دانلود رایگان

خود شکوفایی و رضامندی شغلی (word) 15 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان خود شکوفایی و رضامندی شغلی

دانلود رایگان خود شکوفایی و رضامندی شغلی (word) 15 صفحه خود شکوفایی و رضامندی شغلی
محتویات
چكيده
بیان مساله
جدول شماره (1): سلسله مراتب نيازها، عوامل سازماني ارضاي آني از ديدگاه لوسير
اهداف و فرضیه­ها
روش­شناسي
جدول شماره (2): ضرایب پایایی متغیرهای مستقل تحقیق
یافته­ها
1. یافته­های توصیفی
2. یافته­های استنباطی (آزمون فرضیه­های تحقیق)
جدول شماره (3): آماره هاي توصیفی متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق
جدول شماره(4) آزمون تفاوت میانگین­ها برای متغیر رضایت شغلی و متغیرهای زمینه ای(جنس،وضعیت تاهل نوع مسکن و وضعیت استخدامی )
جدول شماره(5) آزمون ضريب همبستگي بين متغیر رضایت شغلی و متغیرهای زمینه ای ( سن،میزان تحصیلات و سال­های خدمت)
جدول شماره(6): آزمون ضريب همبستگي بين متغیر رضایت شغلی و متغیرهای مستقل تحقیق
بحث و نتیجه ­گیری
منابع
قسمتی از متن
خود شکوفایی و رضامندی شغلیچكيده:
معلمان و دبیران مدارس در نظام تعلیم و پرورش و داشتن نسلی فرهیخته نقش اساسی دارند. البته رضامندی شغلی معلمان تأثیری غیر قابل انکار بر وظایف آموزشی و تربیتی آن­ها دارد و رضایت از شغل نیز متاثر از عوامل گوناگونی است.
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دبیران ناحیه 5 آموزش و پرورش تبریز(1390) و حجم نمونه 183 نفر می باشد.
با در نظر داشتن ترکیبی از نظریه­های مزلو،بروفی،مک کللند،... و پیشینه تجربی تحقیق متغیرهای مستقل تحقیق استخراج و رابطه آن­ها با متغیر وابسته مورد آزمون قرار گرفت. اهداف کلی تحقیق شناخت میزان رضایت شغلی دبیران دبیرستان­های ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر تبریز و شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر میزان رضایت شغلی دبیران این ناحیه است.
نتایج نشان داد میانگین رضایت شغلی دبیران مورد مطالعه در حد مطلوبی(میانگین 4/25 از 35) بوده و در بین متغیرهای مورد مطالعه به ترتیب متغیرهای خودشکوفایی (69/0)، محیط فیزیکی کار (33/0)، رابطه با همکاران (22/0)، ماهیت شغل (21/0) و حقوق و مزایا (17/0) با متغیر وابسته رابطه معنا داری داشته اند.
كليد واژه­ها: رضایت شغلی، دبیران، آموزش، تبریز

بیان مساله:
علاقه به موضوع رضایت شغلی با تحقیق التون مایو که در شهر هاثورن آمریکا و شرکت وسترن الکتریک انجام شد، به وجود آمد. رضایت شغلی که در گذشته عمدتا از مطلوب بودن منافع مادی حاصل می­گردید به طور فزاینده­ای تغییر شکل داد و جای خود را به رضایت شغلی که ریشه­ی آن در تناسب کار، علاقه به کار و منزلت اجتماعی کار بود، داده است.در حال حاضر کار فقط وسیله­ی تامین احتیاجات مادی نمی­باشد. هر چند که هنوز درآمد یک عامل مهم است ولی امنیت شغلی و محیط ­های انسانی­تر کار،روز­به­روز اهمیت پیدا می­کنند.انسانی­کردن کار فقط مفهوم عوامل ارگانیک (تلفیق نیروی انسانی و ماشینی) را نمی­دهد بلکه پهنه­ای برای خود­سازی و مشارکت در جریان تصمیم­گیری­ها است.بعلاوه کار سبب می­شود که بعضی از نیازهای مهم انسان که بر­خاسته از عوامل مهم اجتماعی هستند ارضاء شود.از جمله نیاز به رقابت، نیاز به کسب مهارت، نیاز به مشارکت در اجتماعات وسیع­تر،نیاز به پرورش و تکامل شخصیت جزء نیازهایی هستند که با کار کردن برطرف می­شود.این موضوع در رابطه با معلمان نیز صادق است.
معلمان از تأثیرگذارترین اقشار هر جامعه­ای هستند که نوع نگاه­ آن­ها به شغل شان و رضایت از آن، بر عملکرد کاری و حرفه ای آنان بسیار مؤثر است. تامين اقتصادي معلم باعث علاقه­ي بيشتر به کارش می شود و تلاش خواهد کرد تا مطالعه­ي بيشتر و تنظيم كار بهتری داشته باشد. با گذشت زمان اوضاع اجتماعي، اقتصادي و سياسي دگرگون مي­شود و نيازهاي مردم تغيير مي­كند؛ بنابراين روش­هاي آموزشي هم با توجه به مقتضيات اجتماعي بايد جوابگوي نيازهاي جامعه باشد.گروهي كه نقش آموزشی(معلمان) در جامعه را برعهده دارند چنانچه به علل گوناگونی نسبت به شغل شان احساس عدم رضایت نمایند ضربه جبران ناپذیری بر جامعه وارد می شود و آینده جامعه را به خطر می اندازد. بر این اساس در این مقاله در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی هستیم رضایت از شغل نمونه تحقیق به چه میزانی است و در بین متغیرهای مورد بررسی کدامیک بیشترین تاثیر را در رضایتمندی نمونه تحقیق داشته است؟
مبانی نظری و تجربی:
در تبیین و سنجش رضایت شغلی تلاش­های زیادی از سوی صاحبنظران صورت گرفته که نتیجه آن ارائه نظریه­های مختلف از سوی آنان بوده است.
با بررسی اجمالی ادبیات مربوط به رضايت شغلي، مي توان دو دسته نظريه هاي متفاوت را ملاحظه نمود.برخی اساسا مبناي رضايت شغلي را بر اساس ارضاي نیازهای دروني فرد در محيط کار قرار مي دهند. در اين گونه نظريه ها فرض بر آن است که هر چه ارضاي نيازهاي رواني فرد بيشتر صورت گیرد وی راضي­تر و مولد­تر خواهد بود. تئوری های دیگر به جاي آنکه براي تبيين رضايت شغلي تنها بر فرد متمرکز باشد براي بافت سازمان نيز اهميت زيادي قائل هستند. این نظریه­ها به خاطر آنکه شامل فرآيندهاي نسبتا ساده­اي براي آغاز، جهت دهي و استمرار رضايت شغلي مي شود از اهميت زيادي براي مديران برخوردار است (هومن، 13:1371).
در نظريه سلسله مراتب مزلو که یکی از پرکاربرد تئوری های در بررسي رضايت شغلي است پنج نوع از نيازهاي انساني مطرح می شود که اين نيازها به ترتيب اهميت و از پائين به بالا عبارتند از: نيازهاي­فيزيولوژيک، نيازهاي­ايمني، نيازهاي­اجتماعي، نيازهاي­حرمت و نيازهاي­خود­شکوفايي.این نیازها با توجه به تفسیر و تطبیق لوسیر با مقتضیات سازمانی مطابق جدول زیر می باشند:جدول شماره (1): سلسله مراتب نيازها، عوامل سازماني ارضاي آني از ديدگاه لوسير
سطح نياز
ارضاء کننده ها
فيزيولوژيک
حقوق مناسب ومکفي، استراحت­هاي کوتاه مدت، موقعيت­هاي ايمن کاري.
ايمني
افزايش حقوق براي جبران تورم، امنيت شغلي، موقعيت­هاي ايمن کاري، مزاياي جانبي(مانند بيمه درماني، حقوق در زمان بيماري، خانه هاي سازماني)که مي تواند از نيازهاي فيزيولوژيک نيز حمايت کنند.
اجتماعي
ايجاد فرصت براي تعامل کارکنان با يکديگر، پذيرفته شدن و دوست داشتن از طريق فعاليت­هايي مانند جشن­ها، مراسم سازماني، سفرهاي دسته جمعي کارکنان و تيم هاي ورزشي.
عزت نفس
پست هاي سازماني، رضايت حاصل از اتمام يک کار، افزايش شايستگي، حقوق، بازنشستگي، قدرداني، وظايف چالش برانگيز، شرکت در تصميم­گيري.
خودشکوفايي
فرصت پيشرفت، رشد مهارت­هاي کارکنان، فرصت براي خلاق بودن، پيشرفت و ارتقاء، توانايي کنترل کامل بر شغل.
(هومن، 1370)
مک کللند از جمله دیگر صاحب­نظرانی است که مطالعات و پژوهش هاي خود را درباره نيازهاي اساسي افراد انسانی انجام داده و آن­ها را به سه گروه تقسيم کرده است. اين نيازها به باور وی عبارتند از: نياز به موفقيت، نياز به قدرت و نياز به وابستگي. البته در اين ميان تحقيقات مک کللند در زمينه نياز به کسب موفقيت از اهميت بيشتري برخوردار است. وي معتقد است شخص هنگامي عملا به سطوح بالایی از بازده و کارایی نایل مي گردد که انگيزه کسب موفقيت و پيشرفت در او بوجود آمده باشد، به عبارتي هر چه نياز فرد به کسب موفقيت قوي تر و شديدتر باشد کميت و کيفيت کار او نيز در سطح بالاتري قرار خواهد گرفت. چنانچه بتوان اين انگيزه را در افراد فعال کرد قطعا کارایي فرد و سازمان افزايش پيدا مي کند. بر اساس اين تئوري مدير بايستي توانایی و استعدادهاي کارکنان را براي آن­ها بشناساند و اين کار معمولا با هدايت و آموزش افراد حاصل مي شود. مک کللند نشان داد که مديران مي توانند با ايجاد محيط کاري مناسب از قبيل اعطاي استقلال، افزايش مسئوليت، دادن بازخورد به عملکرد پرسنل، اعطاي آزادي عمل در انجام کار، تغيير طرح شغل (توسعه شغل)، انگيزه کسب موفقيت و در نتیجه رضایت از شغل را در کارکنان و کارگران بوجود آورند.
در تئوری که توسط آدامز مطرح و به نظریه برابری معروف شده است بر جنبه دیگری از عوامل موثر بر رضایت شغلی تاکید شده است. به باور آدامز رضايت حاصل و نتيجه رفتاري است که در مقايسه با ديگران نسبت به ما انجام مي گيرد. اعضا و کارکنان سازمان در خلاء کار نمي کنند. آنان همواره خود را با ديگران مقايسه مي کنند(رابينز، 85:1377). مبناي مقايسه (ديگري) ممکن است يکي از اعضاي همان گروه کاري باشد و يا شخص ديگري در ديگر بخش هاي سازمان و يا حتي مجموعه اي از اشخاص در سرتاسر سازمان. بعد از ارزيابي نحوه برخورد سازمان با شخص و ديگري ، نتيجه ارزيابي ها با يکديگر مقايسه مي شود و شخص موقعیت خود را با موقعيت ديگري مقايسه مي کند. پيامد اين مقايسه براي شخص ممکن است احساس برابري يا نابرابري باشد. آدامز فرايند مقايسه برابري را بر حسب نسبت هاي ورودي و خروجي توصيف مي کند. داده ها، يعني آنچه فرد به سازمان مي دهد، مانند تحصيلات، تجربه، کوشش و وفاداري. ستاده ها، دريافتي فرد را از سازمان در قبال داده ها نشان مي دهد، مانند حقوق و دستمزد، شهرت، روابط اجتماعي و پاداش هاي دروني. بخشي از ارزيابي داده ها و ستاده هاي خود و ديگري، به وسيله فرد بر پايه مشاهده هاي عيني (مثلا حقوق فرد) و بخش ديگر، بر ادراک فرد استوار است. رابطه زير نمايانگر مقايسه برابري است.

ستاده ها (خويش)
مقايسه مي شود با
ستاده ها (ديگري)
داده ها (خويش)
داده ها (ديگري)


خود شکوفایی و رضامندی شغلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت با موضوع آيين نامه ‌و مقررات‌ حفاظت‌ در ريخته‌گري‌، آهنگري و جوشكاري‌

تحقیق: اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

دانلود پاورپوینت تشخيص عنبيه با استفاده از خصايص wavelet.PPT

پاورپوینت فارماکوکينتيک

پایان نامه دوپینگ و داروهای غیرمجاز ورزشی 84 ص

پاورپوینت قانون هشتاد - بیست

تحقیق درباره انرژي الکتريکي word

پاورپوینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

پایه پنجم ابتدایی کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند

تحقیق در مورد مصرف آب در شهرستان بروجرد 14 ص

تحقیق در مورد تمرين و آمادگي جسماني 42 ص

پاور پوینت در مورد استفاده مجدد از پساب

قانون جهانی گرانش

تحقیق در مورد میکروفن

دانلود فایل پاورپوینت روش های تدریس چند پایه

تحقیق در مورد غزلـّيات ِ مولوي وباز زائي فرهنگ ايران 54 ص

طرح درس آموزش قرآن پایه اول دبستان

فایل گزارش کارآموزی مرکز کامپیوتر دانشگاه آزاد شیروان.

مقاله درباره آزمایشگاه مکانیک خاک و سنگ -32 صفحه word

پاورپوینت درباره کمکهای اولیه

دانلود مقاله کامل درباره هماتوم های مغزی

کارآموزی شرکت تولید اجاق گاز 22 ص

تحقیق سبک امپرسیونیسم

پرت در برنامه ريزي و مديريت 30 ص

مقاله: تاريخچه مختصر رياضيات