دانلود رایگان

دانلود آشنایی با کابل ها و عیب یابی کابل ها - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه مقالات دانشجویی

دانلود رایگان دانلود آشنایی با کابل ها و عیب یابی کابل ها دانلود آشنایی با کابل ها و عیب یابی کابل ها
کابلها و عیب یابی کابل هافصل اول : معیارهای انتخاب کابل مقدمه معیارهای انتخاب کابل ولتاژ نامی ظرفیت جریان دهی کابلها عوامل موثر در ظرفیت نامی جریان کابل افت ولتاژ تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل کابلهای توزیع قدرت جریان های اتصال کوتاه غیرمتقارن نیروهای الکترومغناطیسی و پاره شدن کابل اثرات ترمودینامیکی طراحی مفصلها و سرکابلها اختلاف بین هادیهای مسی و آلومینیومی شرایط نصب و کابل کشی پیوست الف) ظرفیت جریان قابل حمل توسط کابلهای توزیع با عایق PVC پیوست ب) ظرفیت جریان قابل حمل توسط کابلهای توزیع با عایق XLPE فصل دوم: استاندارد کابلهای فشار ضعیف توزیع مقدمه کلیات ولتاژ نامی ترکیبغلاف تعاریف مربوط به آزمونها شرایط آزمون آزمونهای معمول آزمونهای ویژه آزمونهای نوعی- الکتریکی آزمونهای نوعی- غیر الکتریکی آزمونهای الکتریکی بعد از نصب جداولپیوست الف) حداکثر مقاومت کابلهای تک رشته و چند رشته فصل سوم: استاندارد کابلهای فشار متوسط توزیع مقدمه مواد عایقی شرایط آزمون آزمونهای معمول آزمونهای ویژه آزمونهای نوعی- الکتریکی آزمونهای نوعی- غیر الکتریکی آزمونهای الکتریکی بعد از نصب جداول پیوست الف) روش محاسبه فرضی برای ابعاد و پوششهای محافظ پیوست ب) آزمونهای ضربه بر روی کابلها و وسایل جانبی آن فصل چهارم:کابل کشی و شرایط نصب کابل مقدمه حداقل دما برای نصب کابل حداقل شعاع خمش کشش مجاز کابل روشهای مختلف کابل کشی توصیه های عمومی درباره کابل کشی کابل کشی در داخل پست کابل کشی در خارج از پست روشهای مختلف کشیدن کابل فصل پنجم: عیب یابی کابل مقدمه ترتیب آزمایش شناسایی و تشخیص یک عیب کابل محدود کردن مقاومت عیب تعیین محل مقدماتی عیب تعیین محل دقیق عیب تشخیص عیب های غلاف کابل و عیب یابی آنها در کابلهای ولتاژ متوسط مزایای اجرای عملیات آزمایش غلاف کابل عیب یابی مقدمای غلاف کابل تعیین محل دقیق عیبهای غلاف نتیجه گیری مراجع مقدمه در این فصل به نکاتی در مورد انتخاب کابل پرداخته شده است و ضرایب و جـداول لازم جهت بدست آوردن مقدار جریان نامی کابل تحت شرایط مختلف آورده شده است. برای بهره بـــرداری اقتصـادی از کــابلها ، انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است . در این بخش عوامل موثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار مــی گیرند. لازم به ذکــر است که بــرای انتخاب بهینه سطـح مقطع محاسبـــه تلفات و محاسبات اقتصادی نیــز لازم می باشد کــه در اینجا به آن پرداخته نشده است. 1-1-معیارهای انتخاب کابل معیارهای انتخاب کابل را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود : الف- ولتاژ نامی ب- انتخاب سطح مقطع با توجه به ظرفیت جریان دهی کابل ج- در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز د- تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل 1-2- ولتاژ نامی ولتاژ نامی کابـل بایستــی متناسب با سیستمی که کابل در آن مورد استفاده قرار می گیرد باشد. با توجه به جلد اول و دوم استاندارد کابـلهای مورد استفاده در شبکه توزیع این ولتــاژ بایستی مطابق جدول زیر باشد. جدول(1-1 ) : ولتاژ نامی کابلهای مورد استفاده در شبکه توزیع U0 کیلو ولت(rms) 19 12 35/6 6/0 Uکیلو ولت(rms) 33 20 11 1 Umکیلو ولت(rms) 36 24 12 1-3-ظرفیت جریان دهی کابلها در این قسمت عوامل موثــر بر جریان دهی کــابلها مورد بررسـی قرار گرفته و جداول مربوطه ارائه می گردد. تعیین حد مجاز جریان کابلها به تلفات ایجاد شده در کــابل و نحــوه انتقال گـرمای ایجاد شده به سطح کابل و محیط اطراف بستگی دارد. استاندارد IEC 287با در نظــر گرفتـن تلفات ایجاد شده در کابل و مقاومت حرارتی لایه های مختلف کابل و زمین در شرایـط مشخـص ، حد مجاز جریان را بدست می دهد. در این قسمت فرض بر این است که مقدار جریان مجاز کابلها در شرایط مشخص توسط کارخانه سازنده مشخص گردد. 1-3-1- عوامل موثر در ظرفیت نامی جریان کابل عوامل مهم موثر در ظرفیت نامی جریان کابل را می توان به گروههای زیر تقسیم نمود : الف- دمـــــا : دما از عوامل مهم تعیین ظرفیت نامی جریان کابل می باشد که شامل دمای محیط، دمای محل نصب و نیز دمای مجاز برای عایق کابل و ساختار آن می باشد . ب- طـرح کابل : علاوه بر دمای مجاز عایق کابل، نوع طراحی کابل و لایه های مختلف بکار رفتــه در آن ، در تعیین جریان مجاز کابل دارای اهمیت می باشنـد. این لایه ها چگونگی انتقال حرارت از هادی به سطح بیرونی کابل را مشخص می کنند . پ- شرایـط نصب : شرایط نصب از قبیل نصب در هوا، دفن شده در زمین، در مجرا، نوع خاک و 000 از عوامل موثر بر جریان دهی کابلها می باشند . ت- اثـرات کــابلهای مجـاور : در صورت همجواری کــابل با سایر کــابلها یا لوله ها بایستــی ضرایب مناسب برای کاهش جریان مجاز کابل را در نظر گرفت . 1-3-2- دما 1-دمای محیط : متوسط دمای محیط برای هر کشور و هر منطقه متفاوت می باشد که بــه شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد . در استاندارد 287 IECدمای محیط اطراف کــابل بـــرای چندین کشور آمده است و برای سایـر کشورها با توجه به نوع منطقه ای کـه در آن قرار دارند دمای محیط و زمیـن بطور تقــریبی مشخص شــده است . حدود نامی جریان کابل بایستی برای بدترین شرایط در سرتاسر سال محاسبه شود . 2-دمای کار کابل : حداکثر دمای کار هادی کــابل مطـابق استاندارد 287 IECبرای کــابلهای مختلف بایستی مطابق جدول زیر باشد : جدول(1-2) : حداکثر دمای کار هادی کابل عایق حداکثر درجه حرارت هادی (c°) PVC PE XLPE 70 70 90 1-3-3- تاثیر شرایط نصب بر حد نامی جریان کابل الف- عمـق دفـن کــابـل : حداقل کردن آسیب وارده به کــابل علت تعیین کننده عمق دفن کـابل می باشد که هر چقدر ولتاژ کابل بیشتر باشد عمق دفن کابل بیشتر میگردد. با افزایش عمق، دمــا افزایش یافته و مقـــدار رطـوبت بیشتر می گردد، در این حالت با افزایش دما ظرفیت جریان دهی کابل کمتر شده ولــی با افزایش رطــوبت ، این مقدار بیشتر می گردد . ب- مقاومت حرارتی مخصوص خاک : وجـود رطوبت اثــر تعیین کننــده ای در مقاومــت مخصوص هر نوع خاک دارد، بــــرای هر منطقــه بایستی این مقدار اندازه گیری شود، در صورتی که این مقدار در دسترس نباشد از مقادیر داده شده در استاندارد استفاده می شود. برای محاسبــه جریان مجاز کـابل، بایــد با توجه به نحوه نصب کابل (نصب در هوا، قرار گرفتن در زیر زمین، قرار گرفتن در مجرا و 000 ) باید ضرایب مناسب را اعمال نمود . نتیجه گیری : در ایـن پروژه ابتدا درباره معیارهــای انتخاب کــابل بحث شد و بیان شد که برای انتخاب صحیح کابل بگونه ای که کابل هم جوابگوی نیازهای شبکـــه باشد و هم از لحاظ اقتصــادی به صرفــه باشد، بایــد معیارهایی را در نظر گرفت و با سنجیدن آنها مبادرت به انتخاب کــابل مناسب از لحاظ سطح مقطــع و نوع هادی کابل و ... نمود. در فصل های دوم و سوم درباره استاندارد کابلهای فشار ضعیف و فشار متوسط توزیــع صحبت شــد و انواع آزمونهای مورد نیاز برای این کابلها برای تایید صحت کابل توضیح داده شدند و جداول مربوطــه در هر فصل ارائه گردیدند. برای اینکه کابل بتواند بدون مشکل در شبکه استفاده شود، باید این آزمونها را با موفقیت پشت سر بگذارد. در فصل چهارم درباره شرایط نصب کابل و کابل کشی صحبت شد و شرایط لازم برای نصب صحیــح کابل در مناطق آب و هوایی مختلف برای جلوگیـری از آسیب دیدن کابل و نیز شرایط و انواع کـــابل کشی توضیح داده شدند. در فصل پنجم درباره نحوه عیب یابی کابل اعم از عیب یابی هادی و نیز غلاف کابل مطالبی ارائه شد و چندین روش عیب یابی برای هر کدام ارائه گردید.
نوع فایل : docxتعداد صفحه : 153

استاندارد های کابل های فشار قوی و ضعیف


افت ولتاژ


عیب یابی کابل


عیب یابی کابل های برق


پاره شدن کابل های برق


کابل های توزیع برق


کابل های توزیع ق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آشنایی با عیب یابی و تعمیر تجهیزات پزشکی

آشنایی با عیب یابی و تعمیر تجهیزات پزشکی,آشنایی با عیب یابی و تعمیر تجهیزات پزشکی,پایگاه ...

آشنایی با اندوسکوپی و انواع اندوسکوپ

مقالات علمی و تخصصی اخبار و تازه ها دانلود کتاب ، جزوه و نمونه سوال دانلود ویدیو و انیمیشن ...

کابل HDMI ارزان قیمت یا گران قیمت با کیفیت مسئله این است ...

امروز می خواهیم در مورد یکی از پرکاربرد ترین کابل های انتقال صوت و تصویر ، که کم کم دارد جای ...

دانلود کتاب دایرة المعارف مصور بریتانیکا: سنگ ها و مواد معدنی

در کتاب حاضر شما بیشتر با سنگ ها و مواد معدنی آشنا خواهید شد

چطور با پورت اچ دی ام آی – HDMI لپ تاپ یا کامپیوتر را به ...

آشنایی با انواع درگاه ها (پورت‌ها) و کابل‌های ویدئویی در هنگام اتصال لپ‌تاپ یا رایانه به ...

P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد

7-4-2017 · شما در حال مشاهده انجمن بصورت میهمان هستید برای شرکت در بحث ها ، ارتباط با سایر کاربران و ...

نسخه جدید بازی کانتر (2012) ، به همراه تمام نقشه ها و ...

دانلود نسخه جدید بازی کانتر (2012) ، به همراه تمام نقشه ها و امکان بازی آنلاین - Counter Strike 2012 + Maps ...

خرید فایل ورد پروژه ها (لیست کامل پروژه ها) | ویکی پاور

آشنایی با مقاومت الکتریکی. همانطور که می دانید مقاومت الکتریکی وسیله ای است که در مدارات در ...

آموزش حل مشکل IDM و دیگر دانلود منجرها در گوگل کروم

مشکلی که در هنگام استفاده از idm و دیگر دانلود منجرها بر روی کروم پیش می آید، مربوط به شیوه ...

بزرگترین سایت دانلود گزارش کارآموزی - گزارش کارآموزی کامپیوتر

گزارش کارآموزی شناسایی اجزا کامپیوتر و بررسی و عیب یابی آن. قسمتی از متن: مهمترین مرحله در ...

بزرگترین سایت دانلود گزارش کارآموزی - گزارش کارآموزی کامپیوتر

گزارش کارآموزی شناسایی اجزا کامپیوتر و بررسی و عیب یابی آن. قسمتی از متن: مهمترین مرحله در ...

مرکز دانلود کتاب های الکترونیکی - کامپیوتر و تکنولوژی

مرکز دانلود کتاب های الکترونیکی - کامپیوتر و تکنولوژی - بزرگترین مرجع دانلود کتاب های ...

فروش سرور های HP | بررسی و قیمت سرور اچ پی | نمایندگی HP

مستر اچ پی در زمینه فروش سروهای hp ، خرید سرور اچ پی اورجینال ، بررسی سرور فعال بوده و ...

نرم افزار انتقال اطلاعات بین گوشی های اندروید و کامپیوتر ...

دانلود نرم افزار انتقال اطلاعات بین گوشی های اندروید و کامپیوتر - Wondershare MobileGo 1.1

آشنایی با یاتاقان ، بلبرینگ و رولبرینگ

آشنایی با یاتاقان ، بلبرینگ و رولبرینگ (Bearing and Ball boring and Roll boring) در مکانیک

نیرو - تغذیه نیرو در مخابرات : نیرو-تغذیه نیرو-تخصص من ...

نیرو - تغذیه نیرو در مخابرات : نیرو-تغذیه نیرو-تخصص من نیرو -power -تغذیه نیرو-نیرو-power - - نیرو

دانلود Sygic Iran: GPS Navigation - نرم افزار موبایل ...

دارندگان گوشی های هوشمند با نرم افزارهای مسیریابی همچون xGPS, Navitel, RMaps و ... آشنایی دارند. اما ...

مشاوره ارشد دکتری پایان نامه چاپ مقاله انجام پروپوزال سمینار

مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری، گروه ...

اسم خودتان را با CoolText به لوگو تبدیل کنید

در قسمت آخر فرمت لوگو خود را مشخص کنید.اگر قصد دارید این لوگو را در سایت ها استفاده کنید ...

ایمنی داربست و داربست بندی - سایت بهداشت محیط ایران

ایمنی داربست و داربست بندی - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ...

دیگ بخار-دیگ آبگرم|دیگ روغن داغ|کارواش بخار

مشهد بويلر تولید کننده دیگ بخار،دیگ روغن داغ،دیگ آبگرم(دیگ فولادی)و تجهیزات استخر،جكوزي و ...

دانلود پاورپوینت رفتار مصرف کننده دکتر سیدرضا سیدجوادین دکتر محمدرحیم اسفیدانی

خلاصه ی کتاب مبانی انسان شناسی (دکتر روح الامینی)

دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

تشخیص عیوب دندان در تصاویر رادیولوژِی و xray با پردازش تصویر همراه دیتابیس و دامیونت لاتین

شبیه سازی کنترل سطح آب در ماشین لباسشوئی با منطق فازی در متلب

پروژه شبیه سازی فیلتر کالمن استاندارد با نرم افزار MATLAB

تولید شبكه محاسباتي حول ايرفويل با استفاده از کد مت لب +گزارش کار

آمزش برنامه Matlab v.7

دانلود کد برنامه انتشار صوت-حرارت-نور قطار در متلب

حل عددی مسئله انتقال حرارت ناپایای یک بعدی با سه روش مختلف در فرترن 90 (همراه با گزارش کار)

آموزش متلب به زبان فارسی

دانلود کتاب آموزش قدم به قدم و تصویری نرم افزار Matlab

ّحل سودوکو با مت لب

کد متلب درونیابی لاگرانژ

دانلود پروژه متلب تجزیه سیگنال EEG به باندهای فرکانسی با استفاده از تبدیل ویولت و رسم نمودار آن

دانلود کد متلب تحلیل سیگنال EEG، تشخیص چگالی طیف توان، تحلیل سنکرونیزاسیون و دسنکرونیزاسیون، مپینگ مغز

دانلود کد متلب الگوریتم ICA جهت استخراج ویژگی سیگنال EEG، به همراه تحلیل داده های ICA

شبیه سازی کنترل برش اره برقی با منطق فازی در متلب

پاور پوینت کتاب حسابرسي (2) تأليف : پرويز گلستاني – امير علي خان خليلي

پاورپوینت خلع سلاح

پایان نامه کامل رشته علوم سیاسی با موضوعیت بررسي روابط دو جانبه ايران و پاكستان - فرمت WORD

راه حل برگرداندن پيام هاي حذف شده در واتس اپ

ریشه ها و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دانلود تحقیق ايدئولوژي خاورميانه