دانلود رایگان

تحقیق درباره بررسی میزان گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان جوانان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (word) 24 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان پدیده انقلاب اسلامی ایران, چه به عنوان یک رخداد بی نظیر سیاسی اعتقادی و چه به عنوان یک تحول عمیق فکری در عرصه زندگی اجتماعی انسان, منشأ مباحث

دانلود رایگان تحقیق درباره بررسی میزان گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان جوانان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (word) 24 صفحه عنوان : بررسی میزان گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان جوانان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن
محتویات
چکیده
مقدمه و بیان مسئله
2- نظریات هویت فرهنگی
3- مبانی هویتِ فرهنگی انقلاب اسلامی
3- هویت تأسیسی
2 3- هویت تداومی
3 3- هویت غایتی
4- فرضیات پژوهش
هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی
مدل نظری پژوهش
5- روش شناسی تحقیق
6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
- تجزیه و تحلیل داده ها
1 7- آمار توصیفی
1 – 1 – 7- آمار توصیفی متغیر جنس
توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت
2 1 7- آمار توصیفی متغیر وضعیت تأهل
3 1 7- آمار توصیفی مربوط به متغیر میزان گرایش به هویت فرهنگی انقلاب اسلامی
آمار توصیفی گرایش به هویت فرهنگی انقلاب اسلامی
2 7- آمار استنباطی
فرضیه شماره 1- بین میزان اعتماد اجتماعیِ جوانان و گرایش به هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان آنان رابطه وجود دارد
نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه اول
فرضیه شماره 2- بین میزان مشارکت اجتماعیِ جوانان و گرایش به هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان آنان رابطه وجود دارد.
. نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه دوم
فرضیه شماره 3- بین میزان سرمایه فرهنگیِ جوانان و گرایش به هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان آنان رابطه وجود دارد.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه سوم
فرضیه شماره 4- بین میزان استفاده از رسانه های خارجی در میان جوانان و گرایش به هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان آنان رابطه وجود دارد.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه چهارم
فرضیه شماره 5- بین پایگاه اقتصادیِ جوانان و گرایش به هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان آنان رابطه وجود دارد.
نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه پنجم
فرضیه شماره 6- بین جنسیت و گرایش به هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی رابطه وجود دارد.
شاخص هاي آماري مربوط به آزمون t براي مقايسه ميانگين نمرات دو گروه مستقل
آزمون t براي مقايسه ميانگين نمرات دو گروه مستقل
فرضیه شماره 7- بین وضعیت تأهل جوانان و گرایش به هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی رابطه وجود دارد.
شاخص هاي آماري مربوط به آزمون t براي مقايسه ميانگين نمرات دو گروه مستقل
آزمون t براي مقايسه ميانگين دو گروه مستقل بر حسب میزان گرایش به هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی
8- نتیجه گیری
منابع
قسمتی از متن
چکیده
پدیده انقلاب اسلامی ایران، چه به عنوان یک رخداد بی نظیر سیاسی- اعتقادی و چه به عنوان یک تحول عمیق فکری در عرصه زندگی اجتماعی انسان، منشأ مباحث و تأثیرهای گوناگونی در فضای جامعه ایران و عرصه های بین المللی شده، به گونه ای که تأثیرهای آن نه تنها بر دیروز و امروز، بلکه بر فردای جامعه بشری نیز انکار ناپذیر است. از سوی دیگر صبغه ماهیت فرهنگی- اعتقادی این رویداد کم نظیر بشری سبب شده است تا در مسیر شناخت ماهیت آن، مقوله هویت انقلاب اسلامی و شناسایی آن، در زمره گام های نخست به شمار آید.
با توجه به اهمیت روز افزون میزان گرایش جوانان به هویت فرهنگی انقلاب اسلامی، در این پژوهش با استفاده از روش میدانی،تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان جوانان به چه میزان است و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن کدامند؟ جامعه آماری پژوهش حاضر جوانان 18 تا 29 سال شهر کرمانشاه می باشد که تعداد 380 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.
در جهت دسترسی به هدف اصلی پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ارتباط بین اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه فرهنگی، میزان استفاده از رسانه های خارجی، پایگاه اقتصادی، جنس و وضعیت تأهل به عنوان متغیرهای مستقل و گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان جوانان به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گرایش به هویت فرهنگی انقلاب اسلامی در میان جوانان به میزان زیادی (r=4/03) می باشد و بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه فرهنگی، میزان استفاده از رسانه های خارجی، جنس و وضعیت تأهل به عنوان متغیرهای مستقل و گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی در میان جوانان رابطه معناداری وجود دارد؛ اما بین پایگاه اقتصادی و گرایش به مبانی هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی ارتباط معناداری مشاهده نشد.
کلید واژگان: هویت فرهنگی، هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی، عاشورا، مهدویت، جوانان.
1


- مقدمه و بیان مسئله
آگاهی از سؤالاتی از قبیل که هستیم؟ چه هستیم؟ برای چه هستیم؟ و . . . به ذهن ما خطور می کند و درصدد هستیم به نحوی به آنها پاسخ دهیم. این سؤالات ما را متوجه ریشه و خاستگاه بنیادی خودمان می سازد. به عبارت دیگر، برای ریشه یابی هویت خود که همان تلاش برای تعیین آن است، حرکت می کنیم. برای دیگران نیز اهمیت دارد که ما به کجا تعلق داریم؛ بیشتر مردمی که با آنها برخورد می کنیم می کوشند ما را در کشوری قرار دهند که در آن ملیتی داشته باشیم، یا به موقعیت، جایگاه و لنگرگاهی پیوند دهند که بر اساس آن بتوانند رفتارهای اجتماعی ما را تفسیر پذیر، پیش بینی پذیر یا تحلیل پذیر نمایند. این جنبه ی اصلی آن چیزی است که وقتی درباره ی هویت سخن می گوییم، به آن اشاره داریم (آلبرو، 1380: 126).
هویت های متعددی برای انسان وجود دارد که هویت فردی، اجتماعی، ملی، مذهبی و قومی از آن جمله اند. اما هویت فرهنگی مشرف بر تمامی انواع هویت هاست و با آنها در ارتباط متقابل قرار دارد. هویت فرهنگی دارای ابعاد گوناگونی است. از جمله این ابعاد برآیند هویت های افراد در مقیاس جمعی به اضافه آموزش، جامعه پذیری و آداب و رسوم آنان می باشد که در زمینه های مختلف فردی، سیاسی و اجتماعی متجلی می شود (علیخانی، 1386). هويت فرهنگی به اين دليل كه پاسخگوي سئوالات اساسي در بعد تكاليف جامعه اي مي باشد براي جوانان فراهم كننده پايه و پشتوانه فكري براي رفتار و انديشه هاي اجتماعي محسوب مي شود و امروزه يكي از اساسي ترين مسائل پيشِ روي جوانان به شمار مي رود كه بايد به آن پاسخ داده شود. هویت فرهنگی دارای مؤلفه های گوناگونی می باشد که از جمله مهم ترین آنها برای جوانان که آنها را از بیگانگی سیاسی و اجتماعی دور می سازد اهمیت به ارزش هایی است که به عنوان مبانی هویتی در انقلاب اسلامی ایران مطرح شدند.
پدیده انقلاب اسلامی ایران، چه به عنوان یک رخداد بی نظیر سیاسی- اعتقادی و چه به عنوان یک تحول عمیق فکری در عرصه زندگی اجتماعی انسان، منشأ مباحث و تأثیرهای گوناگونی در فضای جامعه ایران و عرصه های بین المللی شده، به گونه ای که تأثیرهای آن نه تنها بر دیروز و امروز، بلکه بر فردای جامعه بشری نیز انکار ناپذیر است. بی شک، هر گونه رویارویی با این پدیده (اعم از جانبدارانه و غیر آن)، بدون شناخت ماهیت آن نه تنها ثمری ندارد، بلکه بر میزان ابهام نسبت به آن خواهد افزود و کار را بر اندیشه های مشتاق تعامل با انقلاب اسلامی دشوارتر از پیش خواهد کرد(کوشکی، 1387: 7). از سوی دیگر صبغه ماهیت فرهنگی- اعتقادی این رویداد کم نظیر بشری سبب شده است تا در مسیر شناخت ماهیت آن، مقوله هویت انقلاب اسلامی و شناسایی آن، در زمره گام های نخست به شمار آید. نوشتار حاضر می کوشد تا ضمن ارائه مفهوم برگزیده خود از مقوله هویت فرهنگی و مبانی هویت فرهنگی انقلاب اسلامی به بررسی میزان گرایش جوانان شهر کرمانشاه به مبانی هویت فرهنگی انقلاب اسلامی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن بپردازد.
2- نظریات هویت فرهنگی
هويت فرهنگي مجموعة ارزش ها، باورها، سمبل ها و... است كه سبب شناخته شدن و متمايز كردن فرد و جامعه از ديگر افراد و جوامع مي شود. ازاين رو، هويت فرهنگي بر سه مدار پيوسته با يكديگر حركت مي كند كه حول یک محور می چرخند: 1. فرد درون گروه و جماعت واحد، كه مي تواند در قبيله، طايفه يا گروه اجتماعی ظهور می کند 2. و گروه هاي مدرنِ ملت ها كه هويت فرهنگي مشتركشان به مثابه وجه تمایز آنان هويت فردي، گروهي و ملي را می توان از يكديگر متمايز کرد. رابطة ميان اين سه، ثابت و يکنواخت نيست، بلكه در آن جذر و مدهاي دائمي وجود دارد و در بين آنها، در موقعيت هاي مختلف، تغييراتي پيش مي آيد؛ تغييراتي كه برآمده از تقابل ها، همكاري ها و فقدان آنهاست كه بر اساس منافع و مصالح فردي، جمعي و ملي ايجاد مي شود (رهبری، 1380: 57؛ برگرفته از جوادی یگانه و عزیزی، 1387). به نوعي مي توان گفت که هويت فرهنگي حاكي از تداوم بين گذشته و حال است و نفس اين تداوم، خود بر شناخت گذشته دلالت مي كند. شايد بتوان ميراث فرهنگي مشترك، گسترده و فراگير را در بين شهروندان هر كشور از اجزای مهم هويت ملي دانست كه توافق فرهنگي را سبب مي شود. در تعريفي گسترده، ميراث فرهنگي، همة ابعاد فرهنگي هر نظام اجتماعي را دربر مي گيرد كه به نحوي خودآگاه يا ناخودآگاه، ما را تحت تأثير قرار مي دهد و از نشانه هاي تاريخ هر فرهنگ و ملت به شمار مي رود. بايد گفت که ميراث فرهنگي هر ملت، كه در هويت ملي آن مؤثر است، مشتمل بر مجموعة مناسك عام، شيوه هاي معماري، سنت ها، اعياد، اسطوره ها، عرف ها و فولكلور است. بنابراين، تعلق خاطر و علاقه مندي شهروندان به ميراث فرهنگي، در قوام و تقويت هويت ملي بسيار مؤثر است و در حقيقت، گرايش مثبت به فرهنگ ديرين، پيوند ميان فرد و سنت های ملی وی را تقویت می کند (حاجیانی، 1379: 220؛ برگرفته از جوادی یگانه و عزیزی، 1387).
از نظر مكنزي نظام فرهنگي به افراد يك گروه هويت فرهنگي مي بخشد و هويت ملي تنها يكي از مولفه های چهارگانه هويت فرهنگي است. سه نوع ديگر آن عبارتند از : هويت نژادي هويت ديني و هويت طبقه اي. اين تقسيم بندي در كشور ايران مي تواند شامل هويت ديني، هويت ملي و هويت قومي باشد. اگر هويت ملي را نوعي احساس ملي يا ناسيوناليسم بناميم تعريف دقیق تر آن عبارتست از وجود احساس مشترك يا وجدان و شعور جمعي در ميان عده اي از انسان ها كه يك واحد سياسي يا ملت را مي سازند. اين وجدان جمعي است كه میان افراد حاضر در جامعه و بين آنها و گذشتگان، رابطه و دلبستگي هايي ايجاد مي كند و روابط و مناسبات آن ها را با هم و با ساير ملل رنگ مي دهد و آمال و آرمان هاي آنان را به هم نزديك و منطبق مي سازد (تاجيك ، 1384: 118).
به نظر گیدنز هویت در رابطه با فرهنگ است و عبارت است از خود آن طوری که شخص از خودش تعریف می¬کند. انسان از طریق کنش متقابل با دیگران است که هویتش را ایجاد می¬کند و در جریان زندگی پیوسته آن را تغییر می¬دهد؛ هویت امر پایداری نیست، بلکه یک پدیده¬ی پویا و سیال و همواره در حال ایجاد شدن وعوض شدن می¬باشد (گیدنز، 1385: 81 )؛ وی می¬گوید نیروی اساسی اغلب کنش¬ها (در جامعه جدید) مجموعه¬ای ناآگاهانه برای کسب احساس اعتماد در کنش¬متقابل با دیگران است به اعتقاد او، یکی از نیروهای پراکنده و موتور حرکتی کنش نیاز به رسیدن به امنیت هستی شناختی (یا حس اعتماد) است. چون انسانها میل دارند در روابط اجتماعی از میزان اضطراب خود بکاهند، این فرایند ناآگاهانه قبل از مکانیزم زبان¬آموزی و آگاهی قطعی بوجود می¬آید و منشأ کنش است و به همین دلیل سیال و پویاست. از نظر وی هویت در واقع همان چیزی است که فرد به آن آگاهی دارد؛ به عبارت دیگر هویت شخصی چیزی نیست که در نتیجه تداوم کنش¬های اجتماعی فرد به وی تفویض شده باشد، بلکه چیزی است که فرد باید آن را بطور مداوم و روزمره ایجاد کند ودر فعالیت¬های بازتابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد (گیدنز ، 1385 : 81 ).
گیدنز معتقد است که خود یک امر منفعل نیست که فقط از طریق تأثیرات درونی شکل بگیرد، افراد ضمن اینکه اقدام به ساختن و پرداختن هویت شخصی خویش می کنند به علاوه در ایجاد بعضی از تأثیرات اجتماعی دنیای اطراف خود مشارکت دارند در نتیجه افراد با انتخاب¬های متعددی روبرو می شوند که جوامع امروزی در پیش روی آنها قرار داده است و این وضعیت سبب می شود که افراد در تشکیل هویت خود دارای تنوع و گوناگونی مراجع هویت¬ساز باشند. گیدنز بر این باور است که تغییر شکل هویت شخصی و پدیده جهانی شدن در دوران متأخر دو قطب دیالکتیک محلی و جهانی را تشکیل می دهند ( گیذنز، 1385 :56).
از نظر استرايكر نيز عمل به انتظارات فرهنگي كه از عوامل موثر بر هويت جمعي است، رعايت آزادي در تعاملات را هم تضمين مي كند. گلنر نظام آموزش عام را سبب تجانس فرهنگي مي داند كه قواعد مشتركي را براي تعاملات اجتماعي فراهم مي نمايد و عمل به اين قواعد مشترك موجب ناسيوناليزم يا تعهد ملي عام مي گردد (رزازي فر، 1379 : 112).
استرايكر و سرپ به تعهد كنش متقابلي كه از طريق ارتباط با شبكه هاي مختلف روابط مشخص مي شود، اشاره مي كنند و مي گويند:
افراد خاص كه شبكه هاي كنش متقابل را شكل مي دهند از طريق چنين ساختارهاي اجتماعي با تاثير روي تعهدات مستقيما بر هويت موثر مي گردند (رزازي فر، 1379 : 113).
یكي از مشهورترين صاحبنظراني كه به طور جدي به طرح نظريه هويت پرداخته است تاجفل است كه نوعي پيوند علي بين ملزومات هويت و اشكال مختلف رفتار بين گروهي قائل است. كانون توجه تاجفل اين فرضيه است كه هويتهاي اجتماعي مردم در ابتدا از طريق مقايسه اجتماعي شكل مي گيرد كه گروه خودي را از گروه هاي غيرخودي متمايز مي سازد. براين اساس مي توان گفت كه اين ايده، غلبه گروهي را، حتي درصورت نبود تضاد منافع واقعي، تبيين مي كند (کوپر و کوپر، 1995: 797 – 790).
ايده اساسي در اين نظريه اين است كه افراد داراي عضويت هاي مقوله اي هستند كه تعريف آنها از خودشان و ويژگيهاي گروهي را كه دستورالعمل رفتار يا نشانه هاي هنجاري رفتار را تجويز مي كند، مشخص مي كند.
تاجفل هويت اجتماعي را با عضويت گروهي پيوند مي زند و آن را متشكل از سه عنصر مي داند: عنصر شناختي (آگاهي از اينكه فرد به يك گروه تعلق دارد)، عنصر ارزشي (فرضياتي درباره پيامدهاي ارزشي مثبت يا منفي عضويت گروهي) و عنصر احساسي (احساسات نسبت به گروه و نسبت به افراد ديگري كه رابطه اي خاص با آن گروه دارند). بر اين اساس، هويت اجتماعي از ديدگاه تاجفل عبارت است از:
آن بخش از برداشت يك فرد از خود كه از آگاهي او نسبت به عضويت در گروه (گروه هاي) اجتماعي همراه با اهميت ارزشي و احساسي منضم به آن عضويت سرچشمه مي گيرد (گل محمدي، 1380 :15).
بوردیو نیز در خلال بحث عادت واره، موضوع هویت را نیز مورد توجه قرار داده است (قادرزاده و معیدفر، 1389). بوردیو، ضمن مخالفت با تقلیل انواع سرمایه به سرمایه اقتصادی، معتقد است که مفهوم سرمایه یکبار دیگر باید به حیات اجتماعی معرفی شود. به زعم وی، نمی توان ساختار و کارکرد جهان اجتماعی را تبیین کرد، مگر اینکه مفهوم سرمایه در تمامی اشکال آن و نه صرفا در شکل اقتصادی آن مفهوم سازی شود. به زعم بوردیو، سرمایه هرگونه خاستگاه و سرچشمه در عرصه اجتماعی است که در توانایی فرد برای بهره مندی از منافع خاصی که در صحنه حاصل می گردد مؤثر واقع می شود و در چهار شکل بنیادی متجلی می شود:
الف) سرمايه اقتصادي ، يعني ثروت و پولي كه هر بازيگر (کنشگر) اجتماعي در درست دارد و شامل درآمدها و بقيه انواع منابع مالي است كه در قالب مالكيت جلوه نهادي پيدا مي كند.
ب) سرمايه اجتماعي ، يعني شبكه اي از روابط فردي و گروهي كه هر فردي در اختيار دارد و آن شامل همه منابع واقعي و بالقوه اي است كه مي تواند در اثر عضويت در شبكه اجتماعي كنشگران يا سازمان ها به دست آيد. اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی از مهم ترین ابعاد سرمایه ی اجتماعی می باشند.
ج) سرمايه فرهنگي ، يعني قدرت شناخت و قابليت استفاده از كالاهاي فرهنگي در هر فرد و آن در برگيرنده تمايلات پايدار فرد است كه در خلال اجتماعي شدن در فرد انباشته مي شوند.
ت) سرمايه نمادين ، يعني مجموعه ابزارهاي نمادين، حيثيت، احترام و قابليت هاي فردي در رفتارها (کلام و کالبد) كه فرد در اختيار دارد. سرمايه نمادين جزئي از سرمايه فرهنگي است و به معناي توانايي مشروعيت دادن، تعريف كردن و ارزش گذاردن است (بوردیو، 1989: 23 - 14). عاملان اجتماعی در ويژگي اول بر اساس میزان کلی سرمایه ای که در شکل های متفاوت آن دارا هستند، و در ويژگي دوم بر اساس ساختار سرمایه شان، یعنی بر اساس وزن نسبی هر یک از انواع مختلف سرمایه، اقتصادی و فرهنگی، که به صورت جداگانه دارا هستند، توزیع می شود.
بوردیو، در سطح کلان به ساختارها یا حوزه های تعاملاتی اشاره می کند که هر کس بر حسب میزان سرمایه کلی (مجموع دو نوع سرمایه اقتصادی و فرهنگی) و بر اساس ساختار سرمایه (بر حسب وزن نسبی انواع مختلف سرمایه اقتصادی و فرهنگی که در مجموع کل دارائی دارد)، در میدان اجتماعی توزیع و جایگاه و پایگاه اجتماعی پیدا می کند و در جوار کسانی جای می گیرد که از لحاظ سرمایه کلی با او مشابه هستند. افراد دارای پایگاه مشابه و تعاملات مشترک از عادت واره و الگوی کنشی نسبتاً همسو و هماهنگی برخوردارند و هویت افراد را شکل می دهد. عادت واره ماتریس ادراکات و ارزیابی است و مشخص کننده و سازمان دهنده ی جهان بینی افراد و نحوه عمل آنها در جهان اجتماعی است و مبین خصلت رفتاری است که در ذیل نوعی فضا و میدان اجتماعی معنا پیدا می کند (بوردیو، 1980: 486).
بوردیو، با تفکیک عادت واره فردی و طبقه ای بر این باور است که عادت واره فردی، از فردیت و ادراکات بلافصل شخص و هویت فردی جدایی ناپذیر است و عادت واره طبقه ای که از موقعیت اجتماعی – اقتصادی و جایگاه عاملان اجتماعی در ساختارها و میدان های تعاملاتی نشأت می گیرد، بر هویت های جمعی مشترک دلالت دارد و نشانگر بازنمایی عاملان از محیط هنجاری و پنداشتی است که از جهان اجتماعی و از جایگاه شان در آن دارند. عادت واره طبقه ای، در سبک زندگی افراد متعلق به گروه ها و طبقات مختلف به گونه ای نمود می یابد که از ذائقه غذایی تا سلائق زیبایی شناختی و نگرش های سیاسی که در برگیرنده ی هویت سیاسی آنان است را جهت می بخشد (بوردیو، 1995: 116 – 112).
بوردیو جایگاه قابل توجهی را برای میدان قدرت قائل است، و در درون همین میدان انواع سرمایه بر هویت افراد تأثیر می گذارد (قادرزاده و معیدفر، 1389). به نظر وی، میدان قدرت، به منزله ی نوعی فرامیدان، اصل سازمان دهنده ی تمایز و منازعه در همه میدان ها است و طبقه اجتماعی مسلط را تعیین می کند. ساختار تقاطعی سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی در همه ی میدان های اجتماعی از جمله میدان قدرت حاکمیت دارد. با این وجود، میدان قدرت فضای بازی ای است که دارندگان سرمایه های گوناگون به ویژه برای اعمال قدرت به دولت درون آن به نبرد می پردازند (بوردیو، 1995: 121). با توجه به دیدگاه بوردیو می توان گفت که افراد حاضر در یک جامعه از لحاظ انواع سرمایه متفاوت هستند و دارای پایگاه ها و عادت واره های متفاوتی هستند که در کم و کیف تعلقات جمعی و هویت آنان نمود می یابد. بنابراین بر طبق نظر بوردیو می بینیم که انواع مختلف سرمایه و ابعاد آنها بر هویت افراد دارای تأثیر است.
3- مبانی هویتِ فرهنگی انقلاب اسلامی
رهبر انقلاب اسلامی ضمن ارائه برداشت های انقلابی شجاعانه و ناب از هویت اسلامی شیعی، کارکرد اجتماعی و سیاسی این هویت را به آن بازگرداند و با تکیه بر همین هویت توانست انقلاب اسلامی را در مرحله پیدایش و تکوین بنیان نهد. وی با سازمان دهی بسیج هوشمند، آگاهانه و انقلابی توده های مردمی، ایران را به پیروزی رساند و پس از پیروزی انقلاب نیز در بزرگترین بحران امنیتی نظامی پیش روی جمهوری اسلامی، یعنی جنگ تحمیلی، نظام نوپای مبتنی بر هویت اسلامی را نجات داد و در نهایت، غایت تاریخی و آرمانی انقلاب اسلامی را در قالب انقلاب جهانی امام مهدی، برای مردم ایران به عنوان الگو و هدف قرار داد (کوشکی، 1387: 10). این سه مرحله از هویت که تأثیر آنها در تحولات تاریخ ایران معاصر آشکارا دیده می شود، به گونه ای منشأ آثار عمیق و مانایی در تحولات داخلی منطقه ای و بین المللی شده است، به شرح زیر دسته بندی می شود:


1 – 3- هویت تأسیسی
هویت تأسیسی، هویتی است که فرد یا جامعه در ابتدای سازمان دهی توانمندی های خود با استناد ذهنی و عملیاتی به آن، ظهور کردار فردی و جمعی خود را بر پایه آن پایه ریزی کرده است و با استخراج دلایل انگیزشی و ایدئولوژیکی خود از متن این هویت، از آن بهره می جوید. در انقلاب اسلامی ایران، اسلام راستین و عاشورای حسینی به منزله اوج تقابل جبهه حق و باطل (و مادی گرایی متظاهر به حق گرایی)، به عنوان هویت تأسیس کننده انقلاب اسلامی به کار گرفته شده است، به گونه ای که با توجه به ریشه های تاریخی و رسوخ عاطفی و ایدئولوژیکی و عمیق این هویت در فرهنگ تاریخی ایرانیان، توانست یک بار دیگر جنبشی فکری- سیاسی هم سنگ تقابل جبهه حق و باطل در صدر اسلام پدید آورد.


نظریات هویت فرهنگی


مبانی هویتِ فرهنگی انقلاب اسلامی


هویت تأسیسی


هویت فرهنگیِ انقلاب اسلامی


تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش


آمار توص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق - روش تحقیق بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی ...

... روش تحقیق بررسی علل و عوامل ... عوامل اجتماعی در گرایش به ... بر اعتیاد جوانان مؤثر ...

تحقیق درباره انقلاب اسلامی ایران

تحقیق درباره انقلاب ... که در آن بر دو عنصر دین و ... انقلاب اسلامی، گرایش به ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

بررسی میزان آشنایی ... علل گرایش جوانان به ... و عوامل مؤثر بر آن در بين ...

شناخت و بررسی عوامل اعتیاد جوانان و نوجوانان به موادمخدر

... اجتماعی در ذیل به بررسی هر ... و شرایط حاکم بر آن از ... عـوامل مؤثر در گرایش به ...

پایان نامه های علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات ، جامعه شناسی ...

... و عوامل موثر بر آن میان ... و عوامل مؤثر بر طلاق در ... بررسی میزان گرایش به ...

پژوهشگری علوم اجتماعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

بررسی میزان گرایش به هویت ... بررسی عوامل اجتماعی و ... و عوامل بر آن در بین ...

تحقیق علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

تحقیق علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۴ صفحه است .

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد میراث فرهنگی

روش تحقیق بررسی عوامل ( اجتماعی - فرهنگی و ... تحقیق بررسی میزان ... به آن نگریست و درباره ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعیدانلود مبانی نظری-دانلود ...

دانلود مقاله رایگان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی

... پس از انقلاب اسلامی در ... تحقیق بررسی میزان ... عوامل (اجتماعی - فرهنگی و ...

تحقیق علل گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

تحقیق علل گرایش جوانان ... و اجتماعی در این میان به ... پدر و اثرات مخرب آن بر ...

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش ... بر علیه انقلاب اسلامی و ... و گرایش جوانان به ...

روش تحقیق عوامل اجتماعی اعتیاد

... در میان جوانان و البته به ... اجتماعی و عاطفی در گرایش ... بررسی عوامل مؤثر بر ...

شناخت و بررسی عوامل اعتیاد جوانان و نوجوانان به موادمخدر

... اجتماعی در ذیل به بررسی هر ... و شرایط حاکم بر آن از ... عـوامل مؤثر در گرایش به ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد میراث فرهنگی

روش تحقیق بررسی عوامل ( اجتماعی - فرهنگی و ... تحقیق بررسی میزان ... به آن نگریست و درباره ...

مطالعه میزان استفاده از اینترنت و وابستگی به آن در میان ...

هدف پژوهش حاضر مطالعه میزان استفاده از اینترنت و وابستگی به آن در میان دانشجویان ...

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه

بررسی و شناخت عوامل مؤثر در گرایش ... بر علیه انقلاب اسلامی و ... اجتماعی در آن .... بررسی ...

پایان نامه بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن

پژوهش علوم اجتماعی عنوان: بررسی ... و عوامل مؤثر بر آن ... در این تحقیق میزان ...

دانلود تحقیق – مقاله ارشد – دانلود تحقیق – مقاله های ارشد ...

تبیین جامعه شناختی میزان گرایش به ... و عوامل مؤثر بر آن ... در تحقیقات مورد بررسی به ...

انقلاب ۱۳۵۷ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... که در آن جمهوری اسلامی به ... تفکر اجتماعی، فرهنگی و ... بر هویت ایرانی بود؛ و ...

مطالعه میزان استفاده از اینترنت و وابستگی به آن در میان ...

هدف پژوهش حاضر مطالعه میزان استفاده از اینترنت و وابستگی به آن در میان دانشجویان ...

اینترنت و جوانان: بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت ...

تحقیقات میانفرهنگی; بررسی ... آن در سطح خرد و بر ... با میزان گرایش جوانان به ...

روش تحقیق عوامل اجتماعی اعتیاد

در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)می باشد.

تحقیق دانش آموزی - جوانان و مدگرایی

... طلبی» و گرایش جوانان به ... شئونات آن را در بر ... و هویت فرهنگی ...

همه چیز درباره ی انقلاب اسلامی ایران

همه چیز درباره ی انقلاب اسلامی ... در امور اجتماعی و ... به یاری ابزارها و عوامل ...

بررسی عوامل مؤثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه ...

... تحقیق بررسی میزان بی‌تفاوتی سیاسی و عوامل مؤثر بر آن در ... اجتماعی و فرهنگی آن ...

تحلیل جامعه‌شناختی از وضعیت فرهنگ شهروندی و عوامل تبیین ...

... دوستی و گرایش به پیروی ... عوامل اجتماعی، فرهنگی بر میزان ... گذار بر آن در ...

دانلود مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی کتاب های الکترونیک ...

ol285 -بررسی میزان گرایش به ... اجتماعی ) در میان ... بررسی علل و عوامل مؤثر بر ...

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی مطالعهای ...

... بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ... در تحقیق حاضر به کار ... و عوامل موثر بر آن در ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعیدانلود مبانی نظری-دانلود ...

دانلود پاورپوینت فارسی 1 رشته علوم انسانی درس دوم (از آموختن ننگ مدار)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (word) 18 صفحه

پاورپوینت خاندان شیرازی

تحقیق در مورد تختی، پوریای ولی

پاورپوینت درباره استان ايلام

دانلود مقاله ريشه‌هاي فقر و فساد

دانلود مقاله خانواده و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

پاورپوینت دايره تجسس

طرح کارافرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری تحت وب -تاکسی تلفنی

پروژه گل رنگی در سی پلاس پلاس

Fundamentals of Combustion Processes

مديريت مالي 1 رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني

پاورپوينت با عنوان نقش آموزش خانواده در ارتقای سلامت کودک دارای ناتوانی

كليات سنگهاي رسوبي، آذرين و دگرگوني 56 ص

پاورپوینت در مورد پروژه و کارآفرینی-طرح كسب وكار -پروژهاي كسب و كار در فاز آغازين-اسلاید 58

دانلود فایل طرح درس سالانه اجتماعی سوم

تحقیق در مورد زبان شناسي چيست و سطوح زبان شناسي

تحقیق در مورد برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون

پاورپوینت ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

تحقیق درمورد تفسیر المیزان سوره نساء

کارورزی علوم تربیتی

مقاله الگوریتم فلوید

تحقیق در مورد تحليل حقوقي جرم نشر اکاذيب در رسانه هاي جمعي

دانلود پاورپوینت مدير طرح بندي GridBagLayout - هشت اسلاید

نمونه سوال پیام نور (اقتصادمهندسي) رشته کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات(نیمسال دوم 91-90)

تحقیق درمورد حرفه ای شدن فیزیولوژی ورزش

تحقیق درباره روشهای مختلف جمع آوری و دفع زباله ‏

پاورپوینت زیست یازدهم تجربی ( گیرنده های حسی )

دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع(TQM)

Reading Plus-1-2 + فایل ویژه