دانلود رایگان

زمانبندی پویای کارها در محاسبات ابری موبایل با الگوریتم جستجوی گرانشی موازی - دانلود رایگاندانلود رایگان زمانبندی پویای کارها در محاسبات ابری موبایل با الگوریتم جستجوی گرانشی موازی

دانلود رایگان زمانبندی پویای کارها در محاسبات ابری موبایل با الگوریتم جستجوی گرانشی موازی نوع فایل :word
تعداد صفحات :۱۱۵
فهرست مطالب
عنوان مطلب صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه. 1
1-2- بیان مسئله. 1
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 2
1-4- ادبیات تحقیق.. 2
1-5- ساختار گزارش... 5
فصل دوم: مقدمه ای بر رایانش ابری
2-1- مقدمه. 8
2-2- تعریف رایانش ابری.. 8
2-3- سیر تکامل محاسبات... 9
2-4- عناصر زیربنایی محاسبات ابری.. 11
2-4-1- محاسبات گرید. 11
2-4-2- مجازی سازی.. 11
2-4-3- وب 2. 11
2-4-4- معماری مبتنی بر سرویس(SOA). 12
2-5- سرویس های محاسبات ابری.. 12
2-5-1- نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS). 12
2-5-2- پلتفرم به عنوان سرویس (PaaS) 13
2-5-3- زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS). 13
2-6- بررسی اجمالی از معماری ابر سطح بالا. 13
2-6-1- لایه کاربر. 14
2-6-1-1- زیر لایه کاربردی.. 14
2-6-1-2- زیر لایه محیط برنامه نویسی.. 15
2-6-2- لایه مدیریت سیستم ابر. 15
2-6-2-1- ناظر SLA... 16
2-6-2-2- تأمین منابع.. 16
2-6-2-3- ترتیب دهنده و زمانبند. 16
2-6-2-4-توزیع کننده 16
2-6-2-5- حسابداری.. 17
2-6-2- اندازه گیری.. 17
2-6-2-7- متعادل کننده بار. 17
2-6-2-8- مدیریت سیاست... 18
2-6-2-9- ناظر ذخیره منابع پیشرفته. 18
2-6-2-10- مدیریت امنیت و تشخیص منابع.. 18
2-6-2-11- مدیریت خودمختار. 19
2-6-2-12- اقدامات سبز. 19
2-6-1- لایه ماشین مجازی.. 20
2-6-3-1- ماشین های مجازی.. 20
2-6-3-2- ناظر ماشین مجازی.. 20
2-6-4- لایه مرکز داده 20
2-6-4-1- سخت افزار. 21
2-7- مدلهای پیاده سازی محاسبات ابری.. 21
2-7-1- ابر خصوصی.. 21
2-7-2- ابر عمومی.. 21
2-7-3- ابر گروهی.. 22
2-7-4- ابر آمیخته. 22
فصل سوم: تعاریف مرتبط با زمانبندی وظایف
3-1- زمانبندی در سیستمهای توزیع شده 24
3-2- ویژگی های زمانبند وظایف... 25
3-3- هدف زمانبندی وظایف... 26
3-3-1- تعادل بار. 27
3-3-2- کیفیت خدمات... 27
3-3-3- اصول اقتصادی.. 27
3-3-4- بهترین زمان اجرا 27
3-3-5- توان عملیاتی سیستم. 28
3-4- ساختارهای زمانبندی.. 28
3-4-1- زمانبندی متمرکز. 28
3-4-2- زمانبندی توزیع شده 28
3-4-3- زمانبندی غیرمتمرکز. 28
3-5- طبقه بندی سلسله مراتبی.. 29
3-5-1- زمانبندی محلی در برابر عمومی.. 29
3-5-2- زمانبندی ایستا در برابر پویا 30
3-5-3- بهینه در برابر غیر بهینه. 30
3-5-4- توزیع شده در برابر غیر توزیعی.. 31
3-5-5- تقریبی در برابر اکتشافی.. 31
3-5-6- همکار در برابر غیر همکار. 31
3-6- مقدمه ای بر جریان کار. 32
3-6-1-تعریف جریان کار. 32
3-6-2- زمانبندی جریان کار. 32
3-6-3- معماری سیستم مدیریت جریان کار. 32
فصل چهارم: الگوریتم های زمانبندی وظایف
4-1- مقدمه. 35
4-2- مدلهای اکتشافی برای زمانبندی وظایف... 35
4-2-1- استراتژیهای ایستا 35
4-2-1-1- الگوریتم موازنه بار فرصت طلبانه (OLB). 36
4-2-1-2- الگوریتم زمان اجرا کمینه (MET). 36
4-2-1-3- الگوریتم زمان اتمام کمینه (MCT). 36
4-2-1-4-الگوریتم Min-Min.. 37
4-2-1-5- الگوریتم Min-Max.. 37
4-2-1-6- الگوریتم GA... 37
4-2-1-7- الگوریتم گرمایشی SA... 38
4-2-1-8- الگوریتم Tabu.. 38
4-2-1-9- الگوریتم A*. 39
4-2-2- استراتژیهای پویا 39
4-2-2-1- حالتOn-line. 39
4-2-2-2- حالت Batch.. 40
4-2-3- زمانبندهای اکتشافی.. 41
4-2-3-1- هادوپ... 41
4-2-3-2- درایَد. 43
4-2-4- الگوریتمهای زمانبندی جریان کار. 43
4-2-4-1- الگوریتم مسیر بحرانی سریع (FCP). 43
4-2-4-2- الگوریتم زمانبند کلی تطبیقی (AGS). 44
4-2-4-3- مکانیزم نگاشت جریان کار(WMM). 44
4-2-4-4- الگوریتم انشعاب جریان کار تطبیقی (AWS). 45
4-2-4-5- رویکرد سود و زیان. 46
4-2-5- الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO). 46
4-2-6- الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان(ACO). 47
4-2-7- مقایسه الگوریتمهای اکتشافی.. 47
4-2-8- نتیجه گیری.. 48
4-3- الگوریتمهای زمانبندی وظایف بلادرنگ... 49
4-3-1- استراتژی اولویت ایستا 49
4-3-2- استراتژی اولویت پویا 50
4-3-3- زمانبندهای بلادرنگ... 50
فصل پنجم: پیاده سازی موازی الگوریتم جستجوی گرانشی با کودا
5-1 - الگوریتم جستجوی گرانشی.. 53
5-1-1- نیروی گرانش در طبیعت... 53
5-1-2- بهینه یابی گرانشی.. 55
5-1-3- تشکیل سیستم ، وضع قوانین و تنظیم پارامتر ها 55
5-1-4 - گذر زمان و به روز رسانی پارامتر ها 58
5-1-5- خصوصیات الگوریتم پیشنهادی.. 58
5-1-6 - بهبود الگوریتم. 59
5-2- زمانبندی کارها در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی.. 60
5-3- پیاده سازی زمانبندی کارها در محاسبات ابری با استفاده از کودا بر اساس الگوریتم جستجوی گرانشی 64
5-3-1 -کودا (CUDA). 64
5-3-1-1 - معماری CUDA... 66
5-3-1-2- کرنل، نخ و روند اجرای آنها در سخت افزار پردازنده گرافیکی.. 67
5-3-1-3- سازماندهی نخ های کودا در بلوک، تار و گرید. 68
5-3-1-4 - ساختار حافظه در کودا 70
5-3-1-5 - روند کلی اجرای یک برنامه کودا 71
5-4 پیاده سازی زمانبندی کارها با الگوریتم جستجوی گرانشی بصورت موازی با کودا 72
5-4-1 الگوریتم جستجوی گرانشی موازی تک هسته ای.. 72
5-4-2- الگوریتم جستجوی موازی با استفاده از چند هسته. 74
5- 4- 2 -1 - مقدار دهی اولیه اجرام. 74
5-4-2-2- به روز رسانی برازش... 75
5-4-2-3- به روز رسانی اندازه هر جرم ( وزن ) و ( بهترین/بدترین ) مقادیر. 77
5-4-2-4 - به روز سانی موقعیت اجرام. 77
5-5- CUDAfy.NET.. 77
فصل ششم: نتیجه گیری و کارهای آینده
6-1 – نتیجه گیری.. 83
6-2- کارهای آینده 88
6-3-پیوست... 89
منابع.. 92
چکیده انگلیسی.............................................................................................................................................II

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1: مقایسه پارامترهای مختلف در الگوریتمهای زمانبندی........................................ 5
جدول 4- 1: مقایسه الگوریتمهای زمانبندی................................................................. 47فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل2-1: تعریف NIST از محاسبات ابری]13[................................................................ 9
شکل 2-2 : سیر تکامل محاسبات .. 10
شکل 2-3: معماری سطح بالای محاسبات ابری با مسائل امنیتی ]17[ 14
شکل3- 1: زمانبندی محلی و عمومی در یک سیستم توزیع شده]28[.......................................... 25
شکل3- 2- طبقه بندی الگوریتم های زمانبندی ]31[ 29
شکل3-3: مدل مرجع جریان کار ]38[ 33
شکل 5- 1: شبه کد مربوط به الگوریتم پیشنهادی. 58
شکل5-2: زمان مورد نیاز جهت انجام کار ها در ماشین های مختلف .. 63
شکل5-3: ماتریس جواب بهینه..................................................................................... 63
شکل5-4: جواب بهینه در قالب زمان . 64
شکل 5- 5: ساختار GPU وCPU............................................................................... 65
شکل5- 6: ساختار نخ ها در بلوک .. 68
شکل 5- 7:ساختار نخ، بلوک و گرید.............................................................................. 69
شکل5- 8: سلسله مراتب حافظه در کودا.......................................................................... 71
شکل 5- 9: شبه کد پیاده سازی الگوریتم جستجوی گرانشی با یک هسته 73
شکل5- 10: قالب بردار شتاب و سرعت در حافظه.............................................................. 73
شکل 5- 11: شبه کد موازی سازی الگوریتم جستجوی گرانشی................................................ 75
شکل5-12 : ساختار سازماندهی حافظه در چند هسته ای........................................................ 75
شکل5-13: سازماندهی هسته های مجزا برای پیاده سازی GSA بصورت موازی . 76
چکیده
کلمات کلیدی:محاسبات ابری، زمانبندی، زمانبندی در ابر،الگوریتم های زمانبندی ، الگوریتم جستجوی گرانشی، موازی سازی تک هسته ای بااستفاده از کودا، موازی سازی چند هسته ای با استفاده از کودا.
زمانبندی پویای کارها در محاسبات ابری موبایل با الگوریتم جستجوی گرانشی موازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درمورد نگاهی گذرا به تاریخچه موزه و موزه داری در ایران و جهان

تحقیق در مورد ساختار ذهنی مغز

دانلود پاورپوینت خطرات جوشكاري

روشهای نوین تدریس 10ص

سعدی شیرازی

پاورپوینت در مورد عوامل موثر در تدریس موفق

گزارش پایانی کارورزی 2

مبانی زیست شناسی

تحقیق درباره ی کاراموزی حسابداری شركت برق منطقه اي فارس

تحقیق نظريه‏هاى جايگزين نظريه ولايت فقيه

تحقیق درباره شهر سوخته 18 ص

بررسي وقوع انقلاب اسلامي ايران و تأثير آن در بروز جنگ ايران و عراق

تحقیق در مورد پايان نامه تحولات زيستي محيطي 93 ص

مقاله درباره: بتن سبک

دانلود کارورزی 3 راهنمایی و مشاوره

فرش و صنایع دستی 34 ص

تحقیق در مورد علائم بیماری وبا (word)

فایل کلبه ی بهاری - کد 35

تحقیق درباره الودگي محيط

مقاله فيزيولوژي خواب

پاورپوینت درمورد ميكروكنترلر

تحقیق در مورد آماري طلاق

دانلود تحقيق جامع وکامل پيرامون جامعه شناسی ازدیدگاه قران فرمتdoc

تأثیر عوامل فیزیكی كلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش

تحقیق در مورد پرتوی از مدیریت پیغمبر (word)

فایل گزارش کارآموزی اثرهال، سنسورهاي اثرهال (Hall Effect Sensors) ..

تحقیق درمورد علم ورزش 22 ص

تحقیق در مورد برنامه ریزی زمانی

استرس (2)

دانلود مقاله کامل درباره شهر سازی