دانلود رایگان

فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد تأمین، بارگیری، حمل آزمايش و بازرسی تخلیه و تحويل شرکت آب و فاضلاب دولتی و پیمانکاران و فروشندگان فعال در زمینه انتقال آب و آب و فاضلاب لوله های UPVC مشبک به مقدار 1260 متر به قطر 350 میلیمتر اتصال رزوه ا - دانلود رایگاندانلود رایگان فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم قرارداد تأمین, بارگیری, حمل آزمایش و بازرسی تخلیه و تحویل شرکت آب و فاضلاب دولتی و پیمانکاران و فروشند

دانلود رایگان فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد تأمین، بارگیری، حمل آزمايش و بازرسی تخلیه و تحويل شرکت آب و فاضلاب دولتی و پیمانکاران و فروشندگان فعال در زمینه انتقال آب و آب و فاضلاب لوله های UPVC مشبک به مقدار 1260 متر به قطر 350 میلیمتر اتصال رزوه ا فرم قرارداد تأمین، بارگیری، حمل آزمايش و بازرسی تخلیه و تحويل شرکت آب و فاضلاب دولتی و پیمانکاران و فروشندگان فعال در زمینه انتقال آب و آب و فاضلاب لوله های UPVC مشبک به مقدار 1260 متر به قطر 350 میلیمتر اتصال رزوه ای مخصوص نصب در دیواره چاه های آب تا عمق 300 متر به همراه ابزارآلات انبار کارفرما با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)3 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست.
اين موافقتنامه به همراه شرايط عمومي قرارداد و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و قرارداد ناميده مي شود، بين شركت آب و فاضلاب استان قزوين با نمايندگي …………………… (مدیر عامل) و …………………… (نماینده هیئت مدیره)كه در اين قرارداد خریدار ناميده مي شود، از يكسو، و شرکت كه در اين قرارداد، تأمین کننده (فروشنده) ناميده مي شود، از سوي ديگر، طبق مقرّرات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد مي گردد.
در این موافقتنامه، کلمات و عبارتها، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد به آنها اطلاق شده است.
ماده1- موضوع قرارداد:
تأمین، بارگیری، حمل ، آزمايش و بازرسی، تخلیه و تحويل ، لوله های UPVC ساده به مقدار 960 متر و لوله های UPVC مشبک به مقدار 1260 متر به قطر 350 میلیمتر اتصال رزوه ای ( قطر خارجی 400 میلیمتر ) ،مخصوص نصب در دیواره چاه های آب (تا عمق 300 متر - KV ) به همراه ابزارآلات به شرح پیوست شماره 1 در انبار کارفرما.
تذکر: فروشنده می بایست در صورت لزوم کالای تولید شده را در محل انبار خود نگهداری نموده و پس از درخواست خریدار (نماینده کارفرما) در محل پروژه تحویل نماید و هزینه بارگیری و حمل به عهده فرشنده و هزینه تخلیه به عهده کارفرما می باشد .
ماده2- اسناد و مدارک قرارداد
اسناد ومدارک زیر در مجموع، قرارداد بین خریدار و تأمین کننده را تشکیل می دهند و هر یک، به عنوان جزیی از قرارداد محسوب می شوند.
  1. موافقتنامه
  2. شرایط عمومی قرارداد
  3. شرایط خصوصی
  4. پیوستها (شامل: 1- برنامه زمانی 2- مشخصات و آئیننامه های مورد تأئید و ابلاغی خریدار)
  5. سایر اسناد و مدارکی که بر اساس مفاد قرارداد، در مدّت اجرای کار تنظیم می شود و به تأئید دو طرف قرارداد می رسد.
ماده3- مبلغ قرارداد
مبلغ پیمان برای انجام تعهدات موضوع قرارداد، به طور مقطوع ...................................... [قیمت پیشنهادی مناقصه گر] می باشد که در صورت تغییر مقادیر (موضوع ماده 24شرایط عمومی) به تناسب تغییر می یابد.
هزينه اجراي كارهاي موضوع قرارداد از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين تامين ميگردد .
تا ده (10) درصد کل قرارداد و در برابر اخذ ضمانتنامه معتبر.
تضمین یا سپرده پیش پرداخت به تناسب انجام کار یا تحویل کالا بر اساس گواهی خریدار آزاد می گردد . وفق تصویبنامۀ هیأت وزیران (مصوّبات شماره هاي 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 و 20071/ت30980 هـ مورخ 21/4/1383) .
معادل ده (10) درصد کل مبلغ قرارداد و وفق تصویبنامۀ هیأت وزیران (مصوّبات شماره هاي 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 و 20071/ت30980 هـ مورخ 21/4/1383) اخذ و پس از تصفیه حساب قطعی مسترد می گردد.
ماده4- تاریخ تنفیذ، شروع کار و مدّت قرارداد
تاریخ نافذ شدن قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات است.
مدّت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار سه (3) ماه است. جزئیات مقاطع زمانی قسمتهای اصلی کار (Milestone) در پیوست دو مشخص شده است. تغییرات مدّت اجرای کار تابع ماده 25 شرایط عمومی خواهد بود.
خسارت تأخیر غیر مجاز در تکمیل به موقع کار تابع ماده 35 شرایط عمومی می باشد.
بر اساس این ماده هرگاه بدلیل قصور تأمین کننده در اتمام کار طبق برنامه یا قسمتهای اصلی آن تاخیر پیش آید خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی از تأمین کننده وصول می شود. مجموع مبلغ مربوط به این نوع تأخیرها از بیست و پنج (25) درصد مبلغ قرارداد بیشتر نمی شود.
4-4- دوره تضمین کیفیت کالاهای موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدّت دو (2) سال از طرف تأمین کننده تضمین می گردد و چنانچه در دوره تضمین هرگونه عیب و نقصی در کالاهای مذکور مشاهده گردد، تأمین کننده مطابق نظر خریدار موظف به جبران خسارات ایرادی بوده و بایستی پس از اعلام نماینده خریدار، ظرف مدّت یک ماه، با هزینه خود نسبت به مراجعه و تحویل دریچه های جایگزین....................
با تشکر
فروشگاه فايل زندگي
فروشگاه مورد اعتماد شما


فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم قرارداد تأمین


بارگیری


حمل آزمایش و بازرسی تخلیه و تحویل شرکت آب و فاضلاب دولتی و پیمانکاران و فروشند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه