دانلود رایگان

دانلود مبانی نظری هیجان و تنظیم هیجان با فرمت ورد - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه , تحقیق, پروژه, مقاله, پروپوزال , گزارش کار, جزوه, پاور و ,,,

دانلود رایگان دانلود مبانی نظری هیجان و تنظیم هیجان با فرمت ورد هیجان و تنظیم هیجان

هیجان پدیده ای چندبعدی و بسیار پیچیده است و از ماهیتی ذهنی، زیستی، هدفمند و اجتماعی برخوردار است (ایزارد[1]، 1993). هیجانها تا اندازه ای احساس ذهنی هستند، به این صورت که باعث می شوند فرد احساس را به شیوه خاصی، مثلاً عصبانی یا خوشحال بودن، تجربه کند. بعلاوه هیجانها دارای ماهیتی زیستی نیز هستند، یعنی پاسخ های بسیج کننده انرژی هستند که بدن را برای سازگار شدن با هر موقعیتی که فرد با آن مواجه شده، آماده می کنند. هیجانها در عین حال، هدفمندند؛ برای مثال، خشم میل انگیزشی برای انجام دادن کاری مانند جنگیدن با دشمن یا اعتراض به بی عدالتی را موجب می شود. در نهایت، هیجانها پدیده های اجتماعی نیز هستند، بدین شکل که وقتی فرد هیجان زده می شود، علایم قابل تشخیص چهره ای، ژستی و کلامی می فرستد تا دیگران را از کیفیت و شدت هیجان پذیری خود آگاه سازد؛ عاملی که در ایجاد و حفظ روابط انسانی بسیار کمک کننده است (فریجا، 1986). با توجه به پیچیدگی و گستردگی ویژگی های هیجان، مشخص می گردد که مفاهیم هیجان و تنظیم هیجان را نمی توان به روشنی تعریف کرد (هولودینسکای[2] و فردمایر[3]، 2006).
به طور کلی سه پارادایم یا رویکرد اصلی در حوزه هیجانات وجود دارد: 1) پارادایم ساختارگرایی[4] که در آن هیجان به عنوان یک وضعیت روانشناختی دیده می شود و به اشکال مختلف هیجان و تمایز آنها از یکدیگر و وضعیت های روانشناختی دیگر توجه می شود. در این رویکرد، هیجان یک واکنش به عوامل علّی مختص آن هیجان می باشد. 2) پارادایم کارکردگرایی[5] که در آن هیجان به عنوان یک کارکرد روانشناختی مطرح می شود و طی فرایند ارزیابی مرتبط با انگیزه های فردی حاصل می شود. 3) پارادایم فرهنگی و اجتماعی که در آن برانگیختگی هیجانات و رشد الگوهای مقابله ای به عنوان یک کارکرد، وابسته به تجارب شخصی نیست؛ بلکه بیان، شکل و کارکرد هیجانات حاصل زمینه های فرهنگی و اجتماعی است.
پاور و داگلیش (2008) هیجان را به عنوان یک تعامل پیچیده از عامل های بیولوژیکی، روان شناختی، شناختی و اجتماعی در نظر می گیرند. ولز (2005) در مطالعه نظریه های هیجان مطرح می کند که نظریه های هیجان را می توان در سه مدل اصلی طبقه بندی کردکه عبارتند از:
مدلهای فیزیولوژیک محور: این دسته از نظریه های هیجان دارای جهت گیری تکاملی هستند و هیجانات را به عنوان پاسخ فیزیولوژیکی به محرک محیطی تبیین می کنند. هدف از این پاسخ حفظ سلامت فرد و مطمئن شدن از بقای اوست.
مدلهای شناختی: این رویکرد فرایندهای شناختی را در تجربه و بیان هیجان مهم می دانند و معتقدند که هیجانات بر اساس ارزیابی و فرایندهای شناختی ایجاد می شود.
مدلهای شناختی اجتماعی: این رویکرد تمرکز رویکرد تکاملی را در پاسخ به محیط با رویکرد ارزیابی شناختی جمع می کند و عامل های اجتماعی را برای تبیین تجربه و بیان هیجان اضافه می کند. رابطه بین هیجانات، نقش های اجتماعی و تعامل اجتماعی مورد توجه این رویکرد است. در این رویکرد هیجان فقط یک ابزار برای بقای فیزیکی فرد نیستند، بلکه برای بقا در گروه های اجتماعی هم لازم هستند. تحقیق در مورد هیجانات از چشم انداز سازندگی اجتماعی به رابطه بین رفتار اجتماعی و هیجانات تمرکز دارد. البته اسنادها و رابطه آن ها با شناخت و هیجان هم در این رویکرد مورد تاکید است. اما در این رویکرد به نقش عامل های اجتماعی که اسنادها را تحت تاثیر قرار می دهند و ایجاد می کنند، توجه می شود.
لازاروس (1991) هم راستا با این رویکرد معتقد است که هیجان از طریق تعاملات فرد و محیط شکل می گیرد و نمی توان آن را فقط بر اساس فرد یا محیط به صورت خاص تبیین نمود. در تعریف هیجان فریجا (1988) هیجانات را به عنوان تجارب ذهنی دارای معانی موقعیتی که برانگیزاننده حالات عمل است، توصیف می نماید. آرنولد گزل[6] (1950) هیجان ها را به عنوان پدیده ای دارای طرح تعریف می کند که به طور غیرقابل تفکیکی به الگوهای کنش و حالت های ارگانیکی بستگی دارند. جیمز[7] (1884) بیان می کند که تغییرات جهان مستقیماً به دنبال ادراک پدیده مهیج به وقوع می پیوندند و احساس ما از این تغییرات هیجان نامیده می شود. واتسون[8] (1924) بیان می کند، هیجان عبارت است از یک طرح ارثی واکنش که متضمن تغییرات عمیقی در مکانیسم جسمی به طور عام و در سیستم های درونی و غددی به طور خاص است.
درتعریف مفهوم هیجان، شیرر[9] (2004) چهار مؤلفه سیستمی دارای تعامل را در فرایندهای هیجانی شناسایی می کند، شامل مؤلفه شناختی که به ارزیابی از اشیا و رویدادها مربوط می شود. مؤلفه عصبی/زیستی که سائق (انرژی) را تنظیم می کند. مؤلفه ابراز حرکتی که ظهورهای هیجان و واکنش را انجام می دهند. مؤلفه انگیزشی که عمل را هدایت و آماده می کند و مؤلفه احساس ذهنی که حالتهای درونی و تعامل با بافت فعلی را مدیریت می کند.
پکران[10]، گاتز[11] و پری[12] (2005) نیز در راستای مدل های فرایند/مؤلفه از هیجان (شیرر، 2000) هیجانات را به عنوان مجموعه ای از فرایندهای روانی به هم مرتبط می دانند که شامل مولفه های عاطفی، شناختی، فیزیولوژیکی و انگیزشی می باشد. مثلاً احساس ناراحتی و تنش، نگران بودن، فعال شدن فیزیولوژیکی و خواهان رها شدن (دور شدن) به عنوان مؤلفه های هیجان اضطراب مطرح می شوند. پکران (2006) هیجانات را بصورت چندمؤلفه ای و مشتمل بر فرایندهای هماهنگ خرده سیتم های روان شناختی عاطفی، شناختی، انگیزشی، بیانی و فرایندهای فیزیولوژیکی جلدی (وابسته به سطح بدن) توصیف می کنند. فرایندهای عاطفی به عنوان محور هیجانات در نظر گرفته می شوند. مثلاً در مورد اضطراب امتحان، ناراحتی و احساس نگرانی (مؤلفه عاطفی)، نگرانی ها (شناختی)، انگیزش اجتناب (انگیزشی)، بیان چهره ای دارای اضطراب (بیانی) و فعالیتهای فیزیولوژیکی (فیزیولوژیکی) در نظر گرفته می شوند. همچنین از نظر پکران (2006) هیجانات با شدت پایین (خلقیات هیجانی) هم می توانند مشتمل بر این مؤلفه ها باشند، اگرچه همه ابعاد آنها در آگاهی هوشیارانه قرار نگیرد.
نگاه هالوداینسکی[13] و فرایدلمیر[14] (2006) به هیجان بصورت رابطه ای و کارکردی می باشد. به این معنا که از نظر آنها در هیجان فرایندهایی که الزاماً دربرگیرنده فرد و محیط می باشند، به عنوان دو قطب یک زمینه در نظر گرفته می شوند. بر همین اساس آنها هیجانات را بصورت کارکردی مورد بررسی قرار می دهند، یعنی آنها هیجان را به عنوان سیگنال های تنظیمی ای که کیفیت رفتار را تعدیل، تشدید یا تغییر می دهند، مفهوم سازی می کنند.

[1] Izard
[2] Holodynsky
[3] Friedlmeier
[4] Structuralism
[5] Functionalism
[6] Gesell
[7] James
[8] Watson
[9] Scherer
[10] Pekrun
[11] Goatz
[12] Perry
[13] Holodynski
[14] Friedlmeier
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 41
فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع فارسی کامل
منابع انگلیسی کامل
ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند گردید.


دانلود مبانی نظری هیجان و تنظیم هیجان


مبانی نظری هیجان و تنظیم هیجان


هیجان


تنظیم هیجانمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد كارخانجات لامپ پارس شهاب 63 ص

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی..

پاورپوینت طراحي كارخانه چاي

عرضه برتقاضا 16ص

كارآموزي در فني و حرفه اي بروجن

دانلود تحقیق در مورد پروژه طرح توسعه كيلومتر 12 جاده تهران.DOC

طرح بنر لایه باز خیرمقدم کربلا و عتبات عالیات

تحقیق در مورد آزمونهاي غير مخرب Non Destvuctive Testing 11 ص

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره همه چیز درمورد سندرم نفروتیک

گزارش كارآموزي الكترونيك

پاورپوینت در باره نیروگاه ها اقیانوسی

کارآموزی موسسه تحقيقات و آموزش كشاورزي بخش تحقيقات خاك و آب 68 ص

تحقیق در مورد غلامحسین بنان افتخاری سراج 13ص

پاورپوینت در مورد نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

تحلیل استاتیکی تیر یک سر گیر دار در کتیا

پاورپوینت بيماريهاي خونريزي دهنده

پاورپوینت بررسی سیستم عامل های موبایل

بررسي مقدماتي كارگاه باس داكت 40 ص

مقاله در باره بررسي نوع ارتباط ميان پذيرش اجتماعي بدن و مديريت بدن

تحقیق در مورد حافظه RAM

پاورپوینت اقتصاد خرد

پاورپوینت بلوک شیشه ای

دانلود پاور پوینت گواهی ثبت اختراع

بهاءالدین محمد بن‏ حسین عاملی 15 ص

نقشه اتوکدی شهرستان سیب و سوران-سیستان و بلوچستان

تحقیق در مورد آبله مرغان

دانلود فایل تحلیل محتوای فارسی چهارم درس یازدهم فصول 2،3 و 6

پاورپوینت ریاضی عمومی

دانلود تحقیق در مورد داستان شور آباد اثر جمال زاده (با فرمت word)

تحقیق درباره عربستان پیش از اسلام