دانلود رایگان

کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتیword-17 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان با توجه به نظام‌های حاکم بر کشورها, قانون اساسی هر کشور دارای مبانی نظری و کارکردهای خاصی است. مبانی نظری قوانین در این کشورها از سوی اندیشمن

دانلود رایگان کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتیword-17 صفحه عنوان :کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی
محتویات
چکیده
مقدمه
ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی
کارکردهای قانون اساسی
مبانی نظری تدوین قانون اساسی
برخی مبانی نظری در اندیشه شهید بهشتی
زیربنای اول در متن قانون اساسی
قانون اساسی، تحقق بخش آرمان انقلاب
نتیجه گیری
و . . .
فهرست منابع
قسمتی از متن
چکیده
با توجه به نظام های حاکم بر کشورها، قانون اساسی هر کشور دارای مبانی نظری و کارکردهای خاصی است. مبانی نظری قوانین در این کشورها از سوی اندیشمندان، نخبگان و رهبران، تعیین، تدوین و تصویب می شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای کارکردهایی است که در برخی موارد منحصر به فرد و در مواردی مانند کارکردهای قوانین دیگر کشورهاست، ولی این قانون از لحاظ مبانی نظری دارای مبانی منحصر به فرد و جدیدی است که از اندیشه های اصیل اسلامی سرچشمه گرفته و در نظرات نخبگان و بزرگان کشور، از جمله امام خمینی; و شهید آیت الله دکتر بهشتی; تبلور یافته است.
در این نوشتار، برخی کارکردها و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه این دو اندیشمند بررسی می شود.
واژگان کلیدیقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبانی نظری، کارکردها، امام خمینی;، شهید بهشتی;.

مقدمه
گاهی واژه قانون بیانگر ترکیبات و رابطه ای علی و معلولی نهفته در اشیا، موجودات و پدیده های طبیعی است. (قانون تکوینی) (دهخدا، 1373: 121) قانون به این معنا خارج از حوزه روابط اجتماعی است و مبانی و کارکردهای آن، به تکوین عالم وجود بازمی گردد. برای مثال، اینکه آب در صد درجه به جوش می آید، از جمله آن قوانین تکوینی است، ولی قانون در حوزه روابط اجتماعی یا قانون تشریعی، تعیّن بخش حق و تکلیف است و بر مبانی اصولی و البته به دنبال رویداد کارکردهایی وضع می شود. (همان)
قانون به این معنا، مجموعه ای از قواعد و مقررات مدونی است که روابط افراد جامعه را نظام می بخشد و واجد ویژگی الزام آوری است، (لنگرودی، بی تا: 517) ولی قانون با این تعریف دارای اطلاق و شمول است، به گونه ای که همه قواعد جاری را شامل می شود. در این میان، قانون با پسوند اساسی ، از اطلاق و شمول بیرون می آید و در تشکیلات و روابط قوای عمومی و اصول مهم حقوق یک کشور، منحصر (همان: 518) یا دربردارنده قواعد و مقررات ناظر به قدرت انتقال و اجرای قدرت می شود. (قاضی، 1386: ج1، 90) همچنین قانون اساسی یک کشور، رابطه میان هیئت اجتماعی و دولت را به عنوان دو کلیّت تنظیم می کند؛ مقرراتی پایه ای که جامعه مدنی بر اساس آن استقرار می یابد و همه قوانین از سرچشمه فیاض آن بهره مند می شوند. (همان: 92)
بنابراین، قانون اساسی، پایه تشکیل یک نظام سیاسی است، آن گونه که حضرت امام; می گوید: قضیه قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است. ما اساس حکومت را باید درست کنیم و بعد برویم سراغ اینکه کارهای حکومت باید چه باشند. (سخنرانی 28/3/1358، نرم افزار صحیفه امام) پس از انقلاب اسلامی 1357، نظام سیاسی ایران دستخوش تغییرات اساسی در مبانی نظری، ساختارها، نهادها و... شد. در این میان، یکی از مهم ترین منشوراتی که تغییرات اساسی و بنیادین در آن صورت پذیرفت، قانون اساسی بود.
سیر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از زاویه های متفاوتی قابل بررسی است، از جمله مباحثی چون تاریخچه قانون اساسی در ایران، بررسی عناصر تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی، تطبیق سیر تدوین قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها، بیان سیر تدوین، تصویب، تطورات و مباحث بیان شده ذیل تدوین و تصویب اصول قانون در مجلس خبرگان قانون اساسی و...
انقلاب شکوهمند ملت ایران که نظام سیاسی آن بر جهان بینی ، موازین و ارزش های اسلامی ، نظام امامت ، آگاهی و ایمان مردم ، حرکت و پیش گامی متقیان و قیام قهرآمیز توده های مردم استوار است و در واقع، حرکتی به سوی تغییر اساسی در مبانی و ساختار کلی جامعه بود، (زنجانی، 1381: 31) نظر به قانون اساسی را از این منظر نیز مهم می نماید که مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بود که برای رسیدن به آن مبانی نظری، شکل و محتوای قانون اساسی مشروطه یا قوانین اساسی کشورهای پیشرفته ای مانند فرانسه یا امریکا که سال ها پیش از کشور ما دارای قانون اساسی بودند، باید تغییر می کرد؟ ایرانیان پس از انقلاب اسلامی به دنبال چه حکومتی با چه مبانی، قالب و محتوایی بودند که دست به کار تدوین و تصویب قانون اساسی جدید شدند؟
در پاسخ باید گفت قانون اساسی به منزله اساسنامه نظام جمهوری اسلامی ایران و عالی ترین سند حقوقی و سیاسی کشور، مبیّن مبانی اعتقادی و فلسفه سیاسی حکومت، ساز و کارها، روندها، سیاست ها، هدف ها و ارزش های نظام انقلابی و اسلامی است. ازاین رو، باید سعی می شد تا تدوین قانون اساسی در بردارنده آرمان هایی باشد که ملت به خاطر آنها انقلاب کردند و به قول حضرت امام خمینی;: صددرصد بر اساس اسلام باشد . (امام خمینی، 1361: ج8، 225)
در این نوشتار، به دنبال پاسخی تفصیلی به این پرسش، در ابتدا برخی کارکردهای قانون اساسی و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را از دیدگاه حضرت امام خمینی; به عنوان بنیان گذار انقلاب اسلامی و شهید آیت الله بهشتی; به عنوان یکی از استوانه های نظام اسلامی ایران و مجلس خبرگان قانون اساسی بیان می کنیم. هدف از این پژوهش، در واقع آن است که نشان دهد انقلاب اسلامی نوپای ایران با طرح جدیدی که در زمینه تدوین قانون اساسی در انداخت، با وجود تصور برخی که ایران را کشوری بدون مبانی نظری و فلسفی برای تدوین قانون اساسی می دانستند، توانست با مبانی نظری و فلسفی اسلامی، قانون پیشرفته ای را تدوین و تصویب کند.
ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی;
در دوران مشروطه، برخی علما نوشتن قانون را با پایبندی به احکام اسلام متضاد می دیدند. برای مثال، شیخ فضل الله نوری معتقد است قانون نویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمدالله تعالی طبقةٍ بعد طبقةٍ، روات اخبار و محدثین و مجتهدین، متحمل حفظ و ترتیب آن شدند. (نک: زرگر نژاد، 1374: 154)
اما حضرت امام خمینی; حکومت اسلام را حکومت قانون می دانست و پس از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس قانون گذاری را مهم ترین کار برشمرد و در چند سخنرانی اهمیت آن را یادآور شد:
ایشان معتقد بود قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است و بدون آن، حکومت اسلامی دوام نمی آورد. ازاین رو، با اینکه دقت در بررسی قوانین پیشنهادی به مجلس خبرگان قانون اساسی را لازم می دانست، خواستار تسریع در آن بود و در مقابل طرح انحلال مجلس خبرگان و تأخیر در تصویب قانون اساسی ایستاد (نک: سخنرانی 1/8/1358 و 24/3/1360، نرم افزار صحیفه امام) و فرمود: تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده اند . (سخنرانی 18/3/1360، نرم افزار صحیفه امام)
امام همگام با تأکید بر ضرروت تدوین قانون و حکومت بر طبق قانون، به لزوم اسلامی بودن آن نیز سفارش می کرد، به گونه ای که معتقد بود برای قانون گذاری، می توان در برخی موارد به متن آیه و حدیث تمسک جست و حتی آن را به عنوان ماده قانونی لازم الاجرا دانست، ولی در بعضی موارد، موضوع های جدیدی پیش می آید یا موضوع های گذشته تغییر می کند که به تبع آنها، به وضع احکام جدید نیاز است.
کارکردهای قانون اساسی
زمینه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد؛ زیرا طرح تنظیم و تصویب این قانون، این گونه نبود که بدون هیچ مقدمه ای، در نظر دولتمردان و رهبران دینی و سیاسی و پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته باشد، بلکه اندیشه تدوین قانون اساسی، در زمان اقامت امام در پاریس شکل گرفت و حتی پیش نویس آن، در همان زمان تهیه شد. (هاشمی، 1374: ج1، 27) با این وجود، جای این پرسش است که کارکردهای قانون چه بود که رهبر حکیم و دوراندیش انقلاب در پی دستیابی به آن کارکردها، دستور تهیه پیش نویس و سپس تأسیس مجلس مؤسسان را به نخبگان دینی و سیاسی ابلاغ کرد؟
1. کارکرد نخست: قانون، اساسنامه تأسیس دولتی جدید و اسلام، ارائه دهنده قانون جامعهر نهاد، حزب، تشکّل و هر دولت و حکومتی، برای ابراز موجودیت خود و نیز بیان نظام و تشکیلات و روابط داخلی و خارجی خود، منشور و اساسنامه ای را تنظیم می کند و در آن، با پیش بینی همه مسائلی که ممکن است آن نهاد در برداشته باشد، چارچوب مشخصی برای حرکت های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. درباره دولت ها و اعلام موجودیت آنها نیز این نکته صادق است و دولت ها باید سندی را به عنوان اساسنامه خود تدوین کنند تا آن سند، محل رجوع و معیار و شاخص اقشار مختلف باشد. در یک جمله، هر دولت با تصویب قانون اساسی، هویت و موجودیت خود را اعلام و نظام حقوقی و سیاسی خود را تأسیس می کند. (زرنگ، 1386: 68)
حضرت امام خمینی; تأکید بر این نکته که قانون، اساس آغاز به کار یک حکومت است، برقراری حکومت موفق و جامع را در گرو داشتن قانون اساسی جامع می دانست و معتقد بود تنها اسلام است که می تواند این قانون جامع را در اختیار انسان قرار دهد. ایشان در تبیین جامعیت قوانین بر مبنای اسلام می گوید:
قانون الهی غیر از این قوانین دنیایی است؛ در این قوانین دنیایی، یک جهت، دو جهت ملاحظه شده است و فقط مربوط به همین زندگی این عالم است؛ محدود به همین است. این هم تمام حدودش را معلوم نیست که بتواند حدود را تفتیش کند، آن طوری که باید قانون برایش بگذارند، اما قوانین الهی از قبل از اینکه انسان نطفه اش بیاید به این عالم... تا آن وقتی که انسان مستقل بشود، باز قوانین هست؛ قدم به قدم، اسلام قانون دارد؛ تا آن وقتی که می خواهد بمیرد، قوانین هست. برای بعد از موت هم قوانین هست... مثل قوانین اینجا و بشر نیست که نتواند جز همین پرده مادی را ببیند. (امام خمینی، 1379: ج4، 30)


ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی


کارکردهای قانون اساسی


مبانی نظری تدوین قانون اساسی


برخی مبانی نظری در اندیشه شهید بهشتیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری

دانلود سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 94

دانلود سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 93

دانلود سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 95

دانلود جزوه آناتومی مقایسه ای 1 دامپزشکی (کالبد شناسی مقایسه ای1)

مقاله در مورد متعلقات قران

پاورپوینت سازمان ملل متحدواهداف توسعه هزاره(MDGs)

پاورپوینت فصل دوم بخش چهارم اقتصاد علوم انسانی دهم

تحقيق رشته حقوق با عنوان تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

پاورپوینت فصل سوم بخش پنجم اقتصاد علوم انسانی دهم

مقاله تالاسمي

دانلود تحقیق تولید انرژی با توربین های گازی

فایل پاورپوینت در مورد تاثیر عدم تعادل بار بر تلفات شبکه توزیع.

تحقیق درباره بیوگرافی استاد شهریار 25 ص

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره داروهای مورد نیاز در ریکاوری و CPR

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

مطالعه­ی آزمایشگاهی تاثیر زمان و شرایط عمل آوری بر مقاومت فشاری ملات­های آهکی مسلح شده با ژئوگرید

تحقیق در مورد گوشه گیری ، کمرویی و انزواطلبی 16ص

تحقیق در مورد سرنوشت معاویه و یزید لعنت الله علیهما چگونه شد 8ص

بررسي مقايسه اي سلول هاي فلوتاسيون مورد استفاده در كارخانه هاي كانه آرايي(فلزي و غير فلزي)

Asset Accounting Configuration in SAP ERP: A Step-by-Step Guide

رقابت‌پذيري اقتصاد

وکتور اموژِی -اموجی-شکلک -فایل کورل

طرح توجيهي درباره مشاوره مديريت

علل پیدایش زمین لرزه

فایل گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی مدرسه راهکارهای عملی در زمینه نماز ..

تحقیق در مورد سیره حکومتی پیامبر

تحقیق در مورد مديريت بازرگاني 15 ص

مهارت حل مساله

حل کامل مسائل حل المسائل ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازسیالات پرانتیز-گومز