دانلود رایگان

تحقیق آماده در مورد عقد تمليك عمل يا منفعتى معين در برابر عوض معلوم - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد عقد تمليك عمل يا منفعتى معين در برابر عوض معلوم با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 19 صفحه آماده چاپ و تحوی

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد عقد تمليك عمل يا منفعتى معين در برابر عوض معلوم
عنوان : عقد تمليك عمل يا منفعتى معين در برابر عوض معلوم
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 19 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :

مقدمه 3
مشروعيّت اجاره: 4
فلسفه اجاره: 4
اجاره در اديان گذشته: 5
شرايط اجاره 5
1. بلوغ: 5
2. رشد: 6
3. عقل: 6
4. حرّيت: 7
5. اختيار و رضايت: 7
6. مباح بودن منفعت: 7
7. مملوك بودن عوضين: 8
8. مشخص بودن عمل و مدت: 8
احكام اجاره 9
1. لزوم عقد اجاره: 9
2. عدم ضمان متعاقدان: 9
3. اجير شدن مسلمان براى كافر: 9
4. اجاره حيوان: 10
اجرت در عقد اجاره: 10
زمان پرداخت اجرت: 11
اجرت بر واجباتو محرّمات: 11
آداب اجاره: 12
1. آسان‌گيرى بر اجير: 12
2. رفتار شايسته: 12
3. قدرت و امانت: 12
اجاره‌هاى خاص در قرآن 13
1. اجاره مرضعه: 13
2. اجاره منازل مكّه: 13
مصاديق اجاره در قرآن 14
1. اجير شدن موسى(عليه السلام): 14
2. پيشنهاد اجير شدن به ذوالقرنين: 15
منابع 16
پی نوشت ها: 16مقدمه :
اجاره همانند «اجر»، مصدر ثلاثى مجرد از باب أجَرَ يَأجُرُ است[2] كه به‌معناى «به مزد دادن» «به‌مزدورى گرفتن» و «اجرت» و «مزد» آمده[3] و از اين مادّه، ايجار و استيجار و مؤاجره نيز در معناى اجاره به‌كار رفته است كه ايجار و استيجار، هم در اجاره منافع و هم در اجاره اعمال (خدمات) استعمال شده; ولى مؤاجره، فقط در اجاره اعمال به‌كار رفته است; اگرچه برخى كاربرد آن را در اجاره منافع نيز ذكر كرده‌اند.[4]
مورد اجاره اگر منفعت عين يا حيوانى باشد، به آن اجاره اعيان يا اجاره منافع گويند. در اين اجاره، تسليم كننده عين را موجِر و پرداخت كننده عوض را مستأجر گويند و اگر مورد اجاره، كار انسانى باشد، به آن اجاره اَعمال يا اجاره ذمّه گويند. در اين اجاره، پرداخت كننده عوض را مستأجر و تسليم‌كننده نيروى كار را اجير يا مستأجَر (به فتح جيم) نامند.[5] اجير بر دو نوع است: اجير خاص (مقيّد): كسى كه متعهد مى‌شود عملى را شخصاً در مدت معيّنى انجام دهد و حق ندارد در اين مدت، بدون اجازه مستأجر براى فرد ديگرى كارى انجام دهد.[6] اجير مشترك (مطلق): كسى كه عملى را بدون تعهّد مباشرت و تعيين مدّت، متعهّد مى‌شود يا در يك زمان، اجير اشخاص متعدّد مى‌گردد;[7] بنابراين، اجاره سه ركن دارد: عقد، متعاقدين، و عوضين. در اجاره، عوض پرداختى را اجاره بها يا اجرت گويند.[8] در قرآن از مشتقّات اين مادّه، «تأجرنى» به‌معناى «مزدورى كردن» يك بار در آيه‌27 قصص/28 و «استأجر» و «إستأجرت» به‌معناى «به مزدورى گرفتن» دو بار در آيه‌26 قصص/28 و «اجر» به‌معناى مزد مادّى يا معنوى فراوان آمده است كه برخى از آن‌ها با اجاره مرتبط است.

پی نوشت ها :

[1]. الحدائق، ج‌21، ص‌532; موسوعة الفقه، ج‌2، ص‌119; العروة‌الوثقى، ج‌2، ص‌397.
[2]. التحقيق، ج‌1، ص‌38، «اجر».
[3]. لسان العرب، ج‌1، ص‌77‌ـ‌78، «اجر».
[4]. تاج العروس، ج‌6، ص‌12‌ـ‌13، «اجر».
[5]. موسوعة‌الفقه، ج‌2، ص‌200; الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص‌3837‌ـ‌3846.
[6]. جواهرالكلام، ج27، ص263‌ـ‌264; الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص‌3845.
[7]. جواهرالكلام، ج27، ص‌268; الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص3845.
[8]. تاج العروس، ج‌6، ص‌12،«اجر».
[9]. مسالك‌الافهام، ج3، ص‌90; الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص‌3801.
[10]. همان .
[11]. الحاوى، ج‌7، ص‌389; الحدايق، ج‌21، ص‌530.
[12]. وسائل الشيعه، ج‌19، ص‌103.
[13]. مجمع‌البيان، ج‌9، ص‌71‌ـ‌72.
[14]. التفسير الكبير، ج‌27، ص‌209‌ـ‌210.
[15]. وسائل الشيعه، ج‌19، ص‌103‌ـ‌104.
[16]. مصباح الفقاهه، ج‌3، ص‌245. [17]. الحدائق، ج‌18، ص‌367; جواهر الكلام، ج‌22، ص‌260. [18]. الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص‌3807. [19]. مجمع‌الفائده، ج‌8، ص‌152‌ـ‌153; مصباح‌الفقاهه، ج‌3، ص‌245. [20]. مستند العروه، «اجاره»، ص‌56; الفقه، ج‌57، ص‌76‌ـ‌77. [21]. مستمسك العروه، ج‌12، ص‌11; الفقه، ج‌57، ص‌76. [22]. مستند العروه، «اجاره»، ص‌56‌ـ‌57. [23]. انوار الفقاهه، «بيع»، ص‌248. [24]. الاجاره، ص‌105. [25]. الاجاره، ص‌105. [26]. الفقه، ج‌57، ص‌60 . [27]. همان، ص‌57. [28]. جواهرالكلام، ج‌22، ص‌273. [29]. تفسير قرطبى، ج‌13، ص‌182. [30]. احكام القرآن، ابن‌عربى، ج‌3، ص‌1472. [31]. الخلاف، ج3، ص493‌ـ‌494; الفقه‌الاسلامى، ج‌5، ص‌3810. [32]. الاجاره، ص‌6. [33]. التفسير الكبير، ج‌24، ص‌243. [34]. مستمسك العروه، ج‌12، ص‌70. [35]. جواهرالكلام، ج27، ص215; الفقه الاسلامى، ج‌5، ص‌3847. [36]. الفرقان، ج‌10‌ـ‌11، ص‌259. [37]. كنزالعرفان، ج‌2، ص‌44. [38]. جواهر الكلام، ج‌22، ص‌468. [39]. فقه القرآن، ج‌2، ص‌64‌ـ‌65. [40]. مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌588. [41]. الخلاف، ج‌3، ص‌490. [42]. كنزالعرفان، ج‌2، ص‌219. [43]. جامع‌البيان، مج‌14، ج‌28، ص‌190. [44]. الخلاف، ج‌3، ص‌489‌ـ‌490; الحاوى، ج‌7، ص‌397. [45]. احكام‌القرآن، جصاص، ج‌3، ص‌692; الحاوى، ج‌7، ص‌396. [46]. وسائل الشيعه، ج‌19، ص‌106. [47]. الحدائق، ج‌21، ص‌561; الخلاف، ج‌3، ص‌489‌ـ‌490. [48]. راهنما، ج‌2، ص‌138. [49]. التفسير الكبير، ج‌6، ص‌133. [50]. الكشاف، ج‌1، ص‌281. [51]. المكاسب، ص‌63. [52]. جواهر الكلام، ج‌22، ص‌122. [53]. انوارالفقاهه، «تجارت»، ص546; جواهرالكلام، ج‌22، ص‌124. [54]. اطيب‌البيان، ج‌10، ص‌59; جواهرالكلام، ج‌22، ص‌122. [55]. جواهر الكلام، ج‌22، ص‌117‌ـ‌119. [56]. تفسير عياشى، ج‌1، ص‌321; البرهان، ج‌4، ص‌362‌ـ‌363; كنزالعرفان، ج‌2، ص‌17. [57]. نمونه، ج‌16، ص‌66 . [58]. مسالك الافهام، ج‌3، ص‌91. [59]. همان;الحدائق، ج21، ص607; جواهرالكلام، ج‌27، ص‌294‌ـ‌295. [60]. كنزالعرفان، ج‌2، ص‌233‌ـ‌234. [61]. جامع‌البيان، مج‌14، ج‌28، ص‌189; مجمع‌البيان، ج‌2، ص‌588. [62]. الكاشف، ج‌1، ص‌360. [63]. التفسير الكبير، ج‌6، ص‌133. [64]. الخلاف، ج3، ص188ـ‌189; الفرقان، ج17‌ـ‌18، ص‌49. [65]. الدرالمنثور، ج‌6، ص‌26; تفسير قرطبى، ج‌12، ص‌23. [66]. الفرقان، ج‌17‌ـ‌18، ص‌49. [67]. نهج‌البلاغه، نامه 67. [68]. جواهر الكلام، ج‌22، ص‌353; التفسير الكبير، ج‌23، ص‌24. [69]. جواهرالكلام، ج‌22، ص‌353; الخلاف، ج‌3، ص‌188. [70]. جواهر الكلام، ج‌20، ص‌48‌ـ‌50. [71]. الحدائق، ج‌21، ص‌596. [72]. الفرقان، ج‌19‌ـ‌20، ص‌336. [73]. نمونه، ج‌16، ص‌69. [74]. جامع‌البيان، مج‌11، ج‌20، ص‌80‌ـ‌81. [75]. مجمع‌البيان، ج‌7، ص‌390. [76]. الميزان، ج‌16، ص‌26 . [77]. التحرير و التنوير، ج‌20، ص‌108; مجمع‌البيان، ج‌7، ص‌390. [78]. الميزان، ج‌16، ص‌26‌ـ‌27 . [79]. مجمع‌البيان، ج‌7، ص‌390. [80]. الدرالمنثور، ج‌6، ص‌408. [81]. جامع‌البيان، مج 9، ج 16، ص‌30. [82]. تفسير قرطبى، ج‌11، ص‌40. [83]. الميزان، ج‌13، ص‌364.


منابع :
الاجاره; احكام القرآن، ابن‌العربى; احكام القرآن، جصاص; انوار الفقاهه; البرهان فى تفسير القرآن; تاج‌العروس من جواهرالقاموس; التحقيق فى كلمات القرآن الكريم; تفسير اطيب‌البيان; تفسير التحرير والتنوير; تفسير راهنما; تفسير العياشى; التفسير الكاشف; التفسير الكبير; تفسير نمونه; جامع‌البيان عن تأويل آى القرآن; الجامع لاحكام القرآن، قرطبى; جواهرالكلام; الحاوى الكبير; الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره; الدرالمنثور فى‌التفسير بالمأثور; العروة الوثقى; الفرقان فى تفسير القرآن; الفقه; الفقه الاسلامى و ادلته; فقه القرآن، راوندى; كتاب الخلاف; الكشاف; كنز العرفان فى فقه القرآن; لسان‌العرب; مجمع‌البيان فى تفسير القرآن; مجمع الفائدة و البرهان; مسالك الافهام الى الآيات الاحكام، كاظمى; مستمسك العروة الوثقى; مستند العروة الوثقى; مصباح‌الفقاهه; المكاسب; موسوعة الفقه الاسلامى; الميزان فى تفسير القرآن; نهج‌البلاغه; وسائل‌الشيعه.

منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


عقد تمليك عمل يا منفعتى معين در برابر عوض معلوم


فایل تحقیقعقد تمليك


تمليك


تمليك عمل


عمل يا


يا منفعتى


منفعتى


منفعتى معين


مع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل گزارش کارآموزی کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری ، سیمین تجارت نقش جهان

دانلود پاورپوینت تحلیل و طراحی در متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی - 20 اسلاید

دانلود تحقیق آنچه راجع به وبا بايد بدانيم

دانلود پاورپوینت نقش قرض الحسنه در راهبردهای توسعه اقتصادی

تحقیق در مورد نيمكت ها و صندلي هاي در فضاي سبز 10 ص

ارائه الگویی برای تعیین ارزش طول عمر مشتری در بانک مهر اقتصاد در شهر کرمانشاه در سال 1391

تحقیق در مورد استراتژی تولید (word)

امام حسن عسگری (ع)

مقاله. آموزش و پرورش افغانستان

421 بررسی مراحل مختلف آفتاب دهی خاک ( soil solarization ) شامل 15 صفحه فایل ورد

تحقیق درباره فرهنگ در امنيت ملي 61 ص

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی مقاله نویسی

دانلود فایل گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ايزوگام سامان گستر دليجان..

تحقیق درباره؛ زهد اسلامي

تحقیق در مورد فروش در اقتصاد 20

کارآموزی و کارورزی كارخانة نقشينه صنایع چوب 83 ص (word)

تحقیق درمورد موضوع گزارشتجهيز منابع مالي يكي از الزامات توسعه بخش كشاورزي است

دانلودپاورپوینت درموردمفاهیم اساسی انگيزش

نقد نمایشنامه Poof by Lynn Nottage

دانلود فایل پاورپوینت فارسی اول ابتدایی نشانه تـ ت.

سازمان تجارت جهاني و الحاق ايران

فرآيند توليد كنسرو و رب گوجه فرنگي

مقاله تاریخچه ای مختصر در مورد شرکت تبلیغاتی طراحان دشت سبز

مبدل گشتاور چگونه کار مي کند ؟

روش تحقيق در مديريت

دانلود پاورپوینت مبانی تمرين - 55 اسلاید

تحقیق در مورد بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 ص

پروژه کامپیوتر با بررسی هوش ازدحامي. doc

اصول مديريت جامع كيفيت

پاورپوینت سمينار درس تربيت بدني