دانلود رایگان

دانلود پاورپوینت روش های توليد 2 - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت روش های تولید 2

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت روش های توليد 2 7 پارامتر مورد توجه در فرايندهاي ساخت بدون براده برداري:
تعريف فرايند
شکل قطعات (تواناييهاي توليد فرايند)
مواد خاص مورد استفاده در هر فرايند
زمان سيکل
کيفيت فرايند
قابليت انعطاف فرايند
هزينه فرايند
تقسيم بندي فرايند توليد:
ريخته گري:
با قالب فلزي
با مدل فلزي
با قالبهاي مومي
برشکاري:
با ماشينهاي الکتريکي
با ماشينهاي مکانيکي

شکل دادن:
ورق
حجمي( نورد ، حديدهاي ، مفتول کاري )
فرايند پودر( ريخته گري ،فشاروپخت ، هيدرو استاتيکس )
اتصال دادن:
جوشکاري ( قوسي با برق ، گازي ، اصطکاکي )
جوشکاري در حالت جامد
چسب کاري
اتصال مکانيکي
لحيم کاري
چند جنبه اي بودن روشهاي ساخت:
فرايند ساخت شامل چندين جنبه است در ميان آنها :
علم فلزات،شيمي معدني و انتقال حرارت در بر گيرنده خصوصيت مکانيکي،فيزيکي و پلاستيکي است.
فرايند مختلف بکاررفته در توليد يک محصول مانند دوچرخه عبارتند از:
فورجکاري
ماشين کاري
ريخته گري
برشکاري
پهن کاري
پرداخت کاري
معيارهاي انتخاب مواد اوليه محصول:
واضح است عوامل زيادي در انتخاب روشهاي توليد و مواد مورد استفاده مورد بررسي قرار مي گيرند. اين عوامل به ترتيب اولويت عبارتند از :
خصوصيات مکانيکي:
استحکام
درجه تغيير شکل
سختي
قابليت پلاستيکي مواد
پايداري فلز
درجه خستگي فلز
استحکام در برابر شکاف
نسبت استحکام بر وزن
نسبت مقاومت بر وزن
خواص فيزکي مواد:
وزن مخصوص مواد
انبساط حرارتي
قابليت هدايت حرارت فلز
درجه حرارت گرما و الکتريسيته فلز
خصوصيات مغناطيسي مواد
خواص شيميايي مواد:
اکسيده شدن
فرسودگي موضعي
فرسودگي عمومي
قابليت سمي بودن مواد
قابليت آتشگيري مواد
عوامل تاثيرگذار درانتخاب مواد اوليه محصول:
فرم موجود مواد
ابعاد مواد اوليه
تلرانسها
قابليت توليد زمينه سطحي فلز
خصوصيات توليدي مواد اوليه محصول
قابليت تغيير شکل و ماشينکاري فلز
قابليت ريخته گري فلز
قابليت جوشکاري فلز
قابليت تغيير شکل سطحي فلز
قابليت مقاومت فلز در مقابل حرارت
اثرات روش توليد در خصوصيات نهايي مواد اوليه توليد
محدوديت روشهاي توليد مواد
معيارهايي براي روش توليد بهينه:
براي ساخت يک قطعه معمولا بيش از يک روش توليد وجود دارد انتخاب يک روش نسبت به روش ديگر بستگي به يک سري پارامتر ها دارد .
اين پارامترها بايد از نظر مقدار هزينه مطالعه شوند عبارتند از :
نوع مواد محصول و خصوصيات آن
خصوصيات نهايي يک قطعه نسبت به کاري که قطعه بايد بعد از توليد انجام دهد
اندازه شکل ، ضخامت و پيچيدگي قطعه
تلرانس سطح نهايي قطعه بعد از توليد
روش توليد بعدي که بايد براي توليد قطعه بکار گرفته شود
طراحي و هزينه ابزار توليد،اثرات مواد قطعه کاردر ابزار و عمر قالب ريخته گري
براده توليد شده و ارزش آن
در دسترس بودن تجهيزات توليد و تجربه استفاده از اين تجهيزات توليد در کارخانه
مدت زمان لازم براي توليد اوليه محصول
مقدار قطعه مورد نيازو ميزان توليد مورد نظر
هزينه کلي توليد
يکي از روشهاي مهم توليد تغيير شکل پلاستيکي فلزات مي باشد،آن بدين معني است که با وارد نمودن نيرو مواد را به راههاي مختلف شکل مي دهند.
روشهاي زير از اين گروهند:
فورجکاري
نورد
کشيدن مواد فلزي
کشيدن مواد فلزي بصورت سيم
فرايند ورق کاري
خم کردن
فرايند چرخاندن فلز
فرايند پرس کاري
برش با ابزار واحد:
تعرِيف فراِيند:
فراِيند ماشِينکارِي مکانِيکِي عبارت است از برِيدن فلز از قطعه کار به وسِيله ابزار برنده که داراِي ِيک نوک برنده مِي باشد.
شکل قطعات تولِيدِي با اِين فراِيند:
معمولا براِي اجسام صلب بکار برده مِي شود و تولِيد زاوِيه با اِين فراِيند امکانپذِير است
مواد مورد استفاده با اِين فراِيند:
بِيشتر فلزات،پلِيمرها،سرامِيکها،ومواد مرکب مورد استفاده قرار مِي گِيرند ولِي ساِيِيدگِي ابزار براِي مواد مختلف متفاوت است.
زمان سِيکل:
با سختِي نسبِي قطعه کار و ابزار کنترل مِي شود.استفاده از تجهِيزات اتوماتِيک زمان سِيکل را کاهش مِي دهد.
کِيفِيت:
معمولا براِي بهبود دادن بافت سطحِي قطعه استفاده مِي شود که به زمان و دقت صرف شده بستگِي دارد.
انعطاف پذِيرِي:
بسِيار روش اِيده ال براِي تولِيد قطعات مجزا و دسته هاِي تولِيد کوچک مِي باشد.
مصرف مواد خام:
بسِيار ضعِيف،استفاده مجدد از مواد دوررِيزبسِيار مشکل و پر هزِينه است چون مواد دور رِيز به روان کننده آلوده شده و تغِيِيرات مولکولِي در آنها بوجود مِي آِيد
هزِينه استفاده از اِين فرآِيند:
ابزارها براِي تولِيد مناسب نِيستند،هزِينه ماشِين آلات بستگِي به درجه انعطاف پذِيرِي و اتوماسِيون دارد به عبارتِي هزِينه فرآِيند متغِيِير بوده ومِي توان کم وِيا خِيلِي زِياد باشد.
برش با ابزارِي که بِيش از ِيک لبه برش دارند:
تعرِيف فرآِيند:
جدا کردن مواد از ِيک قطعه کارِي با استفاده ازابزارهاِي برشِي که بِيشتراز ِيک لبه برشِي دارند.
شکل:
در اصل براِي قطعات جامد بکار ببرده مِي شود اما زواِياِي مقعر نِيز قابل تولِيد هستند
مواد:
اغلب فلزات وپلِيمرها،بعضِي از سرامِيکها و کامپوزِيتها استفاده مِي شوند ،هر چند که ساِيِيدگِي ابزار ممکن اِست بالا باشد.
زمان سِيکل:
به کمک سختِي نسبِي قطعه کار و ابزار، روغنکارِي و سرد کردن کنترل مِي شود.با استفاده از اتوماسِيون مِي تواند کاهش داده شود
کِيفِيت:
معمولا براِي بهبود بافت سطح استفاده مِي شودکه تنها به وسِيله زمان و سعِي و تلاش صرف شده محدود مِي شود.
قابلِيت انعطاف:
خوب،اِيده ال براِي تولِيد قطعات مجزا و دسته هاِي کوچک
استفاده از مواد اولِيه:
بسِيار ضعِيف،دوباره بازِيافت کردن مواد زائد مشکل و پر هزِينه مِي باشد اِين به خاطرآلودگِي ماده به روغنکارِي وتغِيِير درساختارمولکولِي آنها مِي باشد
هزِينه استفاده از فرآِيند:
ابزار ما تا حدودِي مناسب براِي تولِيد هستند وهزينه ماشِين آلات بستگِي به درجه انعطاف پذِيرِي و اتوماسِيون دارد.
فرآِيند سمباده زنِي:
تعرِيف فرآِيند:
جدا کردن مواد از ِيک قطعه کار با استفاده از ابزارِي که داراِي ذرات برجسته ساِينده با اشکال غِير منظم هندسِي مِي باشد
شکل قطعات تولِيدِي:
معمولا براِي اجسام صلب استفاده مِي شود،اما تولِيد زواِياِي مختلف امکانپذِير است
موارد مورداستفاده فرآِيند:
معمولا فلزات سخت و سرامِيکها بکار برده مِي شوند.استفاده از فلزات نرم و شکننده مشکل است
کِيفِيت:
معمولا براِي بهبود دادن سطح بکار برده مِي شود که تنها به زمان و دقت صرف شده بستگِي دارد.
قابلِيت انعطاف:
انعطاف پذِيرِي فرآِيند خوب است،ابزارهاِي تولِيداشکال مخصوص قِيمت بالاِيِي دارند.
قابلِيت استفاده از مواد اولِيه:
استفاده از مواد خام بسِيار ضعِيف است،بازِيافت مواد دوررِيز به علت آلوده شدن به خنک کننده پرهزِينه است
هزِينه فرآِيند:
تعدادِي از ابزارها مناسب هستند،هزِينه ماشِين آلات به درجه انعطاف پذِيرِي و اتوماسِيون بستگِي دارد.
بهبود سطح قطعه با عملِيات شِيمِياِيِي:
تعرِيف فرآِيند:
عملِيات حرارتِي که وِيژگِيهاِي فولادها را بهبود مِي دهد.کربن دهِي و نِيتروژن دهِي نِيزترکِيب لاِيه سطحِي فولادِي را تحت تاثِير قرارمِي دهد
شکل قطعات تولِيدِي:
سطوحِي که باِيد عملِيات روِي آنها انجام گِيرد لازم است که قابل دسترس باشند.
مواد استفاده شده:
تمام فولادهاِيِي که مِي توانند تحت عملِيات حرارتِي قرار گرفته و مارتنزِيت به وجود آورند
زمان استفاده شده:
براِي بالا بردن سختِي به کمک القاء ، به ناحِيه اِي بستگِي دارد که باِيد عملِيات روِي انجام گِيرد و براِي کربن دهِي و نِيتروژن دهِي،به سرعت گاز بستگِي داشته و مدت آن زِياد است بنابراِين نِيازمند فرآِيندهاِي دسته اِي مِي باشد.
کِيفِيت:
براِي بهبود وِيژگِي هاِي لاِيه هاِي سطحِي قطعات با از بِين بردن تنشهاِي باقِي مانده تولِيد در لاِيه هاِي سطحِي استفاده مِي شود
شامل 104 اسلاید POWERPOINT


دانلود پاورپوینت روش های تولید 2


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت روش های توليد 2 – 0x20.ir

7 پارامتر مورد توجه در فرايندهاي ساخت بدون براده برداري: تعريف فرايند شکل قطعات (تواناييهاي ...

پاورپوينت روشهاي توليد 1 و 2-

پاورپوينت روشهاي توليد 1 و 2- 1 . پاورپوینت روشهای تولید 1 و 2- 98 پست‎10 آوريل 2017 ... پاورپوینت ...

دانلود پاورپوینت تكنولوژي‌هاي توليد فرآورده گوشتي: كالباس ...

دانلود پاورپوینت ... دانلود پاورپوینت تكنولوژي‌هاي توليد ... دانلود تحقیق روشهای ...

پاورپوینت آشنایی با خط تولید سرکه و الکل از انگور

دانلود پاورپوینت ... روش هاي توليد سرکه و الکل همگي به غير از روش غشايي با ... روش های تهیه ...

دانلود پاورپوينت روش توليد - madsg.com

دانلود رایگان پاورپوینت درس روش تولید از آنجایی که دانشجویان همواره به دنبال پاورپوینت های ...

دانلود پاورپوینت روشهای تولید(1) - دانلود رایگان

دانلود, پاورپوينت روشهاي طراحي و توليد صنعتي 1. دانلود ... دانلود پاورپوینت روش های ...

پاورپوینت روش های تولید

مقاله نماز و امنیت فردی و اجتماعی پاورپوینت کامل روشهای تحقیق پروژه نمونه سوال حقوق اداری 2 ...

پاورپوینت پروژه درس کارگاه اجزاء مکانيکی نيروگاه منابع و ...

پاورپوینت پروژه درس کارگاه اجزاء مکانيکی نيروگاه منابع و روش های نوين در توليد برق و راکتو

دانلود پاورپوینت، پاورپوینت انواع موضوعات و رشته ها

فروشگاه دانلود ، دانلود کتاب ، فایل جزوه دانلود پاورپوینت، پاورپوینت ... انواع روش های ...

پاورپوینت فرآيند توليد نرم‌افزار در متدولوژيUSDP – 0x20.ir

پاورپوینت فرآيند توليد نرم‌افزار در ... فرآيند توليد نرم‌افزار. روش‌هاي ... بخش‌های ...

دانلود پاورپوینت روش مبتني بر تعيين ارزش: كاربردها - فرصت ...

پاورپوینت روش مبتني بر تعيين ... دانلود جزوه بیماری های بونسای، پیشگیری، علت و درمان به ...

پاورپوینت روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع

پاورپوینت روش های تولید ... ,پاورپوینت روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع,دانلود ...

پاورپوینت انواع چرخ دنده-سمينار درس روش توليد

خرید این محصول » :: پاورپوینت انواع چرخ دنده-سمينار درس روش توليد انواع چرخ دنده شکل هندسی ...

دانلود پاورپوینت برآورد هزینه - فرصت های کار و کارآفرینی

پاورپوینت برآورد هزینه دانلود پاورپوینت با موضوع ... روش های ریاضی ... طرح توليد ...

پاورپوينت آشنايي با مدل رقومي سطح زمين (DTM) و روش هاي توليد

پاورپوينت آشنايي با مدل رقومي سطح زمين (dtm) و روش هاي توليد 1 . پاورپوینت آشنایی با مدل رقومی ...

پاورپوینت روش های تغییر شکل و تولید میل گرد و لوله - ti6

پاورپوینت روش های ... يكي از روش­هاي مهم ساخت و توليد ... خم کاری دانلود پاورپوینت ...

دانلود قالب آماده پاور پوینت

دانلود قالب آماده و حرفه ای پاورپوینت به همراه بک گراند های متنوع از گرافیک ریور - Gr…

دانلود پاورپوینت 2016 - sarzamindownload.com

پاور پوینت یکی از نرم افزار های ... این مطلب مربوط به موضوع دانلود پاورپوینت ... آموزش 7 روش ...

فایل پاورپوینت اصول گودبرداری و ایمن سازی | بروز فایل ...

روش های مختلف ... 1-مدلسازی انتقال رسوب با استفاده cche2d از نرم افزار -15 دانلود . 2-پاورپوینت ...

اقدام پژوهی، گزارش تخصصی،مقاله، پاورپوینت ، طرح توجیهی و ...

پاورپوینت; ... کنند.البته با کمک روش های دیگر و ... فصل 1-2 دانلود نکات فصل 3-4 ...

پاورپوینت آماده پروژه درس کارگاه اجزاء مکانيکی نيروگاه ...

پاورپوینت آماده پروژه درس کارگاه اجزاء مکانيکی نيروگاه منابع و روش های نوين در توليد برق و

دانلود روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد - دانلود رایگان

دانلود روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد - دانلود ... دانلود روش ... های اجتماعی) پاورپوینت ...

فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی دانلود پاورپوینت ...

دقت بالا و كيفيت سطح مناسب اين روش را به‌خصوص در توليد ... دانلود پاورپوینت ... و روش های ...

دانلود نمونه پاورپوینت دفاعیه کارشناسی ارشد رشته علوم ...

راهیان رو دارم میخونم پاورپوینت های ... اون. کوتاه. فکر. توليد ... دانلود پاورپوینت روش ...

دانلود پاورپوینت و تحقیق روش اسپکت در پزشکی هسته ای

پاورپوینت و تحقیق روش اسپکت در پزشکی هسته ای دانلود پاورپوینت و تحقیق ... دانلود فایل های درسی

علم گستر دانلود پاورپوینت فرآيند توليد نرم‌افزار در ...

دانلود فایل خلاصه کتاب مهارت های ... دانلود پاورپوینت ... فرآيند توليد نرم‌افزار. روش ...

دانلود قالب آماده و حرفه ای پاورپوینت به همراه بک گراند ...

یکی از روش‌هایی که برای ... مجموعه قالب های آماده پاورپوینت به ... عیب فایل های دانلود شده ...

پروژه ها - دانلود جزوه، پروژه و پایان نامه های رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت معرفی سیستم های ترمز در ... در این جزوه به خوردگی داخلی و روش های ...

دانلود پاورپوینت درسی و ...

دانلود پاورپوینت درس 2 و 3 و 4 عربی اول دبیرستان ... دانلود پاورپوینت درباره ی گروه های خونی ...

دانلود پاورپوینت انتخاب مناسب ترين خودرو در ايران – 0x20.ir

7- كيفيت طراحي و توليد. ... دانلود پاورپوینت خرابی پیشرونده و ... پاورپوینت روش های ...

پاورپوینت دربار ه ی مدیریت اماده سازی وطبخ

تحقیق در مورد نقش ورزش در سلامتي 39 ص

بررسي ورزش يوگا 43 ص - ورد

تحقیق در مورد بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي

مجموعه دوم فیلترهای کاربردی در بورس تهران(9 عدد)

تحقیق در مورد لجستيك جنگ كره 73 ص

پرورش گاو

تحقیق آماده درباره معیار های شادی 17 ص

تحقیق در مورد کربوهیدرات 19 ص

دانلود پوشه ی توسعه حرفه ای دانشجو معلمان کار پوشه کارورزی 4.

پاورپوینت درباره نظام شايستگي درشركت ملي گاز ايران

تحقیق درباره ی اخلاق اسلامی

تحقیق درمورد الكترونيك عمومي 15 ص

دانلود مقاله کامل درباره حجاب و زنان

ویتامین Aو H

تحقیق راه و ترابري راه زميني

تحقیق در مورد باکتریهای پروبیوتیک و اهمیت تغذیه ای آنها 27 ص (پزشکی)

رفتار شناسی در پرورش اسب

تحلیل تیر،ورق و پوسته اوگرال و انسل

پاورپوینت در مورد ذرۀ ‌باردار

گزارش كار پايان دوره كارآموزي شركت كاشي طوس کارشناسی شیمی کاربردی 25 ص

جوانان و رسانه ها 25 ص

طرح توجیهی طرحهاي تيپ گروه پزشكي و پيراپزشكي

تحقیق در مورد ليمو ترش 20 ص

بررسي اثر عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني

کارآفرینی و طرح توجیهی proje khiar سال 96 word

مقاله درباره کشت سلوب بنيادی جنينی

تحقیق جامع وکامل درباره سد

تحقیق درباره اهميت نفت خليج فارس از ديدگاه سياست خارجي آمريكا (علوم سياسي)

19 نکته براي خريد گوشي نو و دست دوم