دانلود رایگان

پروژه بررسی مسئوليت غار و انواع آن در فقه و حقوق. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان مسئولیت غار ,مسئولیت مدنی

دانلود رایگان پروژه بررسی مسئوليت غار و انواع آن در فقه و حقوق. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 150 صفحه

مقدمه:
عصري كه در آن زندگي مي كنيم عصر ثانيه ها است و در هر لحظه ممكن است جهان متحول گردد. چرا كه با پيشرفت علم و صنعت و شكوفا شدن فنون، اگرچه زندگي را بر انسان آسان كرده است، پيچيدگي هاي خاص و دشواريهايي را نيز در روابط اجتماعي افراد بوجود آورده است. در اين ميان، دانش فقه نيز جهت پاسخگويي به مشكلات و مسائل كنوني همگام با رشد و توسعه علم و فنون، توسعه كرده است.
يكي از مهمترين مسائل كنوني كه گريبانگير جامعه شده، دعاوي مربوط به مسئوليت مدني است كه موجب گشته است تا در حقوق تنوعي بوجود آيد و موجب پيدايش قواعد مسئوليت مدني گردد. كه يكي از مصاديق نوعي آن، مسئوليت غاّر (فريبنده) مي باشد.
در قانون ايران مادة صريحي در اين باره نيست اما، حقوقدانان مسئوليت غاّر را تحت عنوان قاعدة غرور بررسي كرده اند.
اين يك اصل عقلايي است كه هر كس در قبال اعمال خودش مسئوول و پاسخگو باشد. گاهي اعمالي كه از انسان سر مي زند يا تحت ارادة اوست و ناشي از توافق اراده است كه اثر آن مسئوليت عقدي يا قراردادي است . و گاهي نيز ممكن است اعمالي كه از انسان سر مي زند ناشي از اراده نبوده بلكه ناشي از قانون است و اثري كه از آن حاصل مي گردد مسئوليت قهري يا الزام خارج از قرارداد مي باشد. كه هر دوي آنها تحت عنوان مسئوليت مدني بررسي مي گردد.
البته پاره اي از مسئوليتها نيزبه سبب استفاده از مال يا عمل ديگري حاصل مي گردد. يكي از مسئوليتهايي كه امروزه مطرح مي شود، مسئوليت ناشي از اغواء و خدعه و فريب مي باشد كه در مسئوليت مدني گنجانده شده و بحث و بررسي مي گردد.
البته، مسئوليت غاّر از ديرباز مورد توجه فقيهان بوده و در لابه لاي آثار خود به ضمان و مسئوليت غاّر پرداخته اند و براي اثبات مسئوليت غاّر به قاعدة غرور استناد كرده اند. قاعدة غرور مانند ساير قواعد از اسباب و موجبات ضمان بوده و فقيهان نيز در جايي كه ضمان قهري مطرح است به مسئوليت غاّر تحت عنوان قاعدة غرور بعنوان يكي از اسباب مستقل ضمان در كنار قواعدي مثل اتلاف، تسبيب، لاضرر و … پرداخته اند.
از آنجاييكه حقوق ايران، به ويژه، قانون مدني منبعث از فقه اماميه است كه اين را مي توان در اكثر مواد قانون مدني مشاهده كرد – و با توجه به اصل 167 قانون اساسي ، به عنوان منبع اصلي اين رساله مورد توجه قرار گرفته است. در نتيجه، بررسي ديدگاهها و نظرهاي فقيهان يك ضرورت است و در واقع فقه اماميه عين حقوق است و در هر جا كه قانون حكمي ندارد از منابع اصلي و رسمي حقوق ايران است.
در اين رساله نظرهاي فقيهان اماميه دربارة مسئوليت غاّر - كه تحت عنوان قاعدة غرور به آن پرداخته اند – بررسي و تحليل شده است. و در نهايت از دستاوردهاي اين رساله بررسي مستقل مسئوليت غاّر تحت قاعدة غرور بوده است.
در حقوق نيز از مصاديق مسئوليت مدني به آن پرداخته شده و در ضمن آن مباني نظري كلاسيك حقوق نيز مطرح شده است.
از دستاوردهاي ديگر رساله بررسي وجوه افتراق يا اشتراك غرور با غرر و تدليس مي باشد كه شناخت وجوه افتراق و اشتراك آنها، به ويژه، با تدليس ضروري بنظر مي آمد.
در اين رساله نوع حكم مستفاد از قاعدة غرور نيز پس از بررسي اقسام حكم، مورد توجه قرار گرفته است. از ديگر دستاوردهاي رساله، بررسي دو عنصر مادي و معنوي مسئوليت غار بوده كه در ذيل هر كدام شرايط آنها مورد بررسي قرار گرفته است.
اين رساله با عنوان مسئوليت مدني غار در فقه و حقوق موضوعه، از يك مقدمه و چكيده و در سه فصل تدوين شده است كه در فصل اول آن به كليات رساله پرداخته شده است كه شامل چهار مبحث مي باشد در مبحث اول مسئوليت و اقسام آن را در فقه و حقوق و در مبحث دوم احكام و اقسام آن و در مبحث سوم تعريف و عناصر و نوع حكم مستفاد از غرور و در مبحث چهارم به تفاوت غرور با غرر و تدليس، پرداخته ايم.
فصل دوم مدارك و مستندات مسئوليت غاّر در فقه و حقوق مي باشد كه در دو مبحث به آن پرداخته شده است كه مبحث اول مستندات مسئوليت غاّر درفقه اماميه و مبحث دوم مستندات مسئوليت غاّر در حقوق ايران را شامل مي شود.
در فصل سوم به رابطه مالك با غار و مغرور و مصاديق مسئوليت غاّر پرداخته ايم. فصل سوم داراي دو مبحث مي باشد كه در مبحث اول نظرهاي مختلف در رابطه با ارتباط مالك با غار و مغرور و در مبحث دوم مصاديق مسئوليت غاّر را بررسي كرديم.
و در نهايت، نتايجي كه نگارنده به آنها دست يافته است، بيان شده است.

فهرست مطالب:
مبحث اول: مسئوليت و انواع آن در فقه و حقوق
- مفهوم مسئوليت
- انواع مسئوليت در حقوق
- مسئوليت اخلاقي
- مسئوليت حقوقي يا قانوني
- مسئوليت قانوني يا حقوقي
- مسئوليت كيفري
- مسئوليت مدني
- فرق ميان مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني
- وجه اشتراك مسئوليت كيفري و مدني
- اقسام مسئوليت مدني
- مسئوليت قراردادي يا عهدي
- مسئوليت قهري يا ضمان ناشي از قانون
- قلمرو مسئوليت قراردادي و مسئوليت قهري
1- مبناي مسئوليت
2- مفهوم خطا يا تقصير قراردادي
3- اثبات تقصير
نتيجه
- مسئوليت در فقه
- معناي لغوي ضمان
- معناي اصطلاحي ضمان
اقسام ضمان در فقه
1- ضمان عقدي
2- ضمان قهري
مبحث دوم: احكام
- احكام
- اقسام احكام
- احكام عقلي و احكام شرعي
- احكام تكليفي
- احكام وضعي
احكام امضائي و احكام تأسيسي
- احكام امضائي
- احكام تأسيسي
- معناي لغوي غرور و بررسي مشتقات آن
- مفهوم اصطلاحي غرور
- نوع حكم مستفاد از غرور
نتيجه
- عناصر و اركان مسئوليت و ضمان غار در فقه و حقوق
- عناصر مادي مسئوليت غار
1- عمل خدعه آميز
2- ورود ضرر و خسارت
1- اصل ثمن
ب) زيادت قيمت از اصل ثمن
ج) منافي مستوفي
د) منافع غير مستوفي
- حكم تلف جزء و وصف از ميان رفته
- زمان رجوع مغرور به غار
3- رابطة سببيت
- عناصر معنوي مسئوليت غار
1- علم


مسئولیت غار


مسئولیت مدنی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه