دانلود رایگان

تصفیه پساب های رنگی - دانلود رایگاندانلود رایگان تصفیه پساب های رنگی

دانلود رایگان تصفیه پساب های رنگی گسترش روز افزون صنايع و كارخانه هاي توليدي مواد رنگی در سراسر جهان موجب توليد روزانه ميليونها ليتر از پساب هاي رنگي توسط اين صنايع مي شود روش های مختلفی جهت از بین بردن مواد سمی رنگی در این پساب ها وجود دارد از قبیل فیلتراسیون ،روش فنتونی و از همه مهمتر روش انعقاد سازی و حذف ماده رنگی میباشد ،تمرکز تجهیزات تصفیه خانه بر روی روش انعقاد سازی به وسیله ی منعقد کننده هایی نظیر آلوم و پلی آمونیوم کلراید میتواند هم از نظر اقتصادی و هم راندمان بالای جداسازی کمک شایانی بخش تصفیه پساب کارخانه ها نماید.
این تحقیق به منظور بررسی روش های تصفیه پذیری برای فاضلاب تولید شده از صنایع تولید ماده رنگی می باشد. فاضلاب تولید شده صنعتی در حدود 600 تا m^3⁄day 650 می باشد. ویژگی های فاضلاب آنالیز می شود و با استاندارد های پساب صنعتی برای تعیین راندمان تصفیه خانه ی حاضر، مقایسه می شود. ویژگی های این پساب ها از حد استاندارد تجاوز می کند. به منظور آگاهی از استانداردها، مطالعه تصفیه پذیری روی پساب برای شناسایی روش های مناسب جهت کاهش آلودگی، انجام شده است. روش هایی مانند پیش درمانی از طریق انعقاد و فیلتراسیون غشایی با فاضلاب انجام شده است. Coagulant های شیمیایی مانند کلراید پلی آلومینیوم (PALC)، کلراید آهن (〖Fecl〗_3) و Ciba x-COL 7105 و روش معرف فنتون مورد بررسی قرار گرفته اند. از همه روش های پیش تصفیه، روش فنتونی و Ciba x-COL 7105در حذف ماده رنگی بسیار موثر می باشند و درحدود %97 است و روش فنتونی برای حذف COD موثر می باشد. با این حال، هر دو گزینه ازنظر اقتصادی به صرفه نمی باشد. بنابراین روشی با ترکیب 6000 ppm Fecl_3 و 1000 ppm Ciba x-COL 7105 یافت شده که به ترتیب برای راندمان حذف ماده رنگی87% و 58% COD موثر می باشد و از لحاظ هزینه مقرون به صرفه می باشد. در سوی دیگر، حجم لجن تولید شده از این روش بالا می باشد و دارای شاخص حجم لجن ضعیف (SVI) می باشد که به انعقاد،جهت بالا بردن راندمان تصفیه، نیاز دارد. در مورد استفاده فیلتراسیون غشایی، جریان متقاطع نانو فیلتراسیون غشایی (NF) و آلترافیلتراسیون (UF) انجام می گیرد، NF در حذف ماده رنگی و فلزات سنگین موثر می باشد و در حذف TDS و CODتأثیر کمی دارد. به این ترتیب، نشان می دهد که به بررسی بیشتر در مورد نفوذ TDS و COD نیاز می باشد. با توجه به مطالب فوق، جهت اصلاح تصفیه خانه های موجود، پیشنهاد شده که تصفیه با تفکیک فاضلاب، از غلظت کم فاضلاب حجم بالا و غلظت بالای فاضلاب حجم کم آغاز شود که می تواند واحد پیش تصفیه به دنبال واحد فیلتراسیون غشایی و تصفیه لجن قرار گیرد.
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول:سابقه ی تحقیق 2
1 ـ 1 سابقه ی تحقیق 3
2 ـ 1 بیان یک مشکل 4
3 ـ 1 هدف مطالعه 6
4 ـ 1 محدوده ی تحقیق 6
فصل دوم:اطلاعات کلی مواد رنگی مصنوعی 7
1 ـ 2 اطلاعات کلی مواد رنگی مصنوعی 8
1 ـ 1 ـ 2 شیمی ماده رنگی 8
2 ـ 1 ـ 2 سیستم های طبقه بندی برای ماده رنگی 10
3ـ 1 ـ 2 فرآیند تولید صنایع ساخت ماده رنگی 14
2-2: ارزیابی ضایعات فرآیندهای تولید ماده رنگی 16
3 ـ 2 منابع زباله ها و ویژگیهای آنها 18
1 ـ 3 ـ 2 آلاینده های هوا 18
2 ـ 3 ـ 2 مواد زائد مایع 18
3 ـ 3 ـ 2 مواد زائد جامد 20
4 ـ 2 انتشار دستور العمل توسط آژانس چند جانبه ی تضمین سرمایه گذاری(MIGA) 20
1 ـ 4 ـ 2 پساب مایع 20
2 ـ 4 ـ 2 انتشار هوا 20
5 ـ 2 استانداردهای کیفیت پساب صنعتی 21
6 ـ 2 روش های تصفیه ی فاضلاب 22
1 ـ 6 ـ 2 جذب کردن ماده رنگی 23
2 ـ 6 ـ 2 انعقاد شیمیایی 23
4-2- مکانیزم فرآیند انعقاد 26
3 ـ 6 ـ 2 روش فنتونی 26
4 ـ 6 ـ 2 – ازوناسیون 27
5 ـ 6 ـ 2 تکنولوژی غشایی 28
1 ـ 5 ـ 6 ـ 2 موقعیت و شکل غشاء 30
2 ـ 5 ـ 6 ـ 2 عوامل حمایتی سیستم غشایی برای تصفیه ی ضایعات 31
7 ـ 2 تولید پاک کننده (CP) 31
1 ـ 7 ـ 2 سلسله مراتب تولید پاک کننده 32
2 ـ 7 ـ 2 وضعیت فعلی تولید پاک کننده (cp) 34
8 ـ 2 بازرسی ضایعات 35
9 ـ 2 نقشه برداری اقتصادی 37
1 ـ 9 ـ 2 وظایف نقشه برداری اقتصادی 37
1 ـ 9 ـ 2 مزایای نقشه برداری اقتصادی 37
فصل سوم:روش شناسی 39
1 ـ 3 مقدمه 40
2 ـ 3 مجموعه ی اطلاعات 41
1 ـ 2 ـ 3 اطلاعات زمینه 41
2 ـ 2 ـ 3 بررسی کارخانه 42
3 ـ 2 ـ 3 نمونه برداری 42
3 ـ 3 آنالیز مالی 49
فصل چهارم:نتایج و بحث 50
1 ـ 4 وضعیت فعلی سایت پژوهشی 51
1 ـ 1 ـ 4 اطلاعات عمومی کارخانه 51
2 ـ 1 ـ 4 عملیات در کارخانه 53
1 ـ 2 ـ 1 ـ 4 فرآیند عمومی تولید در کارخانه 53
2 ـ 2 ـ 1 ـ 4 لیست تجهیزات در کارخانه 54
3 ـ 1 ـ 4 مصرف آب 56
4 ـ 1 ـ 4 شیوه های شست و شو در کارخانه ی B و D 58
5 ـ 1 ـ 4 الگوی زهکشی در کارخانه 59
6 ـ 1 ـ 4 شیوه ی نگه داری کارخانه 60
7 ـ 1 ـ 4 وضعیت فعلی تصفیه خانه ی فاضلاب 61
8 ـ 1 ـ 4 ویژگیهای فاضلاب 62
2 ـ 4 سطح آلودگی در فرآیندهای تولید 64
3 ـ 4 مطالعات تصفیه پذیری بر روی فاضلاب ماده رنگی 65
2 ـ 3 ـ 4 روش فنتونی 71
3 ـ 3 ـ 4 خلاصه ی گزینه ها برای پیش تصفیه 72
4 ـ 3 ـ 4 آزمایش غشایی 74
4 ـ 4 آنالیز مالی 76
5 ـ 4 گزینه ی پیشنهادی برای اصلاح سیستم تصفیه ی پساب 77
6 ـ 4 توصیه احتمالی در تغییرات کارخانه 78
فصل پنجم:نتیجه گیری و توصیه ها 80
1 ـ 5 نتیجه گیری 81
2 ـ 5 توصیه هایی برای مطالعه ی بیشتر 82
عنوان صفحه
شکل 1-2 – طبقه بندی ماده رنگی برای کاربرد 13
شکل2-2- ترتیب عملیات در ساخت ماده رنگی 15
شکل 3-2-طرح بندی صنعت تولید ماده رنگی آزو 16
شکل 5-2-واکنش معرف فنتونی 27
شکل 6-2- راهنمایی کاربرد فیلتراسیون غشایی 28
شکل 7- 2- شماتیک جداسازی برای سیستم های غشایی مختلف 29
شکل 8-2- طرح کلی تولید پاک کننده 32
شکل 9-2- پارامترهای فرآیند برای تولید پاک کننده 33
شکل 10-2- روش های ارزیابی ضایعات 36
فصل سوم
شکل 1-3- مطالعه چهارچوب 40
شکل 2-3 - 41
شکل 3-3- دستگاه تست Jar 45
شکل 4- 3- روند آنالیز شاخص حجم لجن 45
شکل 5-3- فرآیند معرف فنتونی 47
شکل 6-3- سیستم جریان متقاطع غشایی 48
فصل چهارم
شکل 1-4 – موقعیت کارخانه 51
شکل 2-4- طرح کلی کارخانه 52
شکل 2-4- طرح کلی کارخانه 52
شکل 3-4- نمودار جریان فرآیند کلی کارخانه 54
شکل 4-4- مصرف آب در کارخانه 57
شکل 5-4 – نقشه برداری اقتصادی مصرف آب و تولید فاضلاب 58
شکل 6-4- طرح زهکشی کلی 60
شکل 7-4- تصفیه خانه فاضلاب 61
شکل 8-4- ارزیابی ویژگی های فاضلاب در موقعیت های مختلف نمونه برداری در تصفیه خانه فاضلاب62
شکل 9-4- راندمان کلی تصفیه خانه فاضلاب 63
شکل 10-4- مقدارCOD فاضلاب از فرآیند تولید 64
شکل 11-4 - مقدارTDS فاضلاب از فرآیند تولید 66
شکل 12-4 - مقدارTSS فاضلاب از فرآیند تولید 65
شکل 13 -4 – رانمان حذف PACL 66
شکل 14-4- مقدار PH فاضلاب بعد از افزودن PACL 66
شکل 15-4- راندمان حذف 〖Fecl〗_3 67
شکل 16-4- مقدار PH فاضلاب بعد از افزودن 〖Fecl〗_3 68
شکل 17-4- راندمان حذف Ciba x ـ col 7105 69
شکل 18-4- مقدار PH فاضلاب بعد از افزودن Ciba x ـ col 7105 69
شکل 19-4- حذف ماده رنگی در دوزهای مختلف Ciba x ـ col 7105 69
شکل 20-4- راندمان حذف ترکیب 〖Fecl〗_3 و Ciba x ـ col 7105 70
شکل 21-4- مقادیر گوناگون لجن در زمان 71
شکل 22-4- راندمان حذف معرف فنتونی توسط دوز ثابت H2 O2 در 1 مولار 72
شکل 23-4- راندمان حذف معرف فنتونی توسط دوز ثابت Fe2+ در 1 مولار 72
شکل 24-4- پیش تصفیه فاضلاب با استفاده از معرف فنتونی در لجن بهینه 72
شکل 25-4- خلاصه راندمان حذف ماده رنگی و COD در گزینه های مختلف 73
شکل 26-4- راندمان حذف ماده رنگی و COD از نفوذ 75
شکل 27-4 75
شکل 28-4 75
شکل 29-4- تغییرات پیشنهادی سیستم تصفیه فاضلاب موجود 79
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2- ساختار کروموفور ها 9
جدول 2-2- ساختار آئوکسوکروم ها 9
جدول 3-2- طبقه بندی کاربردی ماده رنگی 12
جدول 4-2- طبقه بندی کاربردی ماده رنگی 13
جدول 5-2 – ویژگی های فاضلاب 19
جدول 6-2- مصرف آب در تن سولفات ونیل تولیدی 19
جدول 7-2- سطح تخلیه پساب صنایع تولید ماده رنگی 20
جدول 8-2- استانداردهای پساب صنعتی 21
جدول 9-2- مجموع مزایا و معایب روش ها برای تصفیه فاضلاب ماده رنگی 22
جدول 10-2- کاربردهای موادمنعقدکننده شیمیایی 24
جدول 11-2- کاربردهای موادمنعقدکننده شیمیایی 25
جدول 13-2- ویژگی های غشاء 30
جدول14-2- طرح و کاربرد پیکربندی غشاء های مختلف 31
فصل سوم
جدول 1-3- خلاصه ای از نمونه برداری، بررسی، روش تحلیلی و مداخله و محدودیت های مورد نیاز43
جدول 1-4- واحد تولید در کارخانه های مختلف 53
جدول 2-4- ویژگی های فاضلاب ماده رنگی 63
جدول 3-4- خلاصه دوز بهینه در گزینه های مختلف 73
جدول 4-4- مقدار نسبی شار نفوذ با زمان 76
جدول 4-4- خلاصه آنالیز قیمت 76
فرمت: ورد
تصفیه پساب های رنگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تصفیه پساب رنگی و صنعتی با نانو غشا در یک مرحله | ایران توانا

محققان دانشگاه رازی کرمانشاه، نانو غشایی طراحی کردند که قادر است پساب های رنگی و ...

با نانوغشا تصفیه پسابهای رنگی و صنعتی در یک مرحله امکان ...

محققان دانشگاه رازی کرمانشاه، نانوغشایی طراحی کردند که قادر است پساب های رنگی و ...

پساب های محتوی مواد رنگی - virascience.com

تصفیه پساب های حاوی مواد رنگی آلیبا روش های متفاوتی از جمله فرایندهای اکسایش ...

مقاله تصفیه الکتروشیمیایی پساب حاوی مخلوط مواد رنگزای ...

تصفیه پساب های حاوی مواد رنگی آلی با روش های متفاوتی از جمله فرایندهای اکسایش ...

تبدیل آلاینده‌های رنگی پساب‌ صنایع نساجی به آب

اخبار آب و فاضلاب تبدیل آلاینده‌های رنگی پساب‌ صنایع نساجی به آب

حذف ترکیبات رنگی از پساب با نانوساختارهای حفره دار

تصفیه پساب های رنگی با فناوری نانو توسط محققان ...

تصفیه پسابهای رنگی صنایع نساجی محقق شد

تصفیه پسابهای رنگی صنایع ... زمینی و مسایل زیست محیطی پساب های صنایع نساجی و حذف کامل ...

تله ای برای آلاینده های رنگی

تصفیه پساب های نساجی تا ... که کارهایی را انجام دهیم تا پساب های رنگی صنعت نساجی بدون ...

استفاده از آنزیم جهت تصفیه‌ پساب‌های رنگی توسط محققان کشور

محققی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران با همکاری شرکت صنایع نساجی فرخ سپهر کاشان موفق ...

آنا | تصفیه پساب‌ها با بازده بالا به کمک نانوغشا

محققان دانشگاه رازی کرمانشاه، نانوغشایی را طراحی کرده‌اند که قادر است پسابهای ...

مقاله تصفیه الکتروشیمیایی پساب حاوی مخلوط مواد رنگزای ...

تصفیه پساب های حاوی مواد رنگی آلی با روش های متفاوتی از جمله فرایندهای اکسایش ...

نانوجاذبی جدید جهت تصفیه‌ی پسابهای رنگی

(1395/02/30)یکی از منابع عمده‌ی آلودگی زیست‌محیطی در سراسر دنیا، پساب‌های صنایع نساجی است. این پساب‌ها طیف وسیعی از آلاینده‌ها را شامل می‌شود که پیچیدگی‌های ساختاری زیادی دارند.

تصفیه فاضلاب های صنعتی | تصفیه فاضلاب آب زیست

در تصفیه این نوع فاضلاب ها، ابتدا pH را پائین آورده و سپس سولفونات لیگنین به فاضلاب افزوده می شود. در این صورت پساب زرد رنگی ایجاد خواهد شد.

ارایه روش‏های بهینه جهت تصفیه آب و پساب حاوی رنگ‏های گوگردی

یکی از روش‌های پیشرفته، یک فرآیند برای تصفیه پساب رنگی در صنعت نساجی است که در شکل 5 نشان داده شده است. این فرآیند شامل پیش‏تصفیهmf ، حمام‌های …

مروری بر تکنیک¬های حذف رنگ از پساب های نساجی (PDF Download ...

ازاین‌رو، تلاش‌های فراوانی برای یافتن روش‌هایی برای تصفیه و حتی استفاده دوباره از این پساب‌ها صورت گرفته است که شناخت انواع روش‌های حذف رنگ از پساب‌های صنعت نساجی ضرورتی است که می‌تواند راهگشای تحقیقات محققین در این زمینه باشد.

استفاده از آنزیم هابرای تصفیه‌ پساب‌های رنگی | آفتاب

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران موفق شدند با استفاده از آنزیم تثبیت شده، پساب ...

استفاده از آنزیم جهت تصفیه‌ پساب‌های رنگی توسط محققان کشور

محققی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران با همکاری شرکت صنایع نساجی فرخ سپهر کاشان موفق ...

خبرهای پساب های رنگی

پساب های رنگی ... پرورش میگو به قیمت تولید یک کانون جدید ریزگرد تسنیم ۱۳۹۶/۵/۱۵

تصفیه پساب نساجی حاوی مواد رنگزای بازیک به روش انعقاد الکتریکی

روزانه میلیونها لیتر از پسابهای رنگی ... تصفیه، لخته‌های ... تصفیه پساب ...

محصولات فناوری نانو ایران | کالا ها | دستگاه تصفیه پساب ...

محصول تولید شده دستگاه تصفیه پساب‌های رنگی با استفاده از روش الکترولیز با الکترود گرافیتی نانوساختار ایجاد شده به روش پلاسمای سرد است.

محصولات فناوری نانو ایران | کالا ها | دستگاه تصفیه پساب ...

محصول تولید شده دستگاه تصفیه پساب‌های رنگی با استفاده از روش الکترولیز با الکترود ...

اثر گروه های دوپ شده در راندمان فرایند تخریب مواد رنگزا از ...

چکیده: تصفیه پساب های رنگی با استفاده از فرایند نانوفتوکاتالیست و ساخت و سنتز نانو ...

تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی - tarhokar.com

سیستم و پکیج تصفیه فاضلاب و پساب ... 4- حذف عوامل رنگی ... عمده ترین روش های تصفیه ...

دستیابی به روشی جدید در تصفیه پسابهای صنعتی

وی تصریح کرد: رنگ‌بری پسابهای رنگی حاوی مواد رنگ‌زای آنیونیک و کاتیونیک با بهره ...

انواع روش های تصفیه فاضلاب

5- تصفیه پساب های صنعتی ( این دستگاه قابلیت استفاده در انواع صنایع مختلف از قبیل صنایع ...

تصفیه فاضلاب نساجی و رنگرزی

فاضلاب کارخانجات رنگرزی و نساجی به روش های تصفیه ... پساب در تصفیه ... رنگی در فرایند ...

خبرهای پساب های رنگی

پساب های رنگی ... پرورش میگو به قیمت تولید یک کانون جدید ریزگرد تسنیم ۱۳۹۶/۵/۱۵

تصفیه فاضلاب رنگ رنگرزی نساجی / تصفیه فاضلاب حاوی رنگ و رنگی

تصفیه فاضلاب رنگ رنگرزی نساجی / تصفیه فاضلاب حاوی رنگ و رنگی

تبدیل آلاینده های رنگی پساب نساجی به آب و دی اکسید کربن ...

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر روش پیشرفته ای را برای حذف آلاینده های رنگی پساب های ...

تصفيه آب و پساب با ضايعات کشاورزي

تصفیه آب و پساب با ... آب های رنگی پسماندهای صنعتی یکی از مشکلات جدی محیطی است که ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (word) 18 صفحه

پاورپوینت خاندان شیرازی

دانلود مقاله ريشه‌هاي فقر و فساد

دانلود مقاله خانواده و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

پاورپوینت دايره تجسس

طرح کارافرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری تحت وب -تاکسی تلفنی

پاورپوينت با عنوان نقش آموزش خانواده در ارتقای سلامت کودک دارای ناتوانی

پاورپوینت در مورد پروژه و کارآفرینی-طرح كسب وكار -پروژهاي كسب و كار در فاز آغازين-اسلاید 58

دانلود فایل طرح درس سالانه اجتماعی سوم

تحقیق در مورد زبان شناسي چيست و سطوح زبان شناسي

تحقیق در مورد برنامه ریزی استراتژیک و مدل برایسون

پاورپوینت ارزیابی کارایی سیستم‌های نرم‌افزاری محیط‌های سیار

تحقیق درمورد تفسیر المیزان سوره نساء

کارورزی علوم تربیتی

مقاله الگوریتم فلوید

تحقیق در مورد تحليل حقوقي جرم نشر اکاذيب در رسانه هاي جمعي

دانلود پاورپوینت مدير طرح بندي GridBagLayout - هشت اسلاید

دانلودپاورپوینت درس 8علوم تجربی ابتدایی***چه مي‌خواهم بسازم‌******

پاورپوینت در مورد فتوسنتز و تنفس

تحقیق در مورد درخت فندق و درخت گردوي ايراني 18 ص

تحقیق در مورد تابع

تحقیق درمورد درویکردهای هرمنوتیکی به هنر اسلامی

تحقیق در مورد نقش خاك در حبوبات آبي 20 ص

تحقیق آماده در مورد انتظار و حکومت اسلامی در عصر غیبت

اکسیژن 5ص

مقاله در باره اتوکردن

تحقیق درباره به سوي جامعه اطلاعاتي

تحلیل محتوا علوم ششم ابتدایی

کارآموزی عمران احداث پارکینگ طبقاتی 46 ص

تحقیق درمورد طراحی شبکه