دانلود رایگان

پروژه سيستم مديريت خودرو هاي فرسوده. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه سیستم مدیریت خودرو های فرسوده به صورت فایل ورد و قابل ویرایش پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه سيستم مديريت خودرو هاي فرسوده. doc


نوع فایل: word
قابل ویرایش 115 صفحه

مقدمه:
مطالعه بر روي روش هاي يك سيستم خودرو هاي فرسوده مانند چگونگي طراحي، چگونگي اجرا، نوع ابزار استفاده شده و تأثير عوامل و رفتارشان در كار هاي مختلف در مرحله بعدي قرار مي‎گيرد.
نه تن ها مسائل زيست محيطي از اهداف يك سيستم مي‎باشد، همچنين اقتصاد يك سيستم نيز يك جنبة مهم مي‎باشد. بنابراين، اين تحقيق به جنبه هاي مالي و اقتصادي سيستم ها نيز مي پردازد. كليه موارد به ما كمك مي كند تا درك بهتر و عميق تري از سيستم داشته باشيم. ساير جنبه ها. مانند رقابت، بازار فروش و مباحث بازرگاني تحت بررسي و مطالعه مي‎باشد. ولي به علت محدوديت هاي موجود، در اين تحقيق از اين جنبه ها صرفنظر مي‎شود تا به ساير جنبه ها رسيدگي بهتري گردد.

فهرست مطالب:
انتخاب معيار براي گزينش كشور ها
4-1- محدوديت ها
5-1- متدولوژي
6-1 - ساختار تحقيق
2- سياست پايدار مواد زائد
1-2- مديريت پايدار مواد زائد
2-2- ابزار هاي سياست مواد زائد پايدار
روش هاي اجباري
روش هاي اختياري و داوطلبانه
ابزار هاي قانوني
ممنوعيات توليد و محدوديات
گواهي نامه ها:
ابزار هاي اقتصادي
ماليات ها و هزينه ها
كمك هاي مالي و ساير انواع حمايت هاي مالي
سيستم دفع و بازپس گيري مبلغ
ابزار هاي آموزشي
انتخاب ابزار هاي سياست براي دستيابي به اهداف
3-2- خصوصيات سياست پايدار مواد زائد
تاثيرات زيست محيطي
راندمان اقتصادي
هزينه هاي اجرا و اداري
تحريك نوآوري
تطابق با چ هارچوب هاي قانوني
جنبه هاي سياسي و اجتماعي
پايش
شفافيت
3- تعريف قسمت هاي مختلف مديريت خودرو هاي فرسوده
1-1-3- اجزاء سيستم خودرو هاي فرسوده
آخرين مالك
2-1-3- اوراق كردن ماشين:
3-1-3- تكيه كنندگان
1-3-3- عمليات جداسازي در قسمت تكه سازي:
دسته آهن هاي فلزي
دسته غيرآهني غيرفلزي
fluff يا ASR سبك
fulff يا ASR سنگين:
4-1-3- مواد زائد باقي مانده (ASR)
2-3- اثرات زيست محيطي در قسمت هاي گوناگون به شرح زير مي‎باشد
1-2-3- خودرو هاي متروكه
2-2-3- عملكرد ضعيف اوراق كنندگان
3-2-3- آثار زيست محيطي ناشي از تكه كنندگي و مواد باقي مانده از تكه كنندگان
3-3- روش هاي مقابله با اثرات زيست محيطي:
1-3-3- بازيافت و حذف تركيبات
حذف مايعات و سيالات و مواد قابل انفجار
بازيافت پلاستيك
شيشه
كاهنده ها
باتري ها
تاير ها
انواع استفاده از خودرو هاي فرسوده
استفاده مجدد از تاير هاي مجدد
روكش كردن دوباره لاستيك
بازيافت از طريق ريز كردن
بازيافت از طريق تكنولوژي هاي مدرن
بازيافت انرژي
كاهش اثرات زيست محيطي ASR
2-3-3- كاهش در طراحي
4-3- اولين سياست هاي خودرو هاي فرسوده
قانون خودرو هاي فرسوده
5-3- توسعه معيار هاي ارزيابي سيستم خودرو هاي فرسوده
راندمان اقتصادي
پايش
تحريك نوآوري
4- بررسي سيستم هاي مديريتي موجود در كشور هاي مختلف
1-4- سوئد
1-4- نظام كلي
1-1-4- قانون 1975 اوراق كنندگان خودرو
2-1-4- قانون مسئول بودن توليد كنندگان در سال 1997
1-2-4- طراحي سيستم
1-1-2-4- اوراق كنندگان مجاز و گواهي انهدام:
دستمزد تصفيه / كمك مالي
2-1-2-4- اوراق كنندگان
الزامات اوراق كنندگان
شبكه توليد
3-1-2-4- تكه كردن و بازيافت
تكه كردن
بازيافت
4-1-2-4- پايش
2-2-4- نقش قسمت هاي كليدي
3-2-4- يافته ها و مبحث ها
نرخ بازيافت
3-4- درآمد هاي ناشي از اوراق كردن
2-3-4- هزينه هاي بازيافت در سيستم بازگشت رايگان:
4-4- نتيجه گيري
آثار زيست محيطي
راندمان اقتصادي
پايش
تحريك ابداع و نوآوري
5- هلند
1-5- چ هارچوب قانوني
2-5- سيستم خودرو هاي فرسوده در هلند
1-1-2-5- جمع آوري
گواهي دفع
1-2-5- طراحي سيستم
2-1-2-5- بازيافت
استاندارد هاي ARN براي اوراق كنندگان
الزامات ARN براي اوراق كنندگان
طرح تشويق اقتصادي ARN براي بازيافت و اوراق كردن
استاندارد هاي ARN براي جمع كنندگان
استاندارد ها براي بازيافت كنندگان
طرح گواهي نامه تكه كنندگان
2-2-5- نقش هاي عوامل مهم
نرخ جمع آوري
نرخ بازيافت
متدلوژي براي بدست آوردن نرخ بازيافت
3-5- سيستم اقتصادي خودرو هاي فرسوده
تأثير زيست محيطي
راندمان اقتصادي
پايش
تحريك براي نوآوري
6- آلمان
1-6- توسعه بخشيدن چ هارچوب قانوني سيستم و توافقات داوطلبانه
2-6- سيستم خودرو هاي فرسوده در آلمان
1-2-6- طراحي سيستم
1-1-2-6- جمع آوري:
سيستم از رده خارج كردن
سيستم كارشناسان مجاز
محدوديت براي مواد خطرناك
3-1-2-6- اوراق كنندگان
2-2-6- نقش عملگر هاي اصلي
3-2-6- يافته ها و موارد قابل بحث
نرخ جمع آوري
نرخ بازيافت و متدلوژي
نتيجه گيري
3-6- مكانيزم مالي
هزينه هاي بازيافت
4-6- نتيجه گيري
فرانسه
2-7- سيستم خودرو هاي فرسوده فرانسه در عمل:
1-2-7- سيستم MD
جريانات مالي در سيستم MD
عوامل مربوط
3-7-يافته ها و مباحث
نرخ جمع آوري
نرخ بازيافت
نرخ بازيافت در سيستم MD
جريان مالي آينده
4-7- نتيجه گيري
1-8- چارچوب قانوني و توافق اختياري
  1. 2 سيستم انگلستان در عمل
طراحي سيستم
3-8- عوامل
اوراق كنندگان
تكه كنندگان
مسئولين دولتي
4-8- يافته ها
نرخ جمع آوري
نرخ بازيافت
5-8- نتيجه گيري
1-8- ايران
1-1-8- قانون هاي موجود
2-8- سيستم خودرو هاي فرسوده ايران
2-1-2-8- قوانين تصفيه خودرو هاي فرسوده در زمينه زيست محيطي
2-2-8- نقش عوامل مهم
3-2-8- يافته ها
نرخ جمع آوري
نرخ بازيافت و استفاده مجدد
3-8- مكانيزم مالي
4-8- نتيجه گيري
اثرات زيست محيطي
راندمان اقتصادي
9- طرح پيشن هادي براي ايران:
1- 9- توسعه چ هارچوب قانوني و توافقات:
2-9- سيستم خودرو هاي فرسوده
2-9- طراحي سيستم
1-1-2-9- جمع آوري
2-1-2-9- قوانين تصفيه خودرو هاي فرسوده
3-1-2-9- پايش
يافته ها
نرخ جمع آوري
نرخ بازيافت و استفاده مجدد
متدولوژي
3-9- مكانيزم مالي
هزينه تصفيه
4-9- نتيجه گيري
فاكتور هاي موثر براي داشتن سيستم پايدار مديريت خودرو هاي فرسوده
تعيين نرخ جمع آوري خودرو هاي فرسوده
2-تعيين هدف براي بازيافت و استفاده مجدد:
در ارتباط با تعيين اين اهداف بايد به نكات زير توجه كرد
سطح اهداف
جز به جز با تركيبي
رپايي مقد محاسباتي
3-سياست مناسب از ثبت خارج كردن
از ثبت در آودن به منظور اوراق كردن
از ثبت درآوردن به منظور صادرات
از ثبت در آوردن بوقت
از ثبت در آوردن اداري
4-داشتن يك سيستم مالي پايدار
1-آخرين فرد مي پردازد
2-اولين فردي پرداز
توليد كننده مسئوليت رابه عهده دارد
4- مالك در روش قبل هزينه مالي سيستم شخصي مي شود.
چگونگي انتخاب هزينه ها
جمع آوري بصورت جمعي و مواد
5-پايش
شاخص هاي مختلف توسعه
عامل ديگر در پايش اختصاصي مسئوليت مي باشد
شفاف سازي
دانستن گزارشات خوب
همكاري
قانون هاي مورد نياز:
1-استاندارد فني براي تجهيزات و امكانات
استفاده از قوانين اوراق و بازيافت:
نقش دولت
قدرت اجرايي
استفاده از رويش هاي آو ياري و يا داوطلبانه
3-استفاده از قانون براي محدود كردن مود باقي ماند آخر:
نتيجه گيري


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


کاردانی


کارشناسی


مهندسی


میکانیک


داک


کلاسی


ارائه


سیستم


مدیریت


خودرو


های


فرسودهمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه سيستم مديريت خودرو هاي فرسوده. doc – 0x20.ir

مطالعه بر روي روش هاي يك سيستم خودرو هاي فرسوده مانند چگونگي طراحي، چگونگي اجرا، نوع ابزار استفاده شده و تأثير عوامل و رفتارشان در كار هاي مختلف در مرحله بعدي قرار مي ‎ گيرد.

پروژه جوشکاري اصطکاکي کامپوزيت هاي زمينه فلزي. doc

پروژه بررسی روبات مسير ياب ربوحشره. doc; پروژه میکانیک با عنوان شناسایی خودرو از طریق عکس های هوایی. doc; پروژه تحليل كمانش ورق هاي مدورمركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود. doc; پروژه بررسي سيستم هاي ترمز ضد قفل doc .ABS; پروژه ربات تعقيب كننده خط. doc; پروژه مهندسی ...

کافینت دانشجو (اندیشه) پروژه عيب يابي موتور هاي doc .DC

پروژه میکانیک با عنوان شناسایی خودرو از طریق عکس های هوایی. doc; پروژه تحليل كمانش ورق هاي مدورمركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود. doc; پروژه بررسي سيستم هاي ترمز ضد قفل doc .ABS; پروژه ربات تعقيب كننده خط. doc; پروژه مهندسی میکانیک با موضوع انواع واشر. doc; پروژه مطالعه ...

فروشگاه علم فایل پروژه سيستم دزدگير خودرو

پروژه سيستم دزدگير خودرو; پروژه سيستم مداري شيشه ... عقد و اجاره. doc; پروژه بيمه هاي ...

پروژه سیستم توربین گازی. doc – 0x20.ir

پروژه سیستم توربین گازی. doc . نوع ... سيستم تهويه و گرمايش كوپه‌ ها .

دانلود پاورپوینت انواع طبقه بندی بودجه ای - 39 اسلاید ...

نوشته‌های تازه. پروژه سيستم مديريت خودرو هاي فرسوده. doc; طرح درس هدیه آسمانی پایه ششم ...

بررسی سیستم مدیریت خودروهای فرسوده

با بررسی آخرین وضعیت خودرو های فرسوده و ... مديريت پروژه ... سيستم هاي مديريت ...

مديريت ، برنامه ريزی و کنترل پروژه

مديريت پروژه فرآيندی است که ... و اجراء پروژه های بعدی و راهبری سيستم برنامه ...

فروشگاه علم فایل پروژه سیستم ترمز ماشین

پروژه اكو (ECO) و تحولات آن. doc; پروژه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره. doc; پروژه بيمه هاي ...

تحقیق.. پروژه راه سازی

پروژه راه سازی ... و افزايش قيمت زمين هاي مسكوني ... با لاستيک چرخ خودرو بود و تا به ...

دانلود 600 نمونه فرم حقوقی قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شهری شوشتر نو-خوزستان

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی آرامگاه چلبی اوغلی-شهرستان سلطانیه-زنجان

قالب معروف دنیای خبر

قالب خبری و مجله ای خبر خوب (Good News)

محصول قالب سایتENFOLD +قالب SAHIFA(صحیف)

دانلود قالب مجله خبری فارسی برای وردپرس

قالب فروشگاهی وردپرس Kute shop

دانلود،خرید برنامه طراحی وب

در 5 روز تایپیست شوید

فروش وب سایت جیمبو

دانلودکتاب چگونه خیلی راحت ورایگان برای خودمان وبسایت بسازیم؟

قالب زیبای سایت پرسپولیسیها

سوالات استخدامی نیروی انتظامی

وب سایت خبرگزاری با Asp.Net + مستند کامل

پایان نامه طراحی وب سایت هتل

بازی مرد قارچ خور به زبان HTML5

دانلود سورس پروژه ماشین حساب ساده با Css3 & Java Script

پروژه بازی گرافیکی به زبان VB.NET

دانلود پروژه نرم افزار ثبت اطلاعات داروخانه با ویژوال بیسیک

جزييات لايحه اجراي سياست‌هاي اصل 44

دانلود پروژه سیستم مکانیزه بیمه با رشنال رز