دانلود رایگان

تحقیق آماده در مورد مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق آماده در مورد مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 28 صفحه آماده چاپ و تحویل

دانلود رایگان تحقیق آماده در مورد مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب
عنوان : مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 28 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
فهرست :

چکیده 4
تاریخچه مالکیت معنوی 4
تعریف مالکیت معنوی 5
تعریف حق 6
ملکیت 7
مصادیق، ماهیت و احکام مالکیت معنوی 9
مصادیق مالکیت معنوی 9
مصادیق جدید مالکیت معنوی 10
ماهیت رابطه میان مالک و اموال معنوی 11
مالیت داشتن موضوع مالکیت معنوی 11
تحقق عناصر ملکیت در مالکیت معنوی 12
وحدت و تعدد موضوع ملکیت معنوی 13
احکام و مقررات مربوط به مالکیت معنوی 13
ویژگیهای حقوق مادی 13
ویژگیهای حقوق معنوی 14
مبانی حقوقی مالکیت معنوی 14
اوصاف و ویژگیهای حقوق طبیعی 14
بداهت قواعد حقوق طبیعی. 15
نتیجه 16
مبانی فقهی مالکیت معنوی 16
ناسازگاری مالکیت معنوی با قاعده تسلیط 16
عدم اعتبار مالکیت معنوی 17
ناسازگاری مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم 19
اموال معنوی جزو سرمایه‌های حکومت اسلامی است 20
دیدگاههای کلی‌نگر 20
دیدگاههای جزئی‌نگر 22
منابع 23چکیده :
مالکیت معنوی اگر چه در حقوق موضوعه دارای سابقه‌ای نسبتاً طولانی است، اما در فقه شیعه از موضوعات مستحدثه فقهی به شمار می‌آید و فقها باید حکم آن را از مبانی فقهی شیعه استخراج کنند و در اختیار جامعه اسلامی قرار دهند.
در میان فقها دو نظریه مختلف پیرامون آن وجود دارد. برخی عقیده دارند مالکیت معنوی موضوعی نیست که قابل تطبیق بر موضوعات فقهی باب عقود باشد و از این‌رو، آن را به رسمیت نشناخته‌اند. برخی دیگر کسانی هستند که معتقدند می‌توان بر اساس چارچوبهای فقهی شیعه، آن را به رسمیت شناخت.

منابع :

1. کیوان آذری، «حقوق معنوی پدیدآورنده اثر»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش7، تیرماه 1360ش، ص22.
2. حمید آیتی، حقوق آفرینشهای فکری، تهران، نشر حقوقدان، 1375ش، چ1، ص27، نقل با دخل و تصرف.
3. همان، با تلخیص.
4. تقی لطفی، «ریشه‌های تاریخی حق تألیفی و حمایت حقوق صنعتی»، مجله کانون وکلا، سال21، ش114، ص129.
5. علیرضا نوروزی، حقوق مالکیت فکری، حقوق مؤلف و مالکیت صنعتی، تهران، نشر چاپار، 1381ش، چ1، ص24.
6. صمد حضرتی شاهین‌دژ، «مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مؤلف»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، ش10، تابستان 1378ش، ص162.
7. محمود حکمت‌نیا، مبانی نظری مالکیت فکری با تأکید بر فقه اسلامی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، 1381ش، ص8.
8. عباس آریان‌پور کاشانی، فرهنگ کامل انگلیسی به فارسی (لوح فشرده).
9. فیومی در تعریف حق می‌گوید: «الحق خلاف الباطل وهو مصدر حق الشیء من بابی ضرب و قتل، اذا وجب وثبت ولهذا یقال المرافق الدار حقوقها وحقت القیامة من باب قتل، احاطت بالخلدین وحققت الامر احقه اذا تیقنه او جعلته ثابتاً... وحققته مبالغة وحقیقة الشیء منتها. واصله المشتمل علیه». ر.ک. احمد فیومی، المصباح المنیر، قم، مؤسسه دارالهجرة، 1405ق، چ1، ج1و2، ص144 ـ 143؛ خلیل‌بن‌احمد‌ فراهیدی، کتاب العین، قم، انتشارات اسوه، 1414ق، ج1، ص408 ـ 407؛ اسماعیل‌بن‌حماد جوهری، الصحاح، بیروت، دارالفکرة، 1408ق، چ1، ج2، ص1113 ـ 1112.
10. محمدحسین اصفهانی، حاشیة المکاسب، قم، بی‌نا، 1418ق، چ1، ج1، ص44.
11. خلیل‌بن‌احمد فراهیدی، پیشین، ج3، ص1728؛ محمدبن‌یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1412ق، ج3، ص467؛ ابن‌منظور، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1408ق، چ1، ج13، ص183.
12. سیدابوالقاسم خویی، مصباح الفقهاهة، بی‌نا، بی‌تا، ج2، ص44.
13. اصفهانی، پیشین، ج1، ص32؛ جزائری مروج، پیشین، ج1، ص113؛ حجت کوه‌کمره‌ای، کتاب البیع، ص38؛ نائینی، المکاسب والبیع، ج1، ص84؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج2، ص307.
14. شیخ انصاری، کتاب البیع، قم، مجمع الفکر الاسلامی، 1418ق، چ1، ج3، ص9.
15. جزایری مروج، پیشین، ص119.
16. سیدحسین مرتضوی، مالکیت و تحدید آن در اسلام، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، ص126.
17. همان، ص123.
18. حکمت‌نیا، پیشین، ص93.
19. کاتوزیان، پیشین، ص103.
20. همان، ص105.
21. سیدمحمدکاظم یزدی، سؤال و جواب، استفتائات و آراء، ص244 ـ 243؛ سیدمحمد روحانی، المرتقی فی الفقه الارقی، تهران، دارالجلی، 1378ش، ج1، ص327.
22. سیدحسن بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج4، ص252.
23. همان، ص88.
24. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سند نهایی دور اروگوئه «گات»، ص539.
25. مرتضی شفیعی ‌شکیب، حمایت از حق مؤلف قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، ص50.
26. مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه، پیشین، ص550.
27. امیرهوشنگ فتحی‌زاده و وحید بزرگی، بایسته‌های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری، ص125.
28. همان، ص550.
29. مرکز تجارت بین‌المللی و دبیرخانه مشترک المنافع، راهنمای تجاری دور اروگوئه، ترجمه مدیریت پژوهشهای اقتصادی و بین‌المللی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، 1375ش، ص424.
30. همان، ص435.
31. فتحی‌زاده و بزرگی، پیشین، ص212.
32. همان، ص226.
33. حکمت‌نیا، پیشین، ص61.
34. همان.
35. همان، ص120؛ صفایی، پیشین، ص69.
36. السنهوری، پیشین، ص542 و 2810.
37. صفایی، پیشین، ص68 ـ 65.
38. سعید الشرتونی، اقرب الموارد، بیروت، مکتبة البنان، 1992م، چ2، ج2، ص1252؛ قاموس المحیط، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1999م، ج3، ص618.
39. مصباح الفقاهة، قم، مکتبة الداوری، 1377ش، چ1، ج2، ص6 ـ 5.
40. محمدباقر پارساپور، گزیده‌ای از حقوق اموال، مقدمه اسدالله امامی، دانشگاه قم، 1380ش، ص16 ـ 15.
41. حکمت‌نیا، پیشین، ص129.
42. همان.
43. همان، ص130.
44. همان.
45. صفایی، پیشین، ص68؛ السنهوری، پیشین، ج8، ص280.
46. حکمت‌نیا، پیشین، ص133.
47. السنهوری، پیشین، ص280.
48. صفایی، پیشین، ص67.
49. حکمت‌نیا، پیشین، ص67.
50. نوروزی، پیشین، ص147.
51. صفایی، پیشین، ص86.
52. همان.
53. همان، ص65.
54. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پیشین، ص89.
55. حکمت‌نیا، پیشین، ص193 ـ 192.
56. مکتب اصالت نفع تاکنون از سوی طرفداران آن قرائتهای مختلفی شده و هر کدام مقصود خود را از اصالت منفعت به گونه‌ای تبیین کرده‌اند. هاجسون تصور خود را از اصالت نفع چنین بیان می‌کند: «بهترین عمل عملی است که به بیشترین خوشی یا خوشبختی بیشترین آدمیان منتهی گردد». فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، سروش، 1370ش، ج8، ص19. و دریافت هیوم از اصالت نفع این است که: «فائده عام تنها منشأ عدالت می‌تواند باشد». همو، فیلسوفان انگلیسی، ترجمه امیر جلال‌الدین اعلم، تهران، سروش، 1362ش، ص351.
57. حکمت‌نیا، پیشین، ص227.
58. امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1409ق، ج2، ص625.
59. همان.
60. احمد مطهری، مستند تحریر الوسیلة، کتاب دیات و مسائل مستحدثه، قم، چاپخانه خیام، 1403ق، ص189 ـ 186.
61. سیدمصطفی محقق‌داماد، قواعد فقه، بخش مدنی2، تهران، انتشارات سمت، 1381ش، صص121 و 122
62. و 123.
63. مصباح الفقاهة، ج7، ص96؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج5، ص9.
64. فصلنامة رهنمون، ص208.
65. شریف‌مرتضی علم‌الهدی، الانتصار، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1415ق، ص291.
66. ابی‌جعفر محمد‌بن‌حسن طوسی، الخلاف، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1415ق، ج4، ص366.
67. محمد عثمان شبیر، المعاملات المالیة المعاصرة فی الفقه الاسلامی، اردن، دارالنفائس، 1418ق، ص56.
68. بقره: آیه 159.
69. مرتضی مطهری، نظری به اقتصاد اسلامی، ص59 ـ 58.
70. حکمت‌نیا، پیشین.
71. عبدالکریم سروش، بسط تجربه نبوی، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، 1379ش، چ1، ص90 ـ 89.
72. عبدالله‌ جوادی‌آملی، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، مجله حکومت اسلامی، سال اول، ش1،
73. پاییز 1375، ص66.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب


فایل تحقیقمبانی


مبانی فقهی


فقهی


فقهی و


و حقوقی


حقوقی


حقوقی مالکیت


مالکیت


ما


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره سوره نساء

گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

فيزيك دان ايراني و شگفت آفريني تازه سياه چاله ها

تحقیق درمورد علم شيمي

كارگاه ذوب فلزات مدرن 39 ص

تحقیق در مورد آبله مرغان

پاورپوینت نظارت بر مقررات دولتی -19 اسلاید

تحقیق درمورد ضمانت اجراي تخلف از شرط ترك فعل حقوقي

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روش اکستروژن در 131 اسلاید

جهاني سازي

709 - بررسی سازمان فنی و حرفه ای کشور و اهداف و فعالیتهای آن

دانلود تحقیق درباره آفریقا (علوم انسانی-جغرافیا)

تحقیق در مورد حقوق و دستمزد 68 ص

حسابداری

نوع‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعات 26 ص

مقاله درباره عقل و ایمان