بيشتر مي باشد.
تاثير تنيدگي بر زنان ميگرني بيشتر ا ز مردان ميگرني است.

مقدمه:
بطور كلي تعاريف گوناگوني از فشار عصبي و رواني به مفهوم استرس تنيدگي شده است. تنيدگي مجموعه واكنش هاي عمومي فر نسبت به عوامل ناسازگاري و پيش بيني نشده داخلي و خارجي است بد نگيرند كه هر گاه تعادل فرد به علت عواملي محيطي از بين برود استرس پديد مي آيد. استرس گاهي سبب آسيب رواني فرد و سازمان مي شود و باعث مي شود كه بدان وظايفي كه به طور عادي و به سادگي انجام مي دهد با دشواري بيشتر انجام دهد.(رسول زاده 1375)
بررسي تاثير تنيدگي بر انسان يكي از گسترده ترين قلمدادهاي پژوهشي را در عصر حاضر تشكيل مي دهد تنيدگي استرس مي تواند بر اثر عوامل متعددي كه عوامل تنيدگي زا ناميده شده اند به وجود آيد و تغييرات عمده اي را در ارگانيزم ايجاد كند. هر وضعيتي كه براي فرد با آسايش او تهديد كننده به حساب آيد از آن جهت كه وي را مجبور به استفاده از توانايي خود در مقابله با آن مي كند تنيدگي ناميده مي شود. عوامل تنيدگي زا نه تنها شامل بحرانهاي شديد مثل : جنگ، طلاق، ... و وقايع معمولي روزانه مثل انتظار كشيدن در صف، خريد وسايل ضروري، اختلافات زناشويي و ... است بلكه مشكلات روزمره و درگيريهاي خفيف زندگي را نيز در بر مي گيرد. از سوي ديگر بين تنيدگي و اضطراب رابطۀ تنگاتنگي وجود دارد كه متمايز كردن اين دو را بسيار دشوار مي سازد و به موازات افزايش تنيدگي و به دليل فراواني عوامل تنيدگي زا در زندگي امروزي بشر كه حاصل صنعتي شدن جوامع است. اضطراب نيز به طور گسترده زندگي بشر را فرا گرفته تنيدگي در تمام قسمتهاي ارگانيزم انسان اثر مي گذارد. حالتهاي تنيدگي همانند اضطراب ممكن است به صورت مختلف فيزيولوژيكي، رفتاري و شناختي متجلي گردند.(رسول زاده 1375)
مهمترين پاسخ هاي بدني تنيدگي، پاسخ هاي سيستم خود مختار، غدد درون ريز و سيستم ايمني بدن هستند. آنچه مسلم است تفاوتهاي فردي زيادي در چگونگي مقابله با تنيدگي وجود دارد. يك عامل تنيدگي زا در دو فرد و حتي در يك فرد در زمانهاي مختلف اثر يكساني ندارند. يكي از مهمترين دلايل اين تفاوت را بايد در ساختارهاي ژنتيكي و ارگانيكي افراد جستجو كرد. در بعضي خانواده ها سيستم اعمال ها و احساس ضعيفتر مي باشد. يكي از شايع ترين پاسخ هاي بدني تغييراتي است كه در عملكرد سيستم قلبي، عروقي و عضلاني به وجود مي آيد، كه به صورت هاي مختلف مشاهده مي شود. اختلال در كاركرد قلب، فشار خون اساسي، بروز انواع دردهاي مزمن در عضلات مختلف و بروز انواع سردردها و... در واقع جزء پاسخهاي بدني اين دو سيستم به تنيدگي محسوب مي شوند. همه ساله ميليون ها نفر در جهان به علت عارضه سردرد به پزشكان و متخصصان مختلف مراجعه مي كنند. پژوهشهاي گسترده اي نشان داده اند كه عارضه سردرد به علل مختلف مانند گشاد شدن رگها سردرد ميگرني . فشار ماهيچه هاي پيشاني (سردردهاي ناشي از تنش) و يا تغييرات فشار درون جمجمه اي و... ايجاد مي شود. (1) (رسول زاده 1375)
سردردهاي عروقي كه شامل سردردهاي ناشي از واكنش غير عادي شريانهاي مغزي است بيشترين فراواني را در مقايسه با ديگر سردردها بعد از سردرد تنشي دارند.(2)
حدود 50 درصد از كساني كه به متخصصان و يا كلينيك هاي مربوط به سردرد مراجعه مي كنند به سردردهاي عروقي مبتلا هستند كه به اين سردردها سردرد ميگرني مي گويند. شريانهاي مغزي كه منجر به بروز سردرد ميگرني مي شود وجود تنيدگي و اضطراب و افسردگي است. گر چه عوامل ديگر هم در بروز ميگرن موثر هستند(3)
(1) رسول زاده طباطبايي، كاظم، بررسي ويژگي هاي شخصيتي مبتلايان به ميگرن و مقايسه تاثير دارد و درمان گري با روش آزمون تنش زدايي تدريجي همراه با پسخوراند زيستي در اين بيماران. پايان نامه دكترا، تهران، دانشگاه تربيت مدرس 1375
(2) عبادزاده كرماني، محمد، ميگرن بلاي قرن ما، انتشارات عارف 1360
(3) رسول زاده طباطبايي، بررسي ويژگي هاي شخصيتي ....
به طور كلي بيماران ميگرني معمولاً افرادي جاه طلب و كمال جو هستند كه دوست دارند بر طبق نقشه زندگي كنند نسبت به خود عيب جو و انتقاد گر مي باشند و متعددند كه نسبت به ديگران نيز عيب جويي نمايند و احتياج دارند كه نسبت به ديگران جلو تر باشند. اين بيماران غالباً در مقابل ناكاميها كه از ارتباطشان با مردم حاصل مي شود به صورت خشم و رنجش دائم كه مسلماً تخليه كافي نخواهد شد واكنش مي كنند ولي اينكه چرا واكنش عاطفي در يك تن بر شريانهاي جمجمه تاثير مي گذارد و مثلاً سبب انقباض عضلات اين ناحيه نمي شود. سؤالي است كه تا كنون جوابش پيدا نشده است.
گاهي اثر استرس هاي وارد شده بر فرد تا مدت ها باقي مي ماند و فرد با به خاطر آوردن آنها يا ديدن چيزهايي مشابه مجدداً دچار استرس مي گردد. (گيديجا كها نا 1382)

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول :كليات
مقدمه
طرح مساله
اهداف پژوهش
ضرورت تحقيق
فصل دوم : نگاهي به تاريخچه هاي پژوهش
مقدمه
ادبيات تحقيق ( استرس )
پيشينه نظري ( استرس)
تعريف سردرد هاي ميگرني
انواع سردرد
سردرد شرياني از نوع ميگرن
تعريف ميگرن ( تاريخچه )
نشانه هاي ميگرن
ميگرن چند مرحله دارد
فراواني سردرد ميگرن
انواع مختلف ميگرن
ميگرن كلاسيك
ميگرن چشمي
ميگرن بازيلر
ميگرن يائسكي
علت شناسي
اختلالات عروق مغز
احتلالات زيست – شيميايي
خواب
عوامل روانشناختي
تشخيص اختراقي
درمان گري ميگرن
ساير روشهاي درمان گري
پيشينه تحقيق
تحقيقات صورت گرفته در خارج از ايران
تحقيقات صورت گرفته در ايران
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه
جمعيت هدف
روش اجرا
روش آماري
فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
يافته ها وتجريه و تحليل داده ها
جدول 2-4 مقايسه تاثير تنيدگي بر افراد سالم وداراي سردرد ميگرني
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري
بحث درمورد يافته هاي تحقيق
محدوديت ها و پيشنهادات
پيشنهادات
منابع
ضمائم

منابع ومأخذ:
1)آزاد ، حسين 1374 آسيب شناسي رواني انتشارات بعثت ، تهران
2)اتكنيسون ، ريتا و همكاران 1373 ترجمه محمد تقي براهني و ديگران ، زمينه روان شناسي ، انتشارات رد ، جلد دوم ، تهران
3)استورا 1377 ترجمه پريرخ دادستان ، تنيدگي يا استرس بيماري جديد قرن ، تهران
4)پور افكاري ، نصرت اله 1373 فرهنگ جامع انگليسي ، فارسي روان شناسي انتشارات فرهنگ معاصر ، تهران
5)رسول زاده ، طباطبايي ، كاظم 1375 بررسي ويژگي هاي شخصيتي مبتلايان به ميگرن و مقايسه تاثير دارو درمان گري با روش آموزش تنش زدايي تدريجي همراه با پسخوراند زيستي در اين بيماران ، پايان نامه دكترا ، دانشگاه تربيت مدرس
6)رودلفولا ، 1373 ترجمه پريوش اخوان ، ميگرن ، انتشارات اسلاميه ، تهران
7)سلطان زاده ، اكبر 1367 ميگرن و ساير دردهاي به زبان ساده براي همه . انتشارات چاپخانه زندگي تهران
8)سليماني ، داريوش 1362 بيماري هاي مغز و اعصاب انتشارات جهان شاهي ، تهران
9)صفايي ، مريم 1381 شيوه هاي مقابله با استرس و پيشرفت تحصيلي واحد ابهر
10)عشقي ، پروانه 1381 استرس و ترتيب تولد ابهر دانشگاه آزاد اسلامي ابهر
11)عبادزاده كرماني ، محمد 1360 ميگرن بلاي قرن ما انتشارات عارف
12)كاپلان سادوك ، بنيامين 1372 ترجمه نصرت اله پور افكاري ، چكيده روان پزشكي باليني انتشارات آزاده ، تهران.
13)كلمني ، ورنون 1374 ترجمه محمد رضا نيكخو – فشار رواني و راههاي مقابله با آن انتشارات آزاده – تهران
14)گنجيان ، حميد 1369 سردردهاي ميگرني دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
15)گيريجا كهانا 1382 ترجمه قند هاري راههاي مقابله با استرس
ويكلسنون 1380 ترجمه فرهاد همت خواه – ميگرن و انواع آن


پروژه


بررسی


تاثیر


تنیدگی


بر


افراد


سالم


و


افراد


متبلا


به


بیماری


میگرنمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ...

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن ... افراد سالم وافراد متبلا ...

پایان نامه بررسي تنيدگي بر افراد سالم و افراد متبلا به ...

پایان نامه بررسي تنيدگي بر افراد سالم و افراد متبلا به بيماري ميگرن دانلود پروپوزال ...

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد مبتلا به بيماري ...

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد مبتلا به بيماري ميگرن - پروژه ها

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد متبلا به بيماري ميگرن

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد متبلا به بيماري ميگرن قسمتی از متن: پژوهش حاضر به ...

تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد متبلا به بيماري ميگرن

میهن داکیومنت بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش پایان نامه ...

پایان نامه بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد متبلا ...

دانلود پایان نامه بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد متبلا به بيماري ميگرن,دانلود ...

پروژه پایان نامه روش تحقیق کاکل .بگر | پایان نامه ، پروژه ...

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن 98 ص بررسي تأثير رضايت شغلي ...

بر بایگانی - صفحه 22 از 22 - بزرگترین مرجع دانلود فایل

پایان نامه رشته روانشناسی بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن ...

داستان فردي كه موجب تغيير دارجامعه وافراد شد

کاملترین فایل بررسي تاثير تنيدگي بر ... بر افراد سالم وافراد ... متبلا به بيماري ميگرن.

بررسی bmi در افراد بالای 20 سال

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به ... بر افراد سالم وافراد متبلا به ...

بررسی bmi در افراد بالای 20 سال

کاملترین فایل بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ... ( پروژه بررسي ...

بر بایگانی - صفحه 22 از 22 - بزرگترین مرجع دانلود فایل

پایان نامه رشته روانشناسی بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن ...

پروژه مالی بررسی حقوق و دستمزد شهرداری

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن بررسي تأثير رضايت شغلي و ...

داستان فردي كه موجب تغيير دارجامعه وافراد شد

کاملترین فایل بررسي تاثير تنيدگي بر ... بر افراد سالم وافراد ... متبلا به بيماري ميگرن.

کارورزی کارآموزی پروژه کارآموزی | پایان نامه ، پروژه های ...

... بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن ... به ازدواج با افراد سالم ...

مرجع تخصصی پروژه و پایان نامه دانشجویی - پایان نامه های آماده

1176 - بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن ... سلوك با افراد سالم ...

فرم قرارداد ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه ...

... تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ... تعارض پروژه بررسي تاثير تنيدگي ...

دانلود تحقیق نگاهی به ادبيات ايران پيش‌ از اسلام‌

... بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به ... و دانلود پروژه بررسي نقش ...

میگرن » پایان نامه دات کام | Payaname.com

در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال ...

پایان نامه ها - صفحه 850

پروژه پايان نامه بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن با word دارای ...

میگرن » پایان نامه دات کام | Payaname.com

در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن پروپوزال ...

کارورزی کارآموزی پروژه کارآموزی | پایان نامه ، پروژه های ...

... بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن ... به ازدواج با افراد سالم ...

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن; پروژه بررسي و شبيه سازي ...

پایان نامه روانشناسی،علوم تربیتی و اجتماعی » دانلود پایان نامه

پايان نامه بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به ... وبيماران مبتلا به بيماري ...

دانلود تحقیق نگاهی به ادبيات ايران پيش‌ از اسلام‌

... بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به ... و دانلود پروژه بررسي نقش ...

1206 - دانلود طرح توجیهی: تولید ديسك كلاچ - 50 صفحه

... روانشناسی بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به ... به عنوان پروژه ...

مقدمه‌اي بر سيستم هاي SCADA

... بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا ... به اقتصاد بازار پروژه ...

دانلود فایل روت سامسونگ j1 mini مدل SM-j105m - همیارمرجع ...

همیارمرجع بزرگ تحقیق پروژه ... به تنطیمات گوشی ... پس از شناخته شدن گوشی بر روی دکمه pda ...

دانلود پاورپوینت درباره زنبورعسل - همیارمرجع بزرگ تحقیق ...

همیارمرجع بزرگ تحقیق پروژه ... بنابراين آشنايي به فنئن زنبورداري و داشتن اطلاعات علمي و ...

بخش سوم پروژه ها و تحقیق ها و گزارشات کارآموزی

آگهی رایگان, تبلیغات رایگان,درج آگهی رایگان, نیازمندی, درج آگهی, آگهی های خود را به ما بسپارید.