دانلود رایگان

تحقیق درباره بررسی نقش مشاوره و راهنمایی با برنامه ریزی درسی از منظر آیات و روایات - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق حاضر که با عنوان بررسی نقش مشاوره و راهنمایی با برنامه ریزی درسی از منظر قرآن و روایات است که با هدف بررسی مفهوم مشاوره و راهنمایی و نقش

دانلود رایگان تحقیق درباره بررسی نقش مشاوره و راهنمایی با برنامه ریزی درسی از منظر آیات و روایات تعداد صفحه: 38
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست مطالب
عنـوان
صفحه
مقدمه
1
فصل اول : کلیات تحقیق....................................................................................

1-1- تعریف و تبیین موضوع
4
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
5
1-3- پیشینه تحقیق
6
1-3-1- پیشینه موضوع تحقیق
6
1-3-2- پیشینه پژوهش های موضوع
8
1-4- اهداف تحقیق
9
1-4-1- اهداف کلی
9
1-4-2- اهداف جزئی
9
1-5- سوالات تحقیق
9
1-5-1- سوالات اصلی
9
1-5-2- سوالات فرعی
9
1-6- فرضیه های تحقیق
10
1-7- روش تحقیق
10
1-8- واژگان کلیدی
11
1-9- موانع و مشکلات تحقیق
11
فصل دوم: تاریخچه ، بررسی مفهوم ، فنون و تفاوت راهنمایی و مشاوره..............

مقدمه
13
2-1- بررسی مفهوم راهنمایی
14
2-1-1- بررسی مفهوم لغوی راهنمایی
14
2-1-2- بررسی مفهوم اصطلاحی راهنمایی
14
2-2- بررسی مفهوم مشاوره
16
2-2-1- بررسی مفهوم لغوی مشاوره
16
2-2-2- بررسی مفهوم اصطلاحی مشاوره
16
2-3- تاریخچه راهنمایی و مشاوره
18
2-4- بررسی فنون جلسه مشاوره
20
2-4-1- بررسی فنون آغاز جلسه مشاوره
20
2-4-2- بررسی متون ادامه جلسه مشاوره
21
2-4-3- بررسی متون پایان جلسه مشاوره
23
2-5- تفاوت راهنمایی با مشاوره
24
نتیجه گیری
26
فصل سوم: بررسی مفهومبرنامه ریزی و وجوه افتراق و اشتراک برنامه ریزی درسی با برنامه ریزی آموزشی...........................................................................

مقدمه
28
3-1- بررسی مفهوم برنامه ریزی
29
3-1-1- بررسی مفهوم لغوی برنامه ریزی
29
3-1-2- بررسی مفهوم اصطلاحی برنامه ریزی
29
3-2- بررسی انواع برنامه ریزی ( از نظر دامنه عمل)
30
3-3- بررسی وجوه افتراق و اشتراک بین برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی
32
3-3-1- بررسی وجوه مشترک بین برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی
32
3-3-2- بررسی وجوه تفاوت بین برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی
32
نتیجه گیری
34
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.................................................................

4-1- نتیجه گیری
36
4-2- پیشنهادات
37
منابع و مأخذ
38

چکیده
تحقیق حاضر که با عنوان بررسی نقش مشاوره و راهنمایی با برنامه ریزی درسی از منظر قرآن و روایات است که با هدف بررسی مفهوم مشاوره و راهنمایی و نقش آنها با برنامه ریزی درسی از منظر آیات و روایات نوشته شده است. راهنمایی جریان یاری دهنده ای است که از طریق یک سلسله فعالیتهای منظم و سازمان یافته به رشد متعادل و همه جانبه انسان می انجامد و موجبات بهره گیری از حداکثر توانایی های بالقوه را در نظام آموزش و پرورش فراهم می آورد. مشاوره به عنوان یک فعالیت تخصصی به تجزیه و تحلیل مشکل و یافتن راه حل های مناسب مبادرت می شود. اهمیت برنامه ریزی در آیین و مکتب ما به حدی است که سعادت را در گرو داشتن برنامه منظم دانسته و تخطی از ان را به منزله متضرر شدن فرد می دانند. به طور کلی ، افرادی که کارها را بدون برنامه شروع می کنند چون اشکالات کار را پیش بینی نکرده اند ، باید منتظر حوادث احتمالی آینده باشند. روش تحقیق ، روش کتابخانه ای است و نوع تحقیق ، توصیفی و تحلیلی می باشد.
کلید واژه: مشاوره ، راهنمایی ، برنامه ریزی درسی

مقدمه
بررسی نقش مشاوره و راهنمایی با برنامه ریزی درسی از منظر آیات و روایات یکی از موضوعات به روز و کاربردی است که محقق این موضوع را انتخاب کرده است.
معمولاً با شنیدن واژه ی برنامه ریزی آموزشی تصویری خشک در ذهن نقش می بندد و سندی حجیم پر از ارقام و آمار مربوط به ثبت نام در پایه های تحصیلی ، تعداد معلمان و کلاس های درس و ... در نظرمان مجسم می شود. با این وجود ، امروز امر آموزش در هر کجا بدون اینکه با مشاوره و راهنمایی و برنامه ریزی باشد ، با اشکال انجام می پذیرد.
راهنمایی از دیدگاه های متعددی تعریف می شود و به معنی هدایت، دلالت و کمک به فرد است . هدف راهنمایی ، تأمین رشد هماهنگ و متعادل و همه جانبه ی انسان می باشد . راهنمایی نهایتاً به برقراری و گسترش ارتباط سازنده با اطرافیان ، قبول مسئولیتهای اجتماعی ، تیل به بلوغ عاطفی ، افزایش خلاقیت و اعتماد به نفس خود – رهبری می انجامد. مشاوره –که یکی از فنون راهنمایی محسوب می شود- فرد را در حل مشکلات و تصمیم گیری صحیح و مناسب یاری می دهد. مشاوره نیز از دیدگاه های گوناگون تعریف شده است. تفاوت مهم راهنمایی و مشاوره در آن است که راهنمایی جنبه پیشگیری دارد و در مشاوره بر درمان و حل مشکل تأکید می شود. از این رو ، راهنمایی بر مشاوره تقدم دارد . توصیه راهنمایی و شیوه های اجرایی آن در متون اسلامی نیز مطرح گردید. قرآن کریم ، انسان را به تربیت و تزکیه و ایجاد صفات پسندیده به منظور نیل به سعادت در دنیا و آخرت راهنمایی می کند.
به همین علت این تحقیق شامل چهارفصل می باشد که فصل اول آن کلیات تحقیق و فصل دوم آن بررسی مفهوم راهنمایی ، مشاوره ، تاریخچه راهنمایی و مشاوره ، بررسی فنون جلسه مشاوره و تفاوت راهنمایی با مشاوره است . محقق در فصل دوم به مفهوم لغوی و اصطلاحی مشاوره و راهنمایی ، متون آغاز ، ادامه و پایان جلسه اشاره کرده است. فصل سوم آن بررسی مفهوم برنامه ریزی و انواع آن (از نظر دامنه عمل) و وجوه افتراق و اشتراک برنامه ریزی درسی با برنامه ریزی وجوه مشترک و تفاوت اشاره کرده است و فصل چهارم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات می باشد.

1-1-تعریف و تبیین موضوع
راهنمایی از نظر لغوی به معنای نشان دادن راه و ارشاد و هدایت کردن است و در اصطلاح، راهنمایی جریان کمک کننده ای است که بوسیله ی یک سلسله فعالیتهای منظم و سازمان یافته به رشد متعادل و همه جانبه انسان می انجامد . و موجبات بهره گیری بیشتر از حداکثر توانایی های بالقوه ی فرد را در نظام آموزش و پرورش(رسمی و غیررسمی) فراهم می آورد.[1]
مشاوره از نظر لغوی به معنای همکاری کردن و رأی و نظر فرد متخصص و آگاه را در انجام کاری خواستن است و در اصطلاح مشاوره- به عنوان یک فعالیت تخصصی – به تجزیه و تحلیل مشکل و یافتن راه حل های مناسب مبادرت می شود. مراجع از طریق گفتگو با مشاوره در یک جو مملو از تفاهم ، خود را بهتر و بیشتر می شناسد، چگونگی تصمیم گیری ها را می آموزد و سرانجام زاه حلی برای مشکلش پیدا می کند.[2]
برنامه ریزی فراگردی است مداوم ، حساب شده و منطقی و جهت دار و دورنگر، به منظور هدایت و ارشاد فعالیتهای جمعی برای رسیدن به هدف های مطلوب.[3]
به این ترتیب، نقش مشاوره و راهنمایی با برنامه ریزی درسی چیست؟
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجایی که بدون مشاوره و راهنمایی ، برنامه ریزی درسی کاری دشوار به نظر می رسد، اهمیت و ضرورت ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره، برهرکسی مشخص می شود.
مراکز مشاوره(هسته های مشاوره) در آموزش و پرورش ، ایجاد مراکز مشاوره در دانشگاه ها و گسترش تأسیس مراکز مشاوره و روان درمانی در شهرهای مختلف- و مراجعه تعداد کثیری از انسانهای مشکل دار- دلیل بر اثبات این ادعاست. مشکلات روانی علاوه بر اینکه می توانند به بیماری های جسمانی بیانجامد، روابط فرد را با اطرافیان مختل می سازند و آرائی او را در امور مختلف زندگی کاهش می دهند. از این رو، برای مبارزه با نابسامانیها و مشکلات پدید آمده، باید اقدام جدی به عمل آید.
همانطور که امام باقر(علیه السلام) نیز فرمود: من لایستشر یندم.... [4] کسیکه در کارها مشورت نمی کند پشیمان می شود... پرداختن به این تحقیق دارای اهمیت می باشد.
از آنجایی که یکی از آثار مثبت مشاوره و راهنمایی این است که راه درست را به دست می دهد و از طرفی تحول جامعه از حالتی ساده و ابتدائی به وضعی پیچیده و بغرنج، مشکلاتی را برای انسان به وجود آورده است که پیشگیری و حل آنها لزوم بهره گیری از راهنمایی و مشاوره را ضرورت می بخشد. در جوامع اولیه بر اثر ساده بودن زندگی، روابط افراد با یکدیگر نزدیک و صمیمی بود و مشکلات آنان اغلب بطور کدخدا منشی توسط نزدیکان و وابستگان حل می شد. با گسترش جامعه، روابط افراد پیچیده تر باشد، نیاز به ارائه خدمات راهنمایی بیشتر احساس می گردد. پیدایش مشاغل متنوع و متعدد و نیاز به تخصص در انجام کارها، راهنمایی شغلی را ضروری ساخت.
با تنوع و تعدد رشته های تحصیلی و شغلی ، امکان انتخاب صحیح و مناسب برای دانش آموزان به سادگی میسر نیست و در این زمینه به متخصصان راهنمایی تحصیلی و شغلی نیاز شدیدی احساس می شود. و امرهم شوری بینهم ... [5] و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنان است....
و شاورهم فی الامر فاذا اعزمت فتوکل علی الله... [6]
1-3- پیشینه تحقیق
1-3-1- پیشینه موضوع تحقیق
راهنمایی به مفهوم عام ، با خلقت انسان همزمان می باشد.خداوند متعال پس از آفرینش انسان ، از طریق بعثت مستمر پیامبران ، بشر را در جهت نیل به کمال و سعارت در دنیا و آخرت راهنمایی کرده است.[7]
در متون اسلامی ، مفهوم و شیوه های کاربردی راهنمایی به وفور مطرح شده است.
راهنمایی در قرآن کریم برای نخستین بار در سوره فاتحه الکتاب در آیه ششم مطرح شده است:
" اهدنا الصراط المستقیم[8] " " ما را به راه راست راهنمایی کن"
راهنمایی از جانب معصومین نیز مطرح گردیده است.[9]
حضرت علی (علیه السلام) درباره ضرورت و شیوه راهنمایی موارد بسیاری را خاطر نشان فرموده اند که به برخی از آنها اشاره می شود: با دوست دوراندیش و مهربان مشاورت کردن پیروزی می آورد، بخیل را در مشورا خود راه مده که تو را از راه راست برمی گرداند وعده فقر می دهد ، شخص ترسو را در مشورت و اندیشه خود شرکت مده که او تو را در کارت سست می سازد و چیزی را که بزرگ نیست برایت بزرگ جلوه می دهد . هیچ قومی مشورت نکردند مگر اینکه به صلاح و شایستگی هدایت شدند، هیچ پشتیبانی استوارتر از مشورت کردن نیست ، خردمند از مشورت کردن بی نیاز نیست ، طلب مشورت همچون چشم هدایت است ، پیش از تصمیم مشورت کن و قبل از اقدام تفکر نما. و راهنمایی کسی که راه را گم کرده ، صدقه است.[10]

[1] نام کتاب: راهنمایی تحصیلی و شغلی، مولف: دکتر عبدا... شفیع ابادی، سال انتشار: 1387، محل نشر : بی جا، انتشارات: دانشگاه پیام نور، صفحه کتاب : 12 .
[2] نام کتاب: مقدمات راهنمایی و مشاوره: مفاهیم و کاربردها، مولف: دکتر عبدا.. شفیع ابادی، سال انتشار : 1384، محل نشر: تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، صفحه کتاب : 8 .
[3] نام کتاب: مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی، مولف: دکتر علی تقی پور ظهیر، سال انتشار : 1385، محل نشر: تهران، انتشارات آگاه، چاپ نیل و صحافی دیدآور، صفحه کتاب: 26
[4] وسائل الشیعه، ج 8، ص 424 از باب 21 از ابواب احکام ال
[5] سوره ال عمران/ آیه 159
[6] سوره شوری/ آیه 38
[7] نام کتاب: مقدمات راهنمایی و مشاوره: مفاهیم و کاربردها، مولف: دکتر عبدا.. شفیع ابادی، سال انتشار : 1384، محل نشر: تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، صفحه کتاب : 29 .
[8] سوره فاتحه الکتاب/ آیه 5
[9] نام کتاب: مقدمات راهنمایی و مشاوره: مفاهیم و کاربردها، مولف: دکتر عبدا.. شفیع ابادی، سال انتشار : 1384، محل نشر: تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، صفحه کتاب : 16 و 15
[10] فضل الله کمپانی، آیاتی از قرآن مجید و سخنان معصومین (علیه سلام) ، تهران: کتابفروشی فروغی، 1349، به نقل از کتاب مقدمات راهنمایی و مشاره.


تحقیق درباره بررسی نقش مشاوره و راهنمایی با برنامه ریزی درسی از منظر آیات و روایات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کلیه لایه های GIS منطقه 12 شهر تهران

دانلود کلیه نقشه های GIS منطقه 22 شهر تهران

پاورپوینت درباره تکنولوژیهای کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای

پاورپوینت طرح بهداشت ایمنی و محیط زیست چیست؟

دانلود نقشه پوشش گیاهی استان اصفهان همراه تحلیل های اماری طبقات گیاهی

دانلود نقشه پوشش گیاهی استان خوزستان همراه تحلیل های اماری طبقات گیاهی

دانلود پاورپوینت درس چهارم آمادگی دفاعی نهم متوسطه بسیج مدرسه عشق

حل مسائل و جواب تمرینات تحلیل آماری دکتر پرویز نصیری

مقاله نظريهٔ ژان پياژه درآموزش

پاورپوینت-روشهای آماری درروانشناسی و علوم تربیتی(238اسلاید)

آموزش pls

دانلود پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاعی نهم متوسطه دوران دفاع مقدس

داده های روزانه 60 ساله ی بارش و دمای شهر ارومیه در محیط اکسل

دانلود پاورپوینت شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها - 21 اسلاید

حل مسائل و جواب تمرینات تئوری احتمالات و آمار کاربردی دکتر اکبر عالم تبریز

دانلود پاورپوینت بسیار ارزشمند آزمونهای ناپارامتری( آزمون علامت Sign Test )

دانلود پروژه الكترو موتورهاي شناور (بافرمت word)

جزوه کامل آمار و احتمالات مهندسی رشته کامپیوتر در 190 صفحه

راهنما

پروژه ی آمار و مدل سازی

مقاله علم آمار

مستندات ارتقا رتبه عالی دندانپزشک

آشنایی با یونیت های دندانپزشکی - تعمیرات و عیب یابی

راهنمای کاربردی فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه

دانلود پاورپوینت بهداشت دهان و دندان کودکان زیر شش سال

خلاصه درس پاتولوژی برای امتحان علوم پایه

تحقیق بهداشت دهان ودندان

پایان نامه بهداشت دهان ودندان

پاور پوینت آماده پاب مد - pubmed

مقاله دکترا دندانپزشکی بررسي اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي