دانلود رایگان

مبانی طراحی اقلیمی واحد های مسکونی یزد - دکتر سعید جهانبخش - دانلود رایگاندانلود رایگان به روز ترین و با کیفیت ترین فایل های اسکچ آپ و طراحی های صورت گرفته

دانلود رایگان مبانی طراحی اقلیمی واحد های مسکونی یزد - دکتر سعید جهانبخش در این تحقیق برای دست یابی به برخی اصول طراحی اقلیمی در مناطق گرم و خشک پرداخته شده و شهر یزد به عنوان نمونه انتخاب شده است .

1 اﺑﺘﺪا ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻮﮐﻠﯿﻤﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﺮﺟﻮﻧﮓ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳـﭙﺲ اﻗﻠﯿﻢ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﺸﺨﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﯾﺰد ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﮐﺘﺒﺮ و آورﯾﻞ، ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﺎﯾﺶ ﺣﺮارﺗﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﻮده و در ﺷﺐ ﻫﺎی ﻣﺎه ﻫﺎی ﻣﻪ و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿـﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﺎ ﺣﺪﺪی ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ...

مقدمه
موقعیت جغرافیایی یزد
عناصر اقلیمی مورد نیاز طراحی
بررسی شرایط بیوکلیمای انسانی
ویژگی های حرارتی طراحی اقلیمی
احکام معماری ساختمان جهت طراحی
مبانی نور گیری طراحی اقلیمی
نتیجه گیری

مقاله پیش رو در 12 صفحه به صورت فایل پی دی اف میباشد .


مقاله معماری


طراحی


معماری


مقاله


کنفرانس


اقلیم یزد


طراحی معماری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه