دانلود رایگان

پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه رشته حقوق با موضوع عقد ضمان. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 58 صفحه

مقدمه:
ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنكه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درك بی نیاز خواهد بود.
يكى از شرايط لازم براى صحت عقد بيع اين است كه بايع ،مالك مبيع و يا نماينده در فروش آن باشد؛ در غير این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غير بنمايد و مالك، قرارداد فضولى را كه غير نافذ بوده، رد نمايد؛ علاوه بر اینكه از لحاظ كيفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غير، انتقال دهنده كلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نيز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بايع ادا نكرده باشد؛ ملزم به تأديه آن نمى باشد؛ زيرا دليلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى كه ثمن تأديه شده باشد بايع بايد ثمنى را كه اخذ نموده مسترد نمايد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بيع، بايع بايد علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نيز برآيد كه چنين ضماني به ضمان درک مشهور مي باشد.

فهرست مطالب:
عقد ضمان
كلیات
الف ـ مفهوم ضمان درك
فصل اول قلمرو ضمان درك در حقوق ایران
الف ـ ضمان درك ویژه عین معین است
ب ـ ضمان درك نسبت به ثمن
ج ـ وضعیت ضمان درك نسبت به حق انتفاع (ضمان درك و حق انتفاع)
د ـ ضمان درك و بیع مال مرهون (ضمان درك و حق ناشی از رهن)
نتیجه
فصل دوم
الف ـ مبنای فقهی ضمان درك
1. مسئولیت فروشنده نسبت به رد ثمن
نتیجه
2. مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات
الف) قاعده نفی ضرر
ب) قاعده تسبیب
ج) قاعده غرور
3.مستحق للغیر بر آمدن قسمتی از مبیع
نتیجه
ب ـ بررسی مبانی حقوقی ضمان درك در قانون مدنی
بند اول رابطه خريدار و فروشنده
بند دوم رابطه خريدار و مالك
گفتار سوم - نحوه تعيين خسارات وارده برمشترى
بند اول محاسبه قيمت مبيع به نرخ روز طبق نظر كارشناس
بند دوم محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران
نتیجه
گفتار ششم- اثر قرارداد در تشديد يا تخفيف و امكان اسقاط ضمان درك
بند اول اثر قرار داد در تشديد يا تخفيف ضمان درك
بند دوم اثر قرار داد در امكان اسقاط ضمان درك
نتيجه وارائه راهكار
مواد قانونی راجع به تصرف و فروش مال غیر
قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
ماده 1
ماده 2
ماده 3
ماده 4
ماده 5
ماده 6
ماده 7
ماده 8
ماده 9
ماده 10
ماده 11
ماده 12
ماده 13
ماده 14
ماده 15
ماده 16
ماده 17
ماده 18
ماده 19
قانون مجازات اشخاصی كه برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
ماده 1
ماده 2
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
ماده 1
ماده 2
ماده 3
ماده 4
ماده 5
ماده 6
ماده 7
ماده 8
قانون مجازات اشخاصی كه مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
ماده 1
ماده 2
ماده 3
پى نوشت ها

منابع و مأخذ:
(1)قاسم زاده، دكتر سيد مرتضى و دكتر حسين ره پيك و دكتر عبدالله كيانى، تفسير قانون مدنى، ص 148
(2)كاتوزيان،دكتر ناصر، حقوق مدنى ) معاملات . مُعّوض-عقود تمليكى(، ص 222 و 221
( 3) قاسم زاده، همان، ص 149
(4)كاتوزيان، دكتر ناصر، قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى، ص 317
( 5)كاتوزيان، همان، ص 227
(6)همان، ص 227
( 7) ماده ( 392 ) قانون مدنى ((بايع بايد از عهده تمام ثمنى كه اخذ نموده است نسبت به كل يا بعض، برآيد؛ اگرچه بعد از عقد بيع به علتى از علل در مبيع، کسر قيمتى حاصل شده باشد.))
( 8.)كاتوزيان، همان، ص 228
(9) ماده 391 قانون مدنى ((در صورت مستحق للغير درآمدن كل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به فساد، بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشترى نيز برآيد ))
10) )تبصره" 2" ماده ( 515 ) قانون آيين دادرسى مدنی ((خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانونى، قابل مطالبه می باشد. ))
( 11 ) كاتوزيان، همان، ص 224 و 223
(12 ) همان، ص 226
( 13 )همان، ص 226
( 14 ) سوره نسا (29)
15 ) ) متين، دكتر احمد، مجموعه رويه قضايى، قسمت دوم حقوقی
(16) امامی دکتر سید حسن – حقوق مدنی جلد 1 – انتشارات کتابفروشی اسلامیه


عقد ضمان


ضمان درک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق نرم تنان

كاربردهاي كامپيوتر

تحقیق درمورد آشنايي با چهارده معصوم

تحقیق در مورد تشريح فرهنگ برزو

دانلود فایل گزارش کارآموزی ،شرکت سرماآفرین .

دانلود پاورپوینت در مورد آموزش رياضی ..

دانلود تحقیق در مورد صنعت شيشه 15 ص

تحقیق درباره انتقال برق بدون سيم

فایل پاورپوینت در مورد پوست مصنوعی ..

تحقیق درباره ثبت نام وام صندوق مهر امام رضا

تحقیق در مورد مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ 80

واقع گرايي يعني تحريف واقعيات

اختلالات مواد مخدر

بانكداري 79 ص

تحقیق در مورد جنگهاي پيامبر (word)

دانلود پاورپوینت نظریه های یادگیری رفتاری پاولف ، ثرندایک و اسکینر- 11 اسلاید

تحقیق در مورد ثبت املاک واسناد 37 ص

پاورپوینت آرایه ها و سازه

دانلود پاورپوینت كتابخانه ي مجلس 29 اسلاید

دانلود تحقیق در مورد بررسي آثار و علائم رويداد ENSO در ايران

پاورپوینت درباره گسترش هاي زبان و ادبیات

دانلود فایل گزارش کارآموزی مواد شيميايي در ساخت قطعات فلزي، صنعت خودروسازي .

دانلود پاورپوینت اصول بودجه 15 اسلاید

تحقیق در مورد جذب سرمايه خارجي در ايران 12ص

دانلود اشتغال 46 ص

بلوغ جنسی 20ص

دانلود فایل گزارش كار آموزي برق – الكترونيك پتروشيمي شهيد تندگويان .

دانلود پاورپوینت حقوق ودستمزد

دانلود فایل كار آموزي گیاهپزشکی ،سازمان جهاد كشاورزي مديريت حفظ نباتات استان گلستان

تحقیق در مورد خواجه عبدالله انصاري