دانلود رایگان

هوش (word) 70 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان جامعه انتخابی ما مرکز پیش دانشگاهی دخترانه اسماعیل پور طرقی بود که از این جامعه یک نمونه صدنفری انتخاب کردیم. روش آزمایشی ما روش همبستگی بود

دانلود رایگان هوش (word) 70 صفحه عنوان : هوش
فهرست مطالب
چکیـده 1
مقـدمه. 3
بیان مسئله. 5
اهمیت مسئله. 6
هدف پژوهشی.. 7
سؤال پژوهشی.. 7
تعریف عملی مفاهیم و متغیـرهای مورد مطالعـه. 8
مقیاس اندازه گیـری متغیـرها 8
نقش متغیـرها 8
پیشینـة پژوهش... 10
زمینـه نظری مسأله مورد پژوهش... 12
هوش شناختی.. 14
سه نظر متداول. 14
منحنی توزیع هوش شناختی IQ.. 15
هوش هیجانی.. 16
فهرست ده هیجانی اساسی ایزارد: 18
هـوش هیجانی و ارتباط آن با هـوش شناختی.. 18
وراثت یا محیط در هـوش شناختی.. 20
وراثت یا محیط در هـوش هیجانی.. 21
آموزش هـوش هیجانی.. 22
عوامل مؤثـر در هوش هیجانی.. 24
پیشنهادات لازم جهت توسعـه بهـره هیجانی.. 26
تقسیم بنـدی افـراد بر اساس IQ و EQ از دیـدگاه جک بلوک.. 26
بررسی یافتـه هاي پـژوهشی موجـود 28
هوش هیجـانی و ارتباط آن با زناشـویی.. 28
ضرورت پـژوهش... 30
الگوی رفتاری والدین و رشـد هوش هیجـانی.. 30
الکسی تیمیا 32
سابقـه تکاملی و اعتبـار تحولی.. 34
طرح پژوهش... 37
جامعـه آماری و گروه نمونـه مورد مطالعـه. 37
روش نمونـه برداری.. 37
روش گـردآوری داده ها 38
تعداد دانش آموزان روزانه: 38
تعداد دانش آموزان شبانه: 38
ابـزار پـژوهش... 38
معـرفی آزمون هـوش هیجانی بارـ آن. 38
معـرفی آزمون ماتریس هاي پیشرونـده ریـون بزرگسالان. 43
دستورالعمـل اجرای آزمـون. 44
روش تجـزیه و تحلیل داده ها 45
آزمون فرضیـه. 47
تفسیـر و نتیجه گیـری.. 49
نتایج فرعی پژوهش... 49
محـدودیت ها 50
الف) عامل تهدیـدکننـده روایی درونی پژوهش... 50
ب) عامل تهـدیدکننـده روایی بیـرونی پژوهش... 50
پیشنهادات... 50
منابع. 51
قسمتی از متن
چکیـده
در این پژوهش ما به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی پرداختیم با این سؤال که آیا بین هوش شناختی و هیجانی رابطه وجود دارد؟
جامعه انتخابی ما مرکز پیش دانشگاهی دخترانه اسماعیل پور طرقی بود که از این جامعه یک نمونه صدنفری انتخاب کردیم. روش آزمایشی ما روش همبستگی بود که با استفاده از دو آزمون هوش هیجانی باران و هوش ریون بزرگسالان روی نمونه مورد نظر اجرا شد. ابتدا دانش آموزان سنین 17-18 ساله را جدا کردیم و از این تعداد به صورت تصادفی 100 نفر انتخاب کردیم و بعد آنها را به گروههای ده تایی تقسیم کردیم و دو آزمون نامبرده را روی تک تک این گروه ها به صورت جداگانه به اجرا درآوردیم. در تجزیه و تحلیل داده ها نیز از فرمول T استفاده کردیم.
در نهایت نتیجه اي که به دست آوردیم این بود که هیچ رابطه معناداری بین دو هوش شناختی و هیجانی وجود ندارد. در واقع متوجه شدیم که این دو هوشبهر مستقل از یکدیگرند و نمی توان گفت فردی که هوش شناختی (IQ) بالایی دارد حتماً هوش هیجانی (EQ) بالایی نیز خواهد داشت.
مقـدمه
هوش[1] چیست؟ همان استعداد است؟ قوه ابتکار است؟ قدرت یادگیری است؟ تعریف هاي متنوعی از هوش شده است. در واقع در تعریف واژه هوش اتفاق نظر میان روانشناسان وجود ندارد و برای تعریف آن از ویژگی هایش استفاده مي شود هنگامی که هوش مورد مطالعه قرار مي گیرد خود هوش نیست بلکه رفتار یا عملکرد هوشمندانه است. در مفهوم هوش استعداد فکری بنیادینی وجود دارد این استعداد فکری توان داوری است و مي توان آن را حس خوب حس علمی و استعداد فکری فرد برای تطبیق با محیط نامید. بنابراین خوب داوری کردن، خوب درک کردن و خوب استدلال کردن فعالیت هاي اساسی هوش اند. همان طور که ملاحظه مي شود تعریف هوش به اندازه کافی روشن نیست بدیهی است که سمت بخشی دقیق آن نیز به آسانی میسر نخواهد بود.
آزمون هاي متنوعی برای سنجش هوش شناختی1 ابداع شده است که هر کدام نقاط مثبت و منفی مخصوص به خود دارند. آن چه در این راستا مشخص است این است که هوش شناختی که به طور صنعتی با هوش بهر مشخص مي شود مي کوشد بی آن که به سایر جنبه هاي شخصیت و رفتار توجه کافی داشته باشد استعداد افراد را برای درک یادگیری یا داوری تفکر منطقی حل مسایل و امثال آن مورد ارزشیابی قرار دهد. به سخن دیگر نباید تنها به تشخیص حدود توانایی ها یا ناتوانایی ها با ناتوانیهای شناختی افراد اکتفا شود بلکه لازم است برآورد قابل قبولی نیز از حدود توانایی ها یا ناتوانایی هاي اجتماعی وی داشته باشیم تا بتوانیم به گونه اي قابل قبول جای او را روی پیوستاری از کمترین میزان توانشی ذهنی تا بالاترین آن مشخص کنیم. هوش هیجانی1 آن بعدی از توانمندی هاي فرد را اندازه مي گیرد که در آزمون هاي هوش شناختی قابل ارزیابی نیست.
هوش غیرشناختی ابعاد شخصی هیجانی اجتماعی و حیاتی هوش را که اغلب بیشتر از جنبه هاي شناختی آن در عملکردهای روزانه مؤثرند مخاطب قرار مي دهد هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران، خودشناسی و دیگرشناسی، ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش پیوند دارد. پیتر سالوی2 ضمن اختراع اصطلاح سواد هیجانی به پنج حیطه در این مورد اشاره مي کند.
بر اساس مطالعات دانیل گلمن1 در بهترین شرایط همبستگی اندک بین هوش شناختی و برخی از ابعاد هوش هیجانی وجود دارد. وی اظهار مي دارد که هوش شناختی تنها 20 درصد از موفقیت ها را باعث مي شود و 80 درصد از موفقیت ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موقعیت ها در گرو مهارت هایی است که افراد با ضریب هوش بالا و همچنین موفقیت غیرمنتظره افراد دارای هوش متوسط را تعیین مي کند. یعنی افرادی با داشتن هوش شناختی متوسط و هوش هیجانی بالا خیلی موفق تر از کسانی هستند که هوش شناختی بالا و هوش هیجانی پایین دارند. (سایت fekreno.org)
بیان مسئله
هوش هیجانی مبحثی تقریباً جدید است در دنیای روانشناسی و به طور تخصصی تر در دنیای مباحث مربوط به توانایی هاي ذهن به همین خاطر بر آن شدیم که درباره این موضوع و رابطه اش با هوش شناختی به تحقیق

بپردازیم هوش هیجانی به این دلیل عنوان شده است که دارای نگرش عملی و کاربردی سرشاری است که با معیارهای محدود قدرت منطقی ذهن قابل اندازه گیری نیست. هوش شناختی یا همان IQ جنبه هاي شناختی و منطقی ـ انتزاعی هوش را اندازه مي گیرد ولی هوش هیجانی یا EQ قسمتی از هوش انسانی است که نشانگر مهارت هاي درونی و ارتباطی است.
در واقع هوش هیجانی کنترل تکانه انگیزش یک مهارت سطح بالا بوده که هیچ گاه در آزمون هاي هوش شناختی قابل اندازه گیری نمی باشد. حال سؤالی که اینجا مطرح مي شود این است که آیا بدین هوش شناختی و هوش هیجانی رابطه اي است؟ آیا مي توان گفت فردی که دارای هوش شناختی بالایی است هوش هیجانی بالایی نیز دارد؟

[1] - Intelligence


هوش


هدف پژوهشی


مقیاس اندازه گیـری متغیـرها


هوش شناختی


هوش هیجانی


وراثت یا محیط در هـوش شناختی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

کاروفناوری کَلاله - کاروفناوری ششم کاروفناوری هفتم کاروفناوری هشتم کاروفناوری نهم

گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی ...

فهرست مطالب صفحه عنوان مقدمه گزارش فیزیکی : مشخصات کلاس ها : مشخصات کارکنان آموزشگاه

اعضاي هيأت علمي: علي سررشته داري

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی مکانیک گرایش تحصیلی: تبدیل انرژی (سیالات) دانشگاه محل فارغ ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ...

استخراج مقاله از پایان نامه; نکاتی که پیش از شروع پایان نامه دکترا باید بدانید; روش جمع آوری ...

افزایش سرعت کامپیوتر تا 70% - beytoote.com

برنامه یاهو مسنجر سرعت کامپیوتر افزایش سرعت کامپیوتر ,کامپیوتر قدیمی,بالا آمدن ویندوز,شروع ...

آموزش کامپیوتر،ترفندهای کامپیوتری

انواع ویروس های کامپیوتری,ترفند های کامپیوتر,ترفندهای کامپیوتری آموزش کامپیوتر,ترفند ...

آموزش منظومه شمسی به کودکان - جستجو و دانلود کتاب

کتاب "کفایت اجتماعی کودکان تیز هوش و عقب مانده ذهنی" درباره توانایی اجتماعی کودکان، اطلاعات ...

پی سی دانلود: نرم افزار، فیلم، بازی، کتاب، آموزش و برنامه ...

دانلود رایگان نرم افزار، فیلم، موزیک، کتاب، آموزش، بازی و برنامه موبایل؛ همه و همه در پی سی ...

دانلود رايگان نرم افزار

دانلود رایگان نرم افزار،بازی,کتاب,آموزش،فیلم, نرم افزار و بازی های موبایل همه با لینک ...

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي

مقاله : سيستمهاي خبره و كاربرد آن در مديريت مقاله : روش های جستجو در هوش مصنوعی پایان نامه ...

دانلود رايگان نرم افزار

دانلود رایگان نرم افزار،بازی,کتاب,آموزش،فیلم, نرم افزار و بازی های موبایل همه با لینک ...

رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي

مقاله : سيستمهاي خبره و كاربرد آن در مديريت مقاله : روش های جستجو در هوش مصنوعی پایان نامه ...

دانلود Longman Dictionary of Contemporary English 5th ...

فرهنگ واژگان انگلیسی معاصر لانگمن، یک فرهنگ لغت انگلیسی به انگلیسی بسیار کامل است که ...

برنامه کلاسی دانشگاه - دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور - دانشگاه,گلستان پیام نور,گلستان,سیستم پیام نور,سایت پیام نور,سیستم گلستان ...

دانلود مقالات عمران و معماری و ساختمان

خیلی ها می گویند امکان ندارد … افزودنی های تبدیل گچ به سیمان. بهترین مهندسین شیمی و عمران ...

کافی نت دانشجویان

کافی نت دانشجویان - - کافی نت دانشجویان ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و ...

All words - BestDic

English_Word Farsi_Word; Sexagesimal : شصت‌ تايي‌، شصت‌ تا، شصتم‌، دوره‌ شصت‌ ساله‌. Sexdecillion

برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات. تاسیسات. - برگرداندن ...

برگرداندن ویندوز به تاریخ چند روز قبل برای این کار بایدSystem Restore از قبل فعال باشد.

فایده حشرات در زندگی انسان‌ها - بانک سوال دبستان گرمه

بانک سوال دبستان گرمه - بانک نمونه سوال ابتدایی متوسطه اول و دوم پایان نامه مقاله تحقیق ...

دانلود بازی کم حجم Afghanistan 11 برای کامپیوتر |‌ یاس دانلود

دانلود بازی کم حجم Afghanistan 11 برای کامپیوتر دانلود بازی Afghanistan 11 برای کامپیوتر بازی افغانستان ...

نرم‌افزار فلش کردن گوشی سامسونگ (برای ویندوز) - Odin3 3.12 ...

نرم‌افزار فلش کردن گوشی سامسونگ (برای ویندوز) - Odin3 3.12.5 Windows

مرکز دانلود رایگان کتاب های فارسی

مرکز دانلود رایگان کتاب های فارسی - گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

کرک جدید ویندوز 7 - فعال سازی و رفع محدودیت های ویندوز هفت

کرک جدید ویندوز 7 - فعال سازی و رفع محدودیت های ویندوز هفت

دانلود ویدئو آموزشی قدم به قدم همه فوت و فن های فتوشاپ CS5

دانلود رایگان | وطن دانلود. جستجو. صفحه نخست; دانلود ویژه; آموزش

دانلود بازی Desperados - بازی دسپرادو برای PC

دانلود بازی Desperados - بازی دسپرادو برای PC دانلود بازی Desperados 1 دانلود بازی دسپرادو بازی Desperados ...

دانلود فیلم و سریال با لینک مستقیم - بزرگترین آرشیو فیلم سریال

بزرگترین آرشیو فیلم وسریال در ایران . با لینک مستقیم برای دانلود . بروزترین سایت سریال در ...

تولدی دوباره

سلام. سلام. سلام به همه دوستانم. با آرزوی شادمانی و توانگری روز افزون برای تک تک شما عزیزان.

نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط

دانلود مقاله پرسش مهر 96 رئیس جمهور

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 96-95 براساس طرح تدبیر(ویرایش با شیوه نامه جدید اواخر شهریورماه)

خرید فایل کسب درآمد با 60 درصد تخفیف ویژه

علائم راهنمایی و رانندگی به زبان فارسی ، انگلیسی و عربی

سوالات دوره ی ضمن خدمت شمیم دانش

دانلود طرح درس سالانه – ریاضی – پایه اول دبستان

مجموعه کامل سوالات استخدامی قوه قضاییه - متصدی امور دفتری

حل المسایل فیزیک هالیدی جلد2،1 و 3 ویرایش دهم به همراه ترجمه فارسی

تحمل و احترام به افکار دیگران را تمرین کنیم

نمونه سوالات اتاق اصناف

جدول طرح درس سالانه همه دروس پایه چهارم دبستان سال تحصیلی 96-97

پاورپوینت مردان مبارز.زنان قهرمان(درس ششم دفاعی نهم)

نمونه سوالات استخدامی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

درس پنجم (رهبری در عصر غیبت)-پیام آسمان نهم

دانلود سوالات ضمن خدمت راهیان نور

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس

نظام اداری در سیره و سنت نبوی دکتر حمید زارع

جزوه خلاصه تست نمونه سوال تئوري سازمان ساختار و طرح سازماني رابینز تالیف الوانی و دانایی فرد

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیام نور

پاورپوینت درس ششم دین و زندگی یازدهم (پیشوایان اسوه)

تحقیق در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخلاق مردم، ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر، پیشرفت های علمی و وضعیت اقتصادی جامعه رخ خواهد داد؟

جزوه‌ بهترین مطالب و نكته های طلایی آموزشی انگلیسی دارای 50%تخفیف

گزارش کار تهیه ی بنزوفنون اکسیم

میان ترم شیمی عمومی/با پاسخ - دانشگاه صنعتی شریف

سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی یازدهم

پاورپوینت دوران دفاع مقدس درس پنجم دفاعی نهم

مجموعه کامل سوالات و جزوات استخدامی قوه قضاییه - دروس عمومی

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی پیش دبستانی