دانلود رایگان

پروژه ماده 22 قانون ثبت. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه ماده 22 قانون ثبت به صورت فایل ورد پرداخته شده است.

دانلود رایگان پروژه ماده 22 قانون ثبت. doc نوع فایل: word
قابل ویرایش 135 صفحه

چکیده:
با اقرار به مالكيت خداوندي كه اموال اين عالم را به امانت به ابناء بشر سپرده است، اماناتي كه دير يا زود به مالك حقيقي آن باز خواهد گشت. هم اوست كه نظم را در اين عالم گسترده و نظم را قرين عدل قرار داده وعدل عصاره هستي است.
غذا و مسكن از مهمترين نيازهاي مادي بشر است و زمين يكي از اركان توليد غذا ومسكن مي باشد. اهميت اين موضوع دولت ها را به فكر چاره جوئي انداخته است تا علاوه بر نظارت بر مالكيت و انتقال اموال غير منقول، حل اختلافات ناشي از اين اموال نيز متكي بر دلايل متقن و قابل اعتماد باشد. ثبت اموال به مانند ثبت احوال شخصيه ضرورت دارد. وقايع مهم زندگي اشخاص چون تولد، ازدواج، وفات واجد آثار حقوقي و اجتماعي است. اموال با دوام و گران قيمت نيز حاصل تلاش افراد در طول حيات مي باشد و ثبت آنها نه تنها حافظ حقوق و منافع صاحبان آن است بلكه منافع اجتماعي نيز در آن مستتر مي باشد.
در اين رساله سعي بر اين است كه موضوع مالكيت اموال غيرمنقول از امارات و دلايل مثبت مالكيت تميز داده شود. مالكيت موضوع قوانين ماهوي و دلايل و امارات موضوع قوانين شكلي است هر چند تفكيك موضوعات ماهوي و شكلي در قوانين سابق ولاحق به درستي مراعات نشده است. ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك در طول هفت دهه از تصويب آن مي گذرد بدون اصلاح و تغيير باقي مانده است. معذلك اين ماده حاوي مطالبي است كه بعداً در قوانين آيين دادرسي مدني و امور حسبي به طور مسبوط مورد حكم مقنن قرار گرفته است. به بيان ديگر سير تكاملي قوانين تمايز قوانين شكلي و ماهوي را بارزتر كرده است.
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك بدون آنكه متعرض مفهوم مالكيت باشد مبين اماره جديد در زمينه اثبات مالكيت اموال غير منقول است. اسناد و سند رسمي جزء ادله اي است كه قانون مدني در فصل ادله اثبات دعوي متذكر آن شده است، ولي به نظر مي رسد سند مالكيت اموال غير منقول اخص از اسناد رسمي موضوع قانون مدني باشد

مقدمه:
مالكيت در اشكال ابتدائي آن با وضع يد شروع شده است. براي انسانهاي اوليه و حتي در قرون وسطي وضع يد دليل و اماره مالكيت بوده است.
ايجاد قاعده فقهي يد نيز ناشي از پاسخگوئي به اين نياز مردم عصر بوده و روند تكاملي آن به صور مكتوب بين متعاملين يا تهيه استشهاد و بنچاق در محضر علماي دين بوده است.
در فقد قانون ثبت اسناد و املاك وساير قوانين شكلي، اماره موضوع ماده 35 قانون مدني دليل مالكيت بوده كه با وضع و تصويب قانون ثبت اسناد و املاك خصوصاً ماده 22 اين قانون اماره تصرف مذكور در قانون مدني محدود شده است.
مقنن كه خود از فقد قوانين اثباتي آگاه بوده با انضمام فصل ادله اثبات دعوي به قانون مدني در صدد جبران اين نقيصه برآمده است.
موضوع مالكيت اموال غيرمنقول علي رغم كاربرد فراوان، از مباحث مهجور در مراكز علمي ودانشكده هاي حقوق است. بررسي عناوين موجود در سه كتابخانه نشان مي دهد كه مجموع پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري در كليه رشته هاي حقوق كه به نحوي از انحاء با موضوع مالكيت اموال غير منقول يا اسناد رسمي در ارتباط هستند از مجموع انگشتان دو دست تجاوز نمي كند، در حاليكه حجم قابل توجهي از مكاتبات و مراجعات اداري و قوانين موضوعه به اين موضوع اختصاص دارد.
حقوق ثبت به ميزان يك واحد درس اختياري در دوره كارشناسي رشته قضائي تدريس مي شود.
كه خود عامل موثري در كاهش توجه دانشجويان به اين موضوع است در حاليكه اين درس به مثابه دروس اساسي رشته قضائي جزء مواد امتحاني در اختيار وكالت دادگستري است.
در تفسير قانون يا يك ماده از قانون تشخيص دو موضوع از اهميت اساسي برخوردار است. نخست تشخيص قانون از حيث قرار گرفتن در زمره حقوق عمومي يا حقوق خصوصي يعني تشخيص امري بودن يا تكميلي بودن قانون، و ديگر تشخيص قانون به لحاظ شكلي يا ماهوي بودن آن. بديهي است قوانين شكلي در زمره قوانين امري هستند كه توافق اشخاص موضوع حقوق خصوصي نمي تواند مغاير آن باشد.
در فقه اسلام حدود و ثغور مالكيت بوسيله قاعده ‹‹تسليط›› بيان مي شود وقاعده ‹‹تسليط›› بوسيله قاعده ‹‹لاضرر›› تعديل و محدود مي شود. اما تحديد مالكيت منحصر به ضمان قهري نبوده بلكه محدوديت هاي ارادي ومحدوديت ناشي از حاكميت دولت مالكيت اموال را تحت سيطره قرار مي دهد.
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مبين محدوديتي است كه به واسطه حاكميت دولت بوجود آمده است و در نتيجه سؤالات زير را در اذهان برانگيخته است:
آيا ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك تأسيس جديدي در امر مالكيت اموال غيرمنقول است؟
با توجه به مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك، تأثير اراده متعاملين و متصرفين اموال غير منقول تا چه اندازه مي باشد؟
عقود و تعهدات در خصوص اموال غير منقول به چه صورت بايد تنظيم شود؟
پنج فصل اين رساله بر مبناي عناصر 22 قانون ثبت اسناد و املاك تنظيم شده است. مراكز ثقل يا كانون هاي توجه ‹‹عنصر›› ناميده شده است كه كليت ماده قانون بر محور اين مراكزاستوار است.
به نظر مي رسد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك داراي 7 عنصر است كه اهميت آنها يكسان مي باشد.اين عناصر عبارتند از: ملك، مالك، دولت، دفتر املاك، رعايت قانون، انتقال ارادي و انتقال قهري.
هر 5 فصل اين رساله در حقيقت توضيح و تفسير عناصر فوق الذكر يا تركيبي از عناصر مذكور مي باشد.
موضوع فصل اول حق عيني است. مالكيت يكي از اقسام حق عيني و مهمترين آن است. فصل اول مركب از سه مبحث مي باشد. موضوع هر مبحث يكي از عناصر حق عيني است. مبحث اول به مصاديق و انواع مال مي پردازد. در مبحث دوم صاحبان اموال طي دو گفتار ‹‹اهليت اشخاص›› و ‹‹تابعيت اشخاص›› مورد بحث قرار گرفته است. مبحث سوم مبين انواع روابطي است كه بين ‹‹شخص›› و ‹‹مال›› برقرار است. بنظر مي رسد بين ‹‹شخص›› و ‹‹مال›› سه رابطه ‹‹يد مالكانه››، ‹‹يد اماني›› و ‹‹يد ضماني›› برقرار است كه نوع اخير ‹‹يد ضماني›› مورد حمايت مقنن نبوده و در برخي موارد جرم تلقي شده است.
در فصل دوم اموال غير منقول و نحوه ثبت آن مورد بحث است. يعني تركيب دو عنصر ‹‹ملك›› و ‹‹رعايت قانون›› مطالب اين فصل را تشكيل مي دهد. اموال غير منقول خصوصيات و ويژگي هايي دارد كه مطالب مبحث اول را تشكيل داده است. در مبحث دوم، چگونگي ثبت اموال غير منقول بيان شده است. اين مبحث ناظر بر جمله ‹‹همينكه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد ...›› در متن ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك است. مواد1 تا 22 قانون ثبت اسناد و املاك، ترتيبات خاصي را براي ثبت املاك مقرر داشته است كه از آن به ‹‹ثبت مقدماتي املاك›› تعبير مي شود. در اين مبحث وظايف ادارات ثبت اسناد و املاك و همچنين وظايف مالكين و متصرفين قانوني املاك در ثبت مقدماتي بيان شده است.
مبجث سوم اين فصل، آثار ثبت املاك را مورد بحث قرار مي دهد. مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك خود از ‹‹آثار ثبت›› است و طي همين عنوان در فصل سوم قانون جاي گرفته است.
مفاد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك با توجه به تحولات قوانين در هفت دهه اخير اثر متفاوتي پيدا كرده است به نحوي كه ابتدا از آن به عنوان ‹‹اماره مطلق قانوني›› و سپس به عنوان ‹‹اماره نسب قانوني›› ياد مي شود.
موضوع فصل سوم ‹‹اسناد›› است. در ظاهر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك به موضوع ‹‹اسناد›› اشاره نشده است. ولي مفهوم دو نوع سند در اين ماده مستتر است. نخست ‹‹سند مالكيت›› مي باشد. سند مالكيت اموال غير منقول مبين مندرجات دفتر املاك است. سند مالكيت پس از طي تشريفات مقرر در مواد 1 تا 22 قانون ثبت اسناد و املاك به مالك داده مي شود و پس از آن ملك عنوان ‹‹ملك ثبت شده›› را پيدا مي كند.
سند دوم كه مفهوم آن در ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مستتر مي باشد عبارت است از ‹‹سند انتقال››. هر گاه مالك به اراده خود ملك ثبت شده خود را مورد نقل و انتقال قرار دهد ‹‹سند انتقال›› در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود. سند بطور معمول وسيله اثبات است ولي ممكن است قدرت اجرائي هم داشته باشد همچنين سقوط اعتبار سند رسمي طبق شرايطي است كه قانون پيش بيني نموده است و هر سند ولو سند رسمي قابل درج در دفتر املاك نمي باشد. مطالب اخيرالذكر مباحث فصل اسناد را تشكيل مي دهد.
موضوع فصل چهارم ‹‹دولت و اموال غير منقول›› است. دولت يكي ديگر از عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مي باشد. نقش دولت در ارتباط با اموال غير منقول را مي توان به سه بخش نظارت، ولايت و حاكميت تقسيم نمود.
دولت در رابطه با نقل و انتقال املاك متعلق به اشخاص موضوع حقوق خصوصي نقش ناظر را ايفا مي كند. در رابطه با اموال غير منقول نظير اراضي موات، جنگلها و مراتع نقش متولي را داراست و در رابطه با حل اختلافات ناشي از اموال غير منقول و اجراي طرحهاي عمومي و عمراني نقش حاكميت را دارد.
فصل چهارم نيز داراي سه مبحث مي باشد. در مبحث اول مراجع تصميم گيرنده دولت در خصوص اموال غير منقول معرفي شده است. اموال غير منقول محل تغييرات كمي و كيفي است. چگونگي اين تغييرات در مبحث دوم اين فصل مورد گفتگو است مبحث سوم اين فصل به انواع محدوديت ها و ممنوعيت ها در نقل و انتقال املاك پرداخته است.
فصل پنجم رساله از تركيب دو عنصر ‹‹انتقال ارادي›› و ‹‹انتقال قهري›› پديد آمده است. در اين فصل نيز سه مبحث وجود دارد. مبحث اول شامل ‹‹قطع ارادي رابطه مالكيت›› است. انواع عقود تمليكي و برخي ايقاعات موجب ‹‹قطع ارادي رابطه مالكيت›› بوده و پر واضح است كه به اموال غير منقول اختصاص ندارد. مبحث دوم ‹‹قطع غير ارادي رابطه مالكيت›› را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. قطع غير ارادي رابطه مالكيت همانا گسستن رابطه اعتباري بين ملك و مالك است كه به طور قهري صورت مي پذيرد و طي سه گفتار زوال ملكيت، زوال ملك و وفات مالك مورد بحث قرار گرفته است.
مبحث سوم به موضوع اخذ به شفعه اختصاص دارد. بنظر مي رسد اخذ به شفعه با مباحث قطع ارادي و قطع غير ارادي رابطه مالكيت متفاوت است ايقاع شفيع موجب مالكيت براي اوست و از طرفي ‹‹ملك مشاع›› بدون اراده مالك آن ‹‹خريدار ملك مشاع›› از يد او خارج مي شود. همچنين به نظر مي رسد كه اخذ به شفعه ايقاع محض نبوده بلكه مانند ساير ايقاعات سيطره حقوق عمومي در آن مشهود است. استقرار مالكيت شفيع منوط به رعايت تشريفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاك مي باشد هر چند ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك ذكري از آن به ميان نياورده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: حق عيني
مبحث اول: اموال
گفتار اول: مفهوم مال
الف: اعتباري است
ب: نسبي است
گفتار دوم: اموال و حقوق مالي
گفتار سوم: خصائص و مصاديق اموال
الف: خصائص
ب: مصاديق
گفتار چهارم: اقسام اموال
الف: اموال مادي
ب: اموال غير مادي
گفتار پنجم: حقوق مترتب بر اموال
الف: حق عيني
ب: حق ديني
مبحث دوم: صاحبان اموال
گفتار دوم: تابعيت اشخاص
مبحث سوم: تصرف در اموال
گفتار اول: حق عين ومالكيت
گفتار دوم: عناصر تشكيل دهنده حق عيني
گفتار سوم: راههاي ايجاد حق عيني
الف: راههاي ارادي
ب: راههاي غير ارادي
گفتار چهارم: تصرف به عنوان مالكيت
الف: مالكيت
ب: رابطه تصرف با مالكيت
گفتار پنجم: قاعده يد
الف: ويژگيهاي قاعده يد
1-تعريف قاعده يد و مفهوم آن
2-يد و علم اصول
3-يد و فرض قانوني
4-اماريت يد
5-يد و انواع حقوق عيني
6-اماره يد و علم قاضي
ب: عناصر يد مالكانه
گفتار ششم: ضمان يد
الف: شرائط ايجاد ضمان يد
ب: عناصر ضمان يد
گفتار هفتم: غصب
الف: تعريف و مختصات
ب: عناصر غصب
گفتار هشتم: يد اماني
الف: تعريف
ب: عناصر يد اماني
فصل دوم: اموال غير منقول و ثبت آن
مبحث اول: املاك
گفتار اول: خصائص و انواع
الف: خصائص
ب: انواع
گفتار دوم: عناصر اموال غير منقول
الف: عنصر مالكيت
1-مالكيت عين و منافع
2-مالكيت مفروز و مشاع
3-مالكيت عمومي و خصوصي
ب: عنصر ملك
1-عرصه
2-اعيان
گفتار سوم: حقوق مالكين اموال غير منقول و پايه هاي قانوني آن
الف: حقوق مالكين اموال غير منقول
ب: پايه هاي قانوني
1-مالكيت در قانون اساسي
2-مالكيت در قانون مدني
3-مالكيت در قانون ثبت اسناد و املاك
گفتار چهارم: تحديد مالكيت اموال غير منقول
الف: تحديد ناشي از ضمان قهري
ب: تحديد قراردادي
1-تحديد موقت
2-تحديد دائم
گفتار پنجم: تحديد مالكيت در عين اموال غير منقول
الف: اشاعه
ب: حق ارتفاق
ج: حريم املاك
د: حق رهن
گفتار ششم: تحديد در منافع اموال غير منقول
الف: حق كسب و پيشه و حق سرقفلي
ب: حق زارعانه
مبحث دوم: ثبت مقدماتي املاك
گفتار اول: ثبت عمومي
گفتار دوم: وظايف ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد ثبت عمومي
الف: نشر آگهي موضوع ماده 9 ق.ث.
ب: نشر آگهي موضوع ماده 10 ق.ث.
ج: توزيع اظهارنامه ثبتي
د: تشكيل پرونده ثبتي و تعيين پلاكتهاي اصلي و فرعي
ن: نشر آگهي موضوع ماده 11 ق.ث.
و: نشر آگهي موضوع ماده 14 ق.ث.
هـ: صدور سند مالكيت
گفتار سوم: وظايف صاحبان و متصرفين قانوني املك در مورد ثبت عمومي
الف: ارائه دلايل مثبت مالكيت
ب: دفاع از تقاضاي ثبت
ج: پرداخت هزينه هاي قانوني
گفتار چهارم: احاله اعتراض به مراجع قضائي
الف: اعتراض به ثبت ملك
ب: اعتراض به تحديد حدود
ج: اعتراض صاحب حق ارتفاق
د: اعتراض ساير ذوي الحقوق
مبحث سوم: آثار ثبت املاك
گفتار اول: آثار درخواست ثبت و صدور سند مالكيت
الف: آثار درخواست ثبت
ب: آثار صدور سند مالكيت
گفتار دوم: عناصر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك
الف: عنصر اول ‹‹ملك››
ب: عنصر دوم ‹‹رعايت قانون››
ج: عنصر سوم ‹‹دولت››
د: عنصر چهارم ‹‹دفتر املاك››
ن: عنصر پنجم ‹‹مالك››
و: عنصر ششم ‹‹انتقال ارادي››
هـ: عنصر هفتم ‹‹انتقال قهري››
گفتار سوم: ارزش اثباتي مندرجات دفتر املاك
الف: دفتر املاك و امارات قانوني
ب: دفتر املاك و شهادت شهود
گفتار چهارم: طرح يك مسئله
گفتار پنجم: ثبت املاك و مرور زمان
فصل سوم: اسناد
مبحث اول: اعتبار و قدرت اجرائي اسناد
گفتار اول: ارزش اثباتي اسناد
الف: اسناد رسمي
ب: اسناد عادي
ج: اسنادي كه در حكم سند رسمي هستند
گفتار دوم: قدرت اجرائي
الف: صدور اجرائيه با اسناد تجاري
ب: صدور اجرائيه به وسيله اظهارنامه
ج: تخليه اماكن استيجاري
مبحث دوم: سقوط اعتبار اسناد
گفتار اول: ابطال اسناد
الف: جعل
ب: اسناد مالكيت معارض
گفتار دوم: سقوط رسميت سند و تبديل آن به سند عادي
الف: عدم رعايت مقررات مربوط به ظاهر سند
ب: عدم صلاحيت مامور تنظيم كننده سند رسمي
گفتار سوم: انتفاء موضوع اسناد
الف: انتفاء موضوع اسناد با اراده متعاملين يا يكي از آنان
ب: انتفاء موضوع اسناد به وسيله وضع قانون
گفتار چهارم: فقدان سند مالكيت
مبحث سوم: اسناد مربوط به معاملات
گفتار اول: مقررات مربوط به ظاهر سند رسمي
الف: نحوه ثبت و تحرير
ب: امضاي متعاملين شهود و سر دفتر
گفتار دوم: شرايط اساسي صحت معامله
الف: قصد و رضاي طرفين معامله
ب: اهليت طرفين معامله
ج: موضوع معين كه مورد معامله است
د: مشروعيت جهت معامله
گفتار سوم: طرح يك مسئله
گفتار چهارم: آثار ثبت اسناد معاملات غير منقول
گفتار پنجم: اعتبار اسناد معامله غير منقول كه در خارج از كشور تنظيم شده باشد
گفتار ششم: اسناد قابل درج در دفتر املاك
الف: اسنادي كه مستقيما در دفتر املاك ثبت مي شوند.
سند انتقال قطعي
ثبت ملك به نام وارث
3-ثبت ملك به نام موصي له
ب: اسنادي كه مستقيما در دفتر املاك قابل ثبت نيست
سند نكاح
سند اقرار
مداركي كه دال بر اخذ به شفعه است
اسناد عادي كه اعتبار آنها در دادگاه محرز شده است
سند وكالت
فصل چهارم: دولت و اموال غير منقول
مبحث اول: هيئت ها و مراجع تصميم گيرنده در خصوص اموال غير منقول
گفتار اول: هيئت نظارت و شورايعالي ثبت
الف: وظايف هيئت هاي نظارت
1-اشتباهاتي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت واقع شده است
2-كشف اشتباه بعد از ثبت ملك در دفتر املاك
3-اشتباه در مفاد اسناد رسمي
4-شكايت از تصميم رئيس واحد ثبتي
گفتار دوم: آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
الف: صلاحيت ديوان عدالت اداري در اعتراض به آراء شورايعالي ثبت
ب: ابطال بخشنامه وزارت دادگستري
گفتار سوم: هيئت هاي حل اختلاف
گفتار چهارم: مراجع تصميم گيرنده در خصوص اراضي موات
الف: مشخصات اراضي موات
ب: اقسام زمين موات
1-موات بالاصاله
2-موات بالعرض
ج: مرجع تشخيص اراضي موات شهري
د: مرجع تشخيص اراضي موات واقع در خارج محدوده شهرها
گفتار پنجم: مرجع تصميم گيرنده در خصوص جنگلها و مراتع
الف: مشخصات اراضي جنگلي و مراتع
ب: مرجع تشخيص اراضي جنگلي و مراتع
ج: اعتراض به تشخيص جنگل يا مرتع
گفتار ششم: مراچع تصميم گيرنده در خصوص كاربري اراضي شهري
و خارج از محدوده شهرها
الف: كاربري اراضي شهري
ب: كاربري اراضي واقع در خارج از محدده شهرها
مبحث دوم: تغييرات كمي و كيفي در اموال غير منقول
گفتار اول: تفكيك و افراز
الف: افراز
1-طبيعت غير قابل افراز املاك
2-منع قانوني
ب: تفكيك
گفتار دوم: احداث و ثبت اعيان
الف: پروانه ساختمان
ب: الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختمان در خصوص املاكي كه طرحهاي
عمومي و عمراني قرار گرفته اند.
گفتار سوم: مساحت املاك
الف: ثبت مساحت
ب: اضافه مساحت در نقل و انتقال املاك
مبحث سوم: محدوديت و ممنوعيت در انتقال اموال غير منقول
گفتار اول: محدوديت در نقل و انتقال املاك
الف: محدوديت در انتقال عين مال غير منقول
ب: محدويت در انتقال حقوق مربوط به املاك
ج: محدوديت اتباع خارجه در تملك اموال غير منقول
گفتار دوم: ممنوعيت انتقال املاك
الف: توقيف املاك ثبت شده
ب: توقيف املاكي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت هستند
ج: توقيف املاك ثبت نشده
گفتار سوم: معامله معارض
گفتار چهارم: طرح يك مسئله
الف: استدلال اول
ب: استدلال دوم
فصل پنجم: قطع رابطه مالكيت
مبحث اول: قطع ارادي رابطه مالكيت


پروژه ماده 22 قانون ثبت


مالکیت اموال غیرمنقول


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


SID.ir | تحليلي ديگر از ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تحليلي ديگر از ماده 22 قانون ثبت اسناد و
املاك.

تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک | شبکه اجتماعی ...

14 جولای 2012 ... نویسنده: اقبالی افشار، شهاب اشاره: ماده 22 قانون ثبت بیان می دارد: ... نویسنده در این
مقاله به آخرین بخش از شرح و تفسیر خود از این ماده می پردازد .

پرتال جامع علوم انسانی - تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و ...

تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک. شهاب اقبالی افشار. اشاره: ...
نویسنده در این مقاله به ادامه شرح و تفسیر این ماده می پردازد. فصل چهارم: دولت و اموال
غیر ...

ماده 22 قانون ثبت | پرشین مقاله

3 جولای 2016 ... در فقد قانون ثبت اسناد و املاک وسایر قوانین شکلی، اماره موضوع ماده ۳۵ قانون مدنی
دلیل مالکیت بوده که با وضع و تصویب قانون ثبت اسناد و املاک ...

مالکیت موضوع ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک - حقوق ثبت

16 فوریه 2015 ... با نگاهی گذرا به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در نظر اول چنین تلقی می شود
که دولت فقط کسی را مالک خواهد شناخت که ملک او در دفتر املاک به ...

دریافت فایل

Subject: Learn how to document the formation of an offense punishable with
fraud ... اهداف تحقیق ... مبحث نخست: مفهوم سند، تاریخچه و آثار ثبت اسناد در حقوق
ایران ..... 22. مبحث دوم: مجازات کالهبرداری در قانون مجازات اسالمی و مرجع صالح ..... طبق
ماده. 3. قانون اصالح قانو. ن ثبت اسناد و امالک مصوب سال. 1351. و بند اول ماده مزبور سند
.

دریافت فایل

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ. ﻋﻨﻮان. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن اﺳﻨﺎد ...
دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎده. 22. ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ، اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻠﮏ ﻓﻘﻂ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻣﮑـﺎن. ﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ و دوﻟـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ.

مرکز پژوهشها - قانون ثبت اسناد و املاک - مرکز پژوهش‌های مجلس

دفاتر ثبت املاک ثبت شود در نقاطی که اداره ثبت اسناد در تاریخ‌اجراء قانون متمم ...
‌ماده 22 - تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت به عهده مالیه محل و نسبت به املاک .....
ثبت اسناد پس از تحقیق ملک را به اسم آنها اعلان و در‌صورت عدم اعتراض با حدودی که

مرکز پژوهشها - قانون ثبت اسناد و املاک - مرکز پژوهش‌های مجلس

‌ماده 12 و 13 قانون ثبت مصوبه 1310 و ماده 13 مکرر قانون ثبت اسناد مصوبه 1313 ....
‌ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را

مراحل جریان کار و روش ثبت ملک - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

روش ثبت و صدور اسناد مالكيت املاك ثبت شده (ماده 22 قانون ثبت). 1- قبول درخواست
متقاضي همراه با مستندات و اعلام وقت مراجعه بعدي. 2- دستور ثبت در دفتر انديكاتور
...

قانون ثبت اسناد و املاك « ‌مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسي (‌كميسيون ...

قانون ثبت اسناد و املاک « ‌مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین .... ماده
22 همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که
ملک ...

آموزش روش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده (ماده22 قانون ثبت ...

روش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک ثبت شده (ماده22 قانون ثبت). املاک ثبت شده به
املاکی اطلاق می شوند که دارای سابقه ثبت در دفتر املاک هستند. متقاضی باید ...

تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک - پایگاه مجلات ...

تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک. نویسنده: اقبالی افشار، شهاب؛ ...
برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از ...

عدالتخانه هادی - تفسیر ماده 22 قانون ثبت

عدالتخانه هادی - تفسیر ماده 22 قانون ثبت - بررسی و تدوین و تبیین مسائل ... اول-در
فصل سوم قانون ثبت اسناد مصوب 1311 دو ماده زیر دیده میشود: .... برای نویسنده
استدلال بیشتری در زمینه بطلان نظر موافقین امکان دارد ولی میترسم مقاله طولانی و
باعث ...

قانون ثبت اسنادواملاک - ghanoonbaz

قانون ثبت اسناد و املاک. مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات. باب اول
- تشکیلات اداری ثبت ماده ۱ در هر حوزهٔ ابتدایی به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا ...

قانون ثبت اسناد و املاک - مشاهده جزئیات

ماده 1- در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یك اداره یا دایره ثبت اسناد و املاك .... ماده
22- همینكه ملكی طمابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك ...

ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و 24 22 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪوده اﺣﮑﺎم ﻣﻮاد هﯿﺪ ﭼﮑ - دانش و پژوهش حقوقی

27 نوامبر 2012 ... در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﺤﺪوده. ای. ﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﻘﺮرّات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ادّﻟﻪ. ی. آن. ﺗﺒﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. :
ﻣﻮاد. 22. 24 و. ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ، دﻋﺎوی ﺛﺒﺘﯽ، اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺛﺒﺖ،. اﺑﻄﺎل ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ.

تفسیر و شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70

2 مه 2013 ... نويسندگان اين مقاله كوشيده اند تا با استفاده از تجربيات ذيقيمت كارشناسان ... بر
اساس تبصره 2 ماده 7 قانون ادارات ثبت مكلف شدند از تاريخ لاز م الاجرا ..... نمايد( ماده
22 آيين نامه) دعوت از خبرگان ثبتي شهود و طرفين و كارشناس و ابلاغ ...

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و ...

19 جولای 2015 ... در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید: ... ماده
147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310; ماده 148 قانون ثبت ... ماده 148 مکرر
( الحاقی 22/8/1357 ); قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف ...

(تشریفاتی نبودن) بیع اموال غیر منقول

عده ای با تمسک به موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، بیع واقع شده بموجب ...
قابل ذکر است که در این تحقیق سعی می شود با بهره گیری از نظریات حقوق دانان ...
تشریفاتی بیان می کنند بیع املاک ( با استناد به ماده 22 و46 و 47 قانون ثبت) می
باشد.

نظریات مشورتی: فصل 5 - ثبت اسناد و املاک - حسن صفرنژاد

با توجه به تبصره ذیل ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک در مواردی که دادخواست اعتراض
بر ... با توجه به مفاد و مندرجات مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و ......
همان طور که در ماده 2 درخصوص جمع‌آوری مدارک و اطلاعات و در ماده 3 تحقیق از معتمدین و ...

ابطال سند مالکیت 1 - خلیل آسایش/ مشاوره حقوقی

[ جمعه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 15:22 ] [ خلیل آسایش. ] ... ماده 24 قانون ثبت بر
تبصره هاي 4و5 ماده 148 قانون ثبت حاكميت دارد يعني همينكه ملكي كه طبق قانون با
رعايت ...

متن قانون برگزاري مناقص - سازمان برنامه و بودجه

اصلاحيه آيين نامه اجرائي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات 27 ..... و مهندسي
توليدي و صنعتي و اجرائي كشور دراجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور ...
شركت كنندگان را پس از دريافت ، ثبت و تا جلسه بازگشائي ، از پاكت ها صيانت
نمايد ... تشكيل ( جلسه توضيح اسناد» ، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده ( 22 ) اين
قانون به ...

قانون صدور چک - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این قانون که در ۲۳ مادّه انواع چک و چگونگی صدور آنها را بیان می‌کند و مقرّراتی ... چک
طی شرایط مخصوص به خود به طرفیت صادر کننده‌ی آن از طریق اداره‌ی ثبت اسناد و املاک
...

قانون مالیات بر ارزش افزوده - سازمان توسعه تجارت

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ؛. •. ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻴﺰ. ﺟﺎﺭﻱ
ﺧﻮﺍﻫﺪ. ﺑﻮﺩ؛ ... ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﺖ ﺁﻥ. -----------------------------. ۷. ﻣﺎﺩﻩ. ـ۵. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ..... ﺗﺴﺮﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ. --------------. ۲۵ ..... ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ،
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻳﺎ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺷـﺮﻭﻉ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ، ﻫـﺮ. ﻛﺪﺍﻡ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ..... Page 22 ...

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد - پایگاه اطلاع رسانی دولت

2 آگوست 2016 ... ۲- عوارض موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض ... ۵-
شروع طرح و پروژه های تملک دارایی سرمایه ای ملی جدید در دوره برنامه ششم ... ها از سوی
سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک ...

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

21 آوريل 2015 ... اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ را اﺣﺼﺎء و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ. ﮔﺰارش ... ﻧﺎﻣﻪ
اﺟﺮاﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﻣﺪت دوﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت .... اﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪاران ﻃﺮﺣﻬﺎ، ﭘﺮوژه ...... ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده. 22.

ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ : ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ و ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪود. اﮐﺒﺮ ﺟﻮدﮐﯽ. داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺛﺒﺖ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻧﺮاق ...
ﺛﺒﺖ. ﻋﺎدي ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎري ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﺼﻮب. 1302. ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ . در ﻣﺎده. 34 .....
11. و. 12. ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺬﯾﺮش اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎده. 22. آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ در ...

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11 ...

2ـ طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي: تمام طرح‌هاي مذكور در قسمت ذيل ماده (77) قانون
تنظيم ... طرح و يا پروژه به نفع پيمانكار طرف قرارداد حسب ضوابطي كه طبق مقررات
قانون پولي و ..... ماده123 تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمي به ميزان نيم
درصد مبلغ مندرج ..... ماده22 به منظور تسريع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاهها و ساير
تأسيسات ...

آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاك با اصلاحات – دنیای حقوق

22 فوریه 2017 ... ماده 22- (اصلاحی 8-11-080) اظهارنامه شامل نکات زیر خواهد بود . ... ماده 29- تا وقتی که
آگهی نوبت نام برده در ماده 11 قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه می ...

دفتر خانه اسناد رسمي161 اهواز - تحلیلی بر ماده 70 و 73 قانون ثبت

پس طبق ماده 70 قانون ثبت و ماده 1292 قانون مدني انكار در مقابل سند رسمي مسموع
نيست . .... كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است همانطور در مورد ثبت املاك ماده 22
ق.

متن کامل قانون بودجه سال ۹۶ - خبرگزاری تسنیم - Tasnim

16 مارس 2017 ... متن کامل قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خبرگزاری تسنیم منتشر شد. ... روستاها
و انجام طرح(پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد(13%) در اختیار ... شورای
اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، ..... مواد (66) تا (
68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز ازمحل‌تنخواه ...

انواع سند ملکي چيست؟ - اجاره آپارتمان

14 سپتامبر 2016 ... ... ثبت نقل و انتقال دفتر اسناد رسمي ( با لحاظ ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ) به
نامصاحب آن ثبت شده و مالکيت دارنده سند مزبور، کاملاً محرز و قطعي ...

قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن

ب - مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند ب ماده 1 این قانون که مناقصه را برگزار می
نماید. .... درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره
استعلام .... آن مطابق ماده 22 این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه
گر ارسال خواهد .... ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و
نگهداری کند:.

قانون تعاون

ماده 2- شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی ...
ماده 4 - دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط
.... ماده 22 - عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به
...

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و ت

خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ... پروژه. (. است .
۶. شـركت ايراني. : عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور كه صددرصد.
) ..... كند . ماده. 22. ـق. وه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است شعبه يا شعباتي از ...

ماده واحده قانون بودجه سال 95

9315. کل کشور،. ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف بودجه ... 22. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. - 3.
ﺧﻼﺻﻪ واﮔﺬاري و ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي. 23. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره. - 4. ﺧﻼ .... ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك
ﻛﺸﻮر.

حقوق املاک - حقوق ثبت

نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش
اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357. بسمه تعالي.

تحلیل جرائم ثبتی (اسناد و املاک)(قسمت ۱) :: حقوق ثبت اسناد و املاک

22 ژوئن 2015 ... عنوان تحقیق:تحلیل جرائم ثبتی (اسناد و املاک) .... ماده 45 قانون ثبت که درآن
اشعارداشته((اگربه واسطه عدم اقدام درمورد مواد ...... ث ناظر بر ماده 22 ق.

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی (تصویبنامه شماره ... - شناسنامه قانون

14 دسامبر 2015 ... ماده 1- هدف و دامنه کاربرد آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد: .... دفاتر مالی ثبت می‌کند و
مسئولیت حفظ و نگهداری اوراق مذکور را بر عهده دارد. .... را به عنوان تضمین حسن اجرای
کار پروژه مربوط پذیرفته یا جایگزین سایر تضمین‌های سپرده‌ شده قبلی پروژه نماید.
.... (تصویبنامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/1394 هیأت وزیران) ...

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گزارش پروژه های عمرانی .... قانون: قانون ‌نظ‌ام ‌مهندسي‌ و كنترل ‌ساختمان‌- مصوب 1374;
مهندسي‌ساختمان‌ : امور فني‌ و مهندسي، .... از صورت جلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به
ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضاء مي‌باشند. .... ماده 22ـ
پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصص تعيين شده
معتبر است.

مطالب قدیمی‌تر - ثبت نام ماده 147 املاک فاقد سند شش دانگ

... و در صورت نیاز به نقشه برداری، برآورد حدودی هزینه و زمان مورد نیاز جهت انجام پروژه
می باشد. ... قانون “تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای ثبتی فاقد سند” شامل زمینها و
چهار دیواریها .... آنچه به عنوان راهنما در دسترس مي‌باشد، قانون افراز و فروش املاك مشاع
مصوب 22 آبان 1357 است. ... MS Word 2 icon Adobe PDF Document icon Excel
icon.

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﻲ از درﺁﻣﺪهﺎي دوﻟﺖ و ﻣﺼﺮف ﺁن در ﻣﻮارد ﻣﻌﻴﻦ. ﻣﺎدﻩ. - 1. اﻟﻒ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎي ﻣﺬآﻮر در ﺑﻨﺪ. (.
اﻟﻒ. ) .... ﻣﺎدﻩ. ) 124(. ﻗ. ﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و ﺗﺒﺼﺮﻩ دو ﻣﺎدﻩ. ) 50(. ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ و آﺎﻧﻮن ﺳﺮدﻓﺘﺮان و
دﻓﺘﺮﻳﺎران. ﻣﺼﻮب ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ. 1354 ..... 22. هﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي اﺣﻜﺎم ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻋﻴﺎن ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ ﺳﻲ درﺻﺪ. 30(. %).
اﺟﺎرﻩ. ﺑﻬﺎي ﻳﻚ ﻣﺎهﻪ و هﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ..... اﺣﺪاث ﭘﺮوژﻩ هﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺨﺶ راﻩ و ﺗﺮاﺑﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎرآﺖ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ
و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ.

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ﻣﺎدﻩ. - 1. ﻣﺘﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ. ) 24(. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ آﺸﻮر. ﻣﺼﻮب. 1/6/. 1366 ....
اورژاﻧﺲ و ﭘﺮوژﻩ هﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ورزﺷﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻤ. ﻨﻮع اﺳﺖ . هﺪاﻳﺎي ﻧﻘﺪي آﻪ ﺑﺮاي
ﻣﺼﺎرف ... ﻮﻧﻪ ﻣﻮارد را ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري در دﻓﺎﺗﺮ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . هﺪاﻳﺎي اهﺪاء ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ..... ﻣﺎدﻩ. -
22. ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎي ﻣﺴﻠﺢ و وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوهﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺟﺎزﻩ دادﻩ. ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ...

آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران

2 مارس 2003 ... ﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ. رود ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻃﺮح. ﻫﺎ و. ﭘﺮوژه. ﻫﺎی زﯾﺮ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓ ... ﻣﺎﺩﻩ. : 3. ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ز. ﯾﺮ اﺳﺖ. : اﻟﻒ. -
. اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ... ﺻﻨﻌﺘﯽ و ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک اﻇﻬﺎر و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ... ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
..... 22. دی. 1337. پ. -. ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺆﺛﺮ در ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری.

قانون تشكيل شركت - شرکت ملی پست

ماده 2- شركت داراي شخصيت حقوقي بوده و عمليات و خدمات خود را طبق مفاد اين ... وزير
پست و تلگراف و تلفن به شركت منتقل مي‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد به ...
براي هر پروژه آن طرح، به تفكيك قابل استخراج نباشد، شركت مي‌تواند براي تعيين
ارزش .... ماده 22- چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از جرائم مذكور در موارد 14، 15،
16، ...

قانون تجارت الکترونیکی

ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﺎده. -1. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ آﺳﺎن و اﯾﻤﻦ. اﻃﻼﻋﺎت در واﺳﻂ .....
ﻣﺎده. 16. -. « ﻫﺮ. داده. ﭘﯿﺎم. ی». ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎده. (. 11. ) اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ و
ﻧﮕﻬﺪاری ... 22. -. ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ارﺳﺎل. « داده. ﭘﯿﺎم. » اﺻﻞ. ﺳﺎز از. ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
درﯾﺎﻓﺖ.

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 - معاونت توسعه

ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 دستگاه های ...
اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویب نامه شماره 125173/ت 51122 هـ مورخ 22 دی ماه
1393 است. ... از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به
ثبت اطلاعات ... ماده 23- دستگاه های اجرایی مکلفند طرح ها و پروژه های مصوب ابلاغی
ستاد فرماندهی ...

مجموعه بخشنامه های ثبتی - امور املاک - وب سایت حقوقی ماتیکان

بند 343 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 درخواست ثبت معادن و زمین شامل معدن
... تکمیل اظهارنامه های ثبتی بند 265- چون طبق بند سوم ماده 22 آیین نامه قانون ثبت ...

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

17 مارس 2015 ... ۴ـ تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به شرح زیر اصلاح می‌شود: .... به
حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت می‌گردد و از .... با درج در
بودجه به سالهای بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.

متن قرارداد

5-1- مديريت اطلاعات پژوهشي: ثبت اطلاعات كلي و جزئي پروژه شامل عنوان، مجري اصلي
.... ماده 2 را پس از ابلاغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت، بدون کسر کسور قانونی در
مقابل ..... 22-1-3- در صورتي كه پاسخ استعلام از مرجع صدور بخشنامه يا تصميم هيأت
حل ...

مقاله ماده ۲۲ قانون ثبت

مقاله ماده ۲۲ قانون ثبت مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای
۱۳۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله ماده ۲۲ قانون ...

قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور

10 آگوست 2014 ... ﺟﻤﻬﻮر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ. ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ. ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر. ﻣﺎده. ـ1. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ. : اﻟﻒ ـ .... اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع از ﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ... ﻫﺎ و ﭘﺮوژه. ﻫﺎي
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داراﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات. ﻗﺎﻧﻮﻧ ...... ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼ. ﻣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ . ﻣﺎده. 22. . ﺑﺎﻧﮏ.

بررسی تاثیر سند رسمی‌بر توسعه حقوق عمومی - تحقیقات حقوقی آزاد

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی درصدد یافتن
پاسخ ... شماره 22 · شماره 19 · دوره 5 (1391) · دوره 4 (1390) · دوره 3 (1389) · دوره 2 (1387
) .... در علم حقوق، منظور از سند، سند کتبی است که در ماده 1284 قانون مدنی به عنوان
نوشته .... را سندی می داند که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد
سایر.

نحوه ابطال سند مالکیتدعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت - انجمن ...

4 مارس 2012 ... نحوه ابطال سند مالکیتدعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت سؤال ماده 22 قانون ثبت،
فقط کسی را مالک می شناسد که سند مالکیت به نام وی باشد با این ...

متن لايحه پيشفروش ساختمان مصوب 24/5/1389 مجلس ... - شوراي نگهبان

در اجراء اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ... 5- پاسخ استعلام از
اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك .... قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تأييد
مهندس ناظر ساختمان مبني بر اين كه صرفاً اقدامات جزئي تا تكميل پروژه ... ماده 22-
شهرداري ها مكلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل
با ذكر ...

آئین نامه اجرائی قانون ( اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک ...

در اجرای تبصره 8 ماده یک قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب
1310 .... هیئت راسا" و یا با تحقیق ومعاینه محلی و عنداللزوم با انتخاب و اعزام
کارشناس و با ... ماده 22- املاک در جراین ثبت موقعی در هیات طرح میشودکه آگهی های
نوبتی آن در ...

ماده 22 و 47 قانون ثبت سند رسمی | Dad Pooyan Hami International ...

... نظر در مورد پذیرش دعوای اثبات در مورد املاک دارای سند رسمی مطابق ماده 22 و 47 قانون
ثبت، در مورد املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه کسی ر... مشاهده ادامه مقاله ...

قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد

آیين نامه اصالحی ثبت تشکيالت و موسسات غير تجارتی. مصوب 1337 ..... دستاوردهاي
سمن ها در سطح ملی و استانی و حمایت از طرح ها و پروژه هاي سمن ها، از. جمله برنامه ها و ....
آنجام استعالم هاي مذکور در تبصره هاي )2(و)3( ماده )22( این آیين نامه براي تبصره1 -.

اصطلاحات ثبتی - اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خراسان رضوي

ﻣﺎده. 66. آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ. ) ودر ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺴﺂﮔﻬﯽ ﺗﺤﺪﯾﺪﻋﻤﻮﻣﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ. : ﭘﯿﺶ
ﻧﻮﯾﺲ آﮔﻬﯽ ﺗﺤﺪﯾﺪ .... ﮐﻪ در. ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و. ﺣﺮﯾﻢ اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮك. ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . (. ﻣﺎده. 2.
از ﻗﺎﻧﻮن زﻣﯿﻦ ﺷ. ﻬﺮي. ﻣﺼﻮب. 22 ...... ﻣﺎده. )4. ﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اوﻗﺎف ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻮد.

قانون مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت - دیوارپایتخت

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک ... قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن که در اين ... البته در بعضي از کلان شهرها اجراي آخرين
مرحله تمديد اين قانون -در زمان نگارش اين مقاله- به اتمام نرسيده است ... ماده 147 اصلاحي
- تعيين وضع ثبتي اعيان املاکي که اشخاص تا تاريخ اول فروردين 1370 بر روي ...

آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري - Ghavanin.com : Iran Law Database ...

ماده 3- منظور از اراضي داير موضوع قانون زمين شهري براي تملك و اراضي كشاورزي مندرج
در ماده 5 ..... اخبار و به امضاي مسئول مربوطه رسده باشد با توجه به ماده 22 قانون ثبت در
..... واگذاري،قطعات پيش بيني شده براي خدمات عمومي مذكور متناسب با پروژه نبوده و ...

فرم بیانیه ثبت - ب1 - سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع مادۀ 22 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384). فرم ب – 1/2.
بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه .....
نقدینگی و اجرای بند ب مادة 78 قانون بودجه سال 1390 بخش دو پیوست بیانیه تکمیل
گردد. .... تذکر1: در صورتی که شرکت در نظر دارد جریانات نقدی تا پایان عمر مفید
پروژه را ...

مهر ۱۳۹۲ - حقوق ثبت

21 ا کتبر 2013 ... سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد .... همچنین «ماده
72 قانون ثبت» مقرر می دارد «کلیه معاملات راجعه به اموال غیر ..... ونسبت به اشخاصی
که در حوزه ثبت مقیم بوده و اظهارنامه نداده اند اداره ثبت اسناد پس از تحقیق ملک را .....
05:50:22. طلوع خورشید. 07:14:30. اذان ظهر. 12:49:59. غروب خورشید.

حقوق کاربردی - حقوق ثبت

اشاره: مقاله اي كه در پيش رو داريم , با عنوان (تحليل مسائل ثبتي بر مبناي پرونده ....
ماده 93 قانون ثبت: (( كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقيماً و بدون
... املاك غيرمنقول ثبت شده به لحاظ مقررات مواد 22 و 46 قانون ثبت قايل به تفكيك ...

نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی .... قانون ثبت ماده 34 و - معاونت اجرای احکام ...

(با لحاظ ماده 34 قانون ثبت اصلاحی 1386 و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب 1387)1 ...
رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387» می‌باشد که در این مقاله نحوه
اجرای اسناد با توجه به مقررات آیین‌نامه مذکور تشریح می‌گردد. ... چون طبق ماده 22 ق.

سازمان بازرسی کل کشور - آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان ...

4 آوريل 2009 ... در اجرای ماده 14 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های
1375 و .... ج) به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل اجرایی چگونگی ثبت و ضبط
اطلاعات، ... ماده 22: بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت
قوانین جاری ... ماده 24: در تحقیق از مطلعین و شهود به ترتیب زیر اقدام می‌شود:.

دیوان عدالت اداری :: آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

8 جولای 2013 ... از این تاریخ به بعد اجرای قانون ثبت مزبور به بوته فراموشی سپرده شده و ... که به
یک تحقیق وسیع در این مورد جهت روشن شدن حقیقت نیاز است. ... ماده 5 شورای عالی
شهرسازی مغایر ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک است. " ... تهران به موجب لایحه شماره
36296/4/317- 22/12/1390 توضیحاتی ارسال می کند که به شرح زیر است:

NGOs

ﻛﯥ ﺩ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭ ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ﻧﺎﻓﺬﻩ. ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﺳﻨﺪﻭﻧﻮ ﺣﻜﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻡ ﻛـﯥ. ﻧﻴﺴﻲ . ﺩ ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺟﻊ. ﻠﻮﺭﻣﻪ ﻣﺎﺩﻩ. : ﺩ ﺍ. ﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﭘﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ... ﺧﻮﺩ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﺳـﺎﯾﺮ. ﺍﺳـــﻨﺎﺩ ﺗﻘﻨﯿﻨـــﯽ ﻧﺎﻓـــﺬﻩ ﺭﺍ. ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ.
ﻣﺎﺩﮤ ﭼﻬﺎﺭﻡ. : ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ .... ﺍﺷــﺘﺮﺍﮎ ﺩﺭ ﭘــﺮﻭﮊﻩ ﻫــﺎ ﻭ. ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎﯼ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. «. .... Page 22 ...

آيين نامه آموزشي سال 91 به بعد

ماده 1. هدف. هدف از تدوين اين آيين نامه، تنظيم امور آموزش دانشگاهي براي تربيت نيروي
... روزانه: منظور شيوه آموزشي است که دانشجو با بهره گيري از قانون آموش رايگان و يا با
... رشته هايي كه داراي پروژه هستند، مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن، از سوي استاد ...
است که در مهلت مقرر و بر اساس ضوابط و مقررات جاري، در « موسسه» ثبت نام مي کند.

نمایه موضوعی مقالات و مطالب 100 شماره ماهنامه «کانون» | کانون سردفتران ...

8 تفسیر و توضیح‌ ماده‌ 22 قانون ثبت‌ (19، 20، 22، 25، 27 و 28) اقبالی‌ افشار،
شهاب‌ ... 38 نقدی کوتاه بر مقاله «سازوکارهای حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک جهت ...

حقوق: نقش سند رسمي در معاملات اموال غيرمنقول

11 مارس 2014 ... در عرض ماده 22 همان قانون اشاره شده است، به نظر مي‌رسد که طرفداران اين نظريه، ... مهدي؛
مقاله «فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي»، مجله تحقيقات ... در اين نظريه،
املاك داراي سند رسمي موضوع مواد 22 و 46 قانون ثبت از اموال فاقد سند ...

سازمان ثبت - بنچاق-دفتر اسناد رسمی 555 تهران

ماده 20 این طرح نیز با 136 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 217 .... معاون
امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قانون کاداستر در ..... اتمام
پروژه کارت هوشمند ملی تا سه سال آینده/ صدور 7 میلیون کارت هوشمند تا پایان سال
جاری ..... قانون مصوب 95/1/22 مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت
اسناد و ...

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 1390)

ماده1 دولت موظف است با همكاري ساير قوا « الگوي توسعه اسلامي ايراني» كه مستلزم
رشد و ..... نمودن زمينه زيارت مطلوب و اجراي پروژه هاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه
هاي سنواتي ..... تبصره3 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً پس از
ارائه گواهي مميزي علمي ..... ماده22 دولت مکلف است مابه التفاوت اعتبارات مصوب و
اعتبارات ...

بسمه تعالی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ...

3 فوریه 2011 ... ماده1 دولت موظف است با همکاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامی ایرانی» که .....
زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه های زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه های سنواتی
..... تبصره3 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی
ممیزی ..... ماده22 دولت مکلف است مابه التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات ...

ماده 147 و148 اصلاحی قانون ثبت چیست؟ | املاک بزرگ بمان

21 مه 2015 ... ماده 147 و148 اصلاحی قانون ثبت چیست؟ از دیرباز انسان در این اندیشه بوده است که
محدوده ملک او مشخص باشد تا مورد تعرض دیگران قرار نگیردو همیشه ...

نظریه مشورتی ثبت اسناد و املاک - جدیدترین اخبار و قوانین حقوقی ...

14 آوريل 2015 ... با توجه به مفاد و مندرجات مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و .... «
اراضی مشمول ماده 1 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت هم شامل متقاضی است هم ......
همان طور که در ماده 2 درخصوص جمع‌آوری مدارک و اطلاعات و در ماده 3 تحقیق از ...

و آیین نامه های اجرایی آن فصل اول – کلیات ماده 1 - کاربرد الف – این ...

الف – این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب میرسد و
..... و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری
کند: ... ج - مناقصه‌گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده 22 این قانون به آگاهی
همه .... 13 كار پيمانكاري: فعاليتهايي براي ساخت تمام يا بخشي از يك طرح يا پروژه
كه ...

با ابلاغ رئیس جمهور اجرایی شد متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون ...

18 مارس 2015 ... قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ... در دفاتر
خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرائی این ماده تسویه حساب شود. ..... می‌تواند
با درج در بودجه به سالهای بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. ... رعایت
مواد(22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعایت قانون نحوه اجرای ...

بررسی جایگاه حقوق شهروندی در قانون ثبت - حقوقي - بلاگفا

آنچه كه دراين مقاله درتلاش هستيم به آن بپردازيم جايگاه حقوق شهروندي است در ثبت مي
باشد اما قبل از آنكه به اصل ..... مدني و ماده 22 قانون ثبت دراين است كه ماده 22 ق .

دانلود فرم خرید کالا(آموزش و پرورش)

تحقیق درباره اختلال هويت جنسی

دانلود گزارش کارآموزی دفتر فنی مهندسی ساختمان

دانلود پاورپوینت آماده بیوریتم بدن انسان

تحقیق در مورد معرفي توانبخشي 17 ص

پاورپوینت Word 2003 and 2007

تحقیق در مورد مديريت و برنامه ريزي انرژي 28 ص

خاك شناسي

پاورپوبنت درمورد حافظه ها 9 اسلاید

پستانداران

پروژه فلر flare

دانلود مقاله ويژگي هاي نمايشنامه هاي نه روالي در نمايشنامه هاي نقاشي و ماراساد

فایل کنش پژوهی کارورزی 3 پایه دوم انسانی

نقد رمان Breathing Lessons by Anne Tyler

پاورپوینت هنر رفتار با افراد نابهنجار و دشوار

دانلود پاورپوینت اصول جوجه کشی

دانلود تحقیق طرح واره های ناسازگار اولیّه

تاثیر یک مساله فلسفی بر معماری