دانلود رایگان

پروژه اصل عدم مداخله حقوق بشر. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه اصل عدم مداخله حقوق بشر به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه اصل عدم مداخله حقوق بشر. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 70 صفحه

مقدمه:
مفهوم حقوق بشر بين الملل از سال 1945 موجب انقلابي در رشته حقوق بين الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ، از اينرو دكترين عدم مداخله به اصلي بنيادين متحول گرديده است. دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي گردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت. در واقع حقوق بشر بين الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، بعنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت. در بطن مفهوم عدم مداخله يك مفهوم فرعي صلاحيت داخلي 3 نيز وجود دارد. اين مفهوم نيز مقاصد مختلفي را دربردارد ، از جمله مرز صلاحيت بين موضوعات حقوق بين الملل و موضوعات حقوق داخلي را معين مي سازد. اين مقاصد مختلف ازطريق دكترين هاي مختلف ارائه مي گردد و با بررسي روابط شان با يكديگر درجات مختلفي از پيچيدگي ها را نمايان مي سازد. اين پيچيدگي ها بتدريج تشديد مي يابد چرا كه تحول در يك مفهوم، تأثير مشابه بر منافع اي دارد كه از طريق ساير مفاهيم حمايت مي شود. در مرحله نهايي مفاهيم ديگر بر آنها تأثير خواهند گذاشت.
اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي مي شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع اي را كه تشخيص داده مي شود قابل حمايت است را مشخص مي كند. سپس چگونگي تحول مفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي گيرد را مورد بررسي قرار مي دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسي روية جاري در حقوق بين الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه ها ، عملكرد ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال 1993 ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در اين تحولات مورد بررسي قرار مي گيرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
صلاحيت داخلي
عدم مداخله در مفهوم كلي
ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد
قطعنامه 2625- اعلاميه اصول (1970)(21)
در اين اعلاميه سه اصل ويژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد
اصلIV: وظيفه دولتها براي همكاري با يكديگر مطابق با منشور
اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت افراد
قضيه نيكاراگوئه (1986)
اصل عدم مداخله
حقوق بشر بين الملل و عدم مداخله
تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد (56)
مفاهيم و اصول سازي
سه نسل حقوق
افراد بومي/ جمعيت
اصول سازي
قطعنامه 1235 (1967)(78)
قطعنامه 1503 (1970)(93)
اجرا ـ رهيافت موضوعي
نقش هاي كميسيون حقوق بشر و كميسيونهاي فرعي(107)
نقش مجمع عمومي (115)
نهادهاي مبتني بر معاهدات
حمايت بين المللي: بررسي اجمالي(137)
تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمايت حقوق بشر منطقه اي(146)
كنفرانس امنيت و همكاري اروپا (CSCE، 1975)(153)
اصول كلي ـ حاكميت، مسئوليت پذيري
محدوديت هاي آينده
براي دولت ها چه چيزي باقي مي ماند؟
يادداشت ها

منابع ومأخذ:
ر. ك به: ماده 38 قانون ديوان دادگستري بين المللي . ابزار اصولي و منطقي در قرن گذشته براي مهيا نمودن معيارهاي واقعي اعتبار قانوني بود كه دكترين منابع بوده است،
 1. Schachter, International law in Theory and Practice, Dordrecht: Martinus Nitoff, 1991, P.35.
بعلاوه فشار بين دولتي، البته دولت ها تابع فشار بالاي منافع گروههاي غير دولتي ملي و بين المللي، به ويژه در زمينه حقوق بشر مي باشند.
See Articles 1(3), 13(1) (b), 55(c), 56, 62, 68 and 76 of the UN Charter. On the drafting see R. Russell, A History of the united Nations charter, Washington. Brookings, 1958, PP.777-807, 900-10.
Nationality Decrees issued in Tunis and Morocco (1923) P.C.I.J. Rep., Series B, No. 4, 27.
اين استدلال چند سوال پيچيده اي را برانگيخت اينكه چگونه حقوق بين الملل عرفي مي توند تغيير پذيرد و نيز تقبيح و انقضاء قراردادها درچارچوب حقوق بشر چگونه است. ر.ك به:
 1. Schwelb, “The law Treaties and Human Rights , in M.Reisman and B.Weston (eds) Towards world order and Human Dignity, New York: Free press, 1976, PP. 262-90.
See also Schacter, above n.2, PP.332-3
در اين قسمت وي مسائل صلاحيت داخلي را بررسي مي كند. او استدلال مي كند كه گرچه يك موضوع ممكن است از طريق يك تعهد بين المللي حاكم گردد. اما ممكن است تحت برخي از اوضاع و احوال تنها بعلت واكنش داخلي مناسب تلقي گردد.
See PP.96-9, 102-3 below; p.Alston (ed.) The united Nations and Human Rights- A critical Appaisal. Oxford: Oxford university press, 1992.
See T. Opperman, “Intervention , in Bernhardt, above n.1, Vol.3, PP.233-6.
اين اظهارات زير توسط سينكلير Sinclair ، نماينده بريتانياي كبير در كميته طراحي مطرح گرديد ، كه اغلب در امور مداخله استناد مي گردد.
دررابطه با حوزه مداخله بايد دانست كه در جهان وابستگي متقابل، اجتناب ناپذير و مطلوب است كه دولت ها در صدد تأثيرگذاري به اقدامات و سياست هاي ساير دولت ها مي باشند، و اهداف حقوق بين الملل اين نيست كه از چنين فعاليتها ممانعت بعمل آورد، به عبارت ديگر تضمين مي دهد كه با برابري حاكميت دولت ها و حق تعيين سرنوشت ملت شان سازگاري داشته باشد. نماينده بريتانياي كبير اظهار مي كند كه مفهوم مداخله در امور خارجي دولت ها در پرتو همان تفسير مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. UN DOC. A/AC. 125/SR. 114.
ترديدي نيست كه اصل عدم مداخله يك اصل مستقل حقوق عرفي است؛ در واقع نسبت به رژيم هاي تعهد چند جانبه داراي نظم بيشتري است. همچنين يك اصل حقوقي است كه در نظام داخلي آمريكا داراي تحولات، تفسير و اهميت منحصر به فردي است .
Separate Opinion of Judge Jennings, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (here in after the Nicaragua Case) [1986] I.C.J. Rep. 14, at PP.534-4. See also G. Arangio- Ruiz, “The Normative Role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations (1972-II) 137 Hague Recueil des Cours 419-742, at PP.547-9.
 1. Lauterpacht (ed.) Oppenheim’s International law, London: Longmans, 1955, 8th edn, Vol, I, Para. 134.
همچنين مفهوم عدم مداخله داراي جذابيت طبيعي دررابطه با خود مختاري، حق تعيين سرنوشت دارد و عنصر دموكراتيك توسط خود حكومت به اجرا در مي آيد تا قدرت هاي خارجي .
See now Sur Robert Jennings and Sir Arthur Watts (eds) Oppenhiem’s International law, London: Longmans, 9th edn, 1992, PP.427-51.
11- اين اصل مي تواند بعنوان بخشي از اصول حاكميت برابر دولت ها در ماده2(1) منشور سازمان ملل متحد نگريسته شود. ر.ك به رهيافت ICJ در قضيه نيكاراگوئه.
ر.ك به ماده 33(3) كنوانسيون وين درباره حقوق تعهدات (1969).
See PP.94-104 below.
 1. Lane, “Demanding Human Rights: A change in the world Legal order , (1978) 6 Hofstra L.R. 169-95, at P. 283. See also the major article by J.S. Watson, “Autointerpretation, Competence and the Continuing Validity of Article 2(7) of the United Nations Charter, (1977) 71 A.J.I.L. 60-83.
 2. Brownlie, Principles of Public International law, Oxford: Clarendon Press, 4th edn, 1990, P.553.
او ادامه مي دهد كه اين مربوط به مسئله صلاحيت اساسي نهادهاي سازمان ملل مي باشد و ممكن است محتوي دقيق اش سوا از منشور، با قواعد حقوق بين الملل عمومي موازي باشد.
Citing the Peace Treaties Case, [1950] I.C.J. Rep. 65, at PP.70-1, and the Nationality Decreas Case, above n.4.
Brownlie, above n.15 PP.553-4.
See H. Lauterpacht, International law and Human Rights, Cambridge: Cambridge University Press, 1950; E.Schwelb, “The International Court of Justice and the Human Rights Clauses of the Charter (1972) 66 A.J.I.L. 337-51: N.Rodley, “Human Rights and Humanitarian Intervention: The Case law of the world court (1989) 38I.C.L.Q. 321-33; R.B.Lillich, International Human Rights, Boston: little Brown, 2nd edn, 1991, PP.14.85.
يك شناخت غربي وجود دارد كه برخي از شيوه ها بايستي براي پوشش فشارهاي اقتصادي و سياسي جهت تأثيرگذاري وابستگي متقابل سياسي درك گردند.
 1. Rosenstock, “The Declaration of Principles of International law concerning Friendly Relations: a survey (1971) 65 A.J.I.L 713-35, at P.728.
همانگونه كه Arangio- Ruiz اشاره مي كند، يك ممنوعيت اساسي بمانند ماده 2(4) براي پوشاندن حداقل برخي از مسائلي كه با اصل عدم مداخله تلاقي مي كند نياز است. همچنين او استدلال مي كند كه همزيستي اصل مداخله با اصل كلي سلبي ماده 2(4) محدوديت آفرين نيست اما ممنوعيت هاي فوق را تقويت مي كند. بهرحال مفهوم مداخله پيچيده و گيج كننده است.
ر.ك به متن زير تا شماره 42.
قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد 2131 (XX).
اين متن عمدتاً سمت گيري آن به جهت حفظ و حمايت حاكميت دولت ها است تا توسعه هنجارها و مكانيزمهاي جديد و نيز به جهان وابستگي متقابل امروز و آينده متناسب تر است، روزن استوك (Rosen Stock) شماره 19، صفحه 735.
روزن استوك توضيح مي دهد كه اين بعنوان بزرگترين اشتباه در طرح قطعنامه 2625 است، شماره 19 صفحه 728. همچنين ر.ك:
Arangio- Ruiz, above n.9, PP. 547-61; Mitrovic, “Non- Intervention in the Internal Affairs of State , in M.Sahovis (ed.) Principles of International law Concerning Friendly Relations and Co-Operation, Dobbs Ferry, NY: Oceana, 1972, PP.219-75.
Nicaragua Case, above n.g , Para. 202 et seq.
ويژگي هاي منطقي اين اعلاميه اين واقعيت را مي رساند كه شواهد اجماع را در ميان دولت هاي سازمان ملل متحد در مورد معنا و جزئيات دقيق اصول منشور فراهم مي سازد.
به هر حال روابط بين مسئله اخير و سازمان ملل متحد بطور كلي تنگاتنگ است، ر.ك:
 1. McGolrick, The Human Rights Committee- Its Role in the development of the International Covenant on Civil and Political Rights, Oxford: Oxford University Press, 1991, Ch,2.
اعلاميه، قسمت سوم.
ر.ك به:
“The united Nations Charter: Constitution or Contract in R.St J. Macdonald and D.H.Johnston (eds) The Structure and Processs of International law : the Hague: Martinus Nijhoff, 1983, PP.889-912.
شيوه استفاده آن با دور انديشي مناسب توسط ديوان دادگستري بين المللي در قضيه نيكاراگوئه مورد استفاده قرارگرفت، above n.9, See Para. 188
Rosenstock, above n.19, P.729.
اين بيانيه داراي اهميت برجسته اي است كه متضمن موضوعات تبعيض نژادي و تعصب نژادي مي باشد.
اصل حقوق بشر درست به اهميت ساير اصول بنيادين حقوق بين الملل نظير اصل برابري حاكميت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلي تبديل شده است. نخستين بار بود كه اصل حقوق بشر جايگاه برجسته اي را در اسناد بنيادين بين حكومتي كسب نموده است.
Bloed, From Helsinki To vienna: Basic Documents of the Helsinki Process, Dordrecht: Martinus Nijhoff (1990), P.6. See also M.Bossuyt, “Human Rights and Non- Intervention in Domestic Matters (1985) 35 Rev. I.C.J. 42-52.
See Arangio- Ruiz, above n.9; Sahovic above n.24; Rosenstock, above n.19; B, Conforti, “Non- Intervention in M.Bedjaoui (ed.) International law: Achievements and Prospects Dordrecht; Nithoff/ Unesco, 1991, PP.467-820.
See A.Cassese, International law in a Divided world, Oxford: Clarendon Press, 1986.
رفع آن منازعه براي مثال نشانه اي در منشور پاريس بود ، كه ممكن است داراي پيامدهاي دراز مدت خاصي جهت توسعه فعاليت هاي حقوق بشر از نقطه نظر بيانية 1970 داشته باشد. ر.ك به:
 1. McGoldrick, “Human Rights Developments in the Helsinki Process , in R.Beddard and D.Hills (eds) Emerging Rights within the New Europe, Southampton: University of southampton, 1992, PP.17-49.
Nicaragua Case, above n.9, Para. 202 et seq.
ديوان به دليل قرار دادن اين شروط به شيوه اشتباه مورد انتقاد قرار گرفت.
برابري حاكميت دولت ها اصل ششم قطعنامه 2625 مي باشد.
[1949) I.C.J. ReP.4.
See text to n.22 above.
See text to n. 32 above.
Nicaragua Case, above n.9, Para. 205.
ر.ك به اصول 5و6 قطعنامه 2625. و ر.ك به مندرجات ماده 1 هريك از ميثاق هاي بين المللي (1966) و نيز ر.ك به:
McGoldrick, The Human Rights Committee above n.27, ch.5.
ديوان در ادامه به ايالات متحده آمريكا اشاره كرد كه اين كشور در مورد مبناي حق مداخله دليلي را ذكر نكرد.
Nicarague Case, above n.9, Para. 263.
اين ديدگاه جايي براي دكتريني ازقبيل دكترين برژنف كه در مورد چكسلاواكي به اجرا در آمد و يا دكترين ريگان ، باقي نمي گذارد. دكترين برژنف توسط رژيم گورباچف اعلام نگرديد.
Nicaragua Case, above n.9, Para. 267.
 1. Ibid.
 2. , Para. 268 (emphasis added).
استدلال مي كند كه ديوان براي مفهوم مداخله بشردوستانه فرصت كمي دارد تا موضوع افراد در نقض حقوق بشر مورد حمايت قرار دهد. البته اين مسئله صريحاً شامل مفهوم مداخله در حق تعيين سرنوشت ملت ها نمي شود. بهرحال برخي از نويسندگان استدلال مي كنند كه لحن ديوان برعليه اينگونه استدلال مي باشد.
 1. Jennings and Watts, above n.10.
Nicaragua Case, above n.9, Para. 207.
50- بهرحال، ديوان مشخص نكرد شكايت از اقدام اقتصادي، يك نقص اصل حقوق عرفي عدم مداخله مي باشد. Para. 245.
51- Nicaragua Case, above n.9, Para. 257.
52- Ibid., Para. 259. Cf. T.M. Franck, “The Emerging Right to Democratic Governance (1992) 86 A.J.I.L. 46-91.
53- Nicaragua Case , above n.9.
54- Cf. The dissenting opinion of Judge schwebel in the Nicaragua Case, above n.9, P.259, at paras. 241-50.
او در اشاره به جايگاه شوراي اروپا مي گويد، تاريخ شوراي اروپا نشان مي دهد كه اين تعهدات بين المللي توسط شورا منعقد مي گردد؛ و اينها ممكن نيست كه با ميل صلاحيت داخلي و عدم مداخله ملغي گردد . در ادامه او نتيجه گيري مي كند كه تلاش هاي ايالات متحده به لحاظ قانوني تلاش هاي مستدل و براي واداشتن نيكاراگوئه در انجام تعهدات بين المللي بود . او عنوان مي كند كه آيا حكومت نيكاراگوئه در حمايت از مسائل حقوق بشري الزام آور كه مربوط به برسميت شناختن كشورهاي اروپاي مركز و غربي تحت دستورالعمل هاي جامع اروپا هستند، تضمين مي نمايد. ر.ك به:
 1. Warbrick, “Recognition of States (1992) 41 I.C.L.Q. 437-82.
55- See text to n.18 above.
56- براي سهولت تجزيه و تحليل، به نهادهاي قراردادي مانند كميته حقوق بشر استناد مي كنيم كه تحت سازمان ملل توسعه يافت و ارتباط بسيار نزديكي با اين سازمان دارد. ر. ك به: Mc Goldrick, above n.27.
57- ر.ك به عملكرد سازمان ملل متحد درزمينه حقوق بشر (1988).
58- See P.Alston, “Conjuring up New Human Rights: Proposals for Quality control (1984) 78 A.J.I.L. 607-21; T. Von Boven, “Distinguishing Criteria of Human Rights , in K.Vasak and P. Alston (eds) The International Dimensions of Human Rights, Paris: Unesco, 1982, PP. 43-59.
59- See P. Alston, “ Making space for New Human Rights (1988) 1 Harvard H.R.Y. 33-81.
60- درسال 1992 سران كرة زمين دربارة محيط زيست كنفرانسي را در ريو تشكيل دادند، ر. ك به:
(1992) 31 I.L.M. 814-87. See also the Preliminary Reports by F. Ksentini, “Human rights and the Environment , E/CN. 4/sub. 2/1991/8 and 1992/and Add. 1; P.W.Birnie and A.E Boyle, International Environment law, Oxford: Oxford University press, 1993.
61- H. Hannum, Autonomy, sovereignty and self- Determination- The Accommodation of Conflicting Rights, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990; F.M.Brookfield (ed.), I.Brownlie, Treaties and Indigenous Peoples, Oxford: Oxford University press, 1992.
62- See R.A.Williams, The American Indian in western legal thought- The Discourses of Conquest, New York: Oxford University Press 1990; D.MCGoldrick, “Cnadian Indians, Cultural Rights and Human Rights Committee, (1991) 40 I.C.L.Q.658-69.
63- براي آخرين پيش نويس نگاه كنيد به اسناد سازمان ملل متحد E.CN. 4/Sub. 2/1993/26 . از اينرو پيش نويس اعلاميه بعنوان يك پيشنهاد ازكميته فرعي (گروهي از متخصصين مستقل) به كميسيون فرستاده خواهد شد. اين يك تصميم گيري سياسي آگاهانه دولت ها بود. معيار واقعي براي اين طرح اين خواهد بود كه آن چگونه توسط كميسيون كه تركيبي از نمايندگان دولتهاست مورد پذيرش قرار مي گيرد. در سال1992 گروه كاري درباره جمعيت بومي با بيش 600 نفر مورد توجه قرار گرفتند.
64- See (1989) 28 I.L.M. 1382.
65- See D.McGoldrick, “The UN. Covention on the Rights of the Child, (1991) 5 Int.J.law and the Family 132- 69.
66- See the Draft Universal Declaration, above n.63.
67- See McGoldrick, The Human Rights committee, above n.27.Ch.1.
68- اكثر ابتكاراتي كه اتخاذ مي گردد و اهداف ابتكاري حقوق بشر جهاني در كميسيون فرعي و مجمع عمومي بايستي در واكنش به كميسيون ترغيب گردد. از يك نقطه نظر كاملاً قانوني، تصميمات عملياتي توسط ECOSOC صورت مي گيرد. بدين ترتيب در موضوعات حقوق بشري ECOSOC صرفاً به عنوان يك صندوق پست عمل مي نمايد. ر.ك به:
 1. O’Donovan, “The Economic and social Council , in Alston, The United Natins, above n.7, PP.107-25.
تصميم كميسيون دربرقراري رويه هاي خاص اغلب از طريق قطعنامه هاي قبلي مجمع عمومي و يا كميسيون فرعي تسهيل مي گردد. بين نهادهاي حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهاي قراردادي (نظير كمتيه حقوق بشر) و بين رويه هاي محرمانه و عمومي كميسيون همگرايي هاي مختلفي وجود دارد. و اينها مرتباً تبادل اطلاعات مي كنند.
69- See T.Meron, Human Rights law- Making in the United Nations _ A Cr
ititue of Instruments and process, Oxford: Oxford university Press, 1986.
70- See Human Rights- A compilation on International Instruments, New York: United Nations, 1993.
براي آخرين اطلاعات نگاه كنيد به اعلاميه سازمان ملل متحد درباره حقوق مربوط به افراد ، در مورد اقليت هاي ملي يا قومي، مذهبي و زبان، قطعنامه مجمع عمومي شماره 135/47، 18 دسامبر 1992.
71- See Rosalyn Higgins, “Some Thoughts on the Implementaion of Human Rights (1989/1) UN Bull, of Human Rights 60-6.
72- براي مثال، به اهميت مداخله در زمان ضرورتهاي عمومي توجه كنيد. عمدتاً درتمامي موقعيت ها مجموعه اي از اصول پيچيده وجود دارد. دربارة وضعيت هاي اضطراري ر.ك به:
McGoldrick’ The Human Rights Committee, above, n.27, ch.7; J.oraa, Human Rights in states of Emergency in International law, Oxford: Oxford University Press. 1992.
73- See B.G.Ramcharan, The Concept and present status of the International Protction of Human Rights, Dordrescht: Martinus Nijhoff, Ch.2.
74- همان. براي نمونه گروه كاري ويژه سازمان ملل متحد درباره آفريقاي جنوبي در سال 1967 تأسيس شده و تا سال 1968 انجام وظيفه مي كرد . دليل مخالفت آفريقاي جنوبي به ماده 2 پاراگراف 7 منشور بود. اعلاميه جهاني به خوبي ميثاق مورد استفاده قرار گرفت. اسرائيل ICCPR را امضاء نموده است اما آنرا به تصويب نرسانده است. ولي درسال 1991 تصويب گرديد.
75- See Ramcharan, above n. 73; vasak and Alston, aboce n. 58 ; M. Bossuyt, “The Development of Special Procedures of the United Nations Commission on Human Rights (1985) 6 Human Righs law Journal 179-210; J.Humphrey, No Distant Millenium- The International law of Human Rights, Paris: Unesco 1989.
76- See H. Tolley, The UN Human Rights Commission, Boulder, Colorado: Westwiew Press, 1987, Ch 6; Pastor Ridruejo, “Les Procedures Publiques Specials Da La Cmmission Des Drois De L’homme Des Nations Unies (1991-III) 228Hague Recueil des Cours 183-271.
77- See T.Zuidjwick, Petitioning the United Nations, New York: Gower, 1982, Ch.1, especially PP.39-90.
78- See Alston, The United Nations, above n.7, PP.155-73.
79- ECOSOC Resolution 1235 (XLII), June 1967.
80- موضوع دستوركاري كه عنوان مي گردد، مسائل نقض حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين، شامل سياست هاي تبعيض نژدي و آپارتايد، در كليه كشورها، با مراجعه ويژه به استعمار و ساير كشورها و قلمروهاي وابسته مي باشد. اين رويه مي تواند از طريق يك دولت عضو، گروهي از دولت ها و يا كميسيون فرعي آغاز گردد اما تصميم اجرايي توسط كميسيون به اجرا در مي آيد.
81- در رابطه با هريك از اينها يك گروه كاري برجسته ايجاد گرديد. گروههاي ويژه اي نيز براي ساير كشورها بوجود آمد. در رابطه با استانداردها از طريق اين نهادها مورد استفاده قرارگرفت، ر. ك به: Ramcharan, above n.73, ch.2.
82- See F. Ermacora, “United Nations and Human Rights in Chile . (1976) 1 Human Rights Review 145- 56; M.Bossuyt, “The United Nations and Civil Political Rights in chile (1978) 27 I.C.L.Q. 462-71.
83- See Security Council Resolutions 242 and 338; E.Cohen, Human Rights in Israeli- Occupied Territories 1967-1982, Manchester: Mancheste, University Press, 1985.
84- كشور شيلي نسبت به رويه اي خاصي كه بر اين كشور اعمال مي شود اعتراض كرد. اين كشور استدلال مي كرد كه اين رويه ها هيچگونه مبناي قانوني ندارند. گزارشگران ويژه درباره شيلي پاسخ دادند كه مجمع عمومي و كميسيون براساس مفاد صريح منشور سازمان ملل متحد اتخاذ نموده اند... براساس عملكرد دراز مدت سازمان ملل اين مسئله بطور مكرر تأييد شده است كه سازمان ملل صلاحيت گسترده اي در رابطه با وضعيت هاي سطح وسيع نقض حقوق بشر را دارا مي باشد.... همانگونه كه اين روش مورد استفاده قرار مي گيرد، واضح است كه سازمان ملل متحد ممكن است براي هر وضعيت اينگونه روشها يا رويه هايي را مورد استفاده قرار دهد... اين تصميم درهر قضيه اي مربوط به سازمان ملل مي باشد. .. گروه كاري ويژه به يك گزارشگر ويژه تغيير يافت . به هر جهت سازمان ملل در رأس قرار دارد... براساس اين و ساير استدلالهاي متعدد، مخالفت هاي دولت شيلي نسبت به صلاحيت گزارشگر ويژه هيچگونه مبناي قانوني ندارد. Reproduced in Ramcharn, above n.73, PP.70-5.
85- سياست ها يك بخش اساسي در تصميم گيري جهت بررسي وضعيت حقوق بشر در يك دولت خاص نقش آفرين است.
86- اين اولين مورد يك هيئت بازرسي سازمان ملل متحد بود كه در قلمرو يك دولت عضو انجام وظيفه نمود و علت آن براي اثبات يك رويه مهم بود،
 1. H. Robertson and J.G. Merrilss (eds) Human Rights in the world, Manchester: Manchester University Press, 3rd edn, 1989, P.81.
87- See Bossuyt, above n.75.
88-Ibid.
89- See Alston, “The commission on Human Rights , in Alston, The United Nations, above n.7, P.162 and the review of the commission’s session in n.107 below.
90- See Alston, The United Nations, above, n.7, PP.155-64.
91- Ramcharan, above.n.73, P.106.
او همچـنين محـدوديـت ها را در راسـتاي گزينشگري سيـاسي، تـأثير گذار و تمركز وضعيت عمومي نسبت به موارد فردي متذكر مي شود. آموزش افكار عمومي جهان نتيجه نهايي اكثر سازو كارهاي اجرايي بين المللي موجود مي باشد... بهرحال افكار عمومي چيزي است كه اكثر حكومت ها مخصوصاً حكومت هاي اقتدارگرا نسبت به آن حساس مي باشند. بنابراين آن نوعي ضمانت اجرايي محسوب مي شود. در وضعيت حاضر حقوق و روابط بين الملل، يك افكار عمومي جهاني آموزش ديده، ممكن است درواقع ضمانت اجرايي نهايي حقوق بين الملل حقوق بشر باشد .
Humphrey, bove n.7,p.173.
92- Alston, The united Nations, above n.7,p.173.
93- ECOSOC Resolution 1503(XLVIII) May 1970.see Alston, The United Nations, above n.7, pp.145-55.
94- تاكيد من.
95- See H.Tolley. “The concealed Crack in the Citadel: the United Nations Commission on Human Rights Response to Confidential Communications , (1984) 6.Human Rights Quarterly, 420-62.
96- براي آپارتايد يا تبعيض نژادي حتي بعنوان نمونه مرجعي ندارد.
97- Humphrey, above n.75, PP.104-10.
98- See Alston, The United Nations, above n.7, PP. 126- 210; F.Newman and D.Weissbrodt, International Human Rights: Law, Policy and Process, Cincinnati: Anderson, 1990; R.B. Lillich, above n.18, PP.372-441; I.Guest, Behind the Disappearances: Argentina’s Dirty war against Human Rights and the United Nations, Philadelphia: university of Pennsylvania Press, 1990.
99- Alston, The United Nations, above n.7, P.154.
100- Ramcharan, above n.73,
همچنين گواهي بر اين نظر ذكر مي كند كه كميسيون ممكن است در رابطه با موارد انفرادي، حداقل در برخي از اوضاع و احوال صلاحيت داشته باشد، at PP.80-3.
101- See Alston, The united Nations, above n.7, PP. 173-81; Bossuyt, “The development of special Procedures , above n. 75; M.Kamminga, “The Thematic procedures of the UN Commission on Human Rights (1987) 34 Neth.I.L.R. 299-323.
102- اينها گروه كاري در مورد ناپديد شدگان اجباري و غير عمده ، گزارشگر ويژه در مورد اجرائيات غيرقانوني و خودسرانه، گزارشگر ويژه در مورد مسائل شكنجه، و گروه كاري در مورد بازداشت خودسرانه مي باشند. گروههاي كاري و گزارشگران به علت پاسخگويي شان مرتباً موارد را به حكومت ها منتقل مي كنند.
103- Ramcharan, above n.73, PP.191-6.
104- Alston, The United Nations, above n.7, P.176.
105- Alston, The United Nations, above n.7, P.181.
106- نه آن و نه كميته ويژه در رسيدگي به عملكردهاي اسرائيل بر حقوق بشر جمعيت قلمروهاي اشغال شده تأثير مي گذارد.
107- See P. Alston, “The Commition on Human Rights , in Alston, The United Nations, above n.7, PP. 126-210; A.Eide, “The sub- Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities , ibid., PP.211-64.
براي مرور جلسات اخير ر. ك به:
“An Enlarged UN Commission on Human Rights (1992) 48 Rev. I.C.J.56-68; K. Reierson and D. weissobrodt, “The Forty- Third session of the sub- Commission: The sub-Commission Under Scrutiny (1992) 14 Human Rights Quarterly 232-77; D.Wessbrodt, P.L.Parker and A.Z.Kayal, “The Forty- Fourth session… (1993) Human Rights Quarterly 410-58.
108- بسياري از نويسندگان نسبت به وابستگي متقابل برخي از اعضاي كميسيون فرعي مردد مي باشند، ر. ك به:
Tolley, above n.76 PP. 166-7. See also (1991) 47 Rev. I.C.J. 43- 51.
يك تصميم مهم اخير براي انتخاب جايگزين ها بود بجاي آنكه توسط هيئت دائمي در ژنو نامگذاري شود. هنوز فشارهايي به كميسيون فرعي جهت اصلاح روش هاي كاري اش وجود دارد.
109- كميسيون فرعي داراي سه گروه كاري مي باشد. يكي از آنها در مورد مردمان بومي است (به متن شماره 63 فوق نگاه كنيد)، ديگري در مورد اشكال برده داري معاصر و سومي در مورد ارتباطات تحت روية قطعنامه 1503 (ر.ك به پيشين) مي باشد. در دوتاي نخست اين گروههاي كاري، دولت ها اغلب تابع انتقاد بسيار شديد سازمان هاي غيردولتي مي باشند.
110- براي مثال، مطالعه اي در مورد مسئله مصونيت از ارتكاب نقض حقوق بشر در حال مهيا شدن است.
111- See Alson, The United Nations, above n.7, PP.126-31.
112- براي مثال، در اولين نشست درسال 1991، كميسيون فرعي قطعنامه هايي در مورد نُه كشور يا قلمرو به تصويب رساند. آنها شامل وضعيت حقوق بشر درتبت بود. چين اين قطعنامه را محكوم كرد و آنرا بي اعتبار و تهي خواند. قطعنامه سال 1990 در مورد عراق اولين قطعنامه كميسيون فرعي در رابطه با يك كشور عربي بود.
113- See (1991), 47, Rev,I.C.J. 43-51.
رأي گيري بشكل مخفي كه از سال 1989 اتفاق افتاده است.
114- See Reierson and weissbrodt, above n.107, PP.270-5; M.B.Abram, “Human Rights and the united Nations: Past as Prologue (1991) 4 Harvard H.R.J. 70-90.
115- See A.Cassese, “The General Assembly: Historical Perspective 1945-1989 , in Alston, The United Nations, above n.7, PP.25-54; J.Quinn, “The General Assembly into the 1999s ,, ibid, PP.55-106.
116- See Cassese, above n.115, PP.32-38; Humphrey, above n.75, P.36.
در رابطه با اقدامات مجمع عمومي عمدتاً در مورد نقض ها از جمله وضعيت نقض وسيع حقوق بشر اقدام نموده است . Ramcharan, above n. 73, P.248.
117- واكنش كشورهايي كه تحت تابع قطعنامه هاي مجمع عمومي بودند توجه فراواني بعمل آوردند. اكنون همة اين كشورها موافقت نمودند كه به گزاشگران ويژه و نمايندگان مجوز بازديد به كشورشان را بدهند تا موقعيت را مورد بررسي قرار دهند، گرچه تا حدي اين بازديدها رها شده است اما نكته اي قابل بحث مي باشد. همه آنها در دفاع از حيثيت شان بيانيه هاي طولاني صادر نموده اند. گرچه كليه آنها دربارة سياسي كردن موضوع شكايت كرده اند ولي كسي از مشروعيت اساسي رويه ها مخالفت نكرده است. Quinn, above n.115, P.79.
118- همچنين اين قطعنامه به نقش مهمي كه دبير كل مي تواند در وضعيت هاي نقض وسيع و فاحش حقوق بشر ايفا كند تأكيد ورزيد. به قطعنامه شماره 130/32 مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز مراجعه كنيد.
119- هيچ هيئت نمايندگي بطور جدي مشروعيت اين امور را براي افزايش نقض حقوق بشر افراد درجلسه اخير مجمع عموي به چالش نكشاند. اهميت بين المللي كه به قربانيان فردي داده شده (براي نمونه نلسون ماندلا) طرفداران اين نوع استدلال را ، براي تعقيب اهداف شان با مشكل مواجه خواهد ساخت،
Quinn, above n.115, P.85. See also Cassese, above n.115, PP.42-3.
120- Seen ramcharan, above n.73, PP.247-50.
121- Seee PP.25-6 above.


اصل عدم مداخله حقوق بشر


حقوق بشر بین الملل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت فارسی 1 رشته علوم انسانی درس دوم (از آموختن ننگ مدار)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (word) 18 صفحه

پاورپوینت خاندان شیرازی

تحقیق در مورد تختی، پوریای ولی

پاورپوینت درباره استان ايلام

دانلود مقاله ريشه‌هاي فقر و فساد

دانلود مقاله خانواده و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

پاورپوینت دايره تجسس

طرح کارافرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری تحت وب -تاکسی تلفنی

پروژه گل رنگی در سی پلاس پلاس

Fundamentals of Combustion Processes

مديريت مالي 1 رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني

پاورپوينت با عنوان نقش آموزش خانواده در ارتقای سلامت کودک دارای ناتوانی

كليات سنگهاي رسوبي، آذرين و دگرگوني 56 ص

پاورپوینت در مورد پروژه و کارآفرینی-طرح كسب وكار -پروژهاي كسب و كار در فاز آغازين-اسلاید 58

دانلود فایل طرح درس سالانه اجتماعی سوم

تحقیق در مورد زبان شناسي چيست و سطوح زبان شناسي

تحقیق در مورد برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون

پاورپوینت ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

تحقیق درمورد تفسیر المیزان سوره نساء

کارورزی علوم تربیتی

مقاله الگوریتم فلوید

تحقیق در مورد تحليل حقوقي جرم نشر اکاذيب در رسانه هاي جمعي

دانلود پاورپوینت مدير طرح بندي GridBagLayout - هشت اسلاید

نمونه سوال پیام نور (اقتصادمهندسي) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات(نیمسال دوم 91-90)

تحقیق درمورد حرفه ای شدن فیزیولوژی ورزش

تحقیق درباره روشهای مختلف جمع آوری و دفع زباله ‏

پاورپوینت زیست یازدهم تجربی ( گیرنده های حسی )

دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع(TQM)

Reading Plus-1-2 + فایل ویژه