دانلود رایگان

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2 صفحه) - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو

دانلود رایگان پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2 صفحه) پرسشنامه رهبری تحول آفرین اثر باس و آولیو (2000) دارای 20 سوال بسته پاسخ در طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای 4 بعد است. برای اطمینان از پایایی در مطالعه ی مقدماتی پرسشنامه بین ۳۰ نفر از جامعه ی آماری توزیع و پس از تکمیل، جمع آوری شد و به فاصله ی ۱۵ روز، دوباره در اختیار همان پاسخگویان قرار گرفت. همبستگی میان امتیازهای پرسشنامه ها، محاسبه و ضریب بازآزمایی برای پرسشنامه چندعاملی رهبری ۰/۷۲۱ به دست آمد. همچنین ضریب پایایی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه چندعاملی رهبری ۰/۹۰ به دست آمد.


پرسشنامه


رهبری تحول آفرین


باس


آولیو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ) 2000 - فروشگاه سیدو

26 فوریه 2017 ... کاملترین فایل پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو ... project.toniarticle.com
/?p=765 ذخیره شده ۹ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - به صفحه دانلود فایل(پرسشنامه ...

PDF[پرسشنامه رهبری اخلاقی در سازمان]—فروشگاه اینترنتی دانشجویان

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 2 ... ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن، در ﻗﺎﻟﺐ word و در 2 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ. .... آﻓﺮﯾﻦ
داﻧﻠﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎس و آوﻟﯿﻮ MLQ) Bass and Avolio transformational).

دریافت فایل

Page 2 ... تاثیر هوش عاطفي بر سبک رهبري تحول آفرین در سازمان. نظام مهندسي ...
صفحه. فصل اول :کلیات طرح. هقدمه. ـ1. ـ1. بيان مساله تحقيق. -1. 9. -1. ـ3. اهميت ...
الگوی باس و اووليو .... آلفای کرونباخ جهت. 38. پرسشنامه. هوش عاطفی. در آزمون اوليه )
پيش آزمون (. جدول .... معرفی مؤلفه های سبک رهبری تحول آفرین باس و آووليو)بس و
آوليو (.

رابطه سبک های رهبری تحول آفرین - تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی در ...

همچنین ضریب همبستگی نشان داد که سبک‌های رهبری تحول‌آفرین - تبادلی رابطه
معنی‌داری ... زمستان 1390، صفحه 1-197 ... 2دانشیار دانشگاه تهران ... که پس از توزیع
پرسشنامه بین آنها، 220 پرسشنامه قابل استفاده بود که همین تعداد ... برای جمع‌آوری
داده‌ها، پس از بررسی روایی و پایایی، از پرسشنامه‌های چندبعدی رهبری (باس و آولیو،
2000) و ...

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با کارآفرینی سازمانی ... - سیویلیکا

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ (ﺳﺎﻝ:2:2). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۱۰ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ: ﺳﻤﻴﻪ ﺷﻴﺮ
ﻋﻠﻲ ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺱﺁﻭﻟﯿﻮ ۰/۹۴ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ.

بررسي رابطه مديريت تحول آفرين و سالمت سازماني چکیده کلید‌واژه‌ها

5 جولای 2014 ... رهبری تحول آفرين از پرسشنامه استاندارد )MLQ-5X( و برای جمع آوری داده های مربوط به
... 2. کارشناسي ارشد روانشناسي. از صفحه 165 تا 164 ...

SID.ir | رابطه سبک هاي رهبري تحول آفرين _ تبادلي با عدالت سازماني و ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی رابطه سبک هاي رهبري تحول آفرين _ ...
مديريت ورزشي (حركت) : پاييز 1388 , دوره - , شماره 2 ; از صفحه 73 تا صفحه 96 . ... از
پرسشنامه هاي چند عاملي رهبري (باس و آليو، 2000) و عدالت سازماني (نيهوف و مورمن، ...

The Relationship between Transformational/Transactional - Sid

ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ، ﭘﺲ. از ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ رﻫﺒﺮي. (. ﺑﺎس و. آﻟﻴﻮ، ....
ﺑﺎس و آوﻟﻴﻮ. 1. (. 1998. ) ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ رﻫﺒﺮي. ﺗﺤﻮل آﻓﺮﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ رﻫﺒﺮ ﻋﻼﻳﻖ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﺶ را
.... ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ دروﻧﻲ ﺑﺮاي. اﺑﻌﺎد رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﻳﻦ، رﻫﺒﺮي ﺗﺒﺎدﻟﻲ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺟﺪاول. 1. 2 و.

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو ۲۰۰۰ - فروشگاه ...

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو ۲۰۰۰ - فروشگاه اینترنتی مدیرانه
پرسشنامه پرسشنامه های مدیرانه دانلود پرسشنامه کوتاه مقالات ترجمه شده مقاله ترجمه
شده ...

نقش واسطه‌ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحول آفرین و ...

ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه رهبری تحول آفرین (باس و آولیو، 1997)،
مشارکت کارکنان ... 2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان.

بررسی رابطه ساده و چندگانه هوش هیجانی با سبک‌های رهبری تحول‌آفرین ...

2. آیا بین ابعاد هوش هیجانی با سبک رهبری تحول‌آفرین و خرده مقیاس‌های آن رابطه ...
جدیدترین ویرایش پرسشنامه چند عاملی رهبری که در سال 2000 توسط باس و آولیو ...

Untitled - پژوهش نامه مدیریت تحول - دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه. تاثیر رهبر. ی تحول. آفرین و یادگیری سازمانی ب. ر کاهش سکوت سازم. انی ....
2. استفاده شد . نتایج پژوهش نشان. داد. که متغیر. های سبک. رهبری تحول. آفرین و
یادگیری ... Questionnaire developed by bass and Olive, learning organization by
...

نقش رهبری تحول‌آفرین مدیران دانشگاهی در توانمندی اعضای هیأت علمی ...

نتایج نشان داد رهبری تحول‌آفرین مدیران و توانمندی روانشناختی اعضای هیأت علمی
بالاتر از متوسط ... مقاله 1، دوره 2، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 9-30 XML ... و میشرا،
1997) و پرسشنامه رهبری تحولآفرین (باس و آولیو، 1997) برای این منظور استفاده شد
.

نقش هوش هیجانی و سبک های رهبری در پیش بینی بازدهی های رهبری ...

همکاران (1998) و پرسشنامه چندعاملی رهبری باس و آولیو (2003) بوده .... 2- آیا سبک های
رهبری تحول گرا ، مراوده ای وآزادگذار ، بازدهی های رهبری(رضایت مندی،کوشش مضاعف ...

خرید و دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم به صفحه دانلود فایل(پرسشنامه رهبری
تحول آفرین باس و آولیو (MLQ))خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از ...

کاملترین فایل پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو MLQ 2000

3 آگوست 2016 ... پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو MLQ 2000 در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با
فرمت doc. ادامه مطلب · like. امتياز : 3 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6 |

رابطه سبک‌های رهبری تحوّلی – تبادلی مدیران با سکوت سازمانی

پایایی پرسشنامه سبک‌های رهبری 91/0 و پرسشنامه سکوت سازمانی 93/0 از راه آلفای
... 2کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه شهید رجایی،تهران، ایران ... چند عاملی
رهبری بس و اولیو (2000) و پرسشنامه محقق ساخته سکوت سازمانی بود. ... بررسی
رابطه رهبری تحوّل‌آفرین و تعامل‌گرا با تعهد سازمانی معلمان؛ پژوهشنامه مبانی ....
ابتدای صفحه.

کاملترین فایل پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو MLQ 2000

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((پرسشنامه رهبری تحول
آفرین باس و آولیو MLQ 2000)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پرسشنامه رهبری ...

تبیین وضعیت یادگیری سازمانی مدارس بر مبنای ابعاد سبک رهبری ...

داده‌های پژوهش با استفاده از دو پرسش‌نامه‌ی سبک رهبری تحولی (باس و اولیو، ... نتایج
نشان داد بین ابعاد سبک رهبری تحولی مدیران مدارس (نفوذ ایدئال، انگیزش ... صفحه
اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله ... بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول‌آفرین
و تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان. ... فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2: 1-
22.

Sirjan Students Financial Management - رهبری

Sirjan Students Financial Management - رهبری - بیا تا گـل برافـشانیم و می در
ساغر اندازیم .... فـلـک ... باس و آولیو (1998) معتقدند که رهبری تحول آفرین زمانی
شکل می گیرد که رهبر علایق ... 2- پرسشنامه چند عاملی رهبری (MLQ): این پرسشنامه
توسط باس و آولیو (1994) تهیه شده و تا کنون چنیدن بار ویرایش شده است. .... صفحه
نخست

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو MLQ 2000 - آفاق دانلود

31 مارس 2016 ... پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو MLQ 2000 در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با
فرمت doc [ بازدید : 75 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ] ...

اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سبک رهبری مدیران و خلاقیت ...

2 رامانایدو (2011)، در پژوهشی تحت عنوان "کشف رابطه بین رهبری تحول- آفرین، ....
به سبک رهبری MLQ از باس و اولیو (2000)، بخش دوم پرسشنامه خلاقیت 1 استاندارد ...

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو MLQ 2000 در صفحه ورد قابل ...

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو MLQ 2000 در صفحه ورد قابل ویرایش با
فرمت ... نمونه واقعی از نمره گذاری و تفسیر پروفایل MMPI-2 در 13 صفحه ورد قابل ...

لیست همه ی پرسشنامه های استانداردrava20.ir | rava20.ir

Q5- پرسشنامه انگیزش شغلی رابینز( ۱۵سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش
.... Q14-2- پرسشنامه رهبری تحول آفرین (MLQ)باس و آولیو ( ۲۰سوال – ۵ صفحه ...

بررس ی یتاث ر سبک رهبر ی تحول گرا و تبادل ی بر کیفیت زندگ ی ...

صفحه. بررس. ی. تاث. ری. سبک رهبر. ی. تحول. گرا و تبادل. ی. بر ک. فی. ی. ت. زندگ
. ی. کار. ی ... -2. استادیار، دکتری مدیریت منابع انسانی، مدیریت، دانشگاه خوارزمی ....
سبک های رهبری تحول آفرین، تبادلی از جدیدترین تقسیم بندی های سبک رهبری است
. .... از. بررسی. روایی. و. پایایی، از. پرسشنامه های. چند بعدی. رهبری. )باس. و. آولیو،.

مقالات :: رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین در اداره کل ...

تعداد کل بازدید: 517690; تعداد بازدید از این صفحه: 223395; تعداد بازدید امروز: 43
... بنابراین هر چهار نوع فرهنگ بر رهبری تحول آفرین تاثیر گذار می باشد. .... 2- بین
فرهنگ بازاری و رهبری تحول آفرین در اداره کل زندانهای فارس رابطه وجود دارد. ... مقیاس
داده های پرسشنامه رهبری تحول آفرین بر اساس طیف استاندارد شده برنارد بس و آولیو ...

تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش ...

در ارتباط بین هوش هیجانی و سبک رهبری، سبک رهبری تحول آفرین با بار عاملی 0/95
... مقاله 2، دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-36 XML ... 2کارشناس ارشد رشته
مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ... To achieve the research goals Siberia Shrink
questionnaire of emotional intelligence, Bass and Olive questionnaire of
multifactor ...

همیار دانش پرسشنامه رضایت مشتری از بانک هالول(2 صفحه)

پرسشنامه رضایت مشتری از بانک شامل 27 گویه توسط هالول(1996) در طیف لیکرت 5
.... پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (2 صفحه) · طرح توجيهي پرورش مرغ ...

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو MLQ 2000 - فروشگاه فایل

5 جولای 2016 ... پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو MLQ 2000 در 6 صفحه ورد .... تعداد صفحات
فایل 2 پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور 2002 در صفحه ورد ...

روابط ساده و ترکیبی سبک‌های رهبری تحولی، تبادلی با اثربخشی ...

برای جمعآوري دادهها از دو پرسشنامه با عناوين: سبکهای رهبری بس و اولیو (1995) و
اثربخشی سازمانی ... رهبری تحولی، رهبری تبادلی، اثربخشی سازمانی، مدارس هیأت
امنایی، مدارس عادی ... بررسي رابطه رهبري تحول‌آفرين و تعامل‌گرا با تعهد سازماني
معلمان، مباني تعليم و ... Construction Engineering and Management, 131 (2), 252
-261.

ﺍﺛﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻱ ﺑﻴﻦ

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻓﺮﻳﻦ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ.
ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ... ﭘﻴﺎﭘﻰ14، ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ1390. ﺻﻔﺤﻪ 122-139 .... ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ
ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ. 1- Bass. 2- discriminant validity. 3- Rafferty & .... 5[50] ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﺒﺎﺩﻟﻲ 4ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺑﺲ ﻭ ﺁﻭﻟﻴﻮ. ﺷﺪﻳﺪﺍً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﻲ ...

بررسی رابطه سبک رهبری تحولی و مولفه های سازمان یادگیرنده (نمونه ...

... و سبک رهبری تحولی در این پژوهش به ترتیب نظریه های پیتر سنگه (1990) و باس
و آولیو (1997) می باشد. ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامه ی سازمان یادگیرنده و سبک
رهبری تحولی بود که پایایی ... یافته یای پوشش نشان داد که:8 – بین سبک رهبری
تحولی ش تمام مولفه های سازمان یادگیرنده ... 9–7–2. تعاریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو - مادسیج

18 ا کتبر 2015 ... پرسشنامه رهبری تحول آرین باس و آولیو (۲۰۰۰) با استفاده از ۲۰ گویه، که از
پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ) گرفته شده است، اندازه گیری می شود.

بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان ...

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی رابطه رهبری تحول آفرین و توانمند سازی کارکنان با
استفاده از معادلات ... صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله ... استاندارد رهبری
تحول آفرین باس و آوالیو و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر می باشد. ... Bass B. M.,
Stogdill R. M., A survey of theory and research ; Journal of Management, 15(2),
1989.

دانلود پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو MLQ 2000 – تورینگ ...

1 آگوست 2017 ... پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو MLQ 2000 در 6 صفحه ورد قابل .... -2.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﺔ. ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ رﻫﺒﺮي. 1(. MLQ. ): اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎس و آوﻟﻴﻮ. (. 1994. ).

PDF[پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ)]—فروشگاه ...

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آرﯾﻦ ﺑﺎس و آوﻟﯿﻮ (2000) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 20 ﮔﻮﯾﻪ، ﮐﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﯽ رﻫﺒﺮی ...
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی داﻧﺶ آﻓﺮﯾﻦ در ﻗﺎﻟﺐ pdf و در 16 ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ … ...
دﺳﺘﻪ: ﺑﺮق ﺑﺎزدﯾﺪ: 2 ﺑﺎر ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: zip ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 374 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 9 ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ.

PDF[پروپوزال بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و ...

ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ
q. ش ... Page 2 ... ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن، در ﻗﺎﻟﺐ word و در 18 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ (ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ) ﺑﯿﺎن ... آﻓﺮﯾﻦ داﻧﻠﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎس و آوﻟﯿﻮ MLQ) Bass and
Avolio ...

66 نمونه سوال فصل دوم کتاب ریاضی سوم دبستان - عددهای چهار رقمی

105 نمونه سوال امتحانی فصل دوم کتاب ریاضی پنجم دبستان جدید التالیف 1394

کتاب روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا - ویرایش پنجم

60 نمونه سوال امتحانی اعداد اعشاری و مخلوط فصل پنجم کتاب ریاضی چهارم دبستان

60 نمونه سوال امتحانی از فصل پنجم کتاب ریاضی سوم دبستان - مساحت و محیط

110 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل اول کتاب ریاضی چهارم دبستان - جدید

108 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل دوم ریاضی پایه هفتم - عددهای صحیح

پاورپوینت آموزشی فصل سوم ریاضی هفتم- جبر ومعادله

حل تمرین کتاب معادلات دیفرانسیل Zill - ویرایش نهم

فیزیک هالیدی فارسی جلد سوم

هلال های متفاوت از ماه

تحلیل و تشریح کامل مسایل مکانیک کوانتومی نوین جی.جی.ساکورایی

بخش قابل رویت ماه

رهیافتی بر مسائل اصول لیزر اوراسیو سوولتو

حل مسائل مکانیک آماری هوانگ به زبان اصلی

طرح درس سالانه علوم چهارم

دانلود فیزیک عمومی دیباگران الکتریسیته و مغناطیس

جوشاندن آب بدون گرما

آزمایشی جذاب برای مشاهده و بررسی جریان همرفتی

گزارش کار آزمایش کشش سطحی مایعات

پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاعی نهم دوران دفاع مقدس

گزارش کار تهیه ایزومر ترانس پتاسیم دی اکسالاتو دی آکوا کرومات (III)

شیمی عمومی سیلبربرگ ویرایش هفتم

کتاب حل المسائل کامل شیمی فیزیک 2- حسین آقایی و مهران آقایی

رسوب شناور

فایل های آموزشی نرم افزار Gaussian

دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

غذاهای پشتیبان رشد بدن و معرف بیوره

دانلود پاورپوینت آماده فصل سوم علوم هفتم (اتم ها الفبای زندگی) 70 اسلاید

جزوه درس بیوشیمی 1-مبحث اسیدهای آمینه و پروتئین ها