دانلود رایگان

پروتکل گروه درمانی طلاق - دانلود رایگاندانلود رایگان پروتکل گروه درمانی طلاق برنامه برای 6 جلسه گروه درمانی به همراه تکلیف برای هر جلسه بصورت پاورپوینت

دانلود رایگان پروتکل گروه درمانی طلاق پروتکل گروه درمانی طلاق
برنامه برای 6 جلسه گروه درمانی به همراه تکلیف برای هر جلسه
بصورت پاورپوینت
17 اسلاید

نمونه ای از جلسات:

جلسه چهارم
موضوع : این جلسه بر خشم بعد از جدایی متمرکز شده است .
فعالیت های این جلسه :
مطلع نمودن افراد درباره ی خشم و همچنین بیان خشم جدایی و کمک به شرکت کنندگان برای این که فهم بهتری از خشم به عنوان یک هیجان و نه رفتار داشته باشند .اطلاعاتی که داده می شود خشم را به عنوان هیجانی ثانوی معرفی می کند , تفاوت آن با پرخاشگری بیان می شود , توضیح درباره ی رفتار های منفعل در برابر رفتار های فعال , راه های مثبت برای بیان خشم جدایی و داشتن هیجانات خودتان . به علاوه شرکت کنندگان به تجسم فرایند رهایی دعوت می شوند .


تکلیف:
•قسمت اول – توصیف رفتاری که به شما صدمه زده است•رفتار همسرتان را بصورت خنثی و بدون قضاوت و یا سرزنش کردن توصیف کنید•فقط روی موضوع فعلی تمرکز کنید و مسایل قدیم را پیش نکشید•از آهنگ خصمانه و پرنیش و کنایه استفاده نکنید•قسمت دوم – توصیف احساسی که تجربه کردید.•از ضمیر من استفاده کنید و مسئولیت احساس خود را به عهده بگیرید.•به احساسات پنهان و مخفی پشت خشم نیز اشاره کنید مثل تحقیر شدن، رها شدن و...•از کلمات تحریک کننده استفاده نکنید.•شدت احساس خود را بصورت دقیق توصیف کنید و از بزرگ نمایی پرهیز کنید.•احساس خود را فقط توصیف کنید، احساس خود را با صدای بلند و خصمانه و وضعیت بدنی تهاجمی توصیف نکنید.•قسمت سوم – توضیح دهید که چرا چنین احساس کردید.•توصیف کنید که چرا رفتار و یا حرف همسرتان چنین احساسی را در شما بوجود آورد.

پروتکل گروه درمانی طلاق


پکیج گروه درمانی طلاق


گروه درمانی طلاق


درمان طلاق


طلاق


گروه درمانیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروتکل درمانی فرانظریه یا گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر

3 مه 2014 ... دراین مقاله پروتکل درمانی تدوین شده برای این رویکرد را مطرح می کنیم. 28 جلسه
گروهی به منظور کمک به افراد در پیمودن مراحل تغییر و تغییر مصرف ...

پروتکل درمانی فرانظریه یا گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر 2

7 مه 2014 ... دربخش اول پروتکل درمانی فرانظریه بعنوان یکی از رویکردهای مددکاری اجتماعی در
درمان معتادین سلسله جلسات 13 گانه برای مراجعین در رابطه با مراحل ...

Ravanpajoh - راهنمای گام به گام گروه درمانی

برای مراجعین برنامه ای کتبی تهیه می شود زیرا موضوعاتی را که گروه درمانی آنها باید
... اضطراب، افسردگی، ایدز، جدایی و طلاق، تک والدینی ها، درد مزمن، سوگ یا فقدان حل ...

Ravanpajoh - گروه درمانی

و بر این اساس در محیط بیمارستانهای روانی ، کلینیکها ، دفاتر مشاوره و روان درمانی و .
.. به شکل بندیهای گروهی توجه خاص مبذول می‌شود. امروزه انواع شیوه‌های گروه درمانی از ...

اثر بخشی خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر هم وابستگی

اثر بخشی خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر هم وابستگی ، نارسایی ... بر
رویکرد بوون بر هم وابستگی، نارسایی هیجانی و اضطراب زنان متقاضی طلاق شهر ...
scl-90شده و مداخله براساس رویکرد خانواده درمانی بوون به صورت پروتکل 8 جلسه ای 1
...

میگنا - پروتكل گروه درمانگري شناختي –رفتاري اختلال وسواس

24 دسامبر 2014 ... دربافت گروه درمانگري شناختي – رفتاري اختلال وسواس بي اختياري ،ممكن ... جدول
دستورالعملی نمونه برای پروتكل درماني در گروه درمانگري شناختي ...

ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧـﻲ

اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ. ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﻳﺖ. ﻫﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﺸﺎوران و. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺪوﻳﻦ
ﺷﺪه و ﻋﻼوه ... ﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺪم در راه ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳـﻦ ﻳﻌﻨـﻲ ﻫﻨـﻮز در ...... اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﻃﻼق.

زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی: قسمت اول - سایک نیوز

10 مه 2016 ... زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی و تئوری انتخاب در اینجا به نمایش گذاشته می
شود. ... هستی و یا اینجایی تا از این جلسات در جهت طلاق گرفتن استفاده کنی؟ ...
برچسب‌هاروانشناسی, روانشناسی بالینی, زوج درمانی, سلامت روان, مشاور, ...

دریافت

22 مه 2017 ... ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ، ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺘﺎدون درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ درﻣﺎن اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻮء. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺗ ....
ﺷﻴﺪﮔﻲ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و ﻃﻼق. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ .... ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧ.

ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ) رﻓﺘﺎري - اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ زوج درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ gcbct - پرتال جامع علوم ...

22 مه 2017 ... و رواﻧ. ﯽ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮاري ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘ. ﺎً. ﻃﻼق. را. در ﭘﯽ. دارد و ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﭘﮋوﻫﺶ ..... ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زوج درﻣﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎري.

اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي - مطالعات روان شناسی ...

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ وﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﺟﺮا ﺷﺪ . روش: روش ﭘﮋوﻫﺶ
.... رواﻧﯽ در زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﯿﺰ ﻋﻬﺪه دار ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺘﺄﻫﻠﯿﻦ و. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ...

بسته آموزشی درمان گروهی اختلال وسواس اجباری با رویکرد شناختی

29 دسامبر 2014 ... این پروتکل ۱۴ جلسه ای برای گروه درمانگری مبتنی بر درمان های استاندارد ... درمکز
روان درمانی،فقط بیمارانی که اختلال اصلی آنها وسواس بی اختیاری ...

درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی - موسسه آموزش عالی مدت

13 ا کتبر 2015 ... روان تحلیل گرانی همچون فروید عنوان می کنند که افرادی که هنوز به پختگی ... این
پژوهش ها بررسی نواحی مغزی افرادی که به تازگی طلاق گرفته اند، در ...

دریافت

ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ. 45. زوج اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در. ﺳﻪ ﮔﺮوه زوج. درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮ. ﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي .... ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ و ﻃﻼق، ﺗﺤﻘﯿﺮ، اﻧﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﺷﺪﯾﺪ، ﻧﻘﺺ روﯾﻪ. ﻫﺎي .....
ي ﭘﺮوﺗﮑﻞ. ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﺪل درﻣﺎﻧﯽ. ﺟﻠﺴﺎت. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎري. ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪار. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.

اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر عزت نفس و تعهد زناشویی زوجین

گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت روش واقعیت درمانی گروهی قرار گرفت. ... بر این
اساس ، با توجه به روند روبه رشد پدیده طلاق در جامعه و پیامد روابط فرا زناشویی در ...

گشتالت درمانی(دکتر اکبری) - روان شناسی نگرش

16 ژانويه 2017 ... روان شناسی نگرش - گروه درمانی، گشتالت درمانی(دکتر اکبری) - این وبلاگ با ...
گروه وقتی به این مرحله میرسه ، آماده است که پروتکل درمان صورت بگیرد ... در کاپلان
نوشته شده بیشترین آمار مربوط به طلاق و خودکشی در بین دانشمندان ...

Effectiveness of brief solution-focused group couple therapy on ...

اﻗﺘﺼﺎدي، ﺷﻐﻞ، ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج و ﻃـﻼق و. راﺑﻄﻪ ... Shazer. و ﻫﻤﮑــﺎراﻧﺶ در ﻣﺮﮐــﺰ. ﺧــﺎﻧﻮاده.
درﻣــﺎﻧﯽ. ﮐﻮﺗﺎه. ﻣـﺪت. (Brief Family Therapy Center). در .... ﭘﺮوﺗﮑــﻞ ﺟﻠﺴــﺎت درﻣــﺎﻧﯽ در اﯾــﻦ.

اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار(EFCT) بر بهبود عملکرد خانواده

24 آگوست 2012 ... ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ. ﺑﺨﺸﯽ زوج. درﻣﺎﻧﯽ. ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪار. ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . روش: اﯾﻦ ....
ﻃﻼق. ﻣﻌﺮﻓﯽ. ﮐﺮده. اﻧﺪ. ]6[ . ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. ارﺗﺒﺎﻃﯽ. ﺑﺮ ..... درﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ. -. ﻫﺎي زوج درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد. زوج درﻣﺎﻧﯽ. ﻫﯿﺠﺎن. ﻣﺪار(.

جان گاتمن: پیش بینی خوشبختی یا طلاق زوجین - سایت علمی و آموزشی ...

15 سپتامبر 2014 ... محققان موسسه گاتمن معتقدند که توان پیش بینی خوشبختی یا طلاق زوجین ... در چند
دهه گذشته یکی از ۱۰ درمانگر بانفوذ در حیطه روان درمانی بوده است.

SID.ir | اثربخشي معنويت درماني بر سلامت روان زنان مطلقه

هدف اين پژوهش تعيين اثر بخشي روش معنويت درماني بر سلامت روان زنان مطلقه بود. ...
با علم به شيوع بالاي طلاق و تبعات رواني آن پيشنهاد مي شود از اين روش براي درمان ...

خانواده درمانی - عصرایران

خانواده درمانی مداخله‌ای است که بر تغییر تعاملات بین اعضای خانواده متمرکز است و در
.... جسمی که به نحوی روی کارکرد خانواده تاثیر گذاشته است ، خانواده‌های طلاق گرفته ...

کلینیک مشاوره طلاق - طب روان

کلینیک تخصصی طب روان. ... به همین منظور اکثر مراکز مشاوره و درمان روانشناختی
مجهز به کلینیک های مشاوره طلاق و پروتکل های لازم برای بررسی علل و نحوه .... یکی از
مهمترین مسایل درمان، همواره داشتن یک استراتژی مشخصِ درمانی پس از تشخیص است.

۵ مسکن براي کاهش آسيب هاي رواني طلاق - یک‌فراکاو

3 مه 2013 ... اما چطور مي توان روزهاي پس از طلاق را با آسيب هاي کمتري سپري کرد؟ ... يک مشاوره
خانواده که در مشاوره بعد از طلاق تخصص دارد حتما در اين زمينه مي ...

پروتکل های علمی | متخصص روان شناسی بالینی

عناوین برخی از پروتکل ها ی علمی مورد استفاده اضطراب چیست؟ ... زوج درمانی / خانواده
درمانی تقویت وفا داری به رابطه و ... مسایل روان شناختی جدایی/ طلاق سم زدایی ذهنی / ...

رفتار درمانی شناختی - Royal College of Psychiatrists

بهداشت روان به زبان فارسی Mental health information in Perisan from the Royal
College of Psychiatrists.

پروتکل پیشگیری از طلاق تصویب شد - قدس آنلاین | پایگاه خبری ...

7 فوریه 2015 ... پروتکل پیشگیری از طلاق تصویب شد. طلاق. قدس آنلاین یزد - راهنمای فنی و ... و با
به کار گیری اصول علمی خانواده درمانی ، روان درمانی ، روانشناسی ، مشاوره ... از اهداف
اصلی طرح ، پیشگیری از طلاق و تحکیم بنیان مقدس خانواده برای ...

رﻓﺘﺎري - ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زوج درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒ

11 آوريل 2012 ... ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم. رﻓﺘﺎري، داﻧﺸﮕﺎه ... در ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤـﺎل ﻃـﻼق در ﺳـﺎل ..... ﭘﺮوﺗﮑﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ. ﺟﻠﺴﻪ.

پروتکل خانواده درمانی ستیر - Namnak.Org

کتابخانه روانشناسی و علوم تربیتی پروتکل گروه درمانی طلاق. کتابخانه
روانشناسی و علوم ... فروشگاه روانشناسی پاورپوینت خانواده درمانی ستیر; جستجو.
فروشگاه ...

برگزاری 6 پروتکل درمانی به همت مرکز مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا ...

1 فوریه 2017 ... مدیر کل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا گفت : 6 پروتکل درمانی با موضوعات طلاق ،
خیانت، خشونت ، اعتیاد ، فضای مجازی و بدحجابی با حضور اساتید ...

کارگاه مشاوره طلاق - فروشگاه روانشناسی

پاورپوینت مفاهیم اساسی خانواده درمانی · پکیج فیمنیسم · پروتکل گروه درمانی
اعتیاد ... پروتکل درمانی وسواس باروکرد شناختی - رفتاری -رفتاردرمانی
دیالکتیکی- ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻮء ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺩ

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺮﻭﺣﻴﻦ ﺟﻨﮕﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ
ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ. ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ... ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﻼﻕ، ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﺭﺍ.

درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﺎ - ResearchGate

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درون ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و .... اﻓﺮاد ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ. )
15( ... ﺶ درﻣﺎﻧﻲ. (. Forgiveness therapy. ) ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اي اﺳﺖ. ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻞ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ
.

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎزي درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿ Ef

ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎزي درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑـﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺸـﮑﻼت. رﻓﺘﺎري ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ .... ﻋﻤﻠﯿـﺎت
ﻋﯿﻨـﯽ. ﮐﻮدﮐﺎن. ﮔﺮوه. آزﻣﺎﯾﺶ. ﻧﺸﺎن .داد. ﻻﻧﺪرس. و ﻫﻤﮑﺎران. ﺑﯿﺎن. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻪ. ﺑﺎزي. درﻣﺎﻧﯽ. ﮐﻮدك. ﻣﺤﻮر.
ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﺜﺒﺘـﯽ ..... ي ﺗﻨﺶ زاي زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻃـﻼق، ﻣـﺮگ، ﺟﺎﺑـﻪ ﺟـﺎﯾﯽ و ﺣـﻮادث. اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.

پیشنهادهای پژوهش رشته مشاوره - کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

12 جولای 2015 ... -پیشنهاد می شود این پژوهش در نمونه هایی با مشکلاتی چون میل به طلاق، خیانت، ... به
دلیل وجود علل مختلف تاثیر گذار بر ناگویی خلقی، پروتکل دیگری ... مقایسه
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر آموزش غنی سازی ازدواج به روش اولسون ...

مطالب روانشناسی و متفرقه - دانلود پروتکل خانواده درمانی

21 آوريل 2013 ... دانلود پروتکل خانواده درمانی. ... موضوعی زیر علاقه بیشتری دارید ؟ ازدواج،طلاق و
مسائل زناشویی روانشناسی اسلامی و دینی تنظیم خانواده و مسائل جنسی

درﻣﺎﻧﻲ و ﺻﺮﻓﺎً درﻣﺎﻧﻲ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع - ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ

داﻧﺸﻴﺎر، رواﻧﭙﺰﺷﻚ، ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ. 2 .... ﻫﻤﭽﻮن ﻃﻼق و ﺧﻮدﻛﺸﻲ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . )4(. ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ .... ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎران از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﭘﺮوﺗﻜﻞ درﻣﺎﻧﻲ، ﻛﺎراﻳﻲ. ﺑﻴﻤﺎران و
...

بررسی اثربخشی بخشایش درمانی گروهی در کاهش پرخاشگری نوجوانان ...

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درون ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي و .... اﻓﺮاد ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ. )
15( ... ﺶ درﻣﺎﻧﻲ. (. Forgiveness therapy. ) ﻣﺪاﺧﻠﻪ. اي اﺳﺖ. ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻞ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ
.

پروتکل درمان با تنتور اپیوم - پیشگیری از اعتیاد

خدمات سایت پیشگیری :1 - آخرین اخبار اعتیادی 2- اطلاعات نسبتا کامل در مورد مواد و
دسته بندی آنها 3- ایجاد صفحات اختصاصی برای اساتید ،مربیان،مراکز درمانی ...

دانلود فایل پکیج (پروتکل) درمان شناختی-رفتاری (CBT) – لین فایل

18 مه 2017 ... توجه: این پکیج (پروتکل) شامل شرح کامل جلسات درمانی برای آموزش و اجرا می باشد. ...
3- بیان علت برگزاری این جلسات و هدف گروه درمانی شناختی-رفتاری. 4- بیان و .....
ravanshenasy.sellfile.ir/prod-191603-کارگاه+مشاوره+طلاق.html.

نسیم آنلاین | اولین پروتکل علمی طلاق طی روزهای آتی رونمایی می شود

5 مه 2015 ... اولین پروتکل علمی طلاق طی روزهای آتی رونمایی می شود ... مهدهای کودک و معلمین مدارس
و مرحله‌ای از رشد را بر گروه همسالان و همآلان تمرکز می‌کنیم. ... که برای درمان بسیاری از
اختلالات؛ قصه درمانی، بازی درمانی و شعر درمانی رایج است، ابراز ...

دوازدهﻢ ﻓﺼﻞ درﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮدي روان رﻓﺘﺎري - ﺷﻨﺎﺧﱵ

ﻓﺼﻞ. دوازدهﻢ. روان. درﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮدي. ﺷﻨﺎﺧﱵ. -. رﻓﺘﺎري ...... آﻪ ﺁﺷﻔﺘﮕﻲ و ﺑ. ﻪ. هﻢ رﳜﺘﮕـﻲ. ﺧﺎﻧﻮادﻩ. ، ﻃﻼق وﺟﺪا
. ﻳﻲ. ، ﻓﺸﺎرهﺎي اﻗﺘﺼﺎ. دي و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤـﺎري. رواﻧﻲ و اﻋﺘﻴﺎد در دﻳﮕﺮ اﻋـﻀﺎ ﺧـﺎﻧﻮادﻩ. از اﻳـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ.

مقالات مشاوره و راهنمایی - بازی درمانی

بر اساس اين ميل شخصي ، به مشاهده جو و منظومه خانواده مي پردازد. ..... مربوط به بازی
درمانی کوتاه مدت مبتنی بر حل مساله برای کودکان والدین طلاق گرفته .... بازی درمانی
و مشارکت کارکنان مدرسه و والدین می باشد تا یک پروتکل درمانی کاملتری به وجود آید
.

اولویت های پژوهشی - مرکز بهداشت روانی

... جانبازان زندانی -بررسی طلاق در خانواده جانبازان اعصاب و روان -بررسی مشکلات و
مسائل ... پروتکل های درمانی مورد نیاز جامعه هدف -بررسی اختلالات روان شناختی خانواده
...

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) - سیویلیکا

ﺷﺮﻑ ﻃﻼﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﯾﺰﺩ ... ﻃﯿﯿﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ۸ ﺟﻠﺘﻪ ﺍﯼ ۹۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ
ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﮔﻮﺍﻩ ... ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ، ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﻃﻼﻕ.

دکتر دانش | رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان اختلال شخصیت مرزی

با توجه به دانش آن زمان، آنـان را افرادی تلقي مي كردند كه برای روان درماني مناسب
نيستند. ... برای اين گـروه برخوردار نبود و بيشتر پروتكل های درماني آن جهت درمان
اختلالات ... كاهش ميزان اعتياد، طلاق، هزينه های درماني، خودكشي و فراخودكشي از ديگر
مزايای ...

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

5, نقش رنگ در موسيقي درماني بر روي انسان¬ها, ندا کاردان فرد حقيقي, دانشکده هنر .....
117, تحلیل امنیت چند پروتکل احراز اصالت سامانه های RFID و بهبود یکی از آنها ......
های شبکه های اجتماعی ( واتس آپ و تلگرام ) در گرایش به طلاق عاطفی در خانواده های ...

دانلود پروتکل درمانی و آموزشی روانشناسی - سایت علمی آموزشی ...

پروتكل روان درماني مثبت نگر · پروتکل درمانی. روانشناسی مثبت نگر رشته تازه‌ای
در روانشناسی است (سلیگمن و چیک سنت میهالی، 2000). این رشته به دنبال آن است ...

ایرنا - پروتکل های درمانی آسیب های اجتماعی برگزارمی شود

1 فوریه 2017 ... ... پروتکل درمانی با موضوعات طلاق ، خیانت، خشونت، اعتیاد، فضای مجازی و ... *آگاهی
از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه ...

پروتکل درمانی | - بانک مشاوره ایران

محتوای جلسات شناختی – رفتاری. جلسه اول : علائم وسواس و منطق کلی درمان. هدف:
ارزیابی مراجعان، آشنایی آنها با یکدیگر و آشنایی با علائم وسواس فکری و عملی و
منطق ...

Tabtiz university of medical sciences

مقایسه اثربخشی روان درمانی بین فردی کوتاه مدت و شناخت درمانی بر افسردگی
نوجوانان .... اثر بخشی پروتکل فوردایس بر بهبود مؤلفه های معروف سلامت روان دانش
آموزان تک ... بررسی و مقایسه میزان اختلالات رفتاری کودکان عادی و طلاق مقطع
دبستان شهر ...

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub

24 ژوئن 2015 ... گروه. دوره. مربوط. چند. فروش. انجام. جدید. کشف. پیش. جهان. پست. اول. بار. مردم.
بیشتر ..... درمانی. داری. قول. ص. منوی. لندن. باب. موضوعی. نظارت. کالا. چشمه. خانگی.
کس ...... طلاق. بناهای. نكته. مدنی. افزودن ?? تمرکز. هکتار. امتياز. شرقي. على ......
پروتکل. بازرسی. پاداش. مشتق. هوايي. کليپ. پردیس. دوستم. مادرید. نشون.

ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ درﻣﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ داروﻫﺎي - معاونت غذا و دارو

ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ درﻣﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ. ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﯽ ... ﺑﯿﻤﺎري روان. ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺮاه. ﺻﻔﺤﮥ. 18. ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﭼﻨﺪ
ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ. زﻣﺎن. ﺻﻔﺤﮥ. 18 .... ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. -1
...... ام و ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻢ). .3. ﺑﯿﻮه ﻫﺴﺘﻢ (در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ازدواج ﻧﮑﺮده. ام). .4. ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ. ام (در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ.

درمان و آموزش پزشکی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

به گزارش گروه بهداشت و درمان "، نوشین محمدحسینی، کارشناس کمیته تجویز و مصرف
.... امکانات بهداشتی و درمانی شوش متناسب با نیاز جمعیتی این شهرستان نیست و ...

ضمیمه پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای ... - معاونت درمان

ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ درﻣﺎن واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﻲ ﺑﺎ داروﻫﺎي آﮔﻮﻧﯿﺴﺖ .... ﳎﻮز و ﲢﺖ ﮐﻨﱰل ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ
درﻣﺎﻧﻲ ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﲑد ..... ﺑﻌﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﮑﻞ درﻣﺎﻧﻲ ..... در اﯾﻦ ﮔﺮوه. ﺑﺮ ﻣﺘﺎدون ﺗﺮﺟﯿﺢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺳم. زداﯾﻲ ﺑﺎ ﺑﻮﭘﺮﻧﻮرﻓﲔ، و. اداﻣﺔ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﻟﱰﮐﺴﻮن ..... وﱄ ﻫﻨﻮز ﻃﻼق ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ.

English-Farsi Glossary — انگليسي فارسي فهرست ... - Social Security

ا- اف- دی- سی )کمک به خانواده های با فرزند( )این سازمان. به خانواده هایی که به کمک
درمانی، مالی و غذایی دارند. کمک میکند(. Affidavit ..... طلاق گرفته،جدا شده یا والد ازدواج
نکرده به والد دیگر. برای هزینه ...... Voice over Internet Protocol )VOIP(. تکنولوژی
است ...

تدوین پروتکل درمانی اعتیاد برای گروه های مختلف سنی /تفکیک ...

تدوین پروتکل درمانی اعتیاد برای گروه های مختلف سنی /تفکیک معتادان بر اساس
رده ... کاظم نظم‌ده در گفت‌ وگو با پانا، اظهارکرد: پروتکلی درمانی به منظور درمان معتادان
به ... طلاق و اعتیاد زنان و کودکان خیابانی زنگ خطری را برای جامعه به صدا درآورده است.

Open J-Gate - سلامت جامعه - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

بر اساس پروتکل معرفی شده در کنفرانس برنامه ی کنترل پرتوی سال 2001 آلمان( ....
کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1386 35 41 FA فاطمه عبدلی
گروه ... با توجه به پژوهش های انجام گرفته در زمینه عوامل مختلف مرتبط با طلاق ، این ...

کاملترین فایل پکیج (پروتکل) گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی

22 ا کتبر 2016 ... کاملترین فایل پکیج (پروتکل) گروه درمانی به شیوه تحلیل وجودی ... تنظیم هیجانی
و باورهای فراشناخت در خانواده های مستعد طلاق و خانواده های سازگار

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - دانلود مقاله ISI

2 ژانويه 2011 ... 4095 - بررسی میزان اثربخشی گروه درمانی معنوی - مذهبی در افزایش عزت ...... 5256 -
مقایسه ی شیوه های حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق (چکیده) ..... 5475
- طراحی و پیاده سازی یک پروتکل مسیریابی on-demand برای ...

448 - IRCT - پایگاه ثبت کار آزمایی های بالینی

اعضای گروه مداخله 240 سی سی ماءالشعیر دریافت خواهند کرد. ... عمده شرایط خروج
عبارت اند از: انصراف از شرکت در پروتکل تمرینی و عدم مصرف مکمل ... مقایسه اثر
درمانی ژل موضعی کورکومین ۱٪ با پلاسبو در درمان پسوریازیس پلاکی خفیف تا
متوسط ... در قیاس با عدم آموزش آن در تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه در مراجعان
متقاضی طلاق.

بروز بیماری ناشناخته ای که با سرطان اشتباه گرفته می شود - خبرآنلاین

1 روز پیش ... ... همکاریهای تشخیصی، پژوهشی و درمانی بیماریهای انگلی با دانشگاه علوم پزشکی
شیراز هستیم. ... در شيراز در حال برگزاري است، افزود: اگرچه هنوز يك پروتكل رسمي
براي ... استاد گروه انگل شناسي و قارچ شناسي دانشگاه علوم پزشكي شيراز نيز ...
اعتیاد، طلاق، کودک آزاری و همسرآزاری شایع ترین معضل در 29 شهرستان ...

صفحه اصلی | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان

... بحث و تبادل نظر و پیگیریهای فراوان، گروه تخصصی مطالعه کوهورت با عنوان «
تعیین عوامل تاثیر گذار بر تحکیم و تداوم بنیان خانواده» شکل گرفت و در طی
جلسات ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 762 - بررسی مقایسه ای میزان تاثیر طلاق و مرگ و میر والدین بر چهار ویژگی ......
2085 - مقایسه ی اثربخشی شیوه ی گروه درمانی شناختی-رفتاری،آموزش مهارتهای ..... در
مقایسه با یک پروتکل متداول کنترل فحلی در گاو های شیری (چکیده)

مددکاری.مشاوره و راهنمایی.روانشناسی. - تازه های مددکاری اجتماعی

26 جولای 2011 ... مشاوره و روان درمانی گروهی / دکتر باقر ثنایی ... وی افزود: پروتکل درمانی استفاده از
مراکز اقامتی کوتاه مدت با عنوان ..... عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گروه
مددکاری اجتماعی گفت: طلاق امری نیست که به یکباره صورت بگیرد ...

دانلود مقاله اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر " نستوهی " به شیوه شناختی ...

گسترش روز افزون طلاق در سالهای اخیر (گاتمن۱،(۱۹۹۴ و استناد به امار رسمی در ایران
.... های نستوهی براساس پروتکل آموزشی کوباسا و مدی آموزش داده شد و گروه کنترل در ...

برچسب ها - زوج درمانی - شفاآنلاین

درجه اول اهمیت قرار دارند روان درمانی شایع ترین درمان. ... پروتکل مشخص شود افزود زوج
درمانی قبل از ازدواج نیز. ... های زوج درمانی در شرایط نزدیک شدن به وقوع طلاق.

درمان وسواس با جراحی تحریک عمقی مغزی - الف

1 روز پیش ... وی در مورد استفاده از این روش درمانی برای درمان بیماران مبتلا به وسواس نیز گفت:
این ... آی یک میلیمتری با پروتکل خاصی گرفته می شود و سپس این اطلاعات به
سیستم رایانه ... عمقی می تواند باعث بروز بیماری های عمده ای در فیلد بیماری های
اعصاب و روان شود. ..... تازه‌ترین آمار طلاق، کودک‌آزاری، کودکان خیابانی و جرایم ...

دانلود مقاله اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر ” نستوهی ” به شیوه شناختی ...

30 سپتامبر 2016 ... گسترش روز افزون طلاق در سالهای اخیر (گاتمن1،(1994 و استناد به امار رسمی .... های
نستوهی براساس پروتکل آموزشی کوباسا و مدی آموزش داده شد و گروه ...

دوره 9, شماره 2

روش: روش مطالعه شبه‌آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری 2 ماهه
بود. ... اثربخشی برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق بر راهبردهای خودکنترلی آن‌ها ... پروتکل
درمانی رویکرد بافت‌نگر انصاف‌محور در طی 10 جلسه اجرا شد و پس از خاتمه درمان نیز ...

نمایش موارد بر اساس برچسب: علوم انسانی - دانشنامه زن مسلمان

کارآیی پروتکل درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی، زوج درمانی
رفتاری یکپارچه نگر در طی سه مرحله مداخله (خط ... منتشرشده در مشاوره و روان درمانی
خانواده ، شماره 9 .... مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه، در حین طلاق و
عادی.

دوفصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشگاه شاهد

اثربخشی کتاب درمانی گروهی بر میزان اضطراب جدایی و افسردگی در کودکان والدین
طلاق گرفته. یاسمن بانکی، دکتر شعله امیری، سمانه اسعدی، دوره ۱، شماره ۳۷ - ( (شماره
...

دکتر حمید پورشریفی - مرکز مشاوره زندگی

عضو شورای سیاستگزاری دهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی)،
برگزار ..... بررسي اثربخشي پروتكل مبتني بر يكپارچه نگري بر كاهش پريشاني
روان ..... های دارای تجربه ی طلاق عاطفی، فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، ۲، ۴۸۴.۴-
۴۵۵.

لیست کلید واژه های مهم :: خبرگزاری خانه ملت

... حق‌التدریسی‌هااستخدام دانشجویاناستخدام رسمی خانواده جانبازاناستخدام قهرمانان و
مدال‌آوران ورزشیاستخدام معلماستخدام معلولاناستخدام نیروهای بهداشتی و درمانیاستخدام
...

کره شمالی سلاح هسته ای با قابلیت هدف قرار دادن آمریکا ندارد - واحد ...

1 روز پیش ... اساس برجام و پروتکل الحاقی فقط در صورتی ممکن است که گزارش و اسناد ... به
گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز .... تازه ترین آمار
طلاق، کودک آزاری، کودکان خیابانی و جرایم ... دستور ویژه فرماندار دنا برای رسیدگی
به وضعیت درمانی شاهین یوسف وند/خیرین را برای درمان این نوجوان پای .

ایجاد شرایط آسان برای سرمایه گذاران در مریوان - واحد مرکزی خبر | خبر ...

1 روز پیش ... ... گوید: ده سال پیش، زمان عقد با اصرار خانواده ام حق مسکن و طلاق به من واگذار شد و . ...
بله قرار شد ما تامین مالی کنیم و نظام پزشکی هم گروه های مناسبی که تشخیص ...
پروتکل نویسی و راهنماهای بالینی هم ازجمله الزاماتی است که باید رعایت شود. .... از
جمله درس و شغل دختران و عدم امکانات درمانی و رفاهی برای زنان باردار است.

دانلود کامل پکیج (پروتکل) خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری ...

20 سپتامبر 2017 ... پکیج (پروتکل) خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری در 64 صفحه ورد قابل ......
ravanshenasy.sellfile.ir/prod-191603-کارگاه+مشاوره+طلاق.html‏ ...

امضای 13 سند همکاری رهاورد سفر بردی محمداف» به دوشنبه | روسای - قطره

1 روز پیش ... پروتکل اصلاحیه توافقنامه بین دولت تاجیکستان و ترکمنستان در زمینه احداث
ساختمان مدارس متوسطه به نام مختومقلی در ... حضور حجت الاسلام نقوی به همراه گروه
بادیگارد در یک نمایشگاه! ... 25 درصد ازدواج ها در کشور به طلاق منجر می شود ... فراهم
سازی بسترهای مورد نیاز در راستای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین ...

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی- رفتاری (CBT) - دانلود ...

دانلود رایگان پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی رفتاری CBT بسیار کامل
و کاربردی ... دانلود یک جلسه رواندمانی و خانواده درمانی با رویکرد CBT - یک‌فراکاو.

اخبار امروز باشگاه خبرنگاران - آکاایران

اگر آمریکا کارشکنی کند دولت را موظف به خروج از NPT و پروتکل الحاقی می کنیم ...
اسکان اضطراری 7 هزار زائر اربعین در مرزها/ انتقال 39 نفر به مراکز درمانی.

سرزمین خبر | آخرین اخبار ایران و جهان

... اگر آمریکا کارشکنی کند دولت را موظف به خروج از NPT و پروتکل الحاقی می‌کنیم [
411] ... آتش سوزی مهیب شبانه 6 عضو یک خانواده را به کام مرگ فرو برد + تصاویر [
599] ... واژگونی خودرو عامل 36.7 درصد تصادفات شهریورماه [559] · حریق کلینیک
درمانی .... [319] · تازه‌ترین آمار طلاق، کودک‌آزاری، کودکان خیابانی و جرایم [319] ·
معماهای ...

تحقیق درمورد رشته مهندسي راه آهن گرايش بهره برداري و رشته مهندسي صنايع با فرمت ورد

دانلود راهنمای ثبت نام و ایجاد وبلاگ در بلاگفا

تحقیق در مورد چرا هيات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است

مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی مدیریت منابع انسانی برعملکردمالی شعب بانک ملی براساس مدل هاروارد

تحقیق در مورد بهداشت روانی چیست 33 ص

مطالعة ايمني در SPR

دانلود پاورپوینت خویشتن پنداره و مثبت نگری

تحقیق در مورد اخلاق خانواده

طرح توجیهی طرح حكاكي روي سنگ ، چوب ، چرم و مشبک کاری

خرپا

تحقیق در مورد زندگينامه دكتر حسابي

سایت های برتر در طراحی خبری

مقاله امنیت در شبکه های بی سیم با فرمت ورد word

پاورپوینت درباره وظايف و نقشهاي سرپرستي

وصیت نامه ی عبدالله موسوی