دانلود رایگان

اصول تامین و نگهداری در سیستم های قدرت و ترانسفورماتورها - دانلود رایگاندانلود رایگان اصول تامین و نگهداری در سیستم های قدرت و ترانسفورماتورها

دانلود رایگان اصول تامین و نگهداری در سیستم های قدرت و ترانسفورماتورها از قسمت های مهم سیستم قدرت ، ترانسفورماتورهای قدرت و البته سیستم کابل است که برای فرستادن توان از ایستگاه های اصلی به مراکز بار استفاده می گردد . برای تضمین وجود بهترین سیستم قدرت با بالاترین میزان قابلیت و نیز بهترین تضمین در برابر خطاهای ترانسفورماتورهای قدرت باید اصول و شرایط لازم برای نصب ، تامین و نگهداری مورد توجه قرار گیرد .
عنوان صفحه
5 -ترانسفورماتورها
۱-۵ مقدمه
٢-۵ طبقه بندی ا نوع ترانسفورماتور
۳-۵ کاربرد و استفاده
۴-۵ اصول ترانسفورماتورها
۵-۵ پلاریته ترانسفورماتور ، علامت گذاری نهایی ، اتصالات
۶-۵ : ویژگی های ترانسفورماتور
۷-۵ نگهداری پیشگیرانه از ترانسفوماتور
۸-۵ آزمایش ترانسفورماتور
٩-۵ : ثبت شرایط آن لاین ترانسفورماتورها
١٠-۵ ثبت آن لاین برشی و برقگیرهای روشن
کابل ها و لوازم یدکی
6.1 مقدمه
6.2 ساخت و طبقه بندی کابل
6.3 مشخصات كابل
6.4 ثابت های الکتریکی
6.5 درجه بندي هاي كابل
6.6 انتخاب و كاربرد كابل
6.7 تاسيسات كابل ها
6.8 تعمير كابل ها
6.9 شكست هاي كابل و تحليل آن ها
6.10 تست ميداني كابل هاي ولتاژ متوسط
6.11 آخرين گرايش به نظارت شرايط كابل و ارزيابي فرسايش
6.12 روش هاي محل يابي نقص كابل
عنوان صفحه
جدول ۱-۵:
جدول ۲-۵:
جدول ۳-۵: دمای h۲۴ ماکزیمم از هوای سرد کننده (0C) را نمایش می دهد (شامل نوع ابزارها و ارتفاع آنها است)
جدول ٤-۵: مقادیر IR ترانسفوماتور
جدول ۵-۵ :
جدول ۶-۵ :
جدول۷-۵ مقاومت سیم پیچ DC است.
جدول 8-5
جدول ۹-۵: آزمایش دی الکتریک Ac
. جدول ١٠-۵ : اعداد ارقام مربوط به فرکانس و مدت زمان را نشان می دهد .
جدول ١١-۵ : ویژگی های طبقه بندی (DGA) آن لاین را نمایش می دهد و شامل ویژگی ها و تعداد و گازها ، پوشش اختلال و قیمت و دارایی ترانسفورماتور است و شامل تعداد و گازهای ٨ و۳و ۲و ١ است
جدول 6.1 دماي بار اضافي فوق العاده كابل هاي عايق كاري شده با لاستيك
جدول 6.3 داده هاي پيشنهاد شده خمش براي كابل
جدول 6.4 ولتاژهاي تست VLF براي شكل موج كوسينوسي قائم الزاويه هر
جدول 6.4 ولتاژهاي تست VLF براي شكل موج سينوسي هر
جدول 6.6 خلاصه روش هاي موقعيت يابي نقص كابل
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل ۱-۵ : ساختار هسته ۳ فاز را نمایش می دهد .
شکل ۲-۵:
شکل ۳-۵ : نمودار اتصال و مدار یک ترانسفورماتور را نمایش می دهد
شکل۵-۵:a) مدار معادل ساده شده ترانسفورماتور b)بردارمدار معادل ساده شده ترانسفورماتور را نماش می دهد
شکل ۵-۶ : ارائه گرافیکی از یک ترانسفورماتور قدرت را نمایش می دهد
شکل ۷-۵: درصد مدار معادل یک ترانسفورماتور را نمایش می دهد
شکل۸-۵:a)پلاریته کاهشی از ترانسفورماتور تک فاز b) اتصال برای آزمایش پلاریته و c)برایند ولتاژ در طول H_1 و X_1
شکل ۵-۹ : a) پلاریته افزایشی از ترانسفورماتور تک فاز را نمایش می دهد . b) اتصالات برای آزمایش پلاریته را نمایش می دهد . c)برایند ولتاژ در طول (H_1) و ( x_2) را نمایش می دهد .
شکل ۵-۹ : a) پلاریته افزایشی از ترانسفورماتور تک فاز را نمایش می دهد . b) اتصالات برای آزمایش پلاریته را نمایش می دهد . c)برایند ولتاژ در طول (H_1) و ( x_2) را نمایش می دهد .
شکل ۱۰-۵ اتصالات ترانسفورماتور تک فاز را نمایش می دهد. a) اتصالات سریالی b) اتصالات موازی را نمایش می دهد
شکل ۱۱-۵ : اتصالات سه فاز و جایگزینی زاویه ای را نمایش می دهد .
شکل ۱۲-۵ : علامت گذاری نهایی ترانسفورماتور سه فاز را نمایش می دهد
شکل ۱۳-۵ : رابطه فازور (برداری) ولتاژهای بخش کم و بخش بزرگ را نمایش می دهد .
شکل ۱۴-۵: یک ترانسفوماتور (150kva)تهویه شده نوع dryبا اهداف کلی وپوشش جلویی و بستن سیم پیچ – هسته را نمایش می دهد.
شکل۱۵-۵: ترانسقوماتورهای پر شده با روغن که ۳ فاز است در شکل نمایشی داده شده است
شکل ۱۶-۵: آزمایش دهندگان a)میل لنگ دستی(T TR) b) T TR الکترونیکی دستی c) TTR الکترونیکی۳فاز را نمایش می دهد .
شکل ۱۷-۵: a) اتصالات مجموعه آزمایش(TTR) b) اتصالات آزمایشی برای بررسی نول برای T TR و c)
اتصالات آزمایشی برای بررسی صفر برای T TR را نمایش می دهد .
شکل ١٨-۵ : b,a ) بررسی متداوم برای سیم پیچ ترانسفورماتور را نمایش می دهد . بررسی متداوم و بررسی فاز برای این ۳ ترانسفورماتور سیم پیچ را نمایش می دهد .
شکل ١٩-۵: بررسی پلاریته که از روش (kick) استفاده می کند .
شکل (۲٠-۵) : تحلیل کننده پاسخ قطع و اسکن (m5300) را نمایش می دهد .
شکل ۲١-۵: اهم سنج ترانسفورماتور مقاومت کم را نمایش می دهد
(شکل ۲۲-۵ : آزمایش دهنده IR و اهم سنج ) را نمایش می دهد .
شکل ۲4-۵ : a) مدار اصلی از زمان tc ارزیابی ولتاژ بازیافت را نمایش می دهد . b) ارزیابی RVM سیکل ارزیابی و کمیت های مثبت شده در طول یک چرخه را نمایش می دهد C) ولتاژ بازیافت V را به عنوان یک کاربردی از زمان (tc) نمایش می دهد .
شکل ۲٤-۵ : ولتاژ بازیافت (۵٤۶۲ Rvm) را نمایش می دهد
شکل ۲۵-۵ : تشکیل و انجام آزمایش Rvm بر یک ترانسفورماتور قدرت را نمایش می دهد .
شکل ۲۶-۵: منحنی های طیفی پلاریته متناسب با a) رطوبت در .c۲۵ و b) فرسایش در ١۲٠ را نمایش می دهد .
شکل ۲۶-۵ : منحنی های طیف پلاریته متناسب a)با رطوبت در دمای .c ۲۵ را نمایش می دهد b) فرسایش در دمای .c١۲٠ را نمایش میدهد
شکل ۲۷-۵ : مانیتور ٨ Gas Guard نمایش می دهد
شکل ۲٨-۵ : سیستم خود تشخیص (۲٠٠٠ TMD S) برای ثبت ترانسفورماتور را نمایش می دهد .
شکل (29-5)
شكل 6.1 توزيع فشار ولتاژ در شكاف هاي هوايي بين لايه هاي رسانا و عايق كاري.
شكل 6.2 (a) كابل هم مركز خنثي و (b) كابل پوششي با ولتاژ متوسط
شكل 6.3 شكل هندسي كابل: (a) كابل يك رسانايي و (b) كابل سه رسانايي
شکل 6.4 کابل تک رسانا بطور نامتقارن فاصله گذاری شده اما بطور کامل جابجا کرده.
شكل 6.5 تاثير دماي محيط روي درجه بندي جريان
شكل 6.6 ضخامت عايق كاري براي كابل تسمه اي سه فاز
جدول 6.2
شكل 6.7 (a) كابل در مجرا و (b) كابل زره اي بهم قفل شده در قفسه
شكل 6.8 انواع نقص كابل ها
شكل 6.9 روش پل حلقه Murry
شكل 6.10 روش اندازه گيري پل خازني
شكل 6.11 روش جريان شارژي براي موقعيت نقص
شكل 6.12 فرم هاي نوعي موج براي شرايط مدار كوتاه در كابل.
شكل 6.13 روش ايمپولز براي موقعيت نقص
شكل 6.14 مجموعه تست هاي تخليه خازن، 20kV با ظرفيت سوخته 60mA.
شكل 6.15 روش اختلاف پتانسيل پوشش DC
شكل 6.16 تعيين محل نقص در كابل اوليه
شكل 6.17 روش تقسيم و تسليم
شكل 6.18 روش پل تعيين محل نقص كابل
شكل 6.19 روش TDR موقعيت يابي نقص
شكل 6.20 روش انعكاس قوس تعيين محل نقص
شكل 6.21 روش پالس موج تعيين محل نقص كابل
شكل 6.22 تكنيك كشف ايمپولز الكترومغناطيسي با استفاده از متر قطبي و مبدل زلزله نگاري
شكل 6.23 تكنيك كشف ايمپولز الكترومغناطيسي
شكل 6.24 روش گراديان ولتاژ
فرمت: ورد


پایان نامه


اصول تامین و نگهداری در سیستم های قدرت و ترانسفورماتورها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کتاب اصول حفاظت سیستم قدرت

در این پست کتاب اصول حفاظت سیستم های قدرت نوشته وای.جی پاتانکار یا همان fundamentals of power system protection را برای دانلود شما عزیزان قرار داده ایم.

نگهداری و تعمیرات - ترانسفورماتور

... سیستم های مختلف نگهداری و ... اصول و روشهای ... ترانسفورماتورها در دو نوع خشک ...

سایت تخصصی برق و ترانسفورماتور

شرکت های برق منطقه ای و نیروگاه ها با توجه به اینکه از تعداد زیادی ترانسفورماتور با ظرفیت های بالا در شبکه استفاده مینمایند ، به این جزئیات بیشتر اهمیت داده و

مهندسی برق قدرت و شبکه های انتقال و توزیع - اصول تعمیر و ...

در چند دهة گذشته، فلسفة نگهداری و تعمیرات بتدریج تغییر کرد و روشهای تعمیراتی دارای تغییر و تحولات زیادی شده است، به طوری که در صنعت برق و به ویژه در نیروگاهها، دارا بودن یک سیستم مناسب نگهداری و تعمیرات همگام با توسعه و افزایش حجم واحدها در حال فزونی است.

ترانسفورماتور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

همه این ترانسفورماتورها اصول ... هسته و اثر سطحی در سیستم ... شود و در طراحی‌های ...

بهره برداری از سیستم های قدرت - بهره برداری از پست

بهره برداری از سیستم های قدرت ... و ترانسفورماتورها ... و نگهداری مطرح شده و در ...

"آموزش آنالیز و شبیه سازی سیستم های قدرت با DIgSILENT ...

23.12.2016 · Eingebettetes Video · در نظر گرفتن خروج تجهیزات در اثر سرویس و نگهداری ... اصول تکنیکی ... سیستم های قدرت ...

مهندسی برق-قدرت - اصول تعمیر و نگهداری از نیروگاه ها

مهندسی برق-قدرت - اصول تعمیر و ... وجود یک سیستم نگهداری و ... نفر در دوره‌های کارشناسی و ...

شرکت پناپ - طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون و برق صنعتی ...

پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری تجهیزات و سیستم های ... و تامین برندهای ... نگهداری تجهیزات و ...

آموزش نرم‌ افزار DIgSILENT برای آنالیز و شبیه سازی سیستم ...

آموزش عملی نرم‌ افزار digsilent برای آنالیز و شبیه سازی سیستم های قدرت از صفر تا صد، به ...

66 نمونه سوال فصل دوم کتاب ریاضی سوم دبستان - عددهای چهار رقمی

105 نمونه سوال امتحانی فصل دوم کتاب ریاضی پنجم دبستان جدید التالیف 1394

کتاب روش های عددی برای مهندسین استیون چاپرا - ویرایش پنجم

60 نمونه سوال امتحانی اعداد اعشاری و مخلوط فصل پنجم کتاب ریاضی چهارم دبستان

60 نمونه سوال امتحانی از فصل پنجم کتاب ریاضی سوم دبستان - مساحت و محیط

110 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل اول کتاب ریاضی چهارم دبستان - جدید

108 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل دوم ریاضی پایه هفتم - عددهای صحیح

پاورپوینت آموزشی فصل سوم ریاضی هفتم- جبر ومعادله

حل تمرین کتاب معادلات دیفرانسیل Zill - ویرایش نهم

فیزیک هالیدی فارسی جلد سوم

هلال های متفاوت از ماه

تحلیل و تشریح کامل مسایل مکانیک کوانتومی نوین جی.جی.ساکورایی

بخش قابل رویت ماه

رهیافتی بر مسائل اصول لیزر اوراسیو سوولتو

حل مسائل مکانیک آماری هوانگ به زبان اصلی

طرح درس سالانه علوم چهارم

دانلود فیزیک عمومی دیباگران الکتریسیته و مغناطیس

جوشاندن آب بدون گرما

آزمایشی جذاب برای مشاهده و بررسی جریان همرفتی

گزارش کار آزمایش کشش سطحی مایعات

پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاعی نهم دوران دفاع مقدس

گزارش کار تهیه ایزومر ترانس پتاسیم دی اکسالاتو دی آکوا کرومات (III)

شیمی عمومی سیلبربرگ ویرایش هفتم

کتاب حل المسائل کامل شیمی فیزیک 2- حسین آقایی و مهران آقایی

رسوب شناور

دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی دوم دبیرستان

غذاهای پشتیبان رشد بدن و معرف بیوره

دانلود پاورپوینت آماده فصل سوم علوم هفتم (اتم ها الفبای زندگی) 70 اسلاید

جزوه درس بیوشیمی 1-مبحث اسیدهای آمینه و پروتئین ها

تکثیر و پرورش جلبک گراسیلاریا