دانلود رایگان

مقاله بررسي ويروسهاي DNA‌دار - دانلود رایگاندانلود رایگان پاپووا ویروسها : ویروسهای این گروه فاقد پوشش بوده و مقاوم به اتر هستند. این ویروسها دارای DNA دو رشته أی و حلقوی بوده و تقارن آنها به صورت چند و

دانلود رایگان مقاله بررسي ويروسهاي DNA‌دار
بررسی ویروسهای DNA دار : ۴
پارو ویروسها : ۴
پاپووا ویروسها : ۴
آدنو ویروسها : ۵
هرپس ویروسها : ۵
ویروسهای آبله : ۵
هپادتا ویروسها : ۵
دیگر ویروسها : ۶
انتقال و سرایت ویروس ها : ۶
تکثیر ویروسها: ۷
الف ـ جذب یا اتصال : ۷
ب ـ نفوذ و برهنه شدن : ۸
پ ـ سنتز اجزاء ویروس ۹
همانند سازی ویروسهای RNA دار : ۱۰
ت ـ آزاد شدن ۱۲
کشت ویروسها ۱۳
الف ـ کشتهای سلولی : ۱۴
کشتهای سلولی اولیه ۱۴
کشت رده های سلولی دیپلوئیدی : ۱۵
کشت رده های سلولی ممتد ۱۵
کشت رده های سلولی خونساز انسانی ۱۶
کشتهای عضوی یا بافتی ۱۶
تکثیر ویروسها در تخم مرغ جنین دار : ۱۷
روشهای آزمایشگاهی جهت تشخیص عفونتهای ویروسی ۱۷
الف ـ جدا سازی ۱ : ۱۸
ب ـ شناسائی مستقیم ویروسها و یا آنتی ژنهای ویروسی : ۱۸
ج ـ تشخیص سرولوژیکی ویروسها : ۱۸
۱ ـ آزمایش ایمنودی فیوژن ۱ : ۱۹
۲ـ آزمایش سی ای ئی پی : ۱۹
۳ـ آزمایش ایمنو فلورسانس : ۱۹
الف ـ روش مستقیم ایمنو فلورسانس : ۲۰
ب ـ روش غیر مستقیم ایمنو فلورسانس : ۲۰
۴ـ آزمایش هم آگلوتیناسیون : ۲۰
۵ ـ آزمایش نوترالیزاسیون: ۲۲
۶ـ آزمایش کمپلیمان : ۲۲
۷ـ آزمایش هتروفیل آنتی بادی : ۲۳
۸ ـ آزمایش رادیوایمنواسی : ۲۴
۹ ـ آزمایش الیزا: ۲۴
۱۰ـ آزمایش ایمنوپلات اسی : ۲۵
۱۱ـ آزمایش منونوکلئوز : ۲۵
۱۲ـ آزمایش حساسیت پوستی : ۲۵
۱۳ـ آزمایش پی سی آر : ۲۶
اثرات عفونتهای ویروسی بر سلولهای میزبان ۲۶
عوامل و داروهای ضد ویروسی : ۲۹
سیدوفوویر ۳۳
نویراپین ۳۳
۱ـ ایندیناویر ۳۳
۲ـ ریتوناویر ۳۴
۳ـ اسکویناویر ۳۴
۱ـ آمانتادین: ۳۴
۲ـ فوسکارنت: ۳۴
۳ـ متیسازون: ۳۵
۴ـ ریفامپین: ۳۵
تولید اینترفرونها : ۳۷
استفاده از مهندسی ژنتیک در تولید اینترفرونها : ۳۷
۱ـ فلاژلا یا دنباله (فلاژلوم) ۳۹
۲ـ تاژک یا فیمبریه ۴۰
۳ـ کپسول CAPSULE 40
4ـ دیواره سلولی (CELL – WAL) 41
وظایف دیواره سلولی: ۴۲
۱ـ سیتوپلاسم (CYTOPELASM ) 43
2ـ اجسام هسته أی ( NUCLEAR . BODIES ) 43
3ـ اسپر داخلی (ENDOSPORE ) 44
تغذیه باکتریها ( NUTRITION) 45
رشد و تکثیر باکتریها ۵۱
روشهای مطالعه رشد باکتریها. ۵۲
شمارش سلولی (The Cell Count ) 52
تعیین کدورت محلول حاوی باکتری ۵۲
بررسی میزان فعالیت باکتری در مصرف اکسیژن و یا تولید CO2 53
بررسی میزان قابلیت ایجاد بیماری ۵۳
تولید مثل باکتریها ۵۳
مرحله خفته ۵۵
مرحله لگاریتمی ۵۵
مرحله حداکثر یا Stationary PHASE 55
مرحله مرگ ۵
پارو ویروسها :
این گروه از ویروسها در واقع از کوچکترین ویروسهای شناخته شده در طبیعت می باشند که اندازه أی در حدود nm 26ـ۱۸ دارند. DNA این ویروسهای تک رشته أی بوده و در واقع تنها ویروس هائی که هستند که DNA آنها تک رشته أی است. این ویروسها فاقد پوشش بوده و تقارنشان چند وجهی منظم است. تکثیر این ویروسها در هسته ، سلول های میزبان صورت می گیرد. اغلب این ویروسها تنها در محیط های کشت سلولی قادر به رشد می باشند که قبلاً در آن محیط گروه آدنو ویروسها رشد کرده باشد به همین دلیل به این دسته از پاروویروسها ، ویروسهای وابسته به آدنو نیز می گویند. از مهمترین ویروسهای این گروه می توان از ویروس پاروویروسها B-19 عامل بیماری آپلازی حاد نام برد.
پاپووا ویروسها :
ویروسهای این گروه فاقد پوشش بوده و مقاوم به اتر هستند. این ویروسها دارای DNA دو رشته أی و حلقوی بوده و تقارن آنها به صورت چند وجهی منظم می باشد. برخی از این ویروسها در بیماران مبتلا به نقص ایمنی با عامل ناشناخته و یا بیماران مبتلا به کاهش ایمنی به واسطة داروها مشاهده می گردند. پاپووا ویروسهای شناخته شده در رابطه با عفونتهای انسانی عبارتند از :
ویروسهای مسبب زگیل. عاملی که از بافت مغزی بیماران مبتلا به انسفالوپاتی پیشرونده و چند کانونة ماده سفید مغزی بنام ویروس JC ایزوله می گردد. عاملی که از ادرار افراد دریافت کنندة پیوند کلیه ، سیستم ایمنی آنها مهار گردیده است بنام ویروس BK ایزوله و جدا می گردد ، نام برد.
پاپووا ویروسهای عفونت زا در حیوانات عبارتند از : پاپیلوما ویروسها که باعث زگیل می گردد. پولیما ویروسها که باعث تومورهای مختلفی در موش می شود. ویروس واکوئل دهنده مثل سیمین ویروس ۴۰ که موجب تومور در انسان و حیواناتی مثل موش می گردد.
آدنو ویروسها :
ویروسهای این گروه فاقد پوشش بوده و اندازة آنها n m 90ـ۷۰ می باشد. DNA این ویروسها دو رشته أی بوده ، تقارنشان چند ضلعی منظم می باشد. اولین بار این ویروسها را از غدد لنفاوی بینی جدا نمودند و تا کنون تیپ های زیادی در انسان و جانوران شناخته شده اند. حداقل ۴۷ گونه از این ویروسها باعث عفونتهایی در انسان ( به ویژه در غشاء مخاطی) ، می گردند. بعضی از ویروسهای این گروه باعث عفونتهای تنفسی حاد التهاب حلق و التهاب ملتحمه چشم می گردند. برخی از این ویروس ها باعث عفونت روده أی می شوند. تعداد از انواع این ویروسها باعث تومور در حیوانات نوزاد همستر می شوند.
هرپس ویروسها :
ویروسهای این گروه دارای پوشش DNA دو رشته أی بوده و اندازة آنها n m 200ـ۱۵۰ می باشد. تقارن این ویروسها چند وجهی منظم است. از انواع انسانی این ویروسها می توان از : ویروسهای هرپس سیمپلکس نوع یک و دو که باعث ضایعاتی در دهان و ناحیه تناسلی می شوند ، ویروس آبله مرغان (عامل بیماری آبله مرغان) ، ویروس سیتو مگال و ویروس اپشتن بار نام برد.


مقاله بررسي ويروسهاي DNA‌دار


ويروسهاي DNA‌دار


هوپاد


دانلود رایگان مقاله بررسي ويروسهاي DNA‌دار


دانلود رایگان تحقیق


بررسي ويروسهاي DNA‌دار


د


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


هــوپــاد رایانه مقاله بررسي ويروسهاي DNA‌دار

بررسی ویروسهای DNA‌ دار : ۴. پارو ویروسها : ۴. پاپووا ویروسها : ۴. آدنو ویروسها : ۵.
هرپس ویروسها : ۵. ویروسهای آبله : ۵. هپادتا ویروسها : ۵. دیگر ویروسها : ۶. انتقال و ...

دانلود مقاله بررسي ويروسهاي DNA‌ دار

بررسي ويروسهاي DNA‌ دار. ۱) پارو ويروسها : اين گروه از ويروسها در واقع از كوچكترين
ويروسهاي شناخته شده در طبيعت مي باشند كه اندازه أي در حدود nm 26ـ۱۸ دارند.

تحقیق مقاله بررسی ویروس های DNA‌ دار

تحقیق مقاله بررسی ویروس های DNA‌ دار بررسی ویروسهای DNA‌ دار : پارو ویروسها :
این گروه از ویروسها در واقع از کوچکترین ویروسهای شناخته شده در طبیعت می باشند ...

مقاله بررسي ويروسهاي DNA‌ دار - سی پرو

توضیحات. مقاله بررسي ويروسهاي DNA‌ دار دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات
در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد مقاله بررسي ...

دانلود مقاله بررسي ويروسهاي DNA‌ دار | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

7 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله بررسي ويروسهاي DNA‌ دار با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات64 1)
پارو ويروسها : اين گروه از ويروسها در واقع از كوچكترين ويروسهاي ...

دانلود مقاله بررسي ويروسهاي DNA‌ دار – پایگاه ثبت مشاغل سرویس برتر

13 نوامبر 2016 ... دانلود مقاله بررسي ويروسهاي DNA‌ دار با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات۶۴. ۱)
پارو ويروسها : اين گروه از ويروسها در واقع از كوچكترين ويروسهاي ...

تحقیق بررسي ويروسهاي DNA‌ دار » دانلود تحقیق ، پروژه کارآفرینی

شرح مختصر:پارو ويروسهااينگروه از ويروسها در واقع از كوچكترين ويروسهاي شناخته
شده در طبيعت مي باشند كهاندازه أي در حدود nm 26ـ18 دارند. DNA اين ويروسهاي تك ...

مقاله بررسی ویروسهای DNA‌ دار - بانک علوم

4 مه 2014 ... مقاله بررسی ویروسهای DNA‌ دار,آدنو ويروسها,تغذيه باکتريها,تکثير ويروسها,رشد و
تکثير باکتريها,روشهاي آزمايشگاهي جهت تشخيص عفونتهاي ...

بررسي ويروسهاي DNA‌ دار 64 ص - ایران کلبه

5 ژانويه 2017 ... بررسی ویروسهای DNA‌ دار ۶۴ ص ... دانلود مقاله کامل درباره ترکیب شیمیایی و
ساختمان اسیدهای نوکلئیک · تحقیق در مورد گیاهان دارویی · مقاله در مورد ...

PDF مقاله ويروسها و سرطان - نیازمرکزی | NiazeMarkazi

ويروسهاي سرطان زا شامل ويروسهاي DNAدار و ويروسهاي RNAدار هستند. در اين مقوله
خصوصيات سرطانزايي ويروسها ، مراحل توليد سرطان و انواع اين ويروسها ، بررسي مي
شود

PDF مقاله طبقه بندي ويروسها - نیازمرکزی

(بوسيله پي دي اف ساز شماره 1 ) PDFدريافت اين مقاله به صورت فايل دريافت اين
مقاله ... در اين طبقه بندي ويروسها در 2 خانواده بزرگ يا فاميلي ويروسهاي DNA دار و
RNA دار تقسيم شده‌اند. ... در قسمت هاي زير چند روش براي مهار بندي داخلي بررسي مي
گردن .

بررسي ويروسهاي DNA‌ دار 64 ص - داک لینک

فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات۶۴ بررسي ويروسهاي DNA‌ دار :۱) پارو
ويروسها :اين گروه از ويروسها در واقع از كوچكترين ويروسهاي شناخته شده در طبيعت ...

PDF[مقاله ویروس های بیماری زای گیاهی] شبکه مقاله

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-01-11 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺎﻟﻪ وﯾﺮوس ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری زای ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﻣﻘﺎﻟﻪ وﯾﺮوس ..... ﺑﺮرﺳﯽ
وﯾﺮوﺳﻬﺎی DNA دار : 1) ﭘﺎرو وﯾﺮوﺳﻬﺎ : اﯾﻦ ﮔﺮوه از وﯾﺮوﺳﻬﺎ در واﻗﻊ از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ وﯾﺮوﺳﻬﺎی. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ...

DNA‌ دار – معرفی و دانلود کتاب

معرفی و دانلود دانلود مقاله بررسي ويروسهاي DNA‌ دار با موضوع علوم پزشکی · نوامبر
17, 2010 اکتبر 22, 2016 by aramfar. aramfar. فایل شماره 365890 در سایت ...

ژنتیک بایگانی - جزوه

مقاله بررسی ویروسهای DNA‌دار. بررسی ویروسهای DNA‌ دار : ۴ پارو ویروسها : ۴ پاپووا
ویروسها : ۴ آدنو ویروسها : ۵ هرپس ویروسها : ۵ ویروسهای آبله : ۵ هپادتا ویروسها : ۵ ...

بررسي ويروسهاي DNA‌ دار 64 ص – یاهو مارکت

15 آگوست 2016 ... این محصول” بررسي ويروسهاي DNA‌ دار ۶۴ ص “را از yahoo-market دانلود نمایید. ...
دانلود رایگان دانلود مقاله تصويربرداري از مغذ در هنگام درد ، مقاله ...

بررسي ويروسهاي DNA‌ دار-فایل فوری

بررسي ويروسهاي DNA‌ دار ... دانلود مقاله اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر
کیفیت حسابداری خرید و دریافت (2000 تومان) ... دانلود مقاله معماری مدل گردان MDA

میکروبیولوژی (microbiology) - دانلود مقالات ویروس شناسی

سجاد باباخانی میکروبیولوژی، ویروس شناسی، دانلود مقاله میکروبیولوژی، دانلود
کتاب ... بررسی آب از لحاظ آلودگی باکتریایی و ویروسی ... گروه ویروس های DNA دار.

: ویروسها و سرطان - دانشنامه رشد

مقالات مرتبط. کتابهای مرتبط. انجمن زیست ... بروز تغییرات تحت بررسی هستند.
ویروسهای سرطان زا شامل ویروسهای DNAدار و ویروسهای RNAدار هستند. در این مقوله
خصوصیات سرطانزایی ویروسها ، مراحل تولید سرطان و انواع این ویروسها ، بررسی
می‌شود.

دریافت گواهی PDF مقاله - سیویلیکا

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ DNA ﻭﯾﺮﻭﺳﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻓﯿﻨﻪ ﺷﺪﻩ. ﻣﺤﻞ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ... ﺁﻧﺎﻟﯿﺰ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ DNA ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﻣﺮﯼ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺍﺳﺖ. ... ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪﺕ DNA ﭘﺎﭘﯿﻠﻮﻣﺎ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﻫﺎﯼ DNAﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ.

مقاله بهینه سازی روش استخراج DNA ویروسی از بافت های ثابت شده با ...

مقاله بهینه سازی روش استخراج DNA ویروسی از بافت های ثابت شده با فرمالین و ...
آنالیز و بررسی DNA نمونه های کلینیکی امروزه برای تشخیص های پزشکی امری
اجتناب ... پاپیلوما ویروس و سایر ویروس های DNAدار را از بافت های انسانی استخراج
کرد.

زیست شناسی دانشگاه پیام نور گیلانغرب - مطالعه درس ویروس شناسی ...

DNA : ژنوم در تمام ويروس هاي DNA دار فقط از يك مولكول تشكيل شده است كه ممكن .....
شده به ياخته به منظور بررسي وجود ويروس در ياخته هاي آلوده با استفاده از ميكروسكوپ
...

انواع ویروس هپاتیت - تحقیق به هپاتیت

ویروسهای کبدی DNA دار طبقه بندی می شود. از طریق مایعات بدن, ... گیری است و
همچنین بررسی بیلی روبین هم جهت ارزیابی اختلال کبدی ارزشمند است. درمان برای
این ...

پروتئین زنجیر ویروس منفی وسیله بوده زنجیر منفی ... - صفحه اصلی

مقاله dna ویروس (ویروسهای دی ان ای دار) ... قسمتهایی از متن: بررسی ويروسهای dna‌ دار
: 1) پارو ويروسها : این گروه از ويروسها در واقع از کوچکترین ويروسهای شناخته شده ...

ویروس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این پوشش را از میزبان قبلی خود بدست می‌آورند و این بدان جهت است که ویروس‌های
جانوری .... چون تکثیرشان کاملاً وابسته و گره خورده به سلول میزبان است، بررسی جزء
به ...

جاسوسی مولکول به مولکول در حرکات DNA ویروسی

29 ا کتبر 2013 ... vimb -جاسوسی مولکول به مولکول در حرکات DNA ویروسی : به گزارش پژوهشکده ...
پذیر شد، عفونت آدنوویروس مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که استخربزرگی ... را
نشان می دهد که می تواند به کل چرخه تکثیر ویروس های DNA دار تعمیم داده شود. ...
دانشمندان در مقاله ای توضیح دادندکه آنها چگونه ازکشت سلولی، آدنو ویروس ...

پاورپوینت e services | فروشگاه فایل

6 روز پیش ... مقاله درباره انسان و آفرينش او ... دانلود مقاله بررسي ويروسهاي DNA‌ دار · پروژه اصول
سرپرستي از نگاه مدیریت. doc · تحقیق در مورد بهداشت روانی ...

ویروس شناسی پزشکی - بدخیمی های ویروسی

ویروسهای سرطان زا شامل ویروسهای DNAدار و ویروسهای RNAدار هستند. در این مقوله
خصوصیات سرطانزایی ویروسها ، مراحل تولید سرطان و انواع این ویروسها ، بررسی
می‌شود. ... از انتشار این مقاله ٬دانشمندان ژابنی موفق به جدا کردن ویروسی از لنفوسیت
های خون ...

شناسایی ویروس ایجاد کننده سندرم لکه سفید - IFRO> طرح ها و پروژه های ...

از آنجائیکه ویروس WSS جزء ویروسهای DNA دار است از نمونه های میگوی آلوده DNA
استخراج ... در این تحقیق نمونه های مشکوک به بیماری و سالم مورد بررسی قرار
گرفتند.

‌تکثیر ویروس ها - زیست شناسی biology

دانلود مقالات زیست شناسی ... بررسی تکثیر ویروس های جانوری ... از طرف دیگر
ویروس های DNA دار برای ترجمه پلی سیسترونیک به چند پروتئین مختلف با
استفاده از روش قطعه قطعه کردن mRNA های ... تنظیم رونویسی در ویروس های RNA دار :
در ویروس ...

ویروس در کنکور

کنکور مقاله A ++ · شیوه ی حدس سوالات · ذوق ریاضی در کنکور · اهمیت و ارزش مثلثات ·
کنکور و خاستگاه حد · کنکور و .... 3:( بررسی دقیق هیپنوتیزم و منابع خوب کنکور )
... به ویروسهایی که باکتری ها رو آلوده می کنند باکتریوفاژ ( یه ویروس با ساختار
پیچیده ) می گویند . ... 6 ) ویروس های دئوکسی ریبونوکلئیک دار ( DNA دار ) :.

بررسی خاصیت ضد هرپس ویروسی نوع 2 عصاره ... - ژنتیک در هزاره سوم

ﻫﺮﭘﺲ وﯾﺮوس ﻫــﺎ، وﯾﺮوس ﻫﺎی DNA دار از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮﭘﺲ وﯾﺮﯾﺪه و. ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ... ﻧﻮع ۲ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ
ﺑﺬر ﮔﯿﺎه ﻋﺪس اﳌﻠﮏ در ﴍاﯾﻂ in vitro ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﺑﺘﺪا از ﺑﺬر ... ﻣﻘـﺎﻟﻪ ﭘـﮋوﻫﺸﯽ. ﻣﻘـﺪﻣـﻪ.

ساختار کپسید-چایگاه مقالات علمی استاد

13 نوامبر 2016 ... کپسید ویروس که معماری آن بوسیله اسید نوکلئیک ویروسی تعیین می‌شود. ...
مختلف را می‌توان به کمک آندونوکلئازهای محدود کننده مورد بررسی و مقایسه قرار دارد. ...
هستند و ویروسهای هلیکال و RNA دار بدون لفاف ، پاتوژن گیاهان هستند.

بررسی تنوع ژنوتیپی گونه‌های پاپیلوما ویروس در نمونه‌های ضایعات ...

خانه»مقالات و پایان نامه»بررسی تنوع ژنوتیپی گونه‌های پاپیلوما ویروس در نمونه‌های
... پاپیلوماویروس از خانواده‌ی ویروس‌های DNA دار و دورشته‌ای، دارای ۱۰۰ ژنوتیپ مختلف
... اربابی و همکاران با بررسی نمونه‌های بزاق دهان و استفاده از روش PCR – RT، فقط ...

هپادنا ویروس (hepadnavirus) | سايت تخصصي ميكروبيولوژي

مطالب روز میکروبیولوژی،تحقیق ، پروپوزال ، کتاب ، مقالات ... ویروس هپاتیت A از
ویروس های حاوی RNA با اندازه ای در حدود ۲۷ nm است. ... ویروس هپاتیت D: ویروس
هپاتیت D یا عامل دلتا، یک ویروس معیوب RNA دار است که برای تکثیر خود به .... از
زمانی که دهندگان خون از نظر هپاتیت C بررسی می شوند شیوع مواردی که به دنبال
انتقال خون ...

ویروس | آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپند

6 ژانويه 2015 ... ویروس ویروسها یکی از کوچکترین عوامل بیماریزا درجانداران هستند که اندازه ی آنها
بین 200 _300 نانومتر است. ... ویروس ها قابلیت آنتی ژنتیك دارند ، بررسی روی
توان سیستم ایمنی در ممانعت ..... شامل : ((ویروسهای RNA دار و ویروسهای DNA دار)) ....
ارسال شده در آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپند, اخبار پرشکی, مقالات عمومی ...

مشاهده مقاله - مجله پژوهش‌های سلولی و مولکولی

... اینکه مطالعات اخیر داشتن اجداد مشترک با ویروسهای یوکاریوتی DNA دار را نشان
دادهاند. ... اصل مقاله. طراحی نانوحاملژنی فاژی و ارزیابی توانایی آن در انتقال و بیان ژن
در رده .... بررسی ورود نانوحاملژنی فاژی به سلولهای AGS : سلولهای رده AGS به تعداد ...

مقاله ویروس های بیماری زای گیاهی - سیستم همکاری در فروش فایل سِرو

مقاله ویروس های بیماری زای گیاهی ویروس های بیماری زای گیاهی تحقیق ویروس های ...
بررسی برش هایی از سلول ها یا شیره خام گیاهان آلوده به ویروس در زیر میكروسكوپ ....
در ابتدا تصور می شد كه روش تكثیر DNA دولا (ds) در ویروس های گیاهی DNA دار كاملا
...

The Biology and Genetic Variation of Hepatitis B Virus - govaresh

please cite this paper as: ... هدف از این مطالعه، مرور ساختار زیستی و ملکولی ویروس
هپاتیت B و بررسی تنوع ..... بار بیشتر از دیگر ویروس هاي DNA دار مي باشد.

دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد - همه رشته ها | پایان نامه ارشد ...

15 مه 2016 ... عنوان : طراحی و ساخت واکسن کاندید یونیورسال بر علیه ویروس های .... 3-24- بررسی
خلوص پروتئین نوترکیب HPV واکسن کاندید چند اپی توپی تخلیص شده ....
پاپیلوما ویروس ها، گروهی از ویروس های DNA دار هستند که باعث ایجاد زگیل یا ....
مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی · معماری و شهرسازی · مقالات رایگان · منابع ...

ويروس شناسي - رشته زيست شناسي - انجمن های پرتال علمی دانشجویان ایران

DNA : ژنوم در تمام ويروس هاي DNA دار فقط از يك مولكول تشكيل شده است كه ..... به
منظور بررسي وجود ويروس در ياخته هاي آلوده با استفاده از ميكروسكوپ ...

ویروس شناسی پزشکی

18 مه 2012 ... فیلو ویروس ها ویروس های رشته مانند هستند که باعث تب خون ریزی دهنده ویروسی ....
آلوده سازی با رترو ویروس یا ویروس های تومورزای DNAدار ( یا ترکیبات .... بیماری
های دیگر تحت بررسی هستند که آیا ویروس ها عامل آنها هستند با خیر، ...

تحقیق - ویروس شناسی

آدنوویروس ها ویروس های بدون غشاء دارای دی ان ای دو رشته‌ای خطی هستند از طریق ...
آربوویروس‌ها گروهی از ویروس‌های آر ان ای (RNA)دار هستند که توسط بندپایان منتقل
می‌شوند. ..... لذا مهمترین تست سرولوژی بررسی HAVIgm است که به روش
رادیوایمنواسی و ...

ویروس پاپیلومای انسانی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی فراوانی وجود DNA ویروس پاپیلومای انسانی در کیست های ادونتوژنیک ...
مقدمه: ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) گروهی از ویروس های DNA دار هستند، که به ....
خلاصه مقالات کنگره سالیانه پاتولوژی یادواره استاد فقید دکتر عبدالمحمود ضیا
شمسا.

ژنتیک و اصلاح نباتات - سایت تخصصی علوم کشاورزی و زیستی

3 آگوست 2011 ... مطالب و مقالات علمی در زمینه های مختلف علوم کشاورزی و زیستی(خوش آمدید) ... براي
تكثير ماده ژنتيكي ويروس هاي RNAدار مثل HIV از اين روش استفاده ميشود. .... يك
DNA هدف جهت جستجوي تغييرات مي توان بررسي شود.2-واكنش PCR با ...

انواع هپاتیت ( مرجع کامل اطلاعات) : سایت پزشکان بدون مرز

2 مه 2006 ... این ویروس عامل مولد هپاتیت سر است و جزء ویروسهای کبدی DNA دار طبقه ... و لذا
پیشنهاد می شود که بررسی آنتی بادی عمدتا در فاز مزمن صورت گیرد.

ویروسرچ - عوامل با خاصیت ضد سرطانی و گاها ضدتوموری

27 دسامبر 2016 ... در بررسی این مقالات می توان طیف گسترده ای از عوامل با خاصیت ... وکتورهایی مانند
وکتورهای ویروسی و پلاسمیدی استفاده می کنند. سوال شده توسط ...

RasaeiMedical.blogfa - بیماری های ویروسی

23 ژانويه 2010 ... بیماری سرخک ، شدیدا مسری است و در اثر یک ویروس RNA دار از خانواده ..... برای
ویروس‌های آنفلوانزای A/H5 و A/H7 بررسی می‌شوند، فعالیت دارند.

Archive of SID

در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع وﯾﺮوس ﻫﺎ، وﯾﺮوس ﻫﺎی RNA دار. ﺧﺎﻧﻮاده رﺗﺮووﯾﺮﯾﺪه ... ژن درﻣﺎﻧﯽ ﴎﻃﺎن اﺳﺖ. دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
، ﻧﺎﻗﻞ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ MLV از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﮑﺸﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﮔﺬرا ﺳﻪ ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ رﺗﺮووﯾﺮوﺳﯽ ... ﻣﻘـﺎﻟﻪ ﭘـﮋوﻫﺸﯽ.
ﻣﻘـﺪﻣـﻪ. ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ، .... GFP در آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﻮﺳﯿﺘﻮﻣﱰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﯿﺎر وﯾﺮوس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﮔﺮدﯾﺪ.

hpv Archives - وب سایت دکتر انتظاری - دکتر عباس انتظاری

یکی از شایعترین عوامل ویروسی مولد سرطان در مردان و زنان ویروس پاپیلوم انسانی یا
همان ویروس زگیل ناحیه تناسلی است ... حتما برای تشخیص نوع ضایعه و بررسی
ریسک سرطان زائی بیماری زگیل ناحیه تناسلی به ... در اثر عفونت با ویروس
پاپیلومای انسانی به وجود می‌آید (ویروس HPV از ویروس‌های DNAدار). ..... پر بازدید
ترین مقالات.

مقاله| پایان نامه| پروژه | مطلب| تحقیق - آبله چیست؟

ویرس آبله از خانواده ویروسهای پالس و یکی از بزرگترین ویروسهای DNA دار است. ...
در بررسی های تشخیص اجسام اولیه را می توان بر گسترشهای تهیه شده از مایع ...

طراحی پرایمر - مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

تعداد کل مقالات و پایان نامه ها: 921,431; تعداد مقالات با متن کامل: 401,355 ... لذا، هدف
این تحقیق بررسی وجود ژن اینتروتوکسینD استافیلوکوکوس آرئوس (S. aureus)
در خون ... تعیین کمیت و بررسی بیان ژن و ویروس های RNA دار، کاربرد بسیاری دارد.

میکروبیولوژی مسجدسلیمان - اتصال ویروسها و وارد کردن ژنومهای آنها در ...

بهترین نمونههای بررسی شده برای چگونگی اتصال فاژهای 2T و 4T هستند. این ویروسها
..... بخشهای بعدی همانند سازی ژنوم مجموعهای از ویروسهای DNA دار را مورد بحث قرار
میدهند که مکانیسمهای متفاوت را نشان میدهند. 6.2- همانند سازی ...... مقالات زیست شناسی

چگونگی مبارزه با بیماری های واگیردار ویروسی در آینده

8 نوامبر 2014 ... با این وجود، تنها ویروس های RNAدار مانند HIV و ابولا از ترانس کریپتاز معکوس
استفاده می کنند و از این رو داروهای مقابله با این آنزیم برای ویروس های DNAدار کارایی
ندارد. ... مقالات مشاوره ای · پاسخ مشاور · جلسه نفرات برتر · مقاله ها و سخنان کاظم قلم
چی ... کارشناسان در حال بررسی و آزمایش روش هایی برای یافتن درمان های ...

بررسی شیوع مارکرهای سرولوژیک هپاتیت جی در بیماران همودیالیزی و ...

مقدمه ویروس هپاتیت جی یک ویروس RNA دار است. ... هدف از این مطالعه بررسی شیوع
سابقه تماس با ویروس هپاتیت جی در بین بیماران همودیالیزی و هموفیلی مشهد است. ...
اصل مقاله. مقدمه. هپاتیت حاد ویروسی یک عفونت سیستمیک با درگیری کبد است.

نشریه الکترونیکی مقالات پرستاری - (HPV & Head and Neck ...

HPV يك ويروس DNA دار انكوژن بوده كه سلول هاي اپيتليال را درگير مي نمايد و گونه
هاي 16 و18 HPV را ويروس هاي داراي خطر بالا در ايجاد سرطان مي نامند.اين مقاله به
بررسي پژوهش هاي اخير در زمينه ارتباط HPV با HNSCC مي پردازد، چرا كه شناسايي
اين ...

پرسش - بررسی سوال 171 زیست شناسی کنکور 94 | - انجمن ها

شروع موضوع توسط hosseini 13/6/15 در انجمن بررسی سوالات نهایی ، المپیاد و
کنکور ..... اما من چندتا مقاله مطالعه کردم و اینطور برداشت کردم که در روش
بیولیستیک .... 3 - توضیح استفاده از ویروس های RNA دار به عنوان وکتور برای
دانش آموزان کمی دشوار ...

بررسی تیتر آنتی‌بادی ضد ویروس هپاتیت B

14 ا کتبر 2016 ... تمام آزمایشگاهها تفسیر تست ها مقالات علمی کاریابی فروش دست دوم .... هپاتیت
ویروسی منجر به عفونت کبدی عامل ايجاد هپاتيت حاد و مزمن، ... ویروس هپاتیت B، عامل
مولد هپاتیت B است و جزء ویروس‌های کبدی DNAدار طبقه بندی می‌شود.

زگیل تناسلی چیست | Dr Entezari | Pulse | LinkedIn

30 دسامبر 2015 ... /۰ نظر/در مقالات برگزیده, زگیل, پیشگیری از زگیل, درمان زگیل ها /توسط ... با
ویروس پاپیلومای انسانی به وجود می‌آید (ویروس HPV از ویروس‌های DNAدار). ... زگیل
تناسلی،یا خال گوشتی در ناحیه تناسلی یک بیماری ویروسی .... سیتوپاتولوژی و
PCR جهت بررسی نوع ویروس، از بافت زگیل تناسلی نمونه برداری می کند.

گروه 758 دندان پزشکی - blogfa.com

این ویروس عامل مولد هپاتیت سر است و جزء ویروسهای کبدی DNA دار طبقه بندی می
شود. ..... بررسی کلیه موارد هپاتیت حاد B و C و بازرسی و نظارت بر محل احتمالی
اکتساب ..... در این نوشته به ویـژگی‌هـای کلّی یک مقاله علمی – پژوهشی برای انتشــار
در ...

مقایسه شیوع آنتی‌بادی‌های (IgG IgM) ضدسایتومگالوویروس و آنتی‌ژن ...

‌ویروس سایتومگال انسانی یک ویروس DNA دار با اندازه تقریبی200 نانومتر متعلق
به‌خانواده هرپس ویروس‌ها می‌باشد. ... جهت بررسی شیوع آنتی‌بادی‌ها وآنتی‌ژن ویروس از دو
روش الیزا و ایمونوفلورسانس و ازآزمون آماری ... نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
...

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان - شيوع سرمي آنتي بادي هرپس II در اهداء ...

هرپس ويروسها شامل گروه بزرگي از ويروسهاي DNA دار و از شايعترين عوامل عفونتهاي
... به هرپس تيپ 1 و 2، درمانهاي انجام شده و بيماريهاي همراه مورد بررسي قرار گرفتند.

بررسی سرولوژیکی بیماری آنفولانزا در مرغان بومی در مناطق مجاور دریای ...

بررسی سرولوژیکی بیماری آنفولانزا در مرغان بومی در مناطق مجاور دریای استان
گلستان ... حاد و شدیدا مسری است که به وسیله ویروس RNA دار متعلق به خانواده
ارتومیکسوویریده ایجاد می شود. ... آنفلوانزای مرغی یک عفونت و یا سندرمی است که
توسط ویروس های انفلوانزا تیپ A ... نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ویروس شناسی
پزشکی ...

زیست شناسی اهر - دانشگاهی

نتايج بررسي ها حاكي از آن است هر سال سويه MRSA در سرتا سر جهان افزايش مي يابد
.... ویروسهای سرطان زا شامل ویروسهای DNAدار و ویروسهای RNAدار هستند. .... 1 ) مقالات
علمي-پژوهشي: هر توليدي كه به دنبال جستجوي حقايق و براي كشف بخشي از معارف و ...

وبلاگ دامپزشک - بانک مقالات دامپزشکی - اسهال ویروسی گاو

اسهال ویروسی گاو یكی از بیماریهای عفونی گاو است كه بوسیله Pestivirus از خانواده ...
Pestivirus یك ویروس RNA دار می باشد كه از لحاظ پادگنی شباهت زیادی به ویروس ...
بررسی های سرولوژیكی نشان داده است كه با وجود كم بودن تعداد گاوانی كه نشانیهای ...

مقالات دامپزشكي - اسهال ويروسي گاو ( بيماري مخاطي)

12 سپتامبر 2003 ... مقالات دامپزشكي - اسهال ويروسي گاو ( بيماري مخاطي) - مقالات دامپزشكي و ... لذا بروز
هر گونه بيماري مخاطي در اين روستا با دقت نظر خاص ، بررسي مي گردد. ... Pestivirus
يك ويروس RNA دار مي باشد كه از لحاظ پادگني شباهت زيادي به ...

RNA مداخله گر - بــــیــــوتــــکــــنــــولـــــوژی - blogfa.com

طبق نتایج بدست آمده ویروسها RNA دو رشته ای (dsRNA) از ژنوم خود می سازند . ... در
مورد بررسی بیان ژن تنظیم کننده نماتد Caenorhabditis alegns انجام دادند بدست آمد .
... تاکنون مقالات بسیاری از موفقیت خاموشی ژن در سلولهای حیوانات آزمایشگاهی و
انسان به .... نیستند به اندازه ویروس های DNAدار از آنزیم های پلیمراز میزبان استفاده
کنند.

magiran.com: فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم،

12 ژوئن 2013 ... ارسال الکترونيکي مقاله ... بررسي آسيب اكسيداتيو DNA بر اثر آلودگي هوا در
ساكنين مركز تهران در مقايسه با ساكنين شمال كشور ... توليد و تغليظ ناقل ويروسي
بر پايه MLV و مقايسه ترانسداكسيون رده هاي سلولي سرطاني و غير ... در ميان آن ها،
كارايي ويروس هاي RNA دار متعلق به خانواده رتروويريده در انتقال ژن به دليل ...

کشف ژنی که مغز انسان را منحصر به فرد ساخته است - بیونت

نهنگ قطبی قادر است ۲۰۰ سال عمر کند: آیا با بررسی ژن‌ها می‌توانیم علت آن را دریابیم؟
http://bionet.ir، بیونت، bionet، میکروبیوم. از زمان‌های بسیار دور مشخص‌شده است ...

پروژه - پايان نامه - طرح توجيهي اقتصادي - مقاله - تحقيق - گزارش ...

14 آوريل 2015 ... مشاوره و انجام انواع تحقيق ، مقاله ، پروژه ... توجيهي اقتصادي - مقاله - تحقيق - گزارش
کار آموزي کليه رشته ها ...... 961 - بررسي ويروسهاي DNA دار

زیست سلولی و مولکولی - Scholar

مقالات گیاهان دارویی .... DNA دار برابر یک باز در هر" 10- ^ 10 نوکلئوتید و در
ویروس های RNA دار برابر یک باز در هر4 10 -3 10 نوکلئوتید است. ... کفر افزود: این
بررسی ها بر روی موش ها مبتلا به دیابت انجام شد که از سیستم ایمنی با عملکرد
مناسب ...

تعیین عوامل موثر بر قیمت گذاری ورودی باشگاه های ... - دانلود پایان نامه

... دانشگاهی و پایان نامه, دانلود پایان نامه, پایان نامه دانشگاه اصفهان و انجام مقاله
دانشگاهی. ... بیشتر موارد هپاتیت از طریق آلودگی با یکی از ویروس های هپاتیت ایجاد
می شوند. ... علی رغم اینکه TTV یک ویروس DNA دار است، دامنه وسیعی از
تغییرپذیری ... موثر می باشند، هدف از این تحقیق بررسی ژنوتایپ های موجود در
جمعیت مورد مطالعه بود.

ایدز - سایت مقالات پزشکی - بیماری - آرایشی - زیبایی medical pdf

... ویروس HIV ایجاد می شود این ویروس که از دسته رترو ویروسها ( ویروسهاس RNA دار )
... و هزینه بالا و پیچیدگی پاسخ های ایمنی در افراد مختلف ٬ هنوز در دست بررسی است .

اسهال ويروسي گاو ( بيماري مخاطي)

18 ا کتبر 2013 ... پایان نامه و مقالات ... لذا بروز هر گونه بيماري مخاطي در اين روستا با دقت نظر خاص ،
بررسي مي ... اسهال ويروسي گاو يكي از بيماريهاي عفوني گاو است كه بوسيله ...
Pestivirus يك ويروس RNA دار مي باشد كه از لحاظ پادگني شباهت زيادي به ...

ایدز ؛ گلوله‌ بیولوژیک آرپا - مشرق

15 دسامبر 2011 ... مقاله اى با عنوان "ویروس ایدز در آزمایشگاه هاى پنهانى تولید شده است"، 26 اکتبر
1986، در ... دو کتاب معروف از "آلان کانت ول" که به بررسی علمی موضوع تولید .....
مشکل این ویروس و سایر ویروس های RNA دار اینه که به سرعت عوض میشن.

آلت Archives - بیوطب | بیوطب

بررسی رابطه جنسی دهانی،فواید و مضرات ... با ویروس پاپیلومای انسانی به وجود می‌آید
(ویروس HPV از ویروس‌های DNAدار). ... جامعترین مقاله کجی آلت تناسلی،علل،درمان.

زاگرس

نماتد موجب انتقال ساير بيماريهاي گياهي خصوصا بیماریهای ویروسی گیاهان نيز مي
شود. ..... این علم به بررسی ویروسها ، شکل و ساختمان آنها ، ژنتیک ویروسها و سایر ....
در این طبقه بندی ویروسها در 2 خانواده بزرگ یا فامیلی ویروسهای DNA دار و RNA دار ...

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح ...

35 - بررسي سيستم اوپيوئيدي و نيترارژيک درعوارض ناشي ازکستاز 10 ص 36 -
بررسی عوامل .... 309 - مقاله اي پيرامون ايدز 13 ..... 961 - بررسي ويروسهاي DNA دار

طراحی یک روش جدید برای شناسایی سریع ویروس در دام‌های آلوده - رهیاب

1 ا کتبر 2016 ... ... سریع و با حساسیت بالا برای شناسایی یکی از ویروس‌های شایع بیماری‌زای دامی
شدند. ... همراه نانوذرات طلا برای شناسایی ویروس، آن‌هم از نوع RNA دار، برای اولین‌بار در
... این روش در شناسایی ویروس BVDv اظهار کرد: ابتدا برای آن‌که بررسی کنیم ... این
پروژه تاکنون یک مقاله ISI با عنوان”Enzyme-free amplification and ...

بیماریها | صفحه ۱۴۱ - آفتاب

کتاب حاضر حاوی اطلاعات و اصول کلی درباره ساختمان ویروسها ویژگیها و نحوه
عملکرد ... کلی ویروسها ویروس شناسی بالینی ویروسهای DNAدار فاقد پوشش
ویروسهای هپاتیت ... انتقال آن همچنین سیر بیماری بررسی شده راه‌های تشخیص آن درج
گردیده است. ... یازده مقاله درباره شیوه‌های مبارزه و درمان بیماری ((هلیکو باکتر
پیلوری)) در این ...

دانلود 600 نمونه فرم حقوقی قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران

قالب خبری و مجله ای خبر خوب (Good News)

محصول قالب سایتENFOLD +قالب SAHIFA(صحیف)

دانلود قالب مجله خبری فارسی برای وردپرس

قالب فروشگاهی وردپرس Kute shop

در 5 روز تایپیست شوید

فروش وب سایت جیمبو

قالب زیبای سایت پرسپولیسیها

سوالات استخدامی نیروی انتظامی

وب سایت خبرگزاری با Asp.Net + مستند کامل

پایان نامه طراحی وب سایت هتل

بازی مرد قارچ خور به زبان HTML5

دانلود سورس پروژه ماشین حساب ساده با Css3 & Java Script

پروژه بازی گرافیکی به زبان VB.NET

دانلود پروژه نرم افزار ثبت اطلاعات داروخانه با ویژوال بیسیک

دانلود پروژه سیستم مکانیزه بیمه با رشنال رز

سورس فوق العااده بیسیک 4 اندروید

تشخیص عیوب دندان در تصاویر رادیولوژِی و xray با پردازش تصویر همراه دیتابیس و دامیونت لاتین

شبیه سازی کنترل سطح آب در ماشین لباسشوئی با منطق فازی در متلب

پروژه شبیه سازی فیلتر کالمن استاندارد با نرم افزار MATLAB

تولید شبكه محاسباتي حول ايرفويل با استفاده از کد مت لب +گزارش کار

آمزش برنامه Matlab v.7