دانلود رایگان

774 - بررسی نمونه هاي تحكيم عادي يافته و بيش تحكيم يافته جهت يافتن روشي براي يكپارچه كردن قانونمندي رفتار برشي خاك هاي چسبنده - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی نمونه های تحکیم عادی یافته و بیش تحکیم یافته جهت یافتن روشی برای یکپارچه کردن قانونمندی رفتار برشی خاک های چسبنده

دانلود رایگان 774 - بررسی نمونه هاي تحكيم عادي يافته و بيش تحكيم يافته جهت يافتن روشي براي يكپارچه كردن قانونمندي رفتار برشي خاك هاي چسبنده فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 26سطح حالت حدي
هدف از اين بخش؛ يافتن روشي براي يكپارچه كردن قانونمندي رفتار برشي خاك هاي چسبنده مي باشد. در ابتدا با نمونه هاي تحكيم عادي يافته بحث را آغاز كرده و سپس براي نمونه هاي بيش تحكيم يافته تعميم داده مي شود.
4-1 – رفتار نمونه هاي تحكيم عادي يافته
4-1-1- آزمايش هاي زهكشي نشده بر روي نمونه هاي تحكيم عادي يافته
سه نمونه از يك نوع خاك رس تحكيم عادي يافته ، تحت آزمايش سه محوري فشاري و در شرايط زهكشي نشده قرار داده شده اند. هر نمونه به ترتيب با تنش ميانگين موثر ؛ 3a, 2a ,aقبلاً تحكيم يافته است. در شكل (4-1) ؛ چگونگي تغييرات تنش تفاضلي موثر َq بر حسب كرنش محوري ؟ در اين نمونه ها نشان داده شده است. در اين حالت:
؟؟؟
به طوري كه مشاهده مي شود، با افزايش pe تنش ميانگين موثر (هيدرواستاتيكي)، تنش تفاضلي َq نيز افزايش مي يابد يا به عبارت ديگر؛ خاك مقاومت بيشتري را نشان مي دهد. در صورتي كه تنش تفاضلي موثر با استفاده از تنش ميانگين موثر ؛ هنجار شود، مسيرهاي تنش در هر سه نمونه مطابق شكل (4-2) ؛ روي يك منحني قرار خواهند گرفت.
از بررسي نمودارهاي اشكال (4-1) و (4-2) نتيجه مي شود كه خاك تحت تنش هاي ميانگين متفاوت ، تنش هاي تفاضلي مختلف، گسيخته مي گردد، در حالي كه گسيختگي آن تنها در يك تنش تفاضلي هنجار شده ويژه ، انجام مي گيرد. نتايج سه آزمايش فوق را مي توان مطابق شكل (4-3-الف)؛ در فضاي q:pنمايش داد. در اين شكل نقاط B3 ,B2 ,B1 ؛ نقاط گسيختگي نمونه ها (كرنش 10%) مي باشند. و همانطوري كه مشاهده مي شود، اين نقاط بر يك راستا قرار مي گيرند. به عبارت ديگر ، نسبت q/p در حالت گسيختگي مقداري ثابت خواهد بود.
مطابق شكل (4-3- ب) مي توان نتايج بدست آمده را در فضاي v:p ترسيم نمود. Vمعرف حجم مخصوص خاك مي باشد كه به صورت ؛ v=1+e و يا نسبت حجم كل به حجم بخش جامد (V/Vs) تعريف مي شود. كه در آن؛ e نسبت تخلخل خاك است. در اين شكل ، ابتدا نمونه ها روي خط تحكيم عادي يعني در نقاط A3 ,A2 ,A1 قرار داشته ، كه با طي فرآيند آزمايش به نقاط B3 ,B2 ,B1 مي رسند. در اين نمودار مشاهده مي شود كه به دليل ثابت ماندن حجم نمونه ها طي آزمايش زهكشي نشده، مسيرهاي تنش در فضاي v;p به صورت خطوط افقي مي باشند. همچنين مكان هندسي نقاط گسيختگي در فضاي v:p يك منحني همانند منحني تحكيم عادي است.
در صورتي كه نتايج آزمايش در فضاي q/pe:p/pe ترسيم شوند، مطابق شكل (4-4) سه منحني روي هم قرار مي گيرند.
4-1-2- آزمايش هاي زهكشي شده بر روي نمونه هاي تحكيم عادي يافته
سه نمونه از يك نوع خاك رس تحكيم عادي يافته انتخاب شده و تحت آزمايش فشاري سه محوري و در شرايط زهكشي شده قرار مي گيرند. نمونه در شكل (4-5-1) نمايش داده شده است. مطابق اين نمودار نمونه اي كه فشار اوليه بيشتري داشته ، در هنگام گسيختگي مقاومت بالاتري از خود نشان مي دهد.
همچنين نمودار؟؟؟ در شكل (4-5-1) نمايش داده شده است. اين نمودار نشان مي دهد كه رفتار هر سه نمونه يكسان مي باشد.
اگر نتايج شكل (4-5-1) را هنجار نماييم، نمودار شكل (4-6) بدست مي آيد. اين نمودار بيان مي دارد كه گر چه سه نمونه تحت فشارهاي اوليه مختلف ، در هنگام گسيختگي مقاومت هاي متفاوتي از خود نشان مي دهند ، ولي همواره نسبت q/pe براي نمونه ها يكسان مي باشد.
مسيرهاي تنش در فضاي q:p براي نمايش زهكشي شده در شكل (4-7-الف) نشان داده شده است، در اين شكل مسيرهاي تنش خطوطي مستقيم هستند كه شيب آنها 3:1 مي باشد. با توجه به اين كه:
؟؟؟؟
چون در آزمايش سه محوري فشار ؟ ثابت بوده؟ افزايش داده مي شود، بنابر اين:
؟؟؟؟
مسيرهاي تنش از نقاطي روي محور فشارهاي اوليه يعني نقاط؛ A3 ,A2 ,A1 شروع شده و به نقاط B3 ,B2 ,B1 ختم مي شوند. مكان هندسي نقاط انتهايي در فضاي q:p يك خط مستقيم مي باشد. مسيرهاي تنش در فضاي v:p نيز مطابق شكل (4-7-ب) از نقاط A3 ,A2 ,A1 شروع شده و در هنگام شكست به نقاط B3 ,B2 ,B1 مي رسند. مكان هندسي نقاط گسيختگي يك منحني همانند منحني تحكيم عادي است.
4-2- خط حالت بحراني
هرگاه مسير تنش در آزمايش هاي فشاري سه محوري زهكشي نشده و زهكشي شده روي يك نمودار و در فضاي q:p نشان داده شوند (شكل 4-8-الف) ، نقاط گسيختگي روي يك خط مستقيم قرار خواهند گرفت. اين خط نمايشگر مكان هندسي نقاط گسيختگي در خاك بوده و خط حالت بحراني ناميده مي شود. گفتني است كه در يك نمونه خاك، خط حالت بحراني يگانه بوده و به صورت رابطه زير تعريف مي شوند:
(4-1) q=Mp
در اين رابطه: َq= تنش تفاضلي موثر َp= تنش ميانگين موثر
M= شيب خط حالت بحراني
هرگاه حالت خاك روي يكي از نقاط اين خط قرار گيرد، تغيير تنش يا تغيير حجم در نمونه خاك رخ نخواهد داد. در فضاي v:p (شكل 4-8-ب) نقاط گسيختگي روي يك منحني يگانه همانند منحني تحكيم عادي يافته قرار مي گيرند. با نمايش تغييرات در فضاي نيم لگاريتمي v:Lnp ، منحني حالت بحراني به خط راست تبديل مي شود، كه رابطه آن عبارت است از:
(4-2) ؟؟؟
در اين رابطه:
V= حجم مخصوص خاك
َp= تنش ميانگين موثر
؟= ضريب ثابت
؟ = ضريب ثابت كه به ازاي ؟؟؟ برابر حجم مخصوص خاك مي باشد.بررسی


نمونه


های


تحکیم


عادی


یافته


و


بیش


تحکیم


یافته


جهت


یافتن


روشی


برای


یکپارچه


کردن


قانونمندی


رفتار


برشی


خاک


های


چسبندهمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق در مورد كشور هلند

نانو تکنولوچی و صنایع غذایی 40ص

تحقیق در مورد اورولوژي 14 ص

دانلود پروژه با موضوع عدم تعادل بار شبکه های توزیع برق

تحقیق در مورد توت فرنگی 10 ص (word)

تحقیق در مورد آسيب هاي ورزشي 28 ص

تحقیق در مورد آشنايي با بعضي از كاربردهاي انرژي هسته اي

پاورپوینت درمورد منو

تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی 10 ص

تحقیق درمورد آموزش زيست شناسي در هزاره سوم با فرمت ورد

اصول عمومی آسیب‌های ورزشی 175 ص

دانلود پاورپوینت دستگاه گردش خون

پاورپوینت درباره شيمی تجزيه دستگاهی

دانلود تحقیق ابهام دستگاه تناسلى در نوزادان

حقوق همسايگان در سيره و سخن نبوى

طرح سالانه عربی 2 پایه دهم سال تحصیلی 96 -97

ضرورت و توسعه روشهاي آبياري تحت فشار در آبياري فضاي سبز 47 ص

تجقیق درباره دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر 22ص

مقاله درباره شارژ سیلندر

دانلود پاورپوینت موادمخدر

تحقیق درمورد مغول 20ص

موضوع مقاله : حسابرسی عملکرد و عملیات -20 صفحه word

تحقیق در مورد خط مشي‌هاي سياسي نهج‌البلاغه

پاورپوینت در مورد کسب معلومات برای سیستم خبره تصمیم گیری علمی

مقاله هنر ايران

پاورپوینت نحوه نشستن

سدها

ویژگی های پودر پر خوراک دام و طیور

پاورپوینت در مورد 31994 (تحقیق در مورد)

مطلبی در مورد شرحی کوتاه بر حافظ