دانلود رایگان

دانلود برنامه راهبردي و طرح ساختاري (طرح جامع) شهر شهريار - 183 برگ pdf - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود برنامه راهبردی و طرح ساختاری طرح جامع شهر شهریار

دانلود رایگان دانلود برنامه راهبردي و طرح ساختاري (طرح جامع) شهر شهريار - 183 برگ pdf 1 وضعيت نظام شهري حوزه كرج شهريار 8
1 كانون هاي شهري حوزه 8 1
1 فرايند پيدايش و شكل گيري كانون هاي شهري 9 1 1
2 موقعيت كانون هاي شهري 11 1 1
3 وسعت محدوده كانون هاي شهري 12 1 1
4 قلمروي حريم كانون هاي شهري 14 1 1
2 نظام استقرار كانون هاي شهري 15 1
1 پراكنش كانون هاي شهري در بستر طبيعي و مصنوع 16 2 1
2 سلسه مراتب كانون هاي شهري 17 2 1
3 حوزه نفوذ مراكز شهري 17 2 1
3 جمعيت كانون هاي شهري حوزه 18 1
1 روند تحولات جمعيت كانون هاي شهري 19 3 1
2 ويژگي هاي جمعيتي كانون هاي شهري 21 3 1
3 پيش بيني جمعيت كانون هاي شهري 27 3 1
4 نظام توزيع سكونت، فعاليت و خدمات 28 1
1 وضعيت مسكن در كانون هاي شهري 29 4 1
2 تركيب اشتغال و فعاليت كانون هاي شهري 32 4 1
3 نقش غالب و گرايش هاي اقتصادي شهرهاي حوزه 35 4 1
4 كم و كيف وضعيت خدمات شهري حوزه 36 4 1
5 تأسيسات و تجهيزات و خدمات شهري 38 4 1
5 سازمان فضايي حوزه و نقش مراكز شهري 41 1
1 اركان سازمان فضايي حوزه 42 5 1
2 پهنه بندي كاربري زمين 50 5 1
3 شبكه حركت و حمل و نقل همگاني 51 5 1
2 برنامه ريزي راهبردي توسعه و عمران شهر شهريار 53
1 وضعيت ساختاري شهر 53 2
1 ويژگي هاي طبيعي و زيست محيطي 53 1 2
2 ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي 61 1 2
3 كاربري عمومي و نحوة استفاده از زمين 77 1 2
4 شبكه حمل و نقل و نظام حركت 89 1 2
5 خدمات و تجهيزات شهري و تاسيسات زيربنايي 90 1 2
2 چشم انداز و هدف هاي توسعه شهر شهريار 92 2
1 هدف هاي توسعه شهر شهريار 93 2 2
3 راهبردهاي توسعه در شهر شهريار 94 2
1 راهبردهاي زيست محيطي 94 3 2
2 راهبردهاي اجتماعي اقتصادي 95 3 2
3 راهبردهاي كالبدي - فضايي 9
5 راهبردهاي مديريت توسعه 97 3 2
4 سياست هاي توسعه و عمران موضوعي و موردي 98 2
1 سياست هاي اجرايي تحقق راهبردهاي توسعه 98 4 2
2 سياست هاي موضوعي 98 4 2
3 سياست هاي موضعي و موردي 99 4 2
3 برنامه ريزي ساختاري توسعه و عمران شهرها 101
1 طرح ساختاري شهر 101 3
1 سازمان فضايي و ساختار كاربري زمين 101 1 3
2 ساختار حركت و شبكه هاي ارتباطي 112 1 3
3 ساختار خدماتي شهر 136 1 3
4 ساختار تفرج و فراغت 143 1 3
5 ساختار سيما و منظر شهري (طراحي شهري) 145 1 3
6 ساختار محدوده و تقسيمات شهري 150 1 3
2 معيارها، ضوابط و مقررات شهري 159 3
4 برنامه ريزي عملياتي 159
1 برنامه توسعه و عمران شهر 159 4
1 برنامه توسعه و عمران بلندمدت شهر (بيست ساله) 159 1 4
2 برنامه توسعه و عمران ميان مدت شهر (پنجساله) 159 1 4
3 برنامه توسعه و عمران كوتاه مدت شهر (سه ساله) 160 1 4
4 برنامه اقدامات عاجل و فوري 160 1 4
5 برنامه مديريت بحران 160 1 4
2 برنامه مديريت توسعه 160 4
1 شرايط تحقق پذيري برنامه 161 2 4
2 سازمان مديريت اجرايي توسعه 163 2 4
3 مشاركت مردم و نهادهاي مدني 165 2 4
3 زمان بندي و اولويت بندي برنامه توسعه 167 4
1 مراحل اجراي برنامه 167 3 4
2 زمان بندي پيشبرد مراحل اجرايي 167 3 4
3 اولويت هاي اجرايي برنامه 168 3 4
5 بهنگام سازي و بازنگري برنامه توسعه** 168
1 ايجاد پايگاه داده ها و نقشه هاي طرح راهبردي ساختاري حوزه شهري 168 5
2 روش ها و ابزار بهنگام سازي داده ها و اطلاعات 169 5
3 نظام بازنگري ادواري در برنامه هاي راهبردي ساختاري و عملياتي توسعه و عمران شهر 169 5
4 فرايند ارزيابي و نظارت بر پيشبرد برنامه توسعه و عمران 169 5
5 مشاركت مهندس مشاور در حوزه در فرايند مديريت شهر 171 5
https:/
9 جدول 2: شهرهاي جديد در شهرستان كرج در فاصله دو سرشماري 1375 تا 1385
9 جدول 3 : شهرهاي جديد در شهرستان شهريار در فاصله دو سرشماري 1375 و 1385
13 جدول 4 : مساحت محدوده قانوني شهرهاي حوزه و تغييرات آن (هكتار) 86 1376
جدول 5 : مساحت بافت پر شهرهاي حوزه و تغيير آن در دهة 86 1376 (ارقام به هكتار) 13
جدول 6 : مقايسه مساحت محدوده قانوني و حريم موجود شهرهاي حوزه (ارقام به هكتار) 14
17 جدول 7 : توزيع جمعيت شهري كرج شهريار در سلسه مراتب جمعيتي و سهم آنها در سال 1385
17 جدول 8: شهرهاي حوزه كرج - شهريار در طبقه بندي جمعيتي - 1385
جدول 9: وضعيت سكونتگاه هاي واقع در حوزه نفوذ مراكز شهري حوزه 18
19 جدول 10 : جمعيت شهرستان هاي استان تهران( 1) در دو سرشماري سال هاي 1375 و 1385
20 1345 - جدول 11 : تغييرات جمعيت كل كشور، استان تهران و منطقه مورد مطالعه طي سال هاي 85
20 1345 - جدول 12 : رشد جمعيت كل كشور، استان تهران و حوزه كرج شهريار طي سال هاي 85
21 1345- جدول 13 : رشد جمعيت شهرهاي حوزه كرج شهريار طي سال هاي 85
21 جدول 14 :توزيع جمعيت استان تهران و شهرستان هاي كرج و شهريار، قدس و ملارد بر حسب نوع خانوار - 1385
جدول 15 : توزيع درصد مهاجران وارد شده به شهرستان هاي كرج و شهريار، قدس و ملارد به تفكيك علت، جنس و نقاط شهري و
22 روستايي 1385
23 جدول 16 : توزيع سني جمعيت نقاط شهري و روستايي حوزه كرج شهريار در گروه هاي بزرگ سني 1385
24 جدول 17 : ميزان هاي باروري براساس گروه سني، براساس داده هاي سرشماري سال 1385
24 جدول 18 : متوفيات شهرستان هاي كرج و شهريار، قدس و ملارد براساس داده هاي ثبتي در سال 1385
25 جدول 19 : اميد زندگي دو جنس در كرج و شهريار، قدس و ملارد 1385
جدول 20 : جمعيت حوزه كرج شهريار در گزينه مختلف 28
28 ( جدول 21 : جمعيت شهرهاي حوزه در سال 1385 و پيش بيني جمعيت براساس سه گزينه (در سال 1405
31 جدول 22 : تعداد و تراكم واحدهاي مسكوني در حوزه شهري كرج شهريار در سال 1385
32 ( جدول 23 : روند صدور پروانه هاي ساختماني در شهرهاي حوزه كرج شهريار ( 1379 تا 1384
32 جدول 24 :توزيع واحدهاي فعاليت در نقاط شهري و روستايي حوزه بين بخ شهاي سه گانه اقتصادي سال 1381
34 جدول 25 : تغييرات تعداد مراكز فعاليت در شهرستان هاي كرج و شهريار، ملارد و قدس در سال 1381 نسبت به 1373
جدول 26 : مقايسه توزيع اشتغال در استان تهران و حوزه كرج شهريار در سال 1381 و ضرايب مكاني فعاليت ها 36
37 * جدول 27 : مساحت كاربري هاي مختلف و ميزان تغييرات آنها در دو دوره 5 ساله 86 1376
38 جدول 28 : نحوه توزيع تأسيسات و تجهيزات شهري در شهرهاي حوزه، سال 1385
39 جدول 29 : نحوه توزيع خدمات شهري در شهرهاي حوزه، سال 1385
40 جدول 30 : خدمات فرهنگي در شهرستان هاي واقع در حوزه كرج شهريار و مقايسه با استان تهران، سال 1385
40 جدول 31 : تعداد مؤسسات و مراكز درماني و بهداشتي در شهرستان هاي واقع در حوزه در مقايسه با استان تهران 1385
41 جدول 32 : تعداد آزمايشگاه، داروخانه، مركز پرتونگاري و مركز توان بخشي در شهرستان هاي حوزه در مقايسه با استان تهران، 1385
جدول 33 : نيازهاي خدماتي شهرهاي حوزه 41
جدول 34 : سطح بندي خدمات براساس رتبه شهرها و سكونتگاه ها 49
50 ( جدول 35 : مساحت زير پهنه هاي عملكردي پيشنهادي حوزه شهري كرج شهريار ( 1405
جدول 36 : تراكم جمعيتي خالص و ناخالص در شهريار 53
جدول 37 : نسبت بافت پر به محدوده قانوني در شهر شهريار 53
جدول 38 : ايستگاه هاي هواشناسي موجود در شهر شهريار 5
جدول 40 : وضعيت سالانه پارامترهاي رطوبت در شهر شهريار 55
جدول 41 : وضعيت بارندگي در شهر شهريار در طول سال 55
جدول 42 : جهت، سرعت و درصد بادهاي غالب و آرام در شهر شهريار 56
جدول 43 : مقدار بهره برداري از منابع آب زيرزميني در واحد هيدرولوژيك تهران- كرج 57
جدول 44 : حجم بهره برداري از منابع آب زير زميني جهت مصارف كشاورزي در شهرستان شهريار 58
جدول 45 : مشخصات شبكه آبرساني شهريار 58
جدول 46 : پيش بيني آب موردنياز مصرف شهري در دوره هاي 5 ساله 59
جدول 47 : مشخصات ايستگاه هاي آب سنجي در رودخانه كرج 59
جدول 48 : توزيع واحدهاي فعاليت شهريار در سال 1381 به تفكيك بخش هاي سه گانه 61
62 جدول 49 : تعداد مراكز فعاليت به تفكيك طبقه بندي شغلي در گروه هاي مختلف در سال 1381
63 جدول 50 : سهم شهريار از جمعيت، واحدهاي فعاليت و مشاغل كارگاهي حوزه در سال 1381
63 جدول 51 : سهم شهريار از جمعيت، تعداد واحد و مشاغل كارگاهي استان تهران در سال 1381
64 (LQ) جدول 52 : نسبت سهم مشاغل هر گروه بر كل مشاغل شهر به استان در سال 1381
66 جدول 53 : مشخصات كامل صنايع فعال در شهريار و اطراف آن در سال 1383
67 جدول 54 : مشخصات صنايع عمده شهريار (شهريار و اطراف آن) در سال 1383
68 جدول 55 : مشخصات صنايع شهريار به تفكيك طبقه بندي مشاغل در سال 1383
68 ( جدول 56 : مشخصات طرحهاي صنعتي در شهريار (سال 1383
69 جدول 57 : مشخصات طرح هاي صنعتي عمده ( 50 شاغل بيشتر) شهريارو اطراف آن در سال 1383
69 جدول 58 : نرخ رشد جمعيت شهريار از 1345 تا 1385
70 جدول 59 : مقايسه شاخص هاي اقتصادي نيروي انساني شهريار در سال هاي 75 و 85
71 جدول 60 : نسبت خوابگاهي در شهريار در سال 1385
جدول 61 : حداقل و حداكثر قيمت زمين و مسكن و تغييرات يكساله اخير 72
85 و 1386 (ميليارد ريال) 73 ، جدول 62 : مقايسه درآمد و هزينه هاي شهرداري شهريار در سال هاي 84
جدول 63 : فصول عمده هزينه هاي شهرداري شهريار در سال هاي 1384 تا 1386 (ميليارد ريال) 74
جدول 64 : سرفصل هزينه هاي عمراني در شهريار در سال هاي 1384 تا 1386 (ميليون ريال) 75
76 جدول 65 : تعداد پروانه هاي ساختماني صادره طي سالهاي 1379 تا 1386
76 جدول 66 : پروانه هاي صادره شهريار بر حسب مورد استفاده از سال 1379 تا 1386
76 جدول 67 : پروانه هاي صادره در شهريار بر حسب نوع مصالح از سال 1379 تا 1386
77 جدول 68 : پروانه هاي صادره در شهريار بر حسب تعداد طبقات از سال 1379 تا 1386
77 جدول 69 : مشخصات زمين و زيربنا و واحد مسكوني در پروان ههاي صادره در شهريار در سالهاي 1379 تا 1386
جدول 70 : سطح و سرانه كاربري هاي مختلف شهر شهريار 79
جدول 71 : شناسايي بافت هاي فرسوده شهري شهريار 87
جدول 72 : شناسايي مسائل توسعه شهري شهريار 88
وضعيت موجود شهريار 92 (SWOT) جدول 73 : تحليل
جدول 74 : پهنه بندي كاربري زمين در طرج جامع شهريار 107
جدول 75 : نحوه تعيين عملكردهاي مجاز در هر پهنه 111
جدول 76 : تيپ بندي مقاطع عرضي 113
جدول 77 : توزيع سرانه هاي خدماتي بر حسب رده بندي شهرهاي حوزه شهري كرج شهريار (مترمربع) 136
جدول 78 : سطح بندي خدمات بر حسب رتبه ها و سكونتگاه ها در حوزه شهري كرج شهريار 137
جدول 79 : سرانه هاي شهر شهريار براساس كاربري (ارقام به مترمربع) 138
جدول 80 : تعداد طبقات و تراكم ساختماني در زيرپهنه هاي سكونت 147
جدول 82 : تعداد طبقات و تراكم ساختماني در پهنه هاي مختلط 147
جدول 83 : محدوده قانوني و پيشنهادي و حريم مصوب و پيشنهادي شهر شهريار (هكتار) 151
جدول 84 : فهرست طرح هاي موضعي پيشنهادي در شهرشهريار 155
جدول 85 : فهرست طرح هاي موضوعي پيشنهادي در شهر شهريار 156
جدول 86 : فهرست طرح هاي ويژه در شهر شهريار 156
جدول 87 : مساحت بافت فرسوده در شهريار 157
جدول 88 : فهرست طرح هاي طراحي شهري در شهر شهريار 157
جدول 89 : برنامه زماني پرداختن به پروژه ها 167
جدول 90 : سازمان بازنگري و اصلاح طرح توسعه و عمران شهر (وضع موجود) 170
جدول 91 : سازمان بازنگري و اصلاح طرح توسعه و عمران شهر (پيشنهادي) 171
جدول 92 : درآمد شهرداري هاي شهر كرج و 9 شهر حوزه كرج - شهريار در سال 1386 ( ميليون ريال ) 174
175 1384- جدول 93 : كل درآمد شهرداري هاي شهر كرج و 9 شهر حوزه كرج شهريار طي سالهاي 1386
جدول 94 : كل هزينه هاي شهرداري هاي شهر كرج و 9 شهر حوزه كرج شهريار در سال 1386 ( ميليون ريال ) 176
176 1384- جدول 95 : كل هزينه هاي شهرداري هاي شهر كرج و 8 شهر حوزه كرج شهريار طي سالهاي 1386
https://
نقشه 2 : طرح ساختاري حوزه شهري كرج شهريار 46
نقشه 3: كاربري وضع موجود محدوده و حريم شهر شهريار 80
نقشه 4 : سازمان فضايي پيشنهادي شهر شهريار 102
نقشه 5 : الگوي ساختاري توسعه شهريار 103
نقشه 6 : ساختار كلي سكونت 109
نقشه 7 : ساختار شبكه ارتباطي 114
نقشه 8 : ساختار توزيع تسهيلات و خدمات رفاهي 140
نقشه 9 : سلسله مراتب تسهيلات و خدمات مستقر در محدوده و حريم شهر 142
نقشه 10 : ساختار گذران اوقات فراغت (فضاهاي سبز و باز عمومي و خصوصي) 144
نقشه 11 : ساختار كلي تراكم ساختماني شهر 146
نقشه 12 : نظام استقرار توده و فضاي شهر شهريار 149
نقشه 13 : محدوده قانوني پيشنهادي شهر شهريار 152
نقشه 14 : حريم شهر شهريار 153
نقشه 15 : محدوده طرح هاي توسعه شهري 158
https://
حوزه شهري كرج شهريار با 1016 كيلومتر مربع وسعت، يكي از حوزه هاي شهري نه گانه مجموعه شهري
تهران در قلمروي غربي استان است كه از لحاظ مساحت و جمعيت دومين حوزه پس از تهران است
اين حوزه از شرق با حوز ههاي شهري تهران و اسلا مشهر رباط كريم و از غرب با حوز ههاي اشتهارد و
هشتگرد مجاور است، در شمال آن ارتفاعات البرز مركزي بين دو رودخانه كرج و كردان و در جنوب آن
ناهمواري ها و دشت هاي شوره زار دهستان اخترآباد قرار دارد
حوزه از بخ شهاي شهري چهار شهرستان كرج و شهريار، ملارد و قدس شكل گرفته و حدود 30 درصد
مساحت دو شهرستان را پوشش م يدهد به نحوي كه دهستا نهاي گرمدره، كما لآباد و محمدآباد را از بخش
مركزي شهرستان كرج و دهستان هاي جوقين، رزكان، فردوس، قائم آباد، مويز و سعيدآباد را از بخش مركزي
و دهستان هاي ملارد شمالي و جنوبي، بي بي سكينه را از بخش ملارد واقع در شهرستان ملارد و
دهستان هاي هفت جوي و دانش را از بخش قدس واقع در شهرستان قدس در بر مي گيرد


دانلود برنامه راهبردی و طرح ساختاری طرح جامع شهر شهریار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قرآن وگسترش جهان

پاورپوینت موقعیت شهر اهواز طراحی شهری و انرژی

تحقیق درباره میرداماد

تحقیق تاثير فناوري اطلاعات بر جامعه آموزش

مقاله درباره حفظ محيط زيست با مديريت زباله در منزل

پاورپوینت کلیات استناد

تحقیق درباره اعلام اصول ششگانه انقلاب سفيد

پاورپوینت در مورد باروک

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموزم را در ساعت مطالعات اجتماعی کاهش دهم

تحقیق در مورد ملي ـ مذهبي نيروي مبارز و مولد 47 ص

تحقیق در مورد عملیات استانچ 60 ص

تحقیق در مورد تاريخ اسلام 2

کارورزی دو رشته مشاوره

دانلود تحقیق در مورد نقشه کشی صنعتی 17 ص word

تحقیق در مورد مكانيزه 14ص

مقاله در باره اعجاز علمي قرآن

پروژه بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زنان متاهل

شرايط تدبر در قرآن1

تحقیق در مورد ذوق ادبی

پاورپوینت درس دوازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( کشورهای همسایه 2)

دانلود پاورپوینت مفهوم سازمان و مديريت

دانلود پاورپوینت درس انقلاب

دانلود اسلایدهای درس ترمودینامیک پیشرفته

استفاده از تقريب پوتيه براي تخمين راكتانس پراكندگي ژنراتورها

تحقیق باكتري باسيلوس آنتراسيس

تحقیق درمورد تعريف دين از ديدگاه علوم اجتماعي

مجله نرم افزاری شطرنج شماره ChessBase Magazine 176

پاورپوینت طیف سنجی با تکیه بر کتاب نگرشی بر طیف سنجی

دانلود تحقیق در مورد سازمان ثبت احوال کشور ..

تحقیق در مورد فتو دیود 14 ص