دانلود رایگان

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون - دانلود رایگاندانلود رایگان در این فایل تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است

دانلود رایگان تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون هدف پژوهش (حداکثر دو خط) : مطالعه تاثیر مکمل سازی کوتاه سازی کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در تکواندو کاران نخبه
روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره (حداکثر دو خط):
از بین 28 بازیکن عضو تیم تکواندو آمن که از تیم های شرکت کننده در لیگ استان تهران می باشد 20 نفر به طور تصادفی انتخاب و به عنوان نمونه آماری این تحقیق مجدداً به شکل تصادفی به دو گروه کراتین و دارو نما تقسیم شدند.
روش پژوهش (حداکثر دو خط):
در ابتدا از آزمودنی ها، پیش آزمون به عمل آمد. سپس آزمودنی ها از طریق طرح دوسوکور به دو گروه مصرف کننده کراتین و مصرف کننده شبه دارو تقسیم شدند. گروه کراتین به مدت 6 روز، 4 وعده 5 گرمی کراتین مونوهیدرات و گروه شبه دارو همین مقدار گلوکز مصرف کردند. سپس بعد از پایان دوره پس آزمون به عمل آمد.
ابزار اندازه گیری (حداکثر دو خط):
دستگاه تجزیه و تحلیل کننده ترکیب بدن – دوچرخه کارسنج – ابزارهای لازم برای گرفتن نمونه خون – فتوسنسور – کرنومتر – پیت برای سنجش کراتین و آمونیاک خون
طرح پژوهش (حداکثر دو خط):
یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه تجربی (کراتین) و کنترل (دارونما) می باشد. که بصورت دوسوکور اجرا شده است. برای توصیف و تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
نتیجه کلی (حداکثر سه خط):
مصرف مکمل کراتین باعث کاهش تجمع آمونیاک در خون می شود. سرعت عملکرد آن نیز در فعالیت های تناوبی در سطح بالاتر حفظ می کند. همچنین مصرف مکمل کراتین باعث بهبود سرعت و چابکی و همچنین افزایش وزن و توده بدون چربی
می شود.
فصل اول : طرح تحقیق 1
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مساله 4
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-4. اهداف تحقیق 10
1-5. متغیرهای تحقیق 11
1-6. فرضیات تحقیق 11
1-7. محدودیتهای تحقیق 12
1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 13

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 15
2-1. مقدمه 16
2-2. مبانی نظری تحقیق 16
2-2-1. کراتین 16
2-2-1-1. تاریخچه کراتین 16
2- 2-1-2. منابع کراتین 17
2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین 18
2-2-1-4. نقش کراتین در بدن 21
2-2-1-5. عوارض جانبی 23
2-2-2. آمونیاک 25
25 2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی
25 2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش
26 2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین
27 2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی
29 2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی
32 2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک
32 2-2-2-6-1. خستگی مرکزی
35 2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی
40 2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده
44 2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن
47 2-2-4. وزن
48 2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن
50 2-2-5. وزن بدون چربی
52 2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی
53 2-2-7. سرعت
55 2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن
56 2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت
58 2-2-8. چابکی
59 2-2-8-1. آزمون های چابکی
60 2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین
60 2-3-1. تحقیقات داخلی
61 2-3-2. تحقیقات خارجی
61 2-3-2-1. مکمل سازی کوتاه مدت
63 2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت
66 2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت
69 2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان
74 2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی
76 2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی
80 2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک

84 فصل سوم : روش شناسی تحقیق
85 3-1. مقدمه
85 3-2. روش تحقیق
85 3-3. مشخصات آزمودنیها
86 3-4. مکمل سازی آزمودنیها
87 3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها
88 3-6. متغیر های تحقیق
88 3- 7. ابزار های اندازه گیری
89 3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها
89 3-8-1. قد
89 3-8-2. خونگیری
90 3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی
90 3-8-3. ترکیبات بدن
90 3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت
91 3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز
92 3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها


93 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها
94 4-1- مقدمه
94 4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها
95 4-2-1. آمونیاک
96 4-2-2. سرعت
97 4-2-3. چابکی
98 4-2-4. وزن بدن
99 4-2-5. توده بدون چربی
100 4-2-6. مایعات بدن
101 4-2-7. کراتینین
102 4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن
103 4-3. آزمون فرضیه های تحقیق
103 4-3-1. فرضیه اول
105 4-3-2. فرضیه دوم
106 4-3-3. فرضیه سوم
107 4-3-4. فرضیه چهارم
108 4-3-5. فرضیه پنجم
109 4-3-6. فرضیه ششم
110 4-3-7. فرضیه هفتم
111 4-3-8. فرضیه هشتم
113 4-3-9. فرضیه نهم
114 4-3-10. فرضیه دهم
118 4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق


121 فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری
122 5-1. مقدمه
122 5-2. خلاصه تحقیق
124 5-3. بحث و بررسی
129 5-4. نتیجه گیری
129 5-5. پیشنهاداتفهرست جدولها

جدول2-1 ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی
جدول2-2. حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ........
جدول 3-1 . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها
جدول 4-1. شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونما
جدول 4-2. شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون
جدول 4-3. شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون
جدول 4-4. شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونما
جدول 4-5. شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما
جدول 4-6. شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونما
جدول 4-7. شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمون
جدول 4-8. شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروه
جدول 4-9. مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-10. مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-11. مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-12. مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول 4-13. مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتین
جدول4-14. مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-15. مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-16. مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-17. مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما
جدول4-18. مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونما
جدول 4-19. خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونما
جدول 4-20. خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونما
جدول 4-21. تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونما
جدول 4-22. اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونمافهرست شکلها

شکل 2- 1. سنتز کراتین
شکل 3-1. مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویز
نمودار 4-1. تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-2. تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-3. تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-4. تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-5. تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
نمودار 4-6. تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما
مقدمه
بعضي از ورزشکاران در سطوح رقابتي ممکن است براي دستيابي به سطوح بالاي عملکردي، تمرينات بيش از حدي انجام دهند. در چنين حالتهايي ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بيشتر عملکرد به استفاده از موادي که براي افزايش توان جسماني ، نيروي رواني يا تحريک مکانيکي طراحي شده اند متوسل شوند. در سالهاي اخير صدها مکمل غذائي مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر اين محصولات مانند نوشيدنيهاي ورزشي و پودرهاي آمينو اسيد و پروتئيني به منظور دسترسي کافي به سوخت و مصرف بهينه آن قبل و يا در حين تمرين، افزايش بازسازي انرژي بعد از تمرين، افزايش تحمل فشار تمرين يا بازگشت به حالت اوليه موثر بعد از تمرين طراحي شده اند. رايج ترين مکمل غذائي که در بازار براي ورزشکاران به عنوان ماده اي نيروزا به وفور به فروش مي رسد کراتين مي باشد(56). کراتين يا اسيد متيل گوانيدين استيک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کليه ساخته مي شود و همچنين مي تواند از طريق تغذيه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتين در سارکوپلاسم به فسفوکراتين (PCr) فسفريله مي شود و يک سوم باقيمانده کراتين آزاد عضلات اسکلتي در حال استراحت را تشکيل مي دهند(43،33) . مطالعات قديمي وجديد فراواني ارتباط اين ماده را با تمرين و عملکرد ورزشي تصديق کرده اند(56).
از سال 1990 به بعد تحقيقات گسترده اي تأثيرات مصرف خوراکي مکمل هاي کراتين را در مقادير و مدتهاي مختلف مورد ارزيابي قرار دادند . رايج ترين و در دسترس ترين نوع کراتين، کراتين مونو هيدرات مي باشد که دراغلب مطالعات تحقيقي از آن استفاده شده است(56). کراتين مونو هيدرات يک پودر سفيد، بي مزه و بي بو و تا اندازه اي قابل حل در آب مي باشد که در آزمايشگاهها ساخته مي شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن يک دوز 5 گرمي کراتين مونو هيدرات، غلظت کراتين خون را به اندازه قابل توجهي افزايش مي دهد که حدوداً يک ساعت بعد از خوردن به اوج خود مي رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اوليه خود بر مي گردد. در اين پژوهش براي حفظ ميزان افزايش يافته کراتين در خون در طول روز ، توصيه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتين ، هر دو ساعت يک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. اين مقدار مصرف کراتين اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزايش معني داري در کل محتواي کراتين عضلات مي شود(41). مطالعات ديگري نيز افزايش ذخائر کراتين بدن بعد از مصرف همين مقدار مکمل کراتين را تاييد کرده اند(48،37). گزارش شده است افزايش کل کراتين عضله 10 تا 37% مي باشد . بيشترين بارگيري کراتين در دو روز اول اتفاق مي افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتين در روز، از کراتين اشباع مي شوند و به حداکثر ميزان خود که 155 تا 160 ميلي مول در هر ليتر عضله خشک مي باشد، مي رسد(33).
این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:150


آمونياک خون


کراتين


تأثير مصرف مکمل کراتين


تحقیق تأثير مصرف مکمل کراتين


تحقیق پیرامون مصرف مکمل کراتين


دانلود مقاله تأثير مصرف مکمل کرات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای ...

مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و
ساختاری در تکواندوکاران نخبه مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می
باشد و ...

تحقیق تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون

دانلود تحقیق کارشناسی ارشد تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون، در قالب
فایل word و در حجم 150 صفحه. در این فایل تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک ...

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی : تأثير مصرف مکمل کراتين ...

پايان نامه جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد (M.A). عنوان: تأثير مصرف مکمل کراتين بر
آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه. استاد راهنما :
.

پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در تکواندوکاران

پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و
ساختاری در تکواندوکاران نخبه با 147 صفحه و فرمت word.

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي

4 فوریه 2017 ... کاملترین فایل پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و ... 20 ژانويه
2017 ... شما به صفحه اختصاصی پایان نامه تأثیر مصرف مکمل ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون - رزبلاگ

5 روز پیش ... تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون 1 . مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر
آمونیاک خون و برخی شاخصهای ... مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون - فایلوکس | سایت خرید و ...

در این فایل تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و
ساختاري در تکواندوکاران نخبه مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. دسته بندی: ...

دانلود فایل ( تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون) | زرین مقالات

4 ژانويه 2017 ... در این فایل تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و
ساختاري در تکواندوکاران نخبه مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون | فروشگاه فروش فایل

27 سپتامبر 2016 ... بخشی از متن اصلی: هدف پژوهش (حداکثر دو خط) : مطالعه تاثیر مکمل سازی کوتاه سازی
کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي ... - پوشه

کراتين به عنوان يک مکمل نيروزاي مؤثر در بين ورزشکاران شناخته شده است. هدف از
اين پژوهش مطالعه تأثير مکمل سازي کوتاه مدت کراتين بر آمونياک خون و برخي ...

کاملترین فایل پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و ...

14 ژانويه 2017 ... لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم نام محصول دانلودی: پایان نامه تأثیر مصرف مکمل
کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در ...

دانلود فایل ( پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و ...

5 فوریه 2017 ... محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و
برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه وارد این ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون. کراتین به عنوان یک مکمل نیروزای مؤثر
در بین ورزشکاران شناخته شده است. تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون ...

پروژه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي ...

8603, پروژه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و
ساختاري در تکواندو کاران نخبه, 8,000 تومان, مشاهده فاکتور ...

دانلود (تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون) – ویستا مقاله

13 دسامبر 2016 ... با سلام،محصول دانلودی +{{تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون}}+آماده ارائه به
جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه ...

PDF—تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای ...

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﺑﺮ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺧﻮن و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی و. ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران ﻧﺨﺒﻪ
by AMP Article. ﭼﮑﯿﺪﻫﮑﺮاﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﯿﺮوزای ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺪف
...

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی ...

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی وساختاری
درتکواندوکاران نخبه. بسیار خرسندیم که سایت فایل پرشیا , در جشنواره خدمات ...

مقاله استعدادیابی در تکواندو

مقاله استعدادیابی در تکواندو - پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون
و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران خلاصه ای از توضیحات

فروش فایل تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون : پگاه دانلود

5 ژانويه 2017 ... دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید نام محصول دانلودی: تأثير مصرف مکمل کراتين
بر آمونياک خون درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی. ادامه مطلب.

PDF[پایان نامه تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﺑﺮ آﻣﻮﻧﯿﺎک. ﺧﻮن و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﺳﺎﺧﺘﺎری در.
ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران ﻧﺨﺒﻪ. ﭼﮑﯿﺪه : ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﯿﺮوزای ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﯿﻦ. ورزﺷﮑﺎران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺪف از اﯾﻦ ...

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی ... - 2017-01-28

18 نوامبر 2016 ... ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﺑﺮ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺧﻮن و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران ﻧﺨﺒﻪ q.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﺑﺮ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺧﻮن q. ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ...

بررسی تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخی شاخصهای ...

پایان نامه ارشد تربیت بدنی، تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي
شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه، بخشی از مقدمه: بعضي از ...

PDF[تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون] - 2017-02-01

ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-02-07 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﺑﺮ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺧﻮن ... اﺳﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﺑﺮ. ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻞ: آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺧﻮن. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ « ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ داﻧﻠﻮدی
: ...

تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و شاخص عملکرد ...

نام محصول : پایان نامه ارشد علوم ورزشی - تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و
شاخص عملکرد تکواندوکاران. امتیاز: وضعیت: موجود کالا موجود است و می توانید به ...

بررسی تاثیر مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي ...

4 ژانويه 2017 ... این محصول با ارزش “ بررسی تاثیر مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي
شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه “را از یاهو فایل ...

PDF: تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون - مقالات مرتبط

در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﺑﺮ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺧﻮن و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﺳﺎﺧﺘﺎری در ... ﻫﺪف
ﭘﮋوﻫﺶ (ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺧﻂ): ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﺳﺎزی ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎزی ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﺑﺮ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺧﻮن و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ.

PDF: تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون

در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﺑﺮ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺧﻮن و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﺳﺎﺧﺘﺎری در.
ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران ﻧﺨﺒﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺧﻮن
q.

دانلود (تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون)

12 نوامبر 2016 ... محقق گرامی،شما با جستجوی تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون وارد این
صفحه شده اید محصول دانلودی(تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک ...

پروژه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي ...

عنوان كامل : پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي
عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه. تعداد صفحات : 150. دسته : تربیت بدنی.

پایان نامه ارشد تربیت بدنی - تاثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک ...

مصرف مکمل کراتین باعث کاهش تجمع آمونیاک در خون می شود. سرعت عملکرد آن نیز در
فعالیت های تناوبی در سطح بالاتر حفظ می کند. همچنین مصرف مکمل کراتین باعث ...

کراتین کپسولی | جستجو - بهتینا

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی وساختاری
درتکواندوکاران نخبه مصرف مکمل کراتین باعث کاهش آمونیاک در خون می شود سرعت ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون – دانلود مقاله پروژه فایل ...

23 ا کتبر 2016 ... بخشی از متن اصلی:هدف پژوهش (حداکثر دو خط) : مطالعه تاثیر مکمل سازی کوتاه سازی
کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های عملکردی و ساختاری در ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي ... - ایران دانش

پايان نامه رشته تربيت بدني و علوم ورزشي - تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک
خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه.

برترین فایل دانلود کارآموزی مجموعه ورزشي شهيد شيرودي – پرو آرتیکل

21 ژانويه 2017 ... برترین فایل تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون کاربران گرامی درود بر شما
.به سایت خودتان خوش آمدیدبا سلام،محصول دانلودی +{{تأثير ...

کراتین فسفات - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

روزانه تقریباً ۲ درصد کراتین بدن به کراتینین تبدیل می‌شود. ... است که در سفت
شدن ماهیچه اسکلتی مصرف می‌شود و سپس با جریان خون به کلیه‌ها می‌رود. ... ها؛ مخاط روده؛
لوزالمعده و احتمالاً درکبد صورت می‌گیرد وحاصل آن بعنوان اثر مهاری تولید از ... در ضمن
این مکمل به انجام تمرینات سخت کمک کرده و باعث افزایش حجم و توده ماهیچه می‌شود.

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ...

چکيده : کراتين به عنوان يک مکمل نيروزاي مؤثر در بين ورزشکاران شناخته شده است.
هدف از اين پژوهش مطالعه تأثير مکمل سازي کوتاه مدت کراتين بر آمونياک خون و ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون - بهترین های روز ایران

11 ژوئن 2016 ... تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون هدف پژوهش (حداکثر دو خط) : مطالعه تاثیر
مکمل سازی کوتاه سازی کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخص های ...

همه چیز در مورد گلوتامین ( فواید ، عوارض و طریقه مصرف ) - بدنسازی و ...

اسید آمینه گلوتامین از ترکیب گلوتامات و آمونیاک با مصرف آدنوزین تری‌فسفات
تشکیل می‌شود. این ماده در خون انسان، فراوان‌ترین اسید آمینه آزاد می‌باشد. ... درست است
که این‌طور به‌نظر می‌رسد که مکمل کردن گلوتامین به تنهائی تأثیری بر روی سیستم ...

دانلود پایان نامه بررسی تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و ...

دانلود پایان نامه بررسی تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخی شاخصهای
عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران,دانلود پایان نامه بررسی تأثير مصرف مکمل ...

گلوتامین - Glutamine

گلوتامین فراوان ترین اسید آمینه موجود در جریان خون است و غلظت آن در حدود 500 الی ...
اثر واکنش های دامیناسیون تولید می گردد، گلوتامین به آمونیاک متصل شده و دفع آنرا
از ... تحقیقات نشان می دهند که مصرف مکمل های گلوتامین میزان مرگ و میر در افرادی که
...

هشدار درباره مکمل‌هاي ورزشي - تبیان

15 سپتامبر 2011 ... مصرف بی‌رویه مکمل های ورزشی می‌تواند منجر به افزایش فشار خون و نیز افزایش ...
افزایش فشار خون و نیز افزایش اوره و کراتین (دفع پروتئین) در خون منجر شود ... که
همه آن‌ها فاقد مواد هورمونی غیرمجاز هستند و هیچ کدام اثر دوپینگی ندارند.

عوارض مصرف خودسرانه مولتی ویتامین ها - مکمل - مراقبت - سلامت نیوز

20 ژانويه 2013 ... وی خاطرنشان کرد:« یادمان باشد درباره اثرات مصرف طولانی مدت مکمل ها در مقادیر ...
عوارض مصرف مکمل کراتین گفت: « مطالعات زیادی بر روی مکمل کراتین انجام ...
استخوان بسته می شوند اما این هورمون بر متابولیسم قند خون نیز اثر دارد ...

مکمل های بدن سازی - عوارض مصرف مکمل های بدنسازی برنامه شبکه 3 سیما

وی خاطرنشان کرد:« بیشترین مصرف کنندگان مکمل های بدنسازی در رده های سنی 19 تا
34 .... انواع مکمل های پروتئینی و ویتامینی، کراتین، اکسی، متان، آمینو و قرص های
اشتهاآور. ... شده اند و به دلیل پایین آمدن حجم و تعداد دفعات دفع ادرار، دچار افزایش اوره و
کراتنین خون شده ام ..... این اسید آمینه به بدن کمک میکند که سم آمونیاک را دفع نماید.

پایان نامه تأثیر لوبیا روی پارامترها و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی ...

6 روز پیش ... برترین فایل پایان نامه تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی
شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه با آرزوی بهترینها ...

عوارض جانبی استفاده از مکمل های آمینو اسید شاخه ای BCAA - راسخون

8 ژوئن 2015 ... این مقاله به بحث درباره ی عوارض جانبی مکمل های BCAA می پردازد. ... دوز بسیار بالا
می تواند سطح آمونیاک پلاسما در بدن را بالا ببرد. این می تواند ... مصرف لوسین می
تواند سبب پایین آمدن سطح قند خون در کودکان مبتلا به هیپوگلیسمی ...

کراتین در بدن چه می‌کند؟ - بیتوته

مكمل كراتین کراتین چیست کراتین عوارض مصرف کراتین,نحوه مصرف کراتین,
چگونگی مصرف ... افزایش مكمل كراتین، باعث افزایش كراتینین در خون می شود. ... اما
شاید شما هم اثر سریع كراتین را در باشگاه‌های بدنسازی دیده باشید، پس از استفاده از
این ...

کراتین کپسولی | جستجو در اسپیناد

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی وساختاری
درتکواندوکاران نخبه مصرف مکمل کراتین باعث کاهش آمونیاک در خون می شود سرعت ...

عوارض واقعی مصرف کراتین - مجله پزشکی دکتر سلام

کراتین، پودر محبوب بین ورزشکاران که با تاثیر باور نکردنی به روی سطح انرژی و
با قدرت ... همچنین در صورتی که مکمل کراتین برای مدت یک یا دو ماه مصرف گردد. ... از
آنجائی که سطح بالای انسولین در خون باعث جذب بهتر کراتین توسط غلات می شود، ...

آزمایش کراتینین خون (cr،تفسیر،مقادیر نرمال) - پارسیان لب

پایین بودن کراتین خون,مقدار نرمال کراتین خون,درمان کراتینین بالا,بالا بودن
کراتین ... هر شرایطی که عملکرد کلیه را تحت تاثیر قرار دهد، احتمالاً باعث بالا
رفتن سطح ... نین خون او نیز کمی افزایش می یابد، بنابراین در صورت مصرف مکمل
کراتین ...

علم ورزش | مکمل گلوتامین چیست و شیوه مصرف گلوتامین چگونه است؟

27 ژوئن 2012 ... غلظت گلوتامین خون در یک فرد سالم 3 تا ۴ برابر سایر اسیدهای آمینه می باشد. ...
گفته می شود که گلوتامین تاثیر قدرتمندی در افزایش میزان ترشح طبیعی ... وقتی
گلوتامین تجزیه می‌شود، آمونیاک را تولید می‌کند، اگرچه این ماده در بدن جمع نمی‌شود. ...
به این مهم نیز توجه داشته باشید که در کنار مصرف مکمل های حاوی این ماده ...

کاملترین فایل تحقيق حسابداري و كنترل هاي مالي دولتي – نیکان ...

11 ژانويه 2017 ... فهرست ، چکیده و لینک دانلود((تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون)) را در ادامه
مطلب ببینیددر این فای... برترین فایل امتحان نهایی تاریخ هنر ...

کراتین کپسولی - همراه فید

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی وساختاری
درتکواندوکاران نخبه مصرف مکمل کراتین باعث کاهش آمونیاک در خون می شود سرعت ...

کراتین, میل جنسی و بدنسازی - آفتاب

26 ژانويه 2014 ... چون همسرم داروساز است و مدام در خانه حرف از عوارض داروها و مکمل‌های غیرمجاز ورزشی ... بله
، کاهش عملکرد جنسی در اثر مصرف طولانی‌مدت و بی‌رویه کراتین از عوارض این ...
گلوتامین در عضلات بدن به‌طور طبیعی ساخته می‌شود و به‌وسیله خون به ...

پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون - asra22-roz

پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون دانلود پایان نامه کارشناسی
ارشد تأث.

راهکارهایی برای کاهش کراتینین و اوره خون | یاد بگیر دات کام

در این مقاله به تعریف کراتین و اوره بالا در خون اشاره می شود سپس در مورد راههایی
برای کاهش ... درمان گیاهی عملکردی در جهت گشاد کردن رگ های خونی، اثر ضد انعقاد و
ضد التهابی و ... در ضمن این بیماران سعی کنند تا حد امکان مصرف داروهای مسکن را
کاهش دهند.

مکمل | مکمل بدنسازی | مکمل بدن سازی | مکمل بدنسازی اورجینال - مکمل شاپ

در مورد مکمل بدنسازی علاوه بر اورجینال بودن مکمل ، زمان مناسب مصرف و مقدار مصرف ...
قابل اعتماد ; مکمل های بدن سازی به عنوان مثال آمینو ، پروتئین ، گلوتامین و ....
ویتامین ها و محرک ها انرژی و استقامت را فراهم می کنند و ال آرژنین عملیات پمپ خون ...
دفع آمونیاک از ماهیچه ها، کمک به تشکیل RNA و DNA وتقویت سیستم ایمنی بدن
اشاره کرد.

فواید و عوارض گلوتامین - دلگرم

27 ا کتبر 2016 ... اسید آمینه گلوتامین از ترکیب گلوتامات و آمونیاک با مصرف آدنوزین تری‌فسفات
تشکیل می‌شود. این ماده در خون انسان، فراوان‌ترین اسید آمینه آزاد می‌باشد. ..... پس می
توان نتیجه گیری نمود که تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بعد از تمرین ...

عوارض مصرف پودر پروتئين براي ورزشكاران - برترین ها

مصرف خودسرانه پروتئين‌ها و مكمل‌هاي ورزشي در بسياري از باشگاه‌ها رواج دارد، اما .....
مصرف میکنم الان تو اداره که هستم بین 400 پرسنل که چکاب کامل خون و کبد دادیم از
.... مواد معدنی و آمینو اسیدها رو باز جذب کنن و مواد دفعی که در اثر استفاده از مکمل ها
باید ...

اطلاعات پیوند کلیه. علی حیدری پور

8 مه 2015 ... بیشتر از نیم تا یک قاشق چای خوری دارچین در روز مصرف نشود. .... قابل توجه
ورزشکاران: مكمل كراتین، باعث افزایش كراتینین در خون می شود ... برخی از داروهای ضد
پس زدن پیوند كه می توانند بر روی رژیم غذایی اثر بگذارند، عبارت اند از ...

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون : ارجینال فایل

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون : ارجینال فایل - - ارجینال فایل.

دانــــش و دانســــتنیهای فـــوتبال - مکمل های غذائی مورد استفاده ورزشکاران

5 مه 2011 ... مکمل های گلوتامین در سطح بالا در ورزشکاران استقامتی تجمع آمونیاک خون را به ...
بیشتر مطالعاتی که تاثیر مصرف مکمل کراتین بر عملکرد قدرتی را سنجیده ...
لنفوسیت پیرامون خون و تکثیر لنفوسیت ناشی از میتوژن ایجاد کرد .

پودر گلوتامین چیست؟چگونه مصرف میشود؟عوارض و فواید مصرف پودر ...

27 ا کتبر 2016 ... اسید آمینه گلوتامین از ترکیب گلوتامات و آمونیاک با مصرف آدنوزین تری‌فسفات
تشکیل می‌شود. این ماده در خون انسان، فراوان‌ترین اسید آمینه آزاد می‌باشد. .... پس می
توان نتیجه گیری نمود که تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بعد از تمرین ...

آزمایشات خون پیش از دوره، هنگام دوره و پس از دوره استروییدی | مجله ادکوان

مرحله بعد هنگام انجام دوره یا در طول دوره هست که شما بتوانید تاثیر مسقیم مصرف ...
مصرف پروتئین بالا رفته و همینطور مصرف گوشت زیاد و مکمل کراتین میتواند موجب
...

دانلود پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخی ...

11 فوریه 2016 ... مطالب مرتبط: دانلود پایان نامه ارشد تربیت بدنی تاثير مصرف مکمل کراتين بر
آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري پایان نامه ارشد ...

بسياري از مكمل‌هاي ورزشي عوارض جبران ناپذيري را بجا مي‌گذارند

17 سپتامبر 2011 ... تماشاي عكس‌ها و تصاوير افراد روي جعبه‌ها و بسته‌هاي مكمل‌هاي ورزشي، با اندامي ... نشانه
مصرف بيش از اندازه كراتين هم مي‌تواند عطش زياد و مصرف مكرر آب و ... منجر به افزايش
فشار خون و نيز افزايش اوره و كراتين (دفع پروتئين) در خون منجر ...

آشنایی با كراتی نين : سایت پزشکان بدون مرز

7 جولای 2015 ... هر شرايطي كه عملكرد كليه را تحت تاثير قرار دهد، احتمالا باعث بالا رفتن سطح ... آيا
اگر مكمل كراتين مصرف كنم، سطح كراتي‌نين خون من بالا مي‌رود؟

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي ... - ورود

تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي وسا · کاربرد
سرکابل ها و مفصل ها در صنعت برق · اصول سرپرستي منابع انساني و اشتباهات ...

دانلود تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای ...

در صورتی که موفق به دانلود فایل نشدید به ایمیل خود وارد شوید و فایل را از ضمیمه
ایمیلی که از طرف سایت برای شما ارسال می شود دانلود کنید(این ایمیل بعد از پرداخت ...

پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي ...

11 سپتامبر 2016 ... پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و
ساختاري در تکواندوکاران نخبه با موضوع متابولیسم,مصرف مکمل, ...

کراتی نین و عملکرد کلیه ها - انجمن بیماری های IBD ( کولیت السراتیو ...

6 سپتامبر 2012 ... عملکرد نرمال یا غیر نرمال کلیه با سطح کراتین ین در خون مرتبطه ... هر شرایطی که
عملکرد کلیه را تحت تاثیر قرار دهد، احتمالاً باعث بالا رفتن سطح ... نین خون او نیز
کمی افزایش می یابد، بنابراین در صورت مصرف مکمل کراتین حتماً ...

تاثیر مصرف کوتاه مدت HMB بر مقادیر AST ، ALT، AP و اوره سرمی پس ...

مقدمه: هدف پژوهش حاضر عبارت است از تعیین تاثیر مصرف کوتاه مدت HMB برAST ...
آزمودنی ها، مکمل یا دارونما را 6 روز قبل از یک جلسه کار با وزنه با شدت 70 تا 75 درصد
یک ... هنگام وقوع آسیب عضلانی، آنزیم هایی مثل آسپارتات آمینو ترانس فراز (AST)،
... نمونه های خونی برای ارزیابی مقادیر AST, ALT, LDH,، گاما GT، آلکالین فسفات، ...

کراتین چلنجر - پرنسیا

تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی وساختاری
درتکواندوکاران نخبه مصرف مکمل کراتین باعث کاهش آمونیاک در خون می شود سرعت ...

برترین فایل تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون

برترین فایل تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون.

پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي ...

پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و
ساختاري در تکواندوکاران نخبه. عنوان كامل : پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر
...

پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون - ای فـــــایل ...

پایان نامه کارشناسی ارشد تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون، در قالب فایل
word و در حجم ۱۵۰ صفحه. در این فایل تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و ...

فروش فایل تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون

فروش فایل تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون.

دانلود دانلود تحقیق تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي ...

کراتین به عنوان یک مکمل نیروزای مؤثر در بین ورزشکاران شناخته شده است. هدف از
این پژوهش مطالعه تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی ...

مقاله تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون - داک لینک

چکيده : کراتين به عنوان يک مکمل نيروزاي مؤثر در بين ورزشکاران شناخته شده است.
هدف از اين پژوهش مطالعه تأثير مکمل سازي کوتاه مدت کراتين بر آمونياک خون و ...

دانلود (تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون)

13 نوامبر 2016 ... ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم محقق گرامی،شما با جستجوی
تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون وارد این صفحه شده اید ...

پایان نامه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخی شاخصهای ...

مصرف مکمل کراتین باعث کاهش تجمع آمونیاک در خون می شود. سرعت عملکرد آن نیز در
فعالیت های تناوبی در سطح بالاتر حفظ می کند. همچنین مصرف مکمل کراتین باعث ...

تحقیق در مورد مولانا، آموزگار معنا 14ص (ورد)

فایل صوتی هیپنوتراپی پنهان (sublinimsl Message) موفقیت

مقایسه سرمایه گذاری کانادا و سایر کشور

شرکتهاي مجازي و شبکه آنها

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی : آشنایی با جرم پولشویی

فایل فایل پاورپوینت در مورد فیدر.

تحقیق در مورد شادى جو باشيد

هتل 3 بعدی اسکچاپی ...... G4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.

پاورپوینت درباره آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق

دانلود طرح های شالیکاری

تحقیق درمورد تكنولوژي گلدوزي و منسوجات هوشمند

تحقیقی درباره پاسارگاد

تحقیق درمورد پيامبر و مديريت

تحقیق درباره؛ استفاده از نشا در توليد سبزيجات

پاورپوینت درس 9 جغرافیا پیش دانشگاهی (مدل های جغرافیایی )

تحقیق در مورد هارد اسكازي 19 ص

دانلود مقاله مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و حسابرسی آن(word) 21 صفحه