دانلود رایگان

ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از تحقیق, پاسخگویی به پرسشها و دستیابی به معلومات جدید می باشد. این فرآیند پرسش و پاسخ که ما را در کسب دانش جدید یاری می نماید اغلب به عنوا

دانلود رایگان ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه عنوان :ضرورت تحقيقات بازاريابي
محتویات
فصل اول – رویکرد تحقیق علمی و تشخیص مساله
1-در خصوص تحقیق توضیحاتی ارائه شود؟
2-بازاريابي
3-تحقيقات بازاريابي
4-مهمترین معیارهای تصمیم گیری: ( نیاز به تحقیقات بازاریابی)
5-طبقه بندي تحقيقات بازاريابي ( با شكل)
تحقيق تشخيص مساله
6-در مورد تحقیقات بازاریابی توضیحاتی ارائه نمایید؟
7- تعريف تحقيقات بازاريابي
8-فرآیند برنامه ریزی بازار مربوط به چه تصمیماتی می باشد؟
9-متد علمی توسط چه عناصری مشخص می گردند؟
10- فرآيند تحقيقات بازاريابي علمي را توضیح دهید؟
- فرآيند تحقيقات بازاريابي چند مرحله اي را به ترتیب نام ببرید؟
12-تشخیص مساله را توضیح دهید؟
13- فرآيند طرح پرسش تحقيقي را با رسم شکل توضیح دهید؟
14- تحقيقات بازاريابي چه كاري نمي تواند انجام دهد
فصل دوم- طرح تحقیق اکتشافی
1-طرح تحقیق و اهمیت آن در فرآیند تحقیق را توضیح دهید؟
2-طبقه بندي طرح هاي تحقيق و تفاوتهای موجود بین طرح های تحقیق را توضيح دهيد ؟
3- طرح تحقيق اكتشافي را توضيح دهيد؟
4- مصاحبه هاي عمقي
5-گروههاي متمركز
6-اهداف متفاوت و متعدد گروه هاي متمركز
7-مزيتهاي گروه متمركز
8- معايب گروه هاي متمركز
9- تكنيكهاي تصويري
فصل سوم -طرح تحقيق قطعي
1-طرح تحقيق قطعي را توضيح دهيد؟
مقايسه يا تفاوتهاي بين طرح هاي تحقيق اكتشافي، توصيفي و تصادفي
3-طرح توصيفي را توضيح دهيد؟
4-طرح تحقيق توصيفي در چه مواردي استفاده مي شود؟
5-دو گروه طرحهاي تحقيق توصيفي را نام ببريد؟
طرح مقطعي و طرح طولي
6- طرح مقطعي را توضيح دهيد؟
7-طرح طولي را توضيح دهيد؟
8-طرح هاي تصادفي
9-دو نوع تكنيك آزمون كه در دسترس محققان مي باشد عبارتند از
10-دو نمونه از معروفترين تكنيكهاي جمع آوري اطلاعات را نام ببريد؟
11-متدهاي پژوهشي
12-چهار نوع متد پژوهشي
13-مصاحبه هاي حضوري را توضيح دهيد؟
14- مصاحبه هاي تلفني را توضيح دهيد؟
15-مصاحبه از طريق ايميل را توضيح دهيد؟
16-مشاهده را توضيح دهيد؟
17-مزاياي تكنيكهاي مشاهده عبارتند ؟
18- معايب تكنيكهاي مشاهده اي عبارتند از؟
19- انتخاب متدهاي مشاهده به چه مواردي بستگي دارد؟
فصل چهارم نمونه گيري
1-نمونه گيري را توضيح دهيد؟
2-سرشماري
3-جمعيت هدف؟
4-برخي منابع مشترك چارچوب نمونه گيري عبارتند از
5-خطاهاي نمونه گيري را توضيح دهيد؟
6-خطاهاي غيرنمونه گيري را توضيح دهيد؟
7-عوامل كمي كه هنگام تعيين اندازه نمونه مورد توجه قرار مي گيرند عبارتند از؟
8- عوامل كيفي كه هنگام تعيين اندازه نمونه مورد توجه قرار مي گيرند عبارتند از؟
9-طبقه بندي تكنيك هاي نمونه گيري را توضيح دهيد؟
10- انواع تكنيكهاي نمونه گيري احتمالي را نام ببريد؟
11-نمونه گيري تصادفي ساده

12-نمونه گيري تصادفي سيستماتيك
13-نمونه گيري لايه اي

14-ويژگي هاي نمونه گيري لايه اي؟
15-نمونه گيري خوشه اي
16-مزيتهاي نمونه گيري خوشه اي؟
17- انواع تكنيكهاي نمونه گيري غيراحتمالي را نام ببريد؟
18-نمونه گيري روش آسان
19-نمونه گيري تشخيصي
20-نمونه گيري سهميه اي
21-نمونه گيري گلوله برفي
22- انتخاب تكنيك نمونه گيري را توضيح دهيد
فصل پنجم اندازه گيري و مقياس بندي
1-پرسشنامه چيست؟
2-فرآيند طراحي پرسشنامه
3-ساختار كلي تهيه پرسشنامه شامل چه مواردي مي شود؟
4-يكي از ساختار كلي تهيه پرسشنامه، ويژگي اطلاعات مورد نياز در قالبي قابل تحقيق است آنرا توضيح دهيد؟
5-يكي از ساختار كلي تهيه پرسشنامه، انتخاب متد مصاحبه است آنرا توضيح دهيد؟
6-يكي از ساختار كلي تهيه پرسشنامه ، تعيين ساختار پرسش فردي است آنرا توضيح دهيد؟
7- يكي از ساختار كلي تهيه پرسشنامه، ترتيب، فرم و طرح كلي پرسش است آنرا توضيح دهيد؟
8- يكي از ساختار كلي تهيه پرسشنامه ،آزمايش مقدماتي پرسشنامه است آنرا توضيح دهيد؟
9-در جمله بندي پرسشنامه چه مواردي را بايد مدنظر قرار داد
10-پرسشهاي اطلاعات عمومي به چند حوزه تقسيم مي شوند
11-پرسشهاي اطلاعات تخصصي؟
فصل هفتم تهيه داده ها و آناليز داده هاي اوليه
1-پژوهش میدانی و فرآيند جمع آوري داده ها
2-دستورالعمل پرسيدن سئوالات
3-تكنيك هاي بررسي يا فن وارسي در پژوهشهاي ميداني را نام ببرید؟
4-چند مرحله که برای آماده ساختن داده ها جهت تحلیل مورد نیاز می باشد را نام ببرید؟
5-تصحیح داده ها را توضیح دهید؟
6-هدف از تصحیح داده ها چیست؟
7-سه شانس محقق در مواقع نامناسب بودن يا مفقود شدن پاسخها
8-رمزگذاري يا كدگذاري داده ها
9-ثبت داده ها؟
10-پاکسازی داده ها؟
11-چهار گزينه براي دستيابي به مقادير مفقود شده داده ها

12-آزمون فرضیه ها؟
13-فرآيند كلي براي آزمايش فرضيه
14- دو دسته تکنیکهای آماری را نام ببرید؟
فصل هشتم تهیه گزارش و ارائه آن
1-اهميت گزارش تحقيق بازاريابي را توضيح دهيد؟
2-گزارش نتايج: موضوعاتي مهم براي يادآوري؟
3-تمركز گزارش تحقيق بازاريابي بايد بر چند مورد باشد؟
4-مواردي كه قالبي را براي گزارش كلي تحقيق بازاريابي ارايه مي كنند را نام ببريد؟
5-هنگام نوشتن گزارش چه كاري نبايد انجام داد
6-ارائه گزارش را توضيح دهيد؟
و . . .
قسمتی از متن
ضرورت تحقيقات بازاريابي
فصل اول – رویکرد تحقیق علمی و تشخیص مساله
1-در خصوص تحقیق توضیحاتی ارائه شود؟
هدف از تحقیق، پاسخگویی به پرسشها و دستیابی به معلومات جدید می باشد. این فرآیند پرسش و پاسخ که ما را در کسب دانش جدید یاری می نماید اغلب به عنوان ستون پیشرفت علمی در هر زمینه ای محسوب می گردد. تحقیق ابزاری ابتدایی می باشد که از آن در تمامی حوزه های علمی و با هدف توسعه مرزهای دانش استفاده می شود. محققان با انجام تحقیق تلاش دارند تا در میان سایر موارد، پیچیدگی مسائل را کاهش دهند.
2-بازاريابي:
بازاريابي ، عملكرد سازماني و مجموعه اي از فرآيندها براي خلق- ارتباط و عرضه اعتبار به مشتريان و مديريت روابط مشتري به روشهايي است كه به سود، سازمان و سهامداران آن باشد .
3-تحقيقات بازاريابي:
 تحقيقات بازاريابي بخش مهمي از تصميم گيري در خصوص بازاريابي بوده و بواسطه ارائه اطلاعات به موقع- درست و مرتبط مديريت فرآيند تصميم گيري را بهبود مي بخشد .
 هر نياز اطلاعاتي خاص جهت تصميم گيري و استراتژي هاي مربوطه را مي توان بر پايه اطلاعات جمع آوري شده از طريق تحقيقات بازاريابي تهيه نمود.
 اغلب اوقات به منظور جمع آوري و آناليز داده ها براي استفاده سايرين تحقيقات بازاريابي با دقت مورد بررسي قرار مي گيرد.
 شركتها مي توانند از طريق استفاده خلاقانه از اطلاعات بازار كه توسط تحقيقات بازاريابي جمع آوري شده است به مزيت رقابتي دست يافته و آن را حفظ نمايند.
 تحقيقات بازاريابي به عنوان كسب اطلاعات براي اتخاذ تصميمات درست تعريف مي شود نه ارزيابي تصميماتي كه گرفته شده است.
 تحقيقات بازاريابي به تنهايي ضامن موفقيت نمي باشد .
 استفاده هوشمندانه از تحقيقات بازاريابي كليدي براي دستاوردهاي تجاري محسوب مي شود.
4-مهمترین معیارهای تصمیم گیری: ( نیاز به تحقیقات بازاریابی)
شناخت مشتری و مهم تر از آن شناخت اینکه آنها چه کسانی می باشند، از محصول یا خدمات چه انتظاری دارند، مایلند چگونه و کجا به آن دسترسی داشته باشند و چه قیمتی مایلند برای آن بپردازند.5-طبقه بندي تحقيقات بازاريابي ( با شكل):
تحقيقات بازاريابي مي تواند به سازمانها در فرآيندهاي مختلف تصميم گيري كمك نمايد كه مي توان آنرا در دو دسته جداگانه قرار داد كه عبارتند از :
الف) تحقيق در خصوص تشخيص مسئله ب) تحقيق براي حل مساله
تحقيق تشخيص مساله، براي كمك به تشخيص مسائلي صورت مي گيرد كه ضرورتاً در سطح آشكار نمي شوند و با اين حال وجود دارند يا احتمال دارد در آينده بروز نمايند و از سوي ديگر تحقيق در خصوص حل مساله براي كمك به حل مسائل تحقيقاتي خاص صورت مي گيرد.طبقه بندي تحقيقات بازاريابي به ما در درك چشم اندازهاي نظري و عملي كمك مي نمايد، گرچه هيچگونه تفكيكي بين اين دو از طبقه بندي تحقيق نمي توان قائل شد زيرا يك پروژه تحقيقاتي مي تواند به طور همزمان هم تحقيق در خصوص تشخيص و هم تحقيق در حل مساله را در بر گيرد.


6-در مورد تحقیقات بازاریابی توضیحاتی ارائه نمایید؟
تحقیقات بازاریابی یکی از عناصر مهم حوزه اطلاعات بازاریابی می باشد. یعنی عناصر دیگری در فرآیند تصمیم گیری کمک می نماید و لازم است تا ویژگی و شخصیت دست اندرکاران در بازار را بشناسیم، یعنی مشتری، مصرف کننده و عموم. تحقیقات بازاریابی اطلاعاتی را در خصوص تمامی این دست اندرکاران در اختیار مدیر قرار می دهد تا بتواند بر اساس آنها تصمیمی درست اتخاذ نماید که شرایط همیشه پیروز را خلق نماید. علاوه بر این می توان روشی را مشاهده نمود که تحقیقات بازاریابی از طریق آن می تواند به مدیر در اتخاذ تصمیم کمک نماید.7- تعريف تحقيقات بازاريابي
انجمن اروپايي تبليغ تجاري و تحقيقات بازاريابي ، فرآيند تحقيقات بازاريابي را اينگونه تعريف نموده است:
تحقيقات بازاريابي عنصري مهم در زمينه كلي اطلاعات بازاريابي مي باشد. بازارياب از اطلاعات در مورد مصرف كننده، مشتري و مردم براي تعريف و تشخيص فرصتهاي بازاريابي و مسائل مربوط به آن نظير ايجاد، اصلاح و ارزيابي فعاليتهاي بازاريابي و اصلاح و بهبود شناخت بازاريابي به عنوان فرآيند و راه هايي استفاده مي نمايد كه بتوان از طريق آن فعاليتهاي خاص بازاريابي را كارآمدتر ساخت.
تحقيقات بازاريابي اطلاعات مورد نياز براي پرداختن به مسائل و موضوعات را مشخص مي نمايد.
تحقيقات بازاريابي متدي را براي جمع آوري اطلاعات طراحي مي كند.
تحقيقات بازاريابي فرآيند جمع آوري داده ها را مديريت و اجراء مي نمايد، نتايج را آناليز مي كند و يافته ها و مفاهيم آنها را منتقل مي سازد.
8-فرآیند برنامه ریزی بازار مربوط به چه تصمیماتی می باشد؟
مربوط به تصمیماتی می باشد که بطور متوالی از طریق چهار مرحله صورت می گیرد که عبارتند از: آنالیز موقعیت، ایجاد استراتژی، ایجاد برنامه بازاریابی و اجرای آن.
این فرآیند بر مبنای درک صحیح از نحوه تصمیم گیری در بازاریابی شکل می گیرد.
9-متد علمی توسط چه عناصری مشخص می گردند؟
رویکرد تجربی، مشاهدات، پرسشها، فرضیه ها، آزمایشات، تجزیه و تحلیل، نتیجه گیری ها، تکرار
10- فرآيند تحقيقات بازاريابي علمي را توضیح دهید؟

مرحله تشخیص مسئله یا موقعیت، به شناخت مدیریتها از نیروها و تفسیر بازار ارتباط دارد. این مورد مبنایی برای تحقیق اکتشافی می باشد که برای اکتشاف و جمع آوری بینشها و ایده های بیشتر مخصوص به مساله یا فرصت صورت می گیرد. معمولاً تحقیق اکتشافی تحقیقی کیفی می باشد.
اکتشاف درون مساله یا موقعیت، محقق را به سمت ایده هایی سوق می دهد که می توان آنها را از لحاظ کیفی بیشتر تشخیص داد و اندازه گیری نمود، این مرحله را ایجاد فرضیه می نامند.فرضیه با استفاده از تحقیق قطعی و از طریق اندازه نمونه بزرگتر آزمایش می شود. گرایش تحقیق قطعی بیشتر به سمت کمیت می باشد. تحقیق قطعی به نتایج منجر خواهد شد که بیشتر به اکتشاف می انجامد.
11- فرآيند تحقيقات بازاريابي چند مرحله اي را به ترتیب نام ببرید؟
12-تشخیص مساله را توضیح دهید؟
به طور کلی تحقیق با پرسش ارتباط دارد و زمانی پرسش مطرح می گردد که برخی ناهنجاریها را مشاهده نماییم. این ناهنجاریها می تواند پایه و اساس شکل گیری یک مساله یا موقعیت باشد. تشخیص درست مساله یا موقعیت مورد تحقیق دارای اهمیت خاصی در هر تحقیق می باشد.چنانچه مسئله تشخیص داده شده جامع و کامل نباشد ممکن است تحقیق را به سوی یافته هایی نادرست و گاهی اوقات متضاد سوق دهد که می تواند به سودآوری شرکت صدمه بزند.
13- فرآيند طرح پرسش تحقيقي را با رسم شکل توضیح دهید؟
هنگامی که مدیری با مشکلی مواجه می شود عناصر تصمیم گیری متعددی اطراف وی را فرا می گیرند که عبارتند از: محیط تصمیم گیری، اهداف تصمیم گیرنده، راهکارهای جایگزین و نتایج حاصل از این راهکارها.

14- تحقيقات بازاريابي چه كاري نمي تواند انجام دهد:
تحقيقات بازاريابي نمي تواند تصميم گيري كند- نقش تحقيق بازاريابي تصميم گيري نيست بلكه جمع آوري داده ها در خصوص بازاري پويا و نامعلوم بوده و آرايش مجدد آن در چارچوبي است كه به تصميم گيرنده در درك بهتر پديده و اتخاذ تصميماتي مناسب كمك نمايد. تحقيقات بازاريابي نمي تواند متضمن پيروزي باشد. اين فرآيند در بهترين حالت مي تواند معايب اتخاذ تصميمي درست را اصلاح نمايد.

فصل دوم- طرح تحقیق اکتشافی
1-طرح تحقیق و اهمیت آن در فرآیند تحقیق را توضیح دهید؟
• طرح تحقیق به طرح جامع، طرح اولیه و حتی به عنوان پیامد حاصل از وظایف و فعالیتهای تحقیقاتی اشاره دارد.
• به بیان ساده تر طرح تحقیق، طرحی از متدها و برنامه هایی می باشد که محققان از آن برای جمع آوری و آنالیز داده های مورد نیاز مدیران استفاده می نمایند.
• طرح تحقیق، طرحی از چگونگی پاسخگویی محقق به پرسشهای تحقیق است.
• طرح تحقیق همچنین اهدافی مشخص را دنبال می کند که از پرسشهای تحقیق نشات گرفته است و منابع اطلاعاتی را مشخص می سازد که داده ها از طریق آن جمع آوری شده اند .
• طرح تحقیق، نوع اطلاعات، تکنیکهای طراحی ( پژوهش، مشاهده، آزمایش و غیره) روش و روند نمونه گیری، برنامه کار و بودجه را تعیین می نماید.
• هدف هر طرح تحققی دستیابی به شواهدیست که پرسش و اهداف تحقیق را مورد بررسی قرار می دهد و با استفاده از سه نوع طرح تحقیق، یعنی اکتشافی، توصیفی و تصادفی می توان به بخش اعظم اهداف تحقیق دست یافت.
• پایه و اساس طرح تحقیق بر واقعیت و دقت علمی استوار است.
• تهیه طرح تحقیق سالم جنبه بسیار مهم هر پروژه تحقیقاتی می باشد.
2-طبقه بندي طرح هاي تحقيق و تفاوتهای موجود بین طرح های تحقیق را توضيح دهيد ؟
اكثر محققان طرح تحقيق را در دو دسته طبقه بندي نموده اند، تحقيق اكتشافي و قطعي. و بعضي هم طرح تحقيق را به توصيفي و تصادفي تقسيم مي كنند . بنابراين سه طبقه بندي مهم وجود دارد كه عبارتند از: اكتشافي، توصيفي و تصادفي.
طرحهای تحقیقی دو نوع جمع آوری را شامل می شود که عبارتند از: ثانویه و اولیه
داده¬های ثانویه جمع آوری اطلاعاتی را در بر می گیرد که قبلاً وجود داشته اند. این داده ها برای برخی شرایط مساله تحقیق به غیر از شرایط فعلی جمع آوری می گردد. داده های ثانویه و تحلیل آنها در تمامی مراحل فرآیند تحقیق بازاریابی سودمند می باشد به ویژه اینکه در مرحله تشخیص مساله و طرح تحقیق اکتشافی دارای کارایی فراوانی است. داده های ثانویه اکثراً تحقیق کتابخانه ای و پشت میزی را شامل می شود و می تواند نیاز مدیران به اطلاعات در خصوص بازار، رقباء، مشتریان و محیط کلی را برطرف نماید.
داده های ثانویه از منابع مختلف جمع آوری می شود، داده های اولیه توسط محقق و برای هدف خاص پرداختن به مساله موجود، تولید می گردد. داده های اولیه می توانند از لحاظ ماهیتی کمی یا کیفی باشند. یکی از اهداف مهم تحقیق کیفی دستیابی به شناخت مقدماتی نسبت به مسائل و فرصتهای تصمیم گیری می باشد. مزایای متدهای کیفی عبارتند از: جمع آوری داده های بموقع و مقرون به صرفه، اطلاعات با ارزش، صحت ثبت رفتارهای بازار و بینشهای مقدماتی. و معایب آنها عبارتند از: عدم قابلیت تعمیم دهی، پایایی و اعتبار.
متدهای تحقیق کمد درصدد است کمیت داده ها را مشخص سازد و برخی آنالیزهای آماری را بکار گیرد.
3- طرح تحقيق اكتشافي را توضيح دهيد؟
 طرح تحقيق اكتشافي به كنكاش درون پديده ها مي پردازد.
 از اين طرح در مواردي استفاده شده است كه لازم بوده تا مساله با دقت بيشتري تعيين گردد.
 از اين طرح براي دستيابي به ديدگاههاي بديل، پيش از آنكه بتوان رويكردي را ارائه نمود، كاربرد دارد.
 اين طرح بر جمع آوري داده هاي ثانويه يا اوليه اي تمركز دارد كه براي تفسير آنها از قالب بدون ساختار يا شيوه هاي غير رسمي استفاده شده است.
 اين طرح به خاطر اهداف و ساختاري كه دارد حداقل دقت و متد علمي را بكار مي گيرد.
 برخي مثالها در ارتباط با طرحهاي تحقيق اكتشافي عبارتند از : مصاحبه هاي عمقي، گروه هاي متمركز و تكنيكهاي تصويري.
4- مصاحبه هاي عمقي:
مصاحبه عمقي تكنيكي مستقيم و بدون ساختار است كه از آن براي دستيابي به ديدگاههاي استفاده مي شود كه در آن پاسخگوي واحد توسط مصاحبه كننده ماهر وادار مي شود تا انگيزه ها، باورها، بينشها و احساس خود را در خصوص موضوع پرسش آشكار سازد.
هدف از اين مصاحبه ها درك ماهيت و ايجاد فضاي مورد تحقيق مي باشد نه ارزيابي دقيق آن.
سه تكنيك مهم مصاحبه عمقي عبارتند از: پلكاني، پرسش آزمون پنهان، آناليز سمبوليك.
5-گروههاي متمركز :
گروههاي متمركز، يكي از معروفترين متدهاي تحقيق كيفي مي باشد كه در سرتاسر دنيا از آن استفاده مي شود. گروه متمركز، فرآيند رسمي گردهم آوردن گروه كوچكي از مردم با هدف انجام بحثي خودانگيخته و غير رسمي در خصوص موضوع يا مفهومي خاص مي باشد و معمولاً يك گروه متمركز از 8 تا 12 نفر تشكيل مي گردد و مي تواند به ارائه اطلاعات بسياري منجر گردد.
هدف اصلي هر گروه متمركز اين است كه تا حد امكان هر چه بيشتر اطلاعات لازم در خصوص موضوع مورد بحث را در اختيار تصميم گيرنده قرار دهد.
6-اهداف متفاوت و متعدد گروه هاي متمركز:
الف- شناخت تاثير تبليغات قبلي بر روي بازار هدف.
ب- ارائه كالا يا خدمات جديد به بازار موجود يا جديد.
ج- شناخت اولويتها و انتخابهاي متغير مشتري.
د- يافتن تاثيرات تغيير در متغيرهاي آميزه بازاريابي.
ه- آشكار ساختن اولويتها، انگيزه ها، انتظارات پنهان مشتري و رابطه آنها با رفتار كلي.

7-مزيتهاي گروه متمركز:
 اين تكنيك مي تواند به ايجاد ايده ها، افكار و نظرات خلاقانه مرتبط به موضوع كمك نمايد.
 آنها قادرند دلايل اصلي مجموعه اي از فعاليتهاي خاص مشتري و رفتار كلي وي را برجسته سازند.
 آنها امكان مشاركت مشتري را فراهم آورده و واكنش وي را در جهتي مستقيم هدايت مي نمايند.
 آنها براي سازمان فرصتي متقابل را ايجاد مي نمايند تا به بخشهاي بازاري خاص دست يابند.
8- معايب گروه هاي متمركز:
نقاط ضعف اصلي اين تكنيك اساساً به تكنيكهاي تحقيق كيفي شباهت دارد يعني داراي محدوديت در قابليت تعميم دهي نتايج به بازار هدف مي باشد و از آنجايي كه در اين تكنيك گروه هاي مختلف از پاسخگويان گرد هم جمع مي شوند پرهزينه تر از مصاحبه هاي عمقي مي باشد.
9- تكنيكهاي تصويري:
تكنيكهاي تصويري شامل پرسيدن سئوال به طور غيرمستقيم مي باشد كه پاسخگويان را قادر مي سازد تا باورها، ايده ها، احساسات، نگرشها و عواطف خود را در خصوص موضوع مربوطه به تصوير بكشند. و از چندين تكنيك جمع آوري داده هاي كيفي تشكيل شده است.
هدف اصلي اين تكنيك آموزش بيشتر در خصوص موضوع در شرايطي است كه ممكن است پاسخگويان نتوانند در شرايط پرسش مستقيم افكار درست خود را بيان نمايند.
تكنيكهاي تصويري شامل آزمون روانشناختي مختلف از جمله ساخت تصوير، آزمونهاي تداعي واژه ها، آزمون تكميل كردن جمله و ايفاي نقش مي باشد كه از آن براي شناخت روابط پنهان در ذهن مشتري استفاده مي شود


ضرورت تحقیقات بازاریابی


رویکرد تحقیق علمی و تشخیص مساله


بازاریابی


تعریف تحقیقات بازاریابی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه - فروشگاه جامع تحقیقات ...

ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه. عنوان :ضرورت تحقيقات بازاريابي.
قالب بندی : word. تعداد صفحات:27. محتویات. فصل اول – رویکرد تحقیق علمی و ...

ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه | ستاره های درخشان

عنوان : ضرورت تحقيقات بازاريابي
& ...

ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه - فایل ناب

10 آگوست 2017 ... ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه جهت دریافت فایل "ضرورت تحقيقات
بازاريابي (word) 27صفحه" رو گزینه دریافت فایل کلیک نمائید ...

ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه – Filexir.if

10 آگوست 2017 ... عنوان : ضرورت تحقيقات بازاريابي قالب بندی : word تعداد صفحات:27 محتویات
فصل اول – رویکرد تحقیق علمی و تشخیص مساله 1-در خصوص ...

ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه - آساک فایل | مرجع فروش ...

ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه. عنوان : ضرورت تحقيقات بازاريابي
قالب بندی : word تعداد صفحات:27 محتویات فصل اول – رویکرد تحقیق علمی و ...

ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه - فایل برای دانلود ...

عنوان : ضرورت تحقيقات بازاريابي قالب بندی : word تعداد صفحات:۲۷ محتویات
فصل اول – رویکرد تحقیق علمی و تشخیص مساله ۱-در خصوص تحقیق توضیحاتی ...

ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه - ترنسی فایل - همکاری ...

خانه / علوم انسانی / ضرورت تحقیقات بازاریابی (word) 27صفحه ... بندی : word
تعداد صفحات:۲۷ محتویات فصل اول – رویکرد تحقیق علمی و تشخیص
...

دانلود ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه از filemax - Filemax

دانلود ضرورت تحقیقات بازاریابی (word) 27صفحه از filemax. توسط admin ·. در
صورت داشتن سوال و یا مشکل از طریق ارتباط با ما اقدام کنید; این فایل حاوی هیچ گونه
...

ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه – سارا فایل

عنوان : ضرورت تحقيقات بازاريابي قالب بندی : word تعداد صفحات:۲۷ محتویات
فصل اول – رویکرد تحقیق علمی و تشخیص مساله ۱-در خصوص تحقیق توضیحاتی ...

ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه – فایل یو

عنوان : ضرورت تحقيقات بازاريابي قالب بندی : word تعداد صفحات:۲۷ محتویات
فصل اول – رویکرد تحقیق علمی و تشخیص مساله ۱-در خصوص تحقیق توضیحاتی ...

ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه – گوگل فایل

عنوان : ضرورت تحقيقات بازاريابي قالب بندی : word تعداد صفحات:۲۷ محتویات
فصل اول – رویکرد تحقیق علمی و تشخیص مساله ۱-در خصوص تحقیق توضیحاتی ...

ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه - آبتین بلاگ

عنوان : ضرورت تحقيقات بازاريابي قالب بندی : word تعداد صفحات:27 محتویات
فصل اول – رویکرد تحقیق علمی و تشخیص مساله 1-در خصوص تحقیق توضیحاتی ...

پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی - 74 اسلاید

... ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه · بررسی تأثیر تغییر حسابرس
بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (word) 19 ...

اسیدها و بازها (word) 63 صفحه - دانلود فایل مفید

10 آگوست 2017 ... عنوان : اسیدها و بازها قالب بندی : word تعداد صفحات: ۶۳ عنوان & … ... ضرورت
تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه – فروشگاه جامع تحقیقات

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات و تحقیقات دانشجویی و ...

فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری و مقالات دانشجویی و . ... دانلود مقاله جایگاه
انگیزه در حقوق جزا(word) 29 صفحه .... ضرورت تحقيقات بازاريابي (word) 27صفحه

دانلود پروژه در مورد مدیریت بازاریابی صنعتی (فرمت Word ورد doc و ...

12 فوریه 2017 ... دانلود مقاله و تحقیق مدیریت بازاریابی صنعتی (فرمت Word ورد doc و با ... ﺣﺴﺎﺑﺪاری،
در ﻗﺎﻟﺐ word و در 27 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮑﯿﺪه، ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﺗﻐﯿﯿﺮات .

دانلود تحقیق – برگه 11 – مجتمع ویژه بازاریابی و فروش فایل مولانا

در مرحله سوم ابزار های لازم و ضروری برای سنجش عملکرد موجود طراحی می گردند. ...
تحقیق سلامت روان و پرهیز از خشونت، در قالب فایل word و در حجم 9 صفحه. .... مبانی
نظری فرسودگی کاری، در قالب فایل Word و در حجم 27 صفحه، همراه با ذکر منبع داخل
خارج ...

مطالب تصادفی 2: پاورپوینت Fog Screen تبلیغات [تاردانلود!]

تحقیق در مورد اثر تبلیغات در اسنک چی توز فرمت فایل word و قابل ویرایش و ....
های تبلیغات 27 صفحه چکیده: تبلیغات، بعد از ارتباطی استراتژی بازاریابی است
. ... 236 فرمت: word فهرست مطالب: فصل اول بیان مسأله اهمیت موضوع ضرورت تحقیق
...

مقالات ISI بازاریابی ویروسی : 27 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

بازاریابی ویروسی که اغلب همان بازاریابی دهان به دهان است یک روش بازاریابی کم
هزینه و در ... Understanding medical tourists: Word-of-mouth and viral marketing
as potent ... 27 صفحه. سال 2015. Large-scale evaluation framework for local
influence .... شده علوم اقتصادی · مقالات ترجمه شده هوش مصنوعی · ترجمه مقالات
تحقیقات اسلامی.

دانلود مقاله : چگونه مجاورت بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تاثیر می ...

50180, 2015, 10 صفحه PDF, 27 صفحه WORD .... همکاری بین شرکتی در
فعالیتهای بازاریابی (همچون در تحقیقات بازار، هیأت های بازاریابی، مأموریت های ... از
اینرو اهداف ویژه این مطالعه از دو مورد هستند: توسعه و تست یک مقیاس سنجشی مجاورتی
از جمله ...

مطالب مشابه با «بررسی تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر چابکی ...

مطالب مشابه با «بررسی تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر چابکی سازمانی (مطالعه
موردی: اداره کل راه و شهرسازی گیلان)» ... صفحه در فرمت word می باشد این جزوه مناسب
برای کارشناسی ارشد و همچنین قابل استفاده در تحقیق، ... مبانی نظری و ادبیات فصل
2 تحقیق: چابکی سازمانی این فایل حاوی 27 صفحه از ... 6 4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.

دانلود رایگان تحقیق در مورد طرح های بازاریابی - کافی نت آنلاین vipdoc

29 آگوست 2017 ... ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ .... اجزای یک
پروپوزال(Proposal):ا- عنوان 2- ضرورت و اهمیت تحقیق 3-طرح مساله 4- . ..... صفحه
انگلیسی، 27 صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه) دانلود ...

تحقیق بلوغ، تولدی دیگر - مانودانلود 4

20 آوريل 2017 ... دانلود تحقیق در مورد بلوغ، تولدی دیگر، در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش.
.... پاورپوینت مدیریت زمان (مدیریت امور بازاریابی یا مدیریت هر 2017-05-26 ... قابل
ویرایش با فرمت pptx اهداف مدیریت زمان خود ارزیابی تسلط بر مکاتبات اداری ...
بررسی مشکلات جوانان (بحران بلوغ)، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ...

تحقیق مالکیت فکری و اهمیت آن - مطالب مشابه | نیکان 2017

پاورپوینت شرکت و استراتژی بازاریابی، همکاری برای ایجاد. ... فرمت فایل اصلی:
word تعداد صفحات: 29 حجم فایل: 23 کیلوبایت در این تحقیق، نقش IT در .... مورد
بررسی فقهی- اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه، در قالب doc و در 27 صفحه،
قابل ...

مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی - مطالب مشابه ...

پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله بلوغ بازار 2017-03-07 ... دانلود
تحقیق در مورد بردیا و گئوماتا در دوران هخامنشی، در قالب word و در 27 صفحه، قابل
ویرایش. ... مسأله اهداف تحقیق هدف های ویژه (جزئی) سؤالات تحقیق تعریف عملیاتی
متغیرها ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع عناصر آمیخته بازاریابی 4p

نوع فایل word در60 صفحه و قابل ویرایش با فرمت doc. قسمتی از متن مبانی نظری و
پیشینه. عناصر آمیخته بازاریابی 4p. بازاریابی چیست؟ انجمن بازاریابی آمریکا ...

مطالب مشابه با «تحقیق بررسی تاثیر سیستم مدیریت کیفیت جامع ...

تحقیق ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی 2017-02-12 ... مدیریت
کیفیت جامع در سازمان های دولتی، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش. ...
مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) تعداد اسلاید: 28 اسلاید فرمت: پاورپوینت (
قابل ... شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 19 چکیده ترجمه:
اهداف هدف این ...

صدفی – بوک ایندکس دانلود - دانلود فایل، جزوه، کتاب

29 آگوست 2017 ... برچسب: صدفی. تحقیق در مورد قارچ صدفی · تحقیق در مورد قارچ ... کارآفرینی و طرح
توجیهی پرورش قارچ صدفي (word) · کارآفرینی و طرح توجیهی ...

تحقیق بررسی رابطه کارتیمی و چابکی سازمان در بانک های دولتی

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ« ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮ
... داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، در ﻗﺎﻟﺐ word و در
93. ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ اول: ﮐﻠﯿﺎت ﻓﺼﻞ، -1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ، -1-2 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ، -1-3 اﻫﻤﯿﺖ و
ﺿﺮورت .... دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ« ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺎوی 27 ﺻﻔﺤﻪ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﭼﺎﺑﮑﯽ.

مطالب مشابه با «تحقیق بررسی رابطه کارتیمی و چابکی سازمان در ...

بررسی تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل راه و
... تحقیق): اهمیت و ضرورت: سوابق مربوط (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده ...
2 یک مقاله کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری است فرمت فایل word و قابل ویرایش می
... کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 این فایل حاوی 27 صفحه از جدیدترین ادبیات ...

تحقیق از دیدگاه ره

7 ساعت قبل ... تحقیق قاره آسیا تحقیق در مورد قاره آسیا، در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش.
... ین فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد. ... تحقیق بسیار
مفید در 27 صفحه با فرمت ورد. ... اول: کلیات، تعریف و تبیین موضوع، اهمیت و
ضرورت تحقیق، اه و فوائد تحقیق، پیشینه تحقیق، سؤالات تحقیق.

میهن ترجمه: بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

فـرمت ترجمه : word رشــــــتـــــــه : ... تاثیر ارتباطات بازاریابی بر موقعیت مالی
شرکت – موردی از صنعت خودرو ... تأثیر توجه معطوف به خود و خُلق بر نارضایتی از
ظاهر بعد از خیره شدن به آینه: تحقیق آزمایشی .... تعداد صفحات ترجمه : 27 صفحه

پرسشنامه چابکی سازمانی | برچسب مقاله!

21 دسامبر 2011 ... دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی، در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش. ...
توضیحات: این پرسشنامه، یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف…
... این فایل حاوی 27 صفحه از جدیدترین ادبیات مربوط به متغیر چابکی سازمانی ...
203 پایان نامه اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ...

سومین کنفرانس تحقیقات بازاریابی

سومین کنفرانس تحقیقات بازاریابی : تحقیقات بازاریابی به عنوان اولین گام و
بااهمیت ت. ... چرا انجام تحقیقات بازاریابی به یک ضرورت تبدیل شده است؟
تحقيقات ...

تحقیقات بازار موبایلی چیست و آینده‌ی آن کجاست؟ - نظربازار

4 فوریه 2017 ... تحقیقات بازار موبایلی موضوعی است که پیش‌‌بینی می‌‌شود در طی ده سال آینده یکی از
مقوله‌‌های بزرگ در تحقیقات بازاریابی شود. ... خواهند داشت؛ بنابراین، درک درست
فرصت‌‌ها، ویژگی‌‌ها، محدودیت‌‌ها و چالش‌‌های این فرآیند ضروری است.

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ترجمه

فـرمت فايــــل : word ... روندهای پژوهشی در خصوص کلان داده ها در بازاریابی: یک متن-
کاوی و مدلسازی موضوعی بر اساس تجزیه و .... تعداد صفحات : 27 صفحه .... تحقیقات
رسانه های اجتماعی: استفاده از یادگیری ماشینی تحت نظارتدر پژوهش ارتباطات
سازمانی.

دانلود مقالات دانشجويي با موضوع وفاداری برند – jnmrazavi.ir

فرمت فایل word و قابل ویرایش. تعداد صفحات 27صفحه ... اهمیت نام تجاری و تاثیر
آن در فروش محصولات و خدمات بطور فزاینده ای در حال گسترش است و ... به همین دلیل در
تحقیق حاضر به شناسائی ابعاد شخصیتی نام تجاری(برند) پرداخته شده و ... آمدن این
وفاداری بسیار پر رنگ بوده و نامگذاری تجاری قوی تبدیل به یک ضرورت گردیده است
.

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ترجمه

فـرمت ترجمه : word رشــــــتـــــــه : مدیریت ... تاثیر ارتباطات بازاریابی بر موقعیت
مالی شرکت – موردی از صنعت خودرو .... تعداد صفحات ترجمه : 27 صفحه قيمت ترجمه ...

آموزش 14 شغل اینترنتی (ارائه شده توسط اداره تعاون و رفاه اجتماعی ...

... در اداره کار تعاون و رفاه امور اجتماعی، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش. ...
تحقیق، مقدمه، 1-1- بیان مسئله، 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق فرمت فایل دانلودی:. doc
.... 21 4) سیرتکاملی خرید و فروش از گذشته تاکنون 21 5) ایجاد نخستین فروشگاه ...

اهمیت هزینه های محصول در تصمیم گیری - دابل‌آر 2017 - DL

13 فوریه 2017 ... فایل WORD تحقیق مدخلی بر علوم تصمیم گیری (کارگاه تصمیم گیری ... علت خوب
یا بد شدن کارها یا موفقی ت و شکست در دست یابی به اهداف تا حد زیادی در. .... بررسی
تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار. ... دانلود تحقیق در مورد روش های
تصمیم گیری گروهی، در قالب doc و در 27 صفحه، قابل ویرایش، ...

مقالات رشته اقتصاد بایگانی - دانلود رایگان جزوه، تحقیق و مقالات فارسی

مقاله امار اهمیت امور اقتصادی در فرآیند تاریخی فایل ورد (word) ... مقاله « صادرات و
بازاریابی » فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در ... مقاله
شركت صنایع الكترونیك ایران فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات در ...

پاورپوینت بلوغ | آرتیکل پدیا

23 مه 2016 ... پاورپوینت استراتژی های بازاریابی در مرحله بلوغ بازار 2016-06-17 ... در 17 اسلاید
، قابل ویرایش شامل: مقدمه بیان مساله اهداف روش تحقیق جامعه آماری،… ... موضوع بررسی
مشکلات جوانان (بحران بلوغ)، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ...

مرتبط: بازاریابی و تجهیز منابع مالی در بانک ها و موسسات مالی - دو ...

1 ژوئن 2017 ... بازاریابی و تجهیز منابع مالی در بانک ها و موسسات مالی بازاریابی و ... دسته بندی:
جزوات» سایر موارد فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 136
.... در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تجهیز عمومی کارگاه و ... طرح
تحقیق مقدمه بیان مسئله تحقیق ضرورت و اهمیت انجام تحقیق اهداف ...

ترجمه 20: بانک مقالات انگلیسی با ترجمه

فـرمت فايل ترجمه : word ... تاثیر ارتباطات بازاریابی بر موقعیت مالی شرکت –
موردی از صنعت خودرو ..... ترجمه : word. تعداد صفحات ترجمه : 27 صفحه ..... تحقیقات
رسانه های اجتماعی: استفاده از یادگیری ماشینی تحت نظارت در پژوهش ارتباطات
سازمانی.

PDF: پیشینه ومبانی نظری تحقیق معیارهای عملکرد جامع - ایران مقاله!

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ وﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎﻣﻊ ... ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ: WORD و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ doc q ...
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، اداری و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از
... ﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ، ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺿﺮوری
... اﯾﻦ ﭘﺮوژه در 27 ﺻﻔﺤﻪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻨﻈﻢ و ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و وﯾﺮاﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ.

PDF: روانشناسی تبلیغات | من و او دانلود!

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ (اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ) ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و.
ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ... وﯾﺮاﯾﺶ) ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺳﻼﯾﺪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ: ﺗﻌﺪاد اﺳﻼﯾﺪ: 27 ﺻﻔﺤﻪ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ رﻧﮓ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ .... ﺿﺮوری و ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺿﺮورت... ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت q.

PDF: تحقیق پرورش مهارت های سرپرستی روابط عمومی

در ﻗﺎﻟﺐ word و در 27 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ. ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﺪﯾﺮان در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ، ... دﺳﺘﻪ: ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: zip ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 458 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 28 ﮐﺘﺎب ...

بررسی تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی ...

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و مسئولان امر بازاریابی در کارخانجات. .... مبانی
نظری و ادبیات فصل 2 تحقیق: چابکی سازمانی این فایل حاوی 27 صفحه از جدیدترین
ادبیات مربوط به ... 4 2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق . ... کامل دسته بندی: جزوات» سایر
موارد فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 103 حجم فایل: ...

تحقیقات آماده رشته مدیریت بایگانی - صفحه 30 از 35 - پروپوزال آماده ...

متغیرها: بازاریابی و بازاریابی الکترونیک و مدیریت مشتری تحت وب و قیمت
گذاری تحت وب توضیحات: 27 صفحه فارسی (word) با منابع کامل تحقیق آماده با
رفرنس ...

تحقیقات آماده رشته مدیریت بایگانی - صفحه 44 از 49 - پروپوزال آماده ...

متغیرها: بازاریابی و بازاریابی الکترونیک و مدیریت مشتری تحت وب و قیمت
گذاری تحت وب توضیحات: 27 صفحه فارسی (word) با منابع کامل تحقیق آماده با
رفرنس ...

: پاورپوینت انسان موجودی زنده |مطالب مرتبط| شبکه فایل

16 مارس 2017 ... بازاریابی با پست الکترونیکی زنده و سرحال است دسته بندی: کامپیوتر فرمت:
word قابل ویرایش می‌باشد تعداد صفحات: 4 خلاصه ای از متن: ... سازی DNA از سلول‌های
زنده شامل 27 اسلاید (27صفحه) پاورپوینت خالص سازی DNA. ... 19 حجم فایل: 286
کیلوبایت تحقیق خالص سازی DNA از سلول‌های زنده فهرست مطالب: مقدمه ...

تشریح عملیات مربوط به درخواست و تحویل جنس مربوط به نمایندگی ...

16 مه 2017 ... ... به درخواست و تحویل جنس مربوط به نمایندگی خدمات پس از فروش سایپا ... در تهیه
وتدارک اجناس غی ضروری و سرمایه گذاری زائد خوداری گردد و بهرحال ...

مقاله کاربرد استراتژیکی بکارگیری تابع کیفیت QFD(Quality ...

24 آوريل 2017 ... ... و عمران دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می
... واژه عوامل موفقیت مهمی برای بهبود عملکرد روش تحقیق QFD در پروژه‌های راه و ...
بقیه محدوده برای اهداف تفریحی در نظر گرفته شده است اهداف بکارگیری QFD ... 1-
تعیین استراتژی بازاریابی با شناسایی توقعات گروههای مشتری مورد ...

بازاریاب - صفحه 110

بازاریاب - صفحه 110 - ... قالب بندي : Word تعداد صفحات : 21 صفحه ... بیان اهمیت و
ضرورت تحقیق. اهداف فرعی طرح ... قالب بندي : Word تعداد صفحات : 27 صفحه.

تحقیق انواع مصالح ساختمانی و بررسی علمی ساختاری آن ها در صنعت ...

تحقیق مصالح و فن آوری های نوین ساختمانی دانلود تحقیق مصالح و فن آوری های نوین
ساختمانی، در قالب pdf و در 28 صفحه، شامل اهداف استفاده از تکنولوژی های جدید، پایه و
...

بایگانی‌ها دانلود مقاله وردword - File.iDox.ir

دانلود تحقیق درمورد دانشمندان(گالیله،نیوتن،احمدی روشن و…) . ... تحقیق برای رشته
مدریت و IT (درس اقتصاد مهندسی) مناسب است و در 27 صفحه با فونت 12 می باشد. ...
مقاله بصورت Word و با موضوع بازاریابی الكترونیك و سیستم مدیریت ارتباط با ...

تحقیق تاریخچه فوتسال | ناین پروجکت!

20 سپتامبر 2016 ... دانلود تحقیق در مورد تاریخچه فوتسال، در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش. ...
تحقیق تاریخچه بازاریابی شبکه ای 2016-09-12 ... غرب تاریخچه تصویرسازی
تصویر سازی (تعریف) اهداف تصویرسازی طبقه ... دانلود تحقیق در مورد تاریخچه تونل
سازی و سازه های زیرزمینی، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش.

PDF[تحقیق روانشناسی بلوغ]—فروشگاه دانشجو

ﭘﺴﺮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮان داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺑﻠﻮغ، در ﻗﺎﻟﺐ word و در 48 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ ...
اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺆال ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻧﻈﺮی ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻓﺼﻞ دوم: ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ...
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ....
ﺟﻮاﻧﺎن (ﺑﺤﺮان ﺑﻠﻮغ)، در ﻗﺎﻟﺐ word و در 27 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ: ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻧﻮاع ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺗﻘﺪم.

مرجع فایل دانلود تحقیق باکتریهای پروبیوتیک و اهمیت تغذیه ای آنها

دانلود باکتریهای پروبیوتیک و اهمیت تغذیه ای آنها,تحقیق باکتریهای
پروبیوتیک و اهمیت ... فرمت فایل: Image result for word ... فروش و محبوبيت اين
محصولات در دنيا رو به افزايش است، به طوريكه در سال 1997 ماست ... تعداد صفحات :
27 صفحه.

تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی | سیدا

16 آگوست 2017 ... دانلود تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در حجم 27 صفحه با فرمت
word و قابلیت ویرایش ویژه کار تحقیقی درس حقوق تجارت و ...

دانلود مقاله دندانپزشك با word - پی سی دانلود

7 ساعت قبل ... دانلود مقاله دندانپزشك با word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft
... دقیق علمی، عملی، كلینیكی برای داوطلبان این رشته بسیار ضروری است. ...
انتخاب وراجع به آن تحقیقاتی را آغاز می‌نمایند، ولی واحد پایان‌نامه در سال آخر .... انرژي ·
انگليسي با ترجمه · بازاريابي و امور مالي · باستان شناسي · برق · برق ...

تحقیق علف های هرز - وب سایت

دانلود با لینک مستقیم تحقیق بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشك ... شامل مقدمه،
ضرورت‌ و اهمیت‌ مسأله‌، اهداف تحقيق، فرضیات تحقيق، كاربردهاي انجام تحقيق، ...
تحقيق بیماری ایدزدانلود تحقيق با موضوع بیماری ایدز، در قالب word و در 12 صفحه
، ... تحقيق در مورد حقوق و تکالیف مجلس شورای اسلامی، در قالب doc و در 27 صفحه،
قابل ...

دانلود جهانی شدن و فرهنگ | UMC-DL

12 آوريل 2016 ... دانلود تحقیق جهانی شدن تئوری های اجتماعی و. ... بازاریابی بین الملل جهانی شدن بازار
فرهنگ ایران مدیریت بازاریابی نقش مدیریت بازاریابی ... این مقاله با فرمت Word
بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد ... حقوق بشر، جهانی شدن و
گفتگوی تمدن ها، در قالب doc و در 27 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، ...

دانلود PDF: پرسشنامه چابکی سازمانی | گیگابایت دانلود!

داﻧﻠﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، در ﻗﺎﻟﺐ word و در 2 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ. ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﯾﮏ.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ آن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ...
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اداره ﮐﻞ راه و ...
اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺎوی 27 ﺻﻔﺤﻪ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ.

تحقیق ظهور پارک های فناوری در خاورمیانه | تار مقاله!

دانلود تحقیق در مورد ظهور پارک های فناوری در خاورمیانه، در قالب word و در 16 ...
پیشینه پارک فناوری اهمیت و ضرورت انجام تحقیق تعریف و تاریخچه پارکهای علم و
... در مقابل بازارهای توسعه یافته چکیده مقاله: تبلیغات تجارت های در حال ظهور نسبت
.... شمال آفریقا، در قالب doc و در 27 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه جمعیت،
اقتصاد.

فایل تحقیقمدیریت | میهن فایل

برچسب‌ها: استعداد تحقیق تحقیق آماده فایل تحقیقمدیریت مدیریت استعداد ....
فهرست : فهرست 2 چکیده 4 مقدمه 4 مدیریت استراتژیک مصرف آب 5 اهداف مدیریت
مصرف ... تحقیق آماده در مورد مدیریت دانش مشتری در بازاریابی و مدیریت زنجیره
تامین ... ها ) تعداد صفحات : 27 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده ...

وهاب‌ آنلاین : بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

نیروی قدرت در بازاریابی بین المللی در داخل شرکت و چگونه آنها عملکرد بین المللی
را. فـرمت ترجمه : word رشــــــتـــــــه : مدیریت تعداد صفحات ترجمه : 27 صفحه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تفکر انتقادی - صفحه اصلی - بلاگ خوان

چت روم نوجوانان · محل تبلیغات شما. لیست سرویس ها : بلاگفا · رزبلاگ · پرشین
بلاگ · بلاگ اسکای · پارسا بلاگ · کانی وب · آوا بلاگ · دیگر بلاگ ها.

تحقیق درباره قاجار 53 ص

28 آگوست 2017 ... محصول * تحقیق درباره قاجار 53 ص * را از سایت ما دریافت نمایید. ... تحقیق درباره
قاجار 53 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و
پرینت تعداد ... 184 تحقیق معرفی ن فرهیخته دوره قاجار و آثار آنها 27 صفحه . ... مقاله
درمورد ستارخان باقرخان · تحقیق در مورد ضرورت بازاريابي تك به تك ...

مطالب مشابه با «مطالعه الگوهای سینوپتیکی روزهای گرد و غباری ...

ارزیابی پدیده گرد شدن فلز در راکتور تولید UO2 چکیده: دراین تحقیق تغییر در
خواص ... از کتاب میرزای بزرگ علوی گرد، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش.
... 57 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85 بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با
استفاده .... بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، اهداف کلی، اهداف جزئی،
سوالات ...

بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق.docx

تحویل در محیط : word ... ‌يك ‌شركت ‌براي ‌آن‌كه ‌موفق ‌باشد ‌بايد ‌اهداف ‌خود ‌را ‌بر ‌روي
‌آرزوهاي ‌مشتري ‌و ‌الزامات ‌بازار ‌تنظيم ‌كند. ... تحقيقات بازاريابي یکی از اجزاء اصلی
علم بازاریابی است که وظیفه این شاخه از دانش چنین است: تعیین , جمع آوری , تحلیل و
ارائه .... 27 صفحه - 3000 تومان پروژه بررسی سوانح و امداد نجات جاده بر اساس روش
تحقیق.

دانلود رایگان - صفحه 18709 از 18709 - دانلود رایگان پایان نامه مقاله و ...

... اندرويد · انديشه اسلامي · انديشه اسلامي · انرژي · انگليسي با ترجمه · بازاريابي و
امور مالي .... در فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل
در ... احسان به پدر و مادر امرى است که عقل و شرع بر ضرورت آن تصریح نموده است. ....
فایل ورد دانلود تحقیق مقسوم های راجع به ابزار دقیق در فایل ورد (word) کاملا فرمت ...

تحقیق بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر امنیت اقتصادی

دانلود تحقیق سرمایه اجتماعی بر امنیت اقتصادی در 27 صفحه در قالب word , قابل
ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. قسمتهایی از متن: چکیده در تعریفی ساده، ...

دانلوددستورالعمل های سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ILO ...

27 آگوست 2017 ... دانلود مقاله پیرامون نوشابه (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات ۱۷ · مقاله آماده در مورد
... 27صفحه فهرست محتویات & ...
پیشگفتار مقدمه اهداف چارچوب ملی سیستم های مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی ...
فرهنگی در بازاریابی بین المللی,تحقیقات بازاریابی بین‌المللی, دانلود ...

زندگینامه حضرت امام حسن عسگری علیه السلام - مطالب مشابه | چشم 17

دسته: تحقیق فرمت فایل: doc حجم فایل: 498 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 136 ...
دسته بندی: جزوات» سایر موارد فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: word ...
عمومی معارف اسلامی و اندیشه اسلامی و تاریخ اسلام است و در 27 صفحه تهیه شده است. ....
شرایط زیر ضرورت دسته بندی: مدیریت» مدیریت بازاریابی فرمت فایل دانلودی: ppt
...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و ابعاد آن - قائم هاست

محل تبلیغات شما. لیست سرویس ها : بلاگفا · رزبلاگ · بلاگ اسکای · پرشین بلاگ ·
پارسا بلاگ · پارسی بلاگ · کانی وب · آوا بلاگ · بیان بلاگ.  ...

طرح توجیهی تولید بیسکویت ساده، میشکا و نان و شیرینی - مطالب ...

کسب سود که یکی از مهمترین اهداف یک کسب و کار است٬جز با فروش محصول به ....
دانلود تحقیق در مورد طرح تولید کیک و شیرینی، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ...

کاملترین فایل تحقیق مس – مریخی آرتیکل

17 مه 2017 ... داتنلود تحقیق در مورد مس، در قالب doc و در 27 صفحه، قابل ویرایش. ... کیفی و
رضایت از دانلود:عالی دانلود تحقیق بازاریابی هرمی، در قالب Word و.

PDF: پایان نامه بررسی معجزات 3 تن از انبیاء (ع) | BMLN

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ اﻟﻬﯿﺎت در ﺧﺼﻮص ﻋﺼﻤﺖ در اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ 27 ﺻﻔﺤﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ.
ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﻪ: ﻓﻘﻪ و ... دﺳﺘﻪ: ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 199 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 244
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎﯾﮕﺎه. اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ... 2016-12-30 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ TQMو ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اداره ﮐﻞ.

تحقیق در مورد برق هسته ای2 | فایل 100

15 آگوست 2017 ... لینک دانلود و خرید پایین توضیحات. دسته بندی : وورد. نوع فایل : .doc ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ). تعداد صفحه : 27 صفحه ...

تحقیق درباره؛ استفاده از پاورپوينت دركلاس كتابخانه اي

تحقیق درمورد تعریف مدیریت استراتژیک چیست

تحقیق درباره: علائم و درمان لکنت

مقاله جامع نفت خام word

پرسشنامه سلامت خانواده اصلی

تحقیق درباره خلاصه گزارش فني و حرفه اي

مقاله. اشتباهات مديران منابع انساني 20 ص

تحقیق درباره مواد شيميايى كه مى خوريم

دانلود پاورپوینت نماي اسپايدري

شرطی سازی کلاسیک

معجزات پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم

دانلود سولوشن مسیر لایت تبلت سامسونگ samsung p5200 با لینک مستقیم

تحقیق درمورد طراحي سرويس بهداشتي 28 ص

دانلود گزارش کارآموزی ليتوگرافي .

دانلود مقاله پیرامون شرکت های مختلط رشته حسابداری فایل ورد (word) در 29 صفحه

مقايسه خصوصيات پرواري و لاشه بره هاي نرلري بختياري

تحقیق: تستهاي تصفيه آب

مقاله انرژي الكتريكي چيست

دانلود روش تعيين ضريب درگيري ويليام رومي .

فایل پاورپوینت آشنایی با وظایف و عملکرد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

کتاب کاربردی سلامت طبیعی گاو

فارسی سازی دایم بدون روت بدون باکس توسط patchفارسی ساز

تحقیق در مورد بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف با خود تنظيمي يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ي پيش دانشگاهي شهر شيراز 60 ص

روند صنعتی شدن جوامع و ماشینی شدن انسان 52 ص

برنامه راهبردی آزمون های 96

تحقیق در مورد بررسی علل ناسازگاری دانش آموزان 46 ص

پروژه رابطه بين هوش هيجاني و كارآفريني. doc

تعريف تذهيب 22 ص

روانشناسی 10ص

مقاله كارآفريني كارگاه كاشي كاري