دانلود رایگان

پروژه تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها به صورت فایل ورد پرداخت

دانلود رایگان پروژه تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 110 صفحه

مقدمه:
امروزه داشتن كاركنان و مديران انعطاف پذير، ماهر، و چند مهارت، شايد برا ي هر سازماني و بطور كلي براي هر سيستمي يك آرزو باشد. وجود اينگونه افراد در جريان فعاليتهاي هر مجموعه اي مي تواند موجبات تسهيل و تسریع در امور و صرفه جويي در منابع و زمان و فرصتي براي توسعه مهارتها و ايجاد انگيزش زمان و حتي در منابع را فراهم آورد.
راهکارهای مختلفي براي تحقق اين هدف وجود دارد كه يكي از اين راهكارها تغییر محل کارکنان است. اگر بتوان افراد را به شکل صحیح، کارشناسی و عادلانه جابه جا نمود، آن ها می توانند به عضو مناسبي از سازمان تبديل شده و انگيزه كار در آنان تقويت شود.
از طرف دیگر در صورتی که جابجایی کارکنان کارشناسی نباشد و با اجبار صورت گیرد رضایت شغلی را کاهش می دهد، باعث افزایش هزینه ها می گردد و کارایی افت می کند .
در پژوهش حاضر در صددیم به مبانی حقوقی و مدیریتی موضوع جابه جایی کارکنان دولت از طریق تغییر محل جغرافیایی خدمت آنان که به شکل درون سازمانی صورت می گیرد بپردازیم و صلاحیت ها و اختیارات مدیران در انتقال کارکنان را بررسی نماییم.
نکته قابل توجه این است که در خصوص تغییر محل کارکنان دولت و همچنین میزان اختیار مدیران در جابجایی آنها نمی توان یک رای کلی صادر کرد.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، دریافته می شود که کیفیات جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولت بیش از هرچیز به اهداف انتقال و جابجایی بستگی دارد. بنابراین ضروری است این مبحث را بر اساس هدف از انتقال کارمندان تقسیم بندی کنیم و به تشریح آن بپردازیم.

فهرست مطالب:
مقدمه
انواع جابجایی کارمندان دولت
تغییر محل کارمندان با هدف آموزش
الف) واقعيت ها:
ب)شرايط و اقتضاي زمان:
تغییر محل کارمندان با هدف گردش شغلی
فوائد تغییر محل کارکنان توام با گردش یا ارتقای شغلی
مشكلات و مسائل تغییر محل کارکنان
مديريت تغییر محل کارمندان
فواید تغییر محل جغرافیایی کارکنان
1- هماهنگي با تغييرات و پيشرفتهاي علمي و فن آورانه در جهان
2- هماهنگي با تحولات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه
3- هماهنگي با نيازهاي جديد جامعه و ارباب رجوع
4- مهارتهاي ادراكي روابط انساني و فنی
5- كسب نگرش درست و آمادگي براي ايجاد تغيير در سازمان مانند گسترش يا توسعه بخش يا كل سازمان:
6- توسعه شناخت، نگرش و ديد كلي افراد نسبت به سازمان
7- تامين نيروي انساني جديد به منظور جايگزين كردن افراد جديد به جاي افراد خارج شده از خدمت
8- هماهنگي با زيرسيستم ها و فراسيستم هاي سازمان
9- فراهم آوردن زمينه ارتقاء نيروي انساني
10- بروز استعدادها و توان بالقوه نيروي انساني
11- اثربخش و كاراساختن نيروي انساني با افزايش انگيزش، رضايت شغلي و بهره وري كاركنان
12- بهره گيري مناسب از امكانات، پرهيز از ضايعات و تقليل هزینه های جنبی
13- كمك به مديريت و برنامه ريزي سازمان و تطبيق با نيازهاي مديريت و دولت
معایب انتقال و تغییر محل خدمت کارکنان
اصول و سازوکارهای طرح انتقال کارمندان از تهران
تحلیل طرح انتقال کارمندان دولت از تهران
جایگاه تغییر محل خدمت کارکنان دولت در آئین نامه های اداری
انتقال در شهرداری و شورا
انتقال در شرکت های بیمه
آئین نامه لزوم انطباق جابجایی با رشته و مدرک تحصیلی
ارزیابی کلی آئین نامه های مربوط به تغییر محل کارکنان دولت
پیش بینی امتیازات ویژه برای انتقال کارمندان
فهرست منابع و مآخذ
ضمائم و پیوست ها

منابع و مأخذ:
الف) فارسی
1) ابيلي، خدايار و موفقي، حسن، دريچه اي بر مفاهيم نوين مديريتي، تهران : نشر شيوه 1382.
2) ابيلي، خدايار و موفقي، حسن،مديريت عملكرد کارکنان، دانشگران، سايت سازمان مديريت صنعتي.
3) خوشوقتي،آرمين، ارزيابي عملكرد كاركنان دولتی، سايت راهکار و مديريت، شهریور 1387.
4) دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد معاونت امور مديريت و منابع انساني، ارزيابي عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 1382.
5) استيفن رابينز، تئوري سازمان (ساختار، طراحي، کاربردها)، سيد مهدي الواني، حسن دانايي فرد، انتشارات راهي، تهران چاپ چهارم، زمستان سال 1380.
6) تسليمي سعيد، مديريت تحول سازمان، انتشارات سمت زمستان، 1376.
7) جان اي جونز، ويليام برلي، بازخورد 360 درجه، چاپ اول، دکتر اسماعيل اصغرپور، غلامرضا طالقاني، نشر ساپکوف 1996.
8) حبيب پور الهوردي، بررسي ارزشيابي عملکرد کارکنان شرکت راه آهن و ارائه الگوي مناسب جهت بهسازي نيروي انسانی، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد مدرس، 1378.
9) دعايي، حبيب الله، مديريت منابع انساني مشهد، چاپ دانشگاه فردوسي مشهد 1377.
10) رمضانيان محمد رحيم، اسماعيل پور رضا، بررسي اثرات نظام مديريت مشارکت از طريق نظام پيشنهادات کارکنان در شرکت توليد قطعات خودرو، نشريه دانش مديريت، دانشگاه تهران، تابستان 1379 شماره 49.
11) سلطاني، ايرج، مديريت عملکرد بستر سازي پرورش منابع انساني (ارزيابي عملکرد کارکنان) چاپ اول، اصفهان، انتشارات اردکان، 1381.
12) سعادت اسفنديار، مديريت منابع انساني، انتشارات سمت، 1386.
13) شيخ محمدي مجيد و توليت زواره محمدرضا، مديريت مشارکت پذيري بر اساس نظام پيشنهادها، چاپ اول، انتشارات انستيتو ايزايران، 1380.
14) طبرسی، غلامرضا علي، خائف احمد علي، نگاهي جديد به نظام ارزيابي عملکرد هيئت مدیره و کارمندان، محتوي و کارکردها، فضل نامه درس دانشکده علوم انساني، دوره دوم شماره 6، 1377.
15) طوسي، محمد علي، بهسازي سازماني، مجله مديريت دولتي شماره سال 1370.
16) سعادت، اسفنديار، مديريت منابع انساني، انتشارات سمت، 1386.
17) عسگريان، مصطفي، مديريت منابع انساني، تهران جهاد دانشگاهي تربيت معلم، پائيز سال 1370.
18) قانون استخدام کشوري و دستورالعمل اجرايي کارکنان ماده 28 و شماره 416 د مورخ 2/2/1368.
19) کاتر جان پي کاتر، رهبري تحول کارکنان، ايران نژاد و مينوسلسله، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت، چاپ اول- 1382.
20) محمد زاده عباس، مديريت مشارکتي ضرورتي اخلاقي است، نشريه دانش مديريت، دانشگاه تهران، شماره 49، تابستان 1379.
21) وندال فرنج وسيل اچ بل، مديريت تحول در سازمان، مهدي الواني، حسين دانايي فرد، انتشارات صفار، 1380.
22) مجموعه قوانین و مقررات اداری، نشر دوران، به کوشش محمد جواد صفار و دیگران، 1388.
23) مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، انتشارات کتابخانه فرهنگ، رضا پیر منش، 1391.

ب) انگلیسی
24) Beaver, W. H. (1999). ‘‘Comments on ‘An Empirical Assessment of the Residual Income Valuation, Model.’’’ Journal of Accounting and Economics 26, 35–42.
25) Earnings Forecasts and Stock Price Performance Following Equity Offerings.’’ Contemporary Accounting Research 17, 1–32.
26) Frankel, R. and C. M. C. Lee. (1998). ‘‘Accounting Valuation, Market Expectation, and Cross-Sectional Stock Returns.’’ Journal of Accounting and Economics 25, 283–319.
27) Ohlson, J. A. (1995). ‘‘Earnings, Book Values and Dividends in Equity Valuation of Staff’’ Contemporary Accounting Research 11, 661–687.


جابجایی کارمندان دولت


انتقال کارمندان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه نشخوار فکری خشم (ARS) سوکودولسکی و همکاران (2001) 3 برگ ورد

جزوه فیزیک 1 دکتر محمود نایبی ندوشن (مترجم کتاب فیزیک هالیدی) دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

دانلود کتاب An introduction to medicinal chemistry patrick 4th مقدمه ای بر شیمی دارویی

عنوان پایان نامه : برسی تاثیرات زیست محیطی آسفالتهای بازیافتی

پاورپوینت در مورد فازهای ماده

تحقیق درباره کروماتوگرافی کاغذی

ترجمه فصل 2 کتاب با عنوان MEMBRANE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS

جزوه شیمی آلی 1 و 2 پروفسور اسلامی دانشگاه تهران

پایان نامه اندازه¬گيري همزمان داروي آملوديپين و آترواستاتين در قرص با استفاده از خمير كربن و نانولوله¬هاي كربني چند ديواره به روش ولتامتري

گزارش کار تهیه ی اپوکسید (حلقه سه عضوی: اکسیران)

گزارش کار تهیه ی فوماریک اسید از مالئیک اسید

دانلود حل تمرین مکانیک کوانتمی پیشرفته ژابو به همراه خلاصه کتاب به همراه تمرینات بیشتر

مقاله سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك

پاورپوینت درباره گیاهان دارویی

تحقیق در مورد اصول مقدماتي اندازه‌گيري و كنترل فشارسنج ها

جزوه بیوشیمی دکتر اکبر جعفر نژاد (گروه آموزشی دکتر خلیلی)

دانلود جزوه ی زیست دهم تجربی

طرح درس علوم سوم خزندگان و پرندگان

تحقیق درباره گياهان مورد استفاده در باغ

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان فیزیولوژی خون در 91 اسلاید

پاورپوینت درس سیزدهم تاریخ معاصر پایه یازدهم زمینه های کودتای 28 مرداد

سیستم هیدرولیک تراکتور , جزوه اموزشی سیستم هیدرولیک تراکتور

دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم هشتم ( مخلوط و جداسازی مواد )20 اسلاید

طرح درس یا جدول درسی زیست شناسی و آزمایشگاه 1 کلاس دهم تجربی

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مکانیزم های تقسیم سلولی در 42 اسلاید

پاورپوینت فارسی بیوفیزیک بخش بيوترموديناميك

اکولوژی حیات وحش

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان بوشهر

دانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان هرمزگان

تحقیق و پاورپوینت در مورد زلزله به صورت کامل و جامع