دانلود رایگان

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید


کِشسانی یا الاستیسیته (Elasticity) خاصیت تغییرشکل بازگشت پذیر (ارتجاعی) محیط و مواد است. نظریه کشسانی در اصل به مطالعه مقدار تغییر شکل محیط های کشسان و تنش ها و نیروهای مربوطه می پردازد.
خاصیت کشسانی محیط باعث می شود که هر جزئی از محیط که از وضعیت تعادلش جابجا شده باشد، نیروهای بازگرداننده ایجاد شوند.
نکته ها و انگیزه هامواد مختلف بر اساس نمودار تنش-کرنشی که بر اثر بارگذاری دوره ای دارند به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: الاستیک خطی، الاستیک غیرخطی، پلاستیک، ویسکوالاستیک، ویسکوپلاستیک، الاستیک با رفتار پلاستیک ایده آل (elastic-perfectly plastic behavior)، الاستیک سخت شونده بر اثر کرنش(elastic-strain hardening behavior)، الاستیک صلب با رفتار پلاستیک ایده آل(rigid elastic-perfectly plastic behavior)، الاستیک صلب سخت شونده بر اثر کرنش(rigid elastic-strain hardening behavior)، چنانچه مباحث استاتیک، مقاومت مصالح، و تحلیل سازه ها (یا تئوری سازه ها) را به عنوان پیش زمینه ها و مقدمات نظری و کاربردی نظریهٔ رفتارهای ارتجاعی محیط ها و سازه ها در نظر بگیریم، توالی اجمالی موضوعات به صورت زیر است:
خرپاهاخرپاهای سبک دراین گونه سازه ها، به علت عدم وجود نیروی برشی و لنگر خمشی در یکایک اعضاء باریک و (به طور نسبی) بلند که معمولاً مثلثی شکل هستند در هر مقطع این اجزاء، فقط و فقط، تنش های کششی یا فشاری موجود است. ازاین گونه خرپاها در پوشش سالنهای کارگاهی -صنعتی ودر مقیاس های کوچکترانبارهای کشاورزی ودامداریها وگاراژ خانه های مسکونی ویلایی استفاده می شود. پوشش از مواد سبک :پرمیت-ورقهای گالوانیزه (با عایق پشم شیشه واین قبیل مواد) استفاده می شوند. بار اصلی مؤثر محاسباتی در تعین سطح مقطع اعضای فشاری یا کششی :تقسیم بارهای گسترده :برف-باد-بصورت متمرکز شده روی هر گره (یا گوی اتصال محل اعضای افقی-قطری-عمودی خرپا) است. امروزه در مقایسه با حتی یک تا دو دهه قبل اتصالات :بصورت: گوی-ساچمه ای و اعضا بصورت میله ای وظریف پیش ساخته واز کارخانه به محل حمل وبه سرعت نصب می شوند. ومانند سابق نیاز به جوشکاری نیست. اگرچه در ایران هنوز روش جوشکاری هم متروک نشده است. مزیت بزرگ اتصالات گوی وساچمه ای به صفر رسانیدن لنگرهای خمشی وبرشی در انهاست. ولذا مقاطع میله ها براحتی فقط برای نیروهای :فشاری-کششی محاسبه می شوند. از طرفی دقت درساخت کارخانه ای انهاظرافت ویژه ای بانها داده است که ازنظر ارشیتکتور ومعماری نما که مهندسان معمار حساسیت زیادی روی ان دارند. برخلاف سابق که سعی در اختفای آنها در نماهای اصلی داشتند امروزه به مهندسان محاسب حتی پیشنهاد نماهای :اکسپوزونمایان را برای این خرپاها با استفاده از رنگهای زیبا می دهند؛ که اکنون در سازه های فعلی شاهد عدم اختفا با سقف کاذب بوده واغلب آنها را کاملادر نمای باز واشکار در سالنهای نمایشگاهای بین المللی نیز مشاهده می کنیم.
مدول یانگ (به انگلیسی: Youngs modulus) یا مدول الاستیسیته به نسبت تنش به کرنش مواد جامد خطی در پایین تر از استحکام تسلیم گفته می شود که در این حالت قانون هوک صادق بوده و مدول الاستیک ثابت است. مدول یانگ سنگ همانند مقاومت با توجه به نرخ بار وارده می تواند از نوع استاتیکی یا دینامیکی باشد. مدول الاستیسیته دینامیکی بیشتر از استاتیکی است ولی هرچه سنگ مقاومت بیشتری داشته باشد این دو مقدار به هم نزدیکترند. مدول الاستیسیته دینامیکی به سرعت انتشار امواج و در نتیجه به نوع سنگ، بافت، چگالی، روزنه داری، میزان تنش وارده و مقدار آب و غیره بستگی دارد. مدول یانگ به عواملی چون دما، سرعت بارگذاری فرکانس، نوع تست و ... نیز وابسته می باشد.
محاسبهمدول الاستیسیته (E) یا همان مدول یانگ برابر است با نسبت تنش بر کرنش ایجاد شده به واسطه ی تنش وارده بر جسم در حالتی که جسم در ناحیه الاستیک قرار گرفته باشد. واحد مدول الاستیسیته در SI پاسکال (همواحد با تنش) می باشد.
مدول یانگ را به پیروی از توماس یانگ، دانشمند قرن نوزدهم میلادی بریتانیایی نام نهادند.
که در آن:
E مدول یانگ است (مدول الاستیسیته) F نیروی وارد بر یک شیء تحت تنش است. A0 ناحیه واقعی مقطعی که از طریق آن نیروی اعمال شده است. ΔL مقدار متوسط طول تغییرات شی است. L0 طول اولیه جسم است.
• تئوري الاستيسيته رفتار محيط هاي جامد را كه بعد از باربرداري ( Unloading) شكل اوليه ( Original Shape) خود را باز مي يابند، مورد مطالعه قرار مي دهد. اين چنين محيط ها يا مواد، الاستيك (Elastic) ناميده می شوند. تقريباً تمام مصالح مهندسي داراي يك ميزان معيني از خاصيت الاستيسيته (Elasticity) هستند. اگر بارهاي خارجي كه موجب ايجاد تغيير شكل (Deformation) مي شوند، از يك حد معيني (Certain Limit) تجاوز ننمايند، در اين صورت با حذف (Removal) نيروها، تغييرشكل ها از بين مي روند و محيط يا ماده به شكل اوليه خود باز مي گردد.
• در تئوري الاستيسيته، پاسخ مكانيكي مصالح (Mechanical Response of Material) به هنگام وقوع تغييرشكل هاي الاستيك قابل برگشت ((Elastic Recoverable Deformations مدل مي شود. بنابراين در يك نگاه كلي، تئوري الاستيسيته شاخه اي از علم مكانيك است که با محاسبه تنش ها (Stresses) و كرنش ها (Strains) در يك جسم الاستيك سرو كار دارد.

فهرست مطالب:
تئوری الاستیسیته چیست؟
وجوه ممیزه تئوری الاستیسیته از مقاومت مصالح
فصل اول: تحلیل تنش و کرنش
مقدمه
تحلیل تنش
تعریف تنش
معادلات متوسط نیرو در واحد سطح
مشخصه های تنش
تانسور تنش
انواع کمیت ها
خواص تانسور تنش
مولفه های تنش در یک صفحه با راستای اختیاری
تنش های اصلی و صفحات اصلی
تبدیل تنش
تنش های برشی ماکزیمم
معادلات دیفرانسیل تعادل
تحلیل کرنش
مقدمه
کرنش محوری
کرنش زاویه ای یا برشی
دو تعریف برای کرنش برشی
تانسور کرنش و خواص آن
کرنش در دستگاه مختصات استوانه ای
و...
فصل دوم: روابط و معادلات بنیادی و ویژگی های مسائل تئوری ارتجاعی
روابط و معادلات بنیادی
مقدمه
انرژی کرنشی در اجسام الاستیک
رابطه تنش - کرنش در اجسام ارتجاعی خطی
اثر صفحات و محورهای تقارن بر ضرایب Cijkl
مواد مونوکلینیک
مواد ایزوتروپیک
نمايش هاي مختلف ضرايب ارتجاعي در مورد مصالح ارتجاعي خطي ايزوتروپيك
چگالي انرژي كرنشي اجسام ارتجاعي خطي ايزوتروپیک برحسب ضرايب ارتجاعي
ویژگی های مسائل تئوری ارتجاعی
مسائل تئوری ارتجاعی
مقدمه
معادلات تئوري ارتجاعي برحسب تغيير مكان ها
معادلات تئوري ارتجاعي برحسب تنش ها
منحصر بفرد بودن جواب برای مسائل تئوری ارتجاعی
و...
فصل سوم: مسائل تئوري ارتجاعي در حالات خاص
مقدمه
بحثي در مورد روش عناصر محدود و تئوري الاستيسيته و رابطه بين آنها به ويژه در ارتباط با توابع تغيير شكل
مسائل تئوري ارتجاعي دو بعدي
کرنش مسطح
تنش مسطح
تابع تنش ایری
نحوه حل مسائل الاستيسيته دوبعدي با استفاده از تابع تنش ايري
خمش تير يك سرگيردار تحت اثر بار متمركز – مقطع مستطيلي
حل مسائل متقارن محوري
پیچش
و...
فصل چهارم: روش های انرژی
تعاریف بنیادی
کار
کار مجازی
کار مکمل مجازی
اصل تغيير مكان های مجازي
اصل نیروهای مجازی
قانون بتی
اصل انرژي پتانسيل مينيمم
قضيه اول كاستيليانو
اصل انرژي پتانسيل مكمل مينيمم
و...


تنش


کرنش


پیچش


خمش


الاستیسیته


ارتجاعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

کِشسانی یا الاستیسیته (Elasticity) خاصیت تغییرشکل بازگشت پذیر (ارتجاعی)
محیط و مواد است. نظریه کشسانی در اصل به مطالعه مقدار تغییر شکل محیط‌های ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید کِشسانی
یا الاستیسیته (Elasticity) خاصیت تغییرشکل بازگشت پذیر (ارتجاعی) محیط و ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

12 سپتامبر 2017 ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید حرفه ای
اندروید معماری پایدار آماده درسی مدیریت ریسک پایان نامه جنگ شهری ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

10 سپتامبر 2017 ... تبریز لینک دانلود مفتخر است فایل دانلود پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی
تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید را برای شما فراهم نموده است تا ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 ...

10 سپتامبر 2017 ... فایل “ پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در ۲۸۶ اسلاید “ به
صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری ...

مقاله انواع پمپ های سانتریفیوژ (گریز ازمرکز) طرح درس زبان فارسي ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید ·
تکنولوژی چدن · پاورپوینت کامل و جامع با عنوان محاسبات اتصال کوتاه (متقارن و
نامتقارن) ...

تشريع رهبري سياسي پيامبر اعظم (ص) کنترل خانواده از طریق تلفن ...

شبیه سازی و سیمولینک تمرین های کتاب تئوری جامع ماشین های الکتریکی · مقاله
درباره ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

آموزش افزایش قدرت و برد وای فای طرح تجاری ( BP ) آجر طرح دفتر ...

شبیه سازی و سیمولینک تمرین های کتاب تئوری جامع ماشین های الکتریکی · مقاله
درباره ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

بازیافت حرارتی از دیگ های روغن داغ

به دست آوردن شیب بهینه دایکهای ساحلی در مواجه با امواج توسط Plaxis & Ansys · قانون
چک به ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

اعتبار-دهندگان-در-حجم-31-اسلاید-همراه-با-تصاویر-و-توضیحات-کامل

در این مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه
سرمایه، ... با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شركتي براي فراهم
آوردن امكان .... تحقیق حاضر با عنوان ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه
كاري ...... در قالب فایل پاورپوینت و در حجم 286 اسلاید، همراه با نکات طلایی و
پرتکرار و ...

دانلود پاورپوینت هدایت از طریق ارتباطات (فصل چهاردهم کتاب مبانی ...

گزارشگري سود جامع در يك صورت عملكرد واحد مسئله اي بحث برانگيز است. ..... دانلود
پاورپوینت با موضوع درخت ها، در قالب ppt و در 66 اسلاید، قابل ویرایش، شامل ...... با
عنوان"گروهها در سازمان"، در حجم 21 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل، ویژه ارائه
..... ثابت سعیدی (پیام نور)، در قالب فایل پاورپوینت و در حجم 286 اسلاید، همراه با ...

دانلود-پاورپوینت-كایزن-(بهبود-مستمر)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود، مدیریت سود و کارایی سرمایه گذاری ....
تحقیق حاضر با عنوان ارزيابي ارتباط محافظه كاري سود و زياني و محافظه كاري ...... و
خلاقیت"، در حجم 65 اسلاید قابل ویرایش، همراه با تصاویر و توضیحات کامل، ویژه
ارائه ..... ثابت سعیدی (پیام نور)، در قالب فایل پاورپوینت و در حجم 286 اسلاید، همراه
با ...

تنش بایگانی - پارک فایل

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید ... تحقیق
حاضر با عنوان بررسی تحلیل اجزاء محدود تنش و کرنش در پروتز جانشين زانوي ...

دانلود پاورپوینت ترازنامه و مبانی ارزشیابی (ویژه ارائه کلاسی درس ...

دانلود پاورپوینت ترازنامه و مبانی ارزشیابی(ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های ...
توضیح جامع و کامل سازه با مصالح بنایی Masonry buildings (7,000 تومان) ....
توضیحات: عنوان: پرسشنامه سنجش اثربخشی سازمانی، مدل مورد استفاده: بر اساس مدل
...... و دکتر غلام رضا بخشی خانیکی، در قالب ppt و در286 اسلاید، قابل ویرایش، شامل
فصل اول: ...

دانلود تجربیات مدون دبیر شیمی با عنوان: تدریس و یاددهی تعادل شیمیایی

دانلود تجربیات مدون دبیر شیمی با عنوان تدریس و یاددهی تعادل شیمیایی تدریس و ...
اف و در 17 صفحه، شامل چکیده، مقدمه، مباني نظري پژوهش، متدولوژی پژوهش و آنالیز داده
ها، آزمون .... دانلود کامل ترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری ها و
...... و دکتر غلام رضا بخشی خانیکی، در قالب ppt و در286 اسلاید، قابل ویرایش، شامل
...

جزوه تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته

دانلود تحقیق جامع با عنوان " مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)"، در قالب فایل ... دانلود
پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان " مدیریت پورتفولیو (پورتفوی) "، در حجم 43
اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل. ... مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-هرزه-
نگاری(پورنوگرافی) ...... جزوه عالی تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در قالب
پاورپوینت ...

بایگانی‌ها بررسی نثر ادبیات دفاع مقدس - بانک مقالات و پروژه های آماده

بررسی نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی ...
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید ·
پاورپوینت اطفاء ...

تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه - 300020

27 جولای 2017 ... تحقیق جامع و کامل با عنوان ماهیت اوراق قرضه، در حجم 43 صفحه با فرمت ... این فایل
شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان ” ماهیت اوراق قرضه ” می باشد که در حجم 43 صفحه با
فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته های ... پاورپوینت
کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید 11 ...

پاو وینت کامل و جامع با عنوان آشنایی با اسیلوسکوپ در 41 اسلاید | پست

پاو وینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید .... blog.ir/
1396/07/23/پاورپوینت-کامل-و-جامع-با-عنوان-آشنایی-با-اسیلوسکوپ-در-41-اسلاید-
4 ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید. کِشسانی
یا الاستیسیته (Elasticity) خاصیت تغییرشکل بازگشت پذیر (ارتجاعی) محیط و ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

10 سپتامبر 2017 ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید کِشسانی
یا الاستیسیته&n...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

10 سپتامبر 2017 ... برای دانلود فایل با نام ” پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته
در 286 اسلاید ” از همین صفحه اقدام نمایید. برای این منظور در کادر ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

10 سپتامبر 2017 ... بهترین انتخاب برای دانلود با موضوع ” پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری
الاستیسیته در 286 اسلاید ” فایل موجود در داخل کادر آبی رنگ در ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

12 سپتامبر 2017 ... شما دوست عزیز می توانید فایل ” پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری
الاستیسیته در 286 اسلاید ” را از لینک موجود در پایین همین صفحه که ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

26 سپتامبر 2017 ... کِشسانی یا الاستیسیته (Elasticity) خاصیت تغییرشکل بازگشت پذیر (ارتجاعی)
محیط و مواد است. نظریه کشسانی در اصل به مطالعه مقدار تغییر ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 ...

6 ا کتبر 2017 ... فایل با ارزش پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در ۲۸۶
اسلاید که جزو پر بازدید و پر دانلود ترین فایلهای فارسی در سطح ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

12 سپتامبر 2017 ... دوست عزیز فایل “پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286
اسلاید ” را می توانید از لینک آبی موجود در پایین صفحه به ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 ...

12 سپتامبر 2017 ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در ۲۸۶ اسلاید. کِشسانی
یا الاستیسیته (Elasticity) خاصیت تغییرشکل بازگشت پذیر ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید ... نظریه
کشسانی در اصل به مطالعه مقدار تغییر شکل محیط های کشسان و تنش ها و
...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

12 سپتامبر 2017 ... دوست عزیز فایل “ پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در ۲۸۶
اسلاید” را می توانید از لینک آبی موجود در پایین صفحه به ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

این فایل (پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در ۲۸۶ اسلاید)
توسط سایت (فایل برای دانلود) برای فروش و دانلود قرار داده شده است، جهت خرید این ...

پاورپوینت :: لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها ...

1143, پاورپوینت آماده رشته مکانیک با عنوان بررسی کامل بویلر - 60 اسلاید شکیل
... 1161, پایان نامه رشته مکانیک با عنوان بررسی صنعت نورد - کامل و جامع با فرمت
word ... ایگن در تعیین مقاومت خمشی، مدل الاستیسیته و چسبندگی داخلی در تخته
چوب ..... 36, دانلود پایان نامه رشته مهندسی مکانیک مبانی و رفتار پیشگیری از
آلودگی.

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

216, بررسی رفتار خرید به عنوان یکی از رفتارهای عمومی مردم و انطباق آن با ..... 305,
بوطیقا (مبانی نظری) نمایشنامه گروتسک, محمد امین عبداللهی, دانشکده هنر, نمايش,
1395-11-09 ..... 463, تأثیر تحولات اجتماعی بر نقاشی‌های قاجار با تکیه‌بر نظریه
آنتونی گیدنز ... 478, شناخت میزان سواد رسانه‌ای دانشجویان روابط عمومی دانشگاه جامع
علمی ...

پاو وینت کامل جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید

پاو وینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید ... پیشرفته
) فرمت پاو وینت(powerpoint) تعداد اسلاید 38 اسلاید این فایل با فرمت پاو وینت ...

پاورپوینت در مورد محيط زيست | دانلود فایل فری

23 آگوست 2017 ... نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ). تعداد اسلاید : 34 اسلاید ... پاورپوینت
کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در ۲۸۶ اسلاید

این محصول ارزشمند “پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در
۲۸۶ اسلاید “توسط پورتال سارا فایل جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در ۲۸۶ اسلاید

این محصول ارزشمند “پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در
۲۸۶ اسلاید “توسط پورتال فایل یو جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

دانلود پاورپوينت تئوري الاستيسيته - مادسیج

23 ژوئن 2014 ... دانلود رایگان پاورپوینت جامع تئوری الاستیسیته ... شما آماده کرده ایم در ۱۶۲ اسلاید و
به طور کامل و جامع تهیه شده است که خدمت دوستان ارائه می شود .

دانلود رایگان مقالات عمران و معماری - دانلود جزوه تئوری الاستیسیته ...

... شما قرار میدهیم با تشکر از مهندس جلیل عزیز در ادامه به دانلود آن بپردازید. دانلود
جزوه تئوری الاستیسیته دانشگاه علم و فرهنگ (دکتر اسکندری قادی) به همراه حل
تمرین ...

انواع دترجنت ها و كاربرد آنها

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های اضطراب کودکان و نگرش های
فرزندپروری (فصل2) .... فیلم آموزش کامل درس اول عربی پایه نهم - عنوان: اهلا و سهلا (
خوش آمدید) .... دانلود پاورپوینت با موضوع مسائل نوجوانان و جوانان، در قالب ppt و در
201 اسلاید، قابل ویرایش، شامل ...... دانلود نمونه سوال جامع شیمی سال سوم دبیرستان،
در قالب فایل pdf.

دانلود تحقیق آماده با عنوان مقام والاي زن - دانلود فایل رایگان

دانلود تحقیق آماده با عنوان مقام والاي زن ... با فرمت قابل ویرایش word ... پاورپوینت
کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید · پروژه طراحي پست ...

تغذیه گیاهان آکواریومی - پایگاه مذهبی فرهنگی فرقان - آرشیو مطالب روز

بدون نیاز به هیچگونه مکمل ، تامین کننده کامل تغذيه شیمیایی مورد نیاز گياهان
آکواريومي ... رفت و بعد از اون برای یافتن سروویسی با امکانات مشابه وبلاگ های
متعددی با همین عنوان ایجاد شدن در بلاگفا تا .... دانلود تاثیر عناصر سنگین بر
تغذیه 37 اسلاید .... 286 کیلو بایت ... دانلود آنلاین فایل جزوه پاورپوینت درس مبانی
تغذیه ورزشی.

لیست تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته مهندسی مکانیک - دنیای نانو

برای دریافت فایل بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمائید. - مشاهده لیست کامل فایلها در
... دانلود پایان نامه مباني ماشينكاري و کار با دستگاه های CNC به صورت ورد. 3. Casti
Practical Guide ..... دانلود پاورپوینت ربات های ماشینکار (45 اسلاید کامل و قابل
ویرایش). 189 ..... تحقیق آماده: بررسی مبانی تئوری الاستیسیته مواد پروالاستیک.
456.

پاورپوینت رفتار پلاستیک - فایل 96

11 سپتامبر 2017 ... پاورپوینت در مورد رفتار پلاستیک بایگانی - فایل برای دانلود ... بندی :
پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : ۲۶ اسلاید ...
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید ...

پاورپوینت مرمت عمارت مسعودیه - لوکس دنلود

پاورپوینت مرمت مسجد حیدریه شهر قزوین در 108 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت
ppt ... مرمت مسجد سپهسالار تهران -کامل و جامع – ... aris.rayapaperi.ir/?p=635 ذخیره
شده ۲۲ ..... توسط خاندان علويان ابتدا به عنوان مسجد احداث شده بوده و در دوره‌هاي بعد با
ايجاد . ...... 6ـ مباني نظري مرمت و احياء ابنيه و بافتهاي تاريخي (جزوه شماره 1 و 2)
1367.

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس مبانی شیمی کوانتومی در 219 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس مبانی شیمی کوانتومی در 219 اسلاید دید ...
علمای شیمی معدنی از نظریه میدان لیگاند که یک روش تقریبی مکانیک کوانتومی است
، در ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید.

مقاله مطالعه تجمع یونی با نگرش ترمودینامیكی (تجربی – نظری)

زوج یون تجمع یافته به عنوان مولكول خنثی با ضریب فعالیت واحد ، در تعادل با
یونهای ... در نظریه دبای – هوكل كه تفكیك یونی الكترولیت ها را در محلول كامل می انگارد
...... دانلود پاورپوینت با موضوع مبانی طرحواره درمانی (Schema Therapy)، در قالب ppt
و ...... دانلود پاورپوینت جامع آشنایی با دفاع مقدس، در حجم 167 اسلاید، همراه با
تصاویر و ...

دانلود پاورپوینت بخش اول کتاب تاریخ شکل شهر از جیمز موریس با ...

دانلود پاورپوینت بخش اول کتاب تاریخ شکل شهر از جیمز موریس با موضوع شهرهای
نخستین ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286
اسلاید

ليست مقالات دانشگاه مرودشت - Last.miau.ac.ir - دانشگاه آزاد مرودشت

شماره مقاله, نام, نام خانوادگی, عنوان مقاله, هماِش/کنفرانس, محل ارائه ..... 286, بیژن, هنرور,
بررسی پدیده تشکیل هیدراتها و راههای جلوگیری از آن, اطلاعات ..... 596, حجت, باغبان,
طراحی مدار full adder با کمترین تعداد ترانزیستور با استفاده از تکنولوژی Cmos
...... 886, فاطمه, عاملی, نگهداری جامع بهره ور, همایش هفته پژوهش 86, دانشگاه آزاد اسلامی ...

دانلود پاورپوینت آموزش روش تحقیق به طور جامع با 241 اسلاید زیبا ...

کامل ترین فایل پاورپوینت در مورد روش تحقیق با 241 اسلاید زیبا :مطالب این فایل
از منابع متنوع و معتبر تهیه شده است. پس از مشاهده همه ی اسلایدها، انجام پژوهش.

جديدترين و ناياب ترين فايل ها و پروژه هاي دانشجويي دانش آموزي ...

5 ژانويه 2017 ... دانلود پاورپوينت امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان .
... دانلود پاورپوينت كامل تعهد سازماني ORGANIZATIONAL COMMITMENT ..... فیلم
آموزش کامل درس ششم عربی پایه هشتم با عنوان فی السفر (در سفر) ..... دانلود
پاورپوینت با موضوع تئوری محدودیت ها، در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ...

سپتامبر 2017 – برگه 162 – فایل های کاربردی اورجینال

11 سپتامبر 2017 ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید ·
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید.

پاورپوینت در مورد تئوری الاستیسیته - دانلود فایل

5 روز پیش ... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 ... پاورپوینت
کامل در مورد ... پاورپوینت تئوری الاستیسیته، تحليل تنش ...

ترجمه کده مرجع مقالات تخصصی

دوستانی که مقاله SPE نیاز دارند با ذکر عنوان مقاله یا لینک آدرس یا DOI به ایمیل
tarjomekade93@gmail.com یا در قسمت ثبت سفارش ارسال کنند تا لینک دانلود
مقاله ...

دانلود پاورپوینت واقعیت درمانی (نظریه انتخاب)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های اضطراب کودکان و نگرش های
فرزندپروری ...... دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان نهاد و نهادگرایی، در حجم 24
اسلاید همراه با ... دانلود تحقیق جامع با موضوع تولید پلاستیک، در قالب فایل word و
در حجم 60 ...... دانلود فایل کامل خلاصه جزوه نکات الاستیسیته همراه با حل تشریحی
سوالات ازمون ...

فروشگاه نفیس فایل دانشجو

پاورپوینت جزوه تاسیسات مکانیکی آبرسانی، فاضلاب، گرمایش و سرمایش ...
آبرسانی فاضلاب، گرمایش و سرمایش در 102 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت
pptx. دانلود پاورپوینت-دانلود فایل پاورپوینت-دانلود کامل پاورپوینت-خرید
پاورپوینت ...... پاورپوینت بررسی اندازه سازمان (فصل ششم کتاب تئوری سازمان،
ساختار و طرح ...

زيباترين محصولات مد روز ارزانتر از همه جا

5 ژانويه 2017 ... دستگاه دلمه پيچ اين كار را براي شما بسيار ساده كرده است و شما با شرعت .... فیلم
آموزش کامل درس ششم عربی پایه هشتم با عنوان فی السفر (در سفر) ..... دانلود
پاورپوینت با موضوع تئوری محدودیت ها، در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ...... رضا
بخشی خانیکی، در قالب ppt و در286 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فصل اول: مقدمه، ...

دانلود پروژه , پایان نامه و مقاله

مبانی و پیشینه نظری جامعه پذیری سازمانی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا
..... دانلود فایل پاورپوینت موزه ایران باستان،در حجم 33 اسلاید ،همراه با یک هدیه ......
یکی از نظریه پردازانی که تحقیقات گسترده ای در رابطه با خلاقیت انجام داده است.
...... هیلستن و کلیفسجو مدیریت کیفیت جامع را به عنوان یک سیستم مدیریتی دائماً
در حال ...

آزمون با جواب - پرسشنامه,تحقیق, پروپوزال, پایان نامه, پاورپوینت ...

اقدام پژوهی چگونه می توانیم ترس سامان ازآموزگار و کلاس درس را کاهش دهیم و شاید
نهایتاً به طور کاملاقدام پژوهی چگونه خلاقیت دانش آموزان کلاس اول را پرورش دادم ؟

مهندسی و علم مواد( Material Science & Engineering) [آرشيو ...

1 دسامبر 2008 ... مشاهده نسخه کامل : مهندسی و علم مواد( Material Science & Engineering) ... از زمانی که
انسان فلز را شناخت، متالورژی را به عنوان یک هنر فرا گرفت. ... يعني كوره هائي كه
شوشه ها Pigs در آنها ذوب مي شود و با تنظيم آناليز آنها مذاب براي ريخته گري ......
توضيحات: فهرست مطالب: پاسخ مواد به كشش - مباني نظريه نابجايي - لغزش و ...

پاورپوینت معماری پایدار.PPT - دانلود فایل از گوگل

PPT. توسط mohsenjoseph · سپتامبر 6, 2017. نوع فایل: ppt _ pptx ( پاورپوینت ).
( قابلیت ویرایش ). قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 33 صفحه ... پاورپوینت کامل و
جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید · پروژه طراحي پست (word) ...

عمران ، معماری و ساختمان - دانلود رایگان

دانلود رایگان جزوه تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته(دکتر قاضی) ... مشخصات
معماری سازه : سازه مورد نظر سازه اسکلت فولادی با سه طبقه واقع در شهر ستان ماکو می
باشد. ... سیستم باربر جانبی : این سازه در د وجهت دارای سیستم مهاربند هم محور به
عنوان ..... در این قسمت پروژه کامل مبانی معماری بصورت word که همکلاسی هام انجام دادن
در ...

پایان نامه های دفاع شده ی دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی

32, ساجد گلجه ،کامل, تاثیر محدودیت آب بر عملکرد و اجزای عملکرد سه ژنوتیپ جو
بهاره ...... 286, داسگر،مریم, مقایسه سه پروتکل بر روی نوار گردان در تعیین نقطه ی
...... از نانو ذرات رسانا و پلیمرهای قالبدار شده در ابعاد نانومتری به عنوان سنسورهای با
...... دینامیکی صفحات مستطیلی هدفمند با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته
تحت ...

روغن

روغن کاری موتوردانلود تحقیق با موضوع روغن کاری موتور، در قالب word و در 5 صفحه
، .... با تخم کتان روغن نباتی تولید می‌شود و به عنوان روغن کتان یا روغن بزرک، که
یکی از ..... 100 گرم / 286 کالری ... آموزش کامل طرز تهیه پیتزا مرغ و قارچ خوشمزه در
خانه ..... ست با لباس های مجلسی اسپرت _ · کانال ریز بینی نظریه دلبستگی بالبی
...

فروشگاه روم آرتیکل

جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها. ... پاورپوینت بررسی نمونه
موردی مجتمع مسکونی مهرشهر در 22 اسلاید زیبا و قابل .... عنوان: پاورپوینت تحلیل و
بررسی مجتمع مسکونی مهرشهر تعداد صفحه: 21 ...... مبانی نظری و پیشینه پژوهش (
فصل دوم پایان نامه ارشد) تحمل ابهام در 19 صفحه ... دانلود کامل فایل فصل دوم پایان نامه
.

تبدیل گچ به سیمان | مقالات مهندسی عمران

همانطور که گفتیم در این پروژه از دیوار برشی به عنوان مقابله کننده با نیروهاي جانبی
.... کتاب صرفا به ارائه مباحث به صورت تئوری پرداخته و تنها با ارائه عکس (به ....
به علاوه با توجه به اینکه ETABS هر دو قابلیت تحلیل و طراحی را به طور کامل دارا می
...... A سطح مقطع نوار بر حسب cm^2 ، E ضريب الاستيسيته و L طول متر مي باشد.

Ch01: White Lesions - Oxford Handbooks Online

Full-thickness specimen is necessary to establish diagnosis ...... Page 286 ...... ﺍﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ. Click. ﺁﺭﺍﻳﺔ. Text. ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ. Case. ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺳـﺎﺩﻩ ﻭ. ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻣﻞ، ﺩﺭ
.... Teaching File. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﺍﺩﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. : ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﺗﻌﺪﺍﺩ. Case
...... ﺍﺳﻼﻳﺪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺁﺗﺮﻭﺍﺳﻜﻠﺮﻭﺯﻳﺲ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ
...

فروشگاه دانشجو

بیمه پاورپوینت بررسی مهندسی ذخیره دانلود پاورپوینت بررسی دانلود ... قابل
ویرایش با فرمت doc به همراه مقاله اصلی انگلیسی در 15 صفحه پی دی اف ...... ترجمه
مقاله درآمد جامع، یک بعد جدید در سنجش و گزارش عملکرد در 8 صفحه ورد قابل ......
پاورپوینت مرمت گرمابه حاج میر حسن شهر قزوین در 44 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با
فرمت ppt.

Journal of Mathematics

110 - بررسی فقهی و اقتصادی نظریه پولی فریدمن و ربا (چکیده) ... 115 - روش‌شناسی
و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن در رویکرد نقد کهن ..... 387 - بررسی اثر
تاریخ کاشت به عنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست ...... 731 - مقایسه دو روش
رتبه گذاری، کامل و ناکامل، در نمونه گیری مجموعه های رتبه دار بر اساس اطلاع فیشر (
چکیده)

وبلاگ یک مهندس... - کتابخانه مهندسی Library

به عنوان مثال وقتی ماژول رمزنگاری نرم افزار شما میتواند درهم سازی با متد MD5 هم انجام
دهد ، این ... روشهای المان محدود برای علوم مهندسی تئوری ، کاربردها و حل مسائل المان محدود
... مهندسان برق قدرت میباشد که به بررسی جامع وارزیابی طرح های طراحی سیستم های
..... متن کامل فایل اموزشی ارائه مطالب علمی و فنی را در 316 اسلاید پاورپوینت به حجم
...

شهریور 95 - پایان نامه

20 سپتامبر 2016 ... با وجود این ، تجزیه جلبکی که 5 ثانیه در معرض گازکربنیک نشان دار قرار گفته
بود ... قند اریتروز –4-فسفات یا E4P تولیدی در واکنش شماره 8 به عنوان یکی از دو
..... آنزیم نیتریت ردوکتاز به طور کامل در کلروپلاست یا پلاستید وجود دارد. ... 2-4-1
-1 مدول الاستیسیته ... 4-3 مبانی تئوری تحلیل مواد در مقیاس نانو

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان علم بیومتریک و روش های آن در 80 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان علم بیومتریک و روش های آن در 80 اسلاید معرفی علم
... پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحمل ابهام (فصل دوم) - فانی پاتوق

ذخیره شده مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دوم پایان نامه ارشد) حافظه و نظریه های
...... محقق گرامی ، برای دانلود فایل کامل و جامع با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش
..... پاورپوینت بررسی خط مشی و سیاست گذاری حسابداری در 16 اسلاید زیبا و قابل
ویرایش با فرمت pptx ...... دانلود مجموعه مقالات مهندسی مکانیک با موضوع الاستیسیته
.

تحلیل پلاستیک یک سازه | پارا دانلود

9 سپتامبر 2017 ... نظریه حالت خمیری اجسام را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد. ... تحلیل سازه، طراحی
اعضا و اتصالات سازه، طراحی پی ها) پروژه کامل و جامع سازه ... سازه های فضاکار • پایان
نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: ... (فصل دوم کتاب تجزیه و
تحلیل زاهدی) فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 13 اسلاید ...

دسته‌بندی نشده | کاکتوس

دانلود فیلم نیوه مانگ با زیرنویس فارسی – پرتال جامع اطلاعات انرژی .... دقیق
الاستیسیته سه بعدی ورق های مستطیلی FGM با استفاده از میدان تغییر مکان ... در
این تئوری فرض می شو. ... گرادیان و شوک حرارتی · پاورپوینت تصاویر معصوم
نیستند (درس 4 تفکر و … 18 . ..... دانلود ویدیو کامل مهراب و فرزاد شجاعی به نام ماتم
کده – آپارات

تحلیل پلاستیک یک سازه | IQ

9 سپتامبر 2017 ... نظریه حالت خمیری اجسام را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد. ... تحلیل سازه، طراحی
اعضا و اتصالات سازه، طراحی پی ها) پروژه کامل و جامع سازه ... سازه های فضاکار • پایان
نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: ... (فصل دوم کتاب تجزیه و
تحلیل زاهدی) فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 13 اسلاید ...

جستجوی عبارت مهره ناحیه فاسیای جدار دنده فوقانی قرار دارد سمفیز ...

اختصاصی از ژیکو مقاله آناتومی ابدومن (کالبد شناسی شکم) با و پر سرعت . .....
پروژه انواع چرخ دنده و شکل هندسی وروابط چرخ دنده ها در 18 اسلاید چرخ دنده ها : از اجزای
..... دنده با تغییر در شعاع می توان سرعت زاویه ای را تغییر داد شامل 84 اسلاید
powerpoint . .... (word) · پاو وینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در
286 اسلاید ...

buy - استاد ، آخرین مطالب وبلاگهای فارسی

نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد اسلاید : 29 اسلاید قسمتی از ......
پاو وینت کامل و جامع با عنوان مبانی تئوری الاستیسیته در 286 اسلاید کِشسانی یا
...

توفي - سیانور

جهان پس از مرگ در مسیحیتقرآن كريم از مرگ با عنوان توفّى ياد كرده است اين واژه در
لغت به. ... به اتفاق نظر تمام لغت نويسان توفّى يعنى استيفا كردن و تحويل گرفتن
يك چيز به گونه كامل. ... انهار جامع ترین وبسایت احکام و مسائل شرعی. ...... alligator |
سوالات دوره مبانی اصول اموزش پرورش در شاخه فنی حرفه ای سال تحصیلی 96 95 با کد
...

مهندسی - آپ اسلایدر - پاورپوینت (اسلاید)

توضیح مختصر: دانلود پاورپوینت با موضوع الکترونیک عمومی، در قالب ppt و در 108
.... جریانی که عنوان کامل: پاورپوینت مبانی طراحی پایدار در راستای اهداف توسعه
پایدار دسته ... توضیح مختصر: در ای فایل power point جامع و کاربردی که شامل 16
اسلاید ...... پاورپوینت تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در مهندسی صنایع—2004

دانلود نقشه GIS کامل دشت های ایران

دانلود نقشه GIS دریاچه ها و رودخانه های ایران

پاورپوینت حرکت های زمین

روش رسم منحنی آمبروترمیک در اکسل

طرح درس سالانه جغرافيا دهم

جزوه انسان از دیدگاه اسلام ابراهیم نیک صفت

روش تحقیق در علوم اسلامی - نقیبی - الهیات پیام نور

آموزش نمــازهـای 2 ، 3 و 4 رکعـتــــی بصورت داستانی و انیمیشن

پاورپوینت درس اول دین و زندگی یازدهم

نمونه سوالات تستی و تشریحی درس عمومی اندیشه اسلامی 2 جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی

پاورپوینت نردبان آسمان

دانلود منتخب سؤالات امتحانی سال‌های گذشته عربی (قواعد۱، امتحانات جامع و اسما)

پرده‌نگار (پاورپوینت) استاد سوزنچی و دکتر غلامی: مباحث شهید مطهری: هدف زندگی و آزادی بندگی (از منابع امتحان آزمون اسما؛ دکتری)

دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی انسان در اسلام

دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی تاریخ امامت

ترجمه و شرح بدایة الحکمة

پاورپوینت فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی (نویسنده: یحیی حساس یگانه)

دانلود مقاله ادراك موسيقي و موسيقي درماني از ديد ابن سينا

مقاله " علیت از دیدگاه اسپینوزا "

رجوع همزاد

دانلود پاورپوینت کارل یاسپرس

فیلم آموزش قواعد عربی پایه هشتم

پاورپوینت درباره مبانی فکری- فلسفی نظریه های روابط بین الملل

دانلود مقاله ارشد فلسفه نظريه صدق منطق دانان مسلمان

پژوهش مستندات تجربیات شغلی (1.تجربیات شغلی یک معلم 2.تجربیات شغلی یک معلم فلسفه و منطق)

پاورپوینت خلاصه ی آموزش فلسفه

دانلود علائم کامل راهنمایی و رانندگی به زبان فارسی ، انگلیسی و عربی

کتاب معلم تاپ ناچ Top Notch 2A & 2B ویرایش دوم

در انگلیسی چطور نامه رسمی بنویسیم؟!