دانلود رایگان

700 - اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي - دانلود رایگاندانلود رایگان اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی

دانلود رایگان 700 - اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 43فصل اول : خصوصيت بيومكانيكي و فيزيولوژيكي حركات ايزوكلينيك
اين كتاب عمدتا به اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي مي پردازد. اصطلاح Isokinetic به شرط خاصي اطلاق مي گردد كه در آن يك عضله يا گروه عضلاني در برابر يك مقاومت تطبيق يافته و كنترل شده كه سبب حركت بخشي از عضو تحت يك زاويه پايدار و يا سرعت خطي بر بخشي از دامنه حركت آن عضوي شود، مقابله مي كند. در اين فصل برخي از موضوعات مستقل بيومكانيكي و فيزيولوژيكي در باب استفاده از سيستم هاي Isokinetic بحث مي شود.
قبل از پرداختن به موضوع اصلي اين فصل نياز به اندازه گيري مي بايست روشن و واضح شود. قدرت عضله كه فاكتور اصلي در قلمرو عملكردي عضلات عمومي مي باشد نزديك به يك قرن در استفاده از تكنيك MMT (ارزيابي دستي عضله) مورد ارزيابي قرارگرفت. ارتباط مشخص MMT با Isokinetic درجات 3، 4و 5 مي باشند كه تحت عنوان توانايي يك عضله (گروه عضلاني) براي غلبه بر مقاومت جاذبه (درجه 3) غلبه بر مقاومت جاذبه و مقاومت اندك (درجه 4) و غلبه بر حداكثر مقاومت اعمالي (درجه 5) تعريف مي گردند. اين درجات بطور عمده به استاتيك Isokinetic مربوط مي شوند تا ظرفيت ديناميكي. مي بايست مدنظر داشت اگرچه درجه 3 يك اندازه قابل مشاهده مي باشد. اما درجات 4و5 با توجه به حدت (تيزي) حسي منعكس شده از طرف بيمار و توسط افراد متخصص تعيين مي شوند بهرحال توانايي بشر در تشخيص دقيق ميزان مقاومت در هر دو منظر مطلق و نسبي ضعيف مي باشد. (Sepega , 1995) بعنوان مثال تفاوتهاي موجود به ميزان قدرت كمتر از 25% بطور كلي غيرقابل شناسايي مي باشند.در نتيجه و با توجه به تعريف اگر عضله طرف درگير با عضله مرجع (طرف غير درگير) با عضله مرجع (طرف غيردرگير) به توازن برسد و يا بخشي از قدرت آن را گرفته باشد. از تكنيك MMT نمي توان به تصميم غيري قابل اتكائي دست يافت. علاوه براين پيشرفت عملكرد عضله را نمي توان بطور موثر تخمين زد.
اين مشكل با اين حقيقت كه درجه 4 مسئول %90-60 قدرت عضلاني است، پيچيده تري شود. اين عدد از آناليز (حداكثر) قدرت انتهايي عضلات استنتاج گرديده است كه به سنجش Isokinetic در برابر قدرت مورد نياز براي مقاومت كردن در برابر گرانش اشاره مي كند. بعبارت ديگر به ترتيب درجه s دوبرابر درجه 3 (Dvir 1997a). جدول 1-1 محدوده شاخص هايي را ترسيم مي نمايد كه براي درجه 3 بر اساس وضعيت عضوي كه حداكقر نيروي جاذبه وارد شود، محاسبه گشته است. نمرات درجه 5 بر x منابع منتشره متنوع متكي مي باشد. بوضوح به استثناء فلكسورها و ابداكتورهاي hip كه در وضعيت sidelying , supine براي متعادل ساختن حركات قابل توجه و اعمال شده توسط وزن اندام تحتاني مورد نياز مي باشند. در ساير نمونه ها مقاومت جاذبه معادل %20-4 حداكثر حركت (قدرت) اعمالي توسط عضلات مربوط مي باشد.در نتيجه اكثر پتانسيل هي عضلاتي در درجه 4 قرارمي گيرند. اگرچه اين موضوع به ناچار منجر به تقسيمات جزئي (بعنوان مثال +3 و -5) مي شود كه كاربرد اين تقسيمات نه تجديدشدني مي باشند و نه معتبر. بواسطه سلولهاي حساس به فشار آنها و خلاقيت هاي تكنولوژي مرتبط، سنجش پويايي Isokinetic مي تواند بطور موثرتر و دقيق تري حداكثر ظرفيت حقيقي عضلات را بخوبي تفاوتهاي ظريف موجود در مراحل عملكردي عضله اندازه بگيرد آنها مي توانند اين عمل را تحت فشارهاي استاتيك و نيز ديناميك انجام دهند و اطلاعاتي را بدست آورند كه به مراتب افزون تر از اطلاعاتي است كه با استفاده از ساير تكنيك هاي دستي يا دستگاهي حاصل مي گردد.
اصول پايه
اربطه كشش – طول
عملكرد عضلات ارادي و غيرارادي
دينامومتري Isokinetic منحصرا براي عملكرد عضلات ارادي بكار برده مي شود. اين بدان معنا مي باشد كه علاوه بر عوامل مكانيكي و فيزيولوژيكي عوامل رواني نيز دخيل مي باشند به راستي اشتياق و ميل به همكاري از افراد ضروري آزمون Isokinetic مي باشند. به هر حال ممكن است از سنجش پويايي Isokinetic براي سنجش عملكرد عضلاني كه ممكن است در ابتدا غيرارادي باشند، بعنوان مثال در مريض هايي كه از فلج هاي spasdic ناشي از سكته مغزي رنج مي برند، استفاده شود.
رابطه اصلي
اساسي ترين رابطه حاكم بر عملكرد عضله رابطه بين طول عضله و حجم كشش ناشي از آن مي باشد. دانش ما در اين زمينه منحصرا متكي بر آزمايشات صورت گرفته برروي حيوانات مي باشد. در نمونه هاي اندك آزمايش شده برروي انسان يافته ها در داوطلباني با قطع عضو (Rolston etal 1949) Cineplastic با اصول اثبات شده حاصله از آزمايشات انجام شده برروي حيوانات مطابقت داشته است.
اصول انقباض هاي Isometric
تحليل انقباضات Isometric بر پايه تنظيمات تجربي استوار مي باشد كه در آن طول عضله (متغير مستقل) توسط آزمايش كننده تعيين مي شود و كشش تحت فشار Passine يا تحريك الكتريكي (متغير وابسته) توسط دستگاه اندازه گيري نيرو ضبط مي گردد. (Hill 1953)
بدليل شروع حركت در وضعيت Slack بطوري كه فاصله بين دو انتهاي عضله از طول كلي عضله كوتاهتر است، عضله به استفاده از تحريك الكتريكي وادار مي شود. كشش حاصله توسط يك سلول فشاري متصله به مجموعه اي از عضلات اندازه گيري مي گردد. فاصله بين دو انتهاي عضله اندكي افزايش مي يابد و در يك نقطه معين مقاومت Passive حتي قبل از تحريك توسط سلول فشاري ضبط مي ردد. اين روند تا توقف افزايش آشكاراي كشش تكرار مي گردد.
كشش ضبط شده توسط پويا سنج دو منبع مستقل را بيان مي كند. (شكل 1-1)
1- كشش active ايجاد شده توسط اركان قابل انقباض عضله
2- كشش passive ايجاد شده توسط اركان غيرقابل انقباض عضله
از آن جايي كه دو مورد ذكر شده بطور فيزيكي بهم متصل اند، اندازه گيري همزمان عملكرد مستقل آنها غيرممكن است. به هر حال كشش active با كاهش مقدار كشش passive حاصل مي شود. بعنوان مثال در ثبت كردن قبل از تحريك ناشي از مقدار متشابهي از كشش كلي خط منحني توصيف كننده جزء active تقريبا شكل U معكوس كاملا قرينه دارد. (شكل 1-1)اندازه


گیری


و


شرایط


عملکرد


عضله


ایزوکلینیکی


در


کارهای


کلینیکیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي

اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی. ... 700 - اندازه
گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي. 700 - اندازه گيري و ...

700 - اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 43 فصل اول : خصوصيت
بيومكانيكي و فيزيولوژيكي حركات ايزوكلينيك اين كتاب عمدتا به اندازه گيري و
شرايط ...

700 - اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي

3 آگوست 2017 ... موضوع فایل “700اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي
كلينيكي” عمومی و آزاد میباشد.جهت دانلود روی دریافت فایل کلیک کنید.

۷۰۰ – اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي

4 آگوست 2017 ... bestfile2.sellfile.ir/prod-1662415-700+_++اندازه+گيري+و+شرايط+عملكرد+عضله+
ايزوكلينيكي+در+كارهاي+كلينيكي.html Cachedاندازه گیری و ...

۷۰۰ – اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي

فرمت فایل: ورد – Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: ۴۳ فصل اول : خصوصيت
بيومكانيكي و فيزيولوژيكي حركات ايزوكلينيك اين كتاب عمدتا به اندازه گيري و
شرايط ...

پاورپوینت درباره مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی 63 اسلاید ...

20 آگوست 2017 ... کسب و کار اینترنتی (26) · ویدیو آموزشی (13) ... جدیدترین یادداشت‌ها. 700 - اندازه
گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی.

مقاله حرکات کششی - پایان نامه

برای دانلود تحقیق و مقاله حرکات کششی تعداد 700 مورد تحقیق در مورد حرکات ...
عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می ...

مقاله فیزیولوژیک - پایان نامه

برای دانلود تحقیق و مقاله فیزیولوژیک تعداد 700 مورد تحقیق در مورد ... این کتاب
عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می ...

مقاله خصوصيت بيومكانيكي و فيزيولوژيكي حركات ايزوكلينيك ...

30 آگوست 2016 ... اين كتاب عمدتا به اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي
كلينيكي مي پردازد. اصطلاح Isokinetic به شرط خاصي اطلاق مي گردد كه در ...

179 - دانلود پروژه: گزارش كارآموزي در نمايندگي پارس خودرو - themy

ميزان كار آيي شمع ها بطور معمول 10000 مايل مي باشد اما توصيه مي شود كه هر 3000 مايل
يك .... 700اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي ...

تحقیق حرکات کششی - پایان نامه

برای دانلود تحقیق و مقاله حرکات کششی تعداد 700 مورد تحقیق در مورد حرکات ...
عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می ...

دانلود تحقیق و مقاله دانش آموزی و دانشجویی در مورد ضعف مکانیکی

براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد ضعف مکانیکی تعداد 700 مورد در ...
عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می ...

دانلود تحقیق و مقاله دانش آموزی و دانشجویی در مورد خواص مکانیکی

براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد خواص مکانیکی تعداد 700 مورد در ...
در این پروژه کارهای ذیل انجام شده است : - بررسی استحکام پارچه های تاری پودی با ....
عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می ...

مقاله استاندارد ایزو - سورن داک

برای دانلود تحقیق و مقاله استاندارد ایزو تعداد 700 مورد تحقیق در مورد استاندارد ایزو
.... عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی ...

تحقیق انقباضات عضلانی - سورن داک

برای دانلود تحقیق و مقاله انقباضات عضلانی تعداد 700 مورد تحقیق در مورد .... عمدتا
به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می پردازد.

623 - بررسی کمبود مس و شرایط ایجاد آن و مروری بر كمبود مس در غذاي دام

شـرايط كلـي ايجـاد كمبـود عنـاصر معــدني: 1ـ كمبود در غذا: ... 700 - اندازه گيري و
شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي · 701 - بررسی چگونگی
برپائی ...

طرح بنر لایه باز تسلیتی

20 ژوئن 2017 ... این فروشگاه با طرح های متنوع و جذاب جهت آسان تر و سریع تر نمودن کار ... اندازه گيري
و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي · مقاله .

مقایسه تکرار پذیری اندازه گیری قدرت عضلات مفصل ران با استفاده از ...

ﻋﻀﻼت در ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﻆ راﺳﺘﺎي اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺎت ﺗﻨﻪ ... ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت ﻣﻔﺼﻞ ران،
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻚ روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ ... و ﻛﺎر. آ. ﻣﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ . ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ. در. ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ..... ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در ﺣﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻗﺪرت آﻧﻬﺎ ﻻزم.

ه طولانی تواند تشکیل تحرک عوامل برای تشکیل آمبولی ریوی گیری ه ...

برآوردها نشان می دهد سالیانه بیش از 700 تن گل سرخ در کاشان تولید می شود که ..... به
اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می پردازد ...

مکمل های غذایی جهت عضله سازی جستجو - پنجره

این کتاب عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای
کلینیکی می پردازد اصطلاح isokinetic به شرط خاصی اطلاق می گردد که در آن یک
عضله یا ...

پروژه حرکات عضلات - آراداک : دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

برای دانلود پروژه دانشجویی حرکات عضلات تعداد 700 مورد پروژه در مورد حرکات ....
تحقیق مقاله خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک ... این
کتاب عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای
کلینیکی می ... پروژه اندازه گیری مقادیر نرمال گلوکز ، اسیداوریک ، ازت اوره خون ،
کراتینین ، در ...

بهترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و مقاله آماده 559- گزارش ...

عدم جدایش این پوسته‌ها و نورد شدن آنها در داخل ضخامت لوله در مراحل بعدی (کار مکانیکی
بر .... 700 - اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي

مقاله عضله ایزوکلینیکی - آراداک : دانلود تحقیق مقاله پروژه پایان نامه

برای دانلود تحقیق و مقاله عضله ایزوکلینیکی تعداد 700 مورد تحقیق در مورد عضله
ایزوکلینیکی و همچنین مقاله درباره عضله ایزوکلینیکی در سایت یافت گردید که ...

پایان نامه رشته پزشکی خصوصيت بيومكانيكي و فيزيولوژيكي ...

11 ژانويه 2016 ... ... و قابل ویرایش تعدادصفحات 48 مقدمه اين پایان نامه عمدتا به اندازه گيري و
شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي مي پردازد.

آیا میتوان همزمان چربی سوزی کرد عضله ساخت بدنسازی - عنوان

4 روز پیش ... اساس کار این قرص لاغری lipo 6 black سری جدید افزایش سوخت و س. ... عمدتا به اندازه
گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی ...

تحقیق-بررسی-زن-و-نهنضت-مشروطیت-(نیروهای-تولید)

جدیدترین پروژه و پایان نامه دانشجویی و کاملترین مرجع آموزشی با ارائه خدمات كار
تحقيقي پاورپوینت گزارش کارآموزی و کارورزی ... اين كتاب عمدتا به اندازه گيري و
شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي مي پردازد. ...... تعداد صفحات:
700

بهترین سایت خرید پروژه, تحقیق, پایان نامه و مقاله آماده دانلود رام رسمی ...

کار با این نرم افزار بسیار ساده هست. کافیست ی ... توضیحات بیشتر ... 700 -
اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي قیمت: 3,000
تومان.

عضلانی انقباض مصرف بروز مواد اندازه اشتباه شماره بروز کرامپ گرفت ...

منبع : http://pazooka.blogsky.com/1395/10/25/post-700/کپسول-لاغری-ادیوس- .....
به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می پردازد ...

سیستم عامل solaris-20 - شهاب داک

تعداد 700 مورد تحقیق و مقاله و پایان نامه و پروژه دانشجویی در مورد سیستم عامل
solaris ... کسب و کار و همچنین گزارش کارآموزی دانشجویی درباره سیستم عامل solaris
باشد که می ... روش تحقیق بررسی خود شناسی با عملکرد تحصیلی دانشجویان زبان
دانشگاه ایذه .... تحقیق مقاله خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات
ایزوکلینیک.

حرکات بدن سازی - شهاب داک

تعداد 700 مورد تحقیق و مقاله و پایان نامه و پروژه دانشجویی در مورد حرکات بدن ....
عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می ...

فیزیولوژی کلیه - دیباداک

تعداد 700 مورد تحقیق و مقاله و پایان نامه و پروژه دانشجویی در مورد فیزیولوژی ....
عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می ...

مقاله قطعات مکانیکی - آران داک

برای دانلود تحقیق و مقاله قطعات مکانیکی تعداد 700 مورد تحقیق در مورد قطعات
مکانیکی و همچنین مقاله درباره قطعات مکانیکی در ... تحقیق مقاله خصوصیت
بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک ... تحقیق مقاله بافت دان و
عملکرد مرغ گوشتی ... تحقیق مقاله موتور ماشین چگونه کار میکند .... تحقیق مقاله
قالب گیری تزریقی.

جستجوی خط قدرت powerline | نوشا

امروز اغلب سیاست شناسان هم باورند که اگر به کار بردن قدرت تنها سرشت خصوصی
داشته ..... به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی
می پردازد اصطلاح isokinetic ..... دوباره گوگل : «blue line on screen + lenovo y700».

تحقیق فیزیولوژیک برنج - کارن داک

برای دانلود تحقیق و مقاله فیزیولوژیک برنج تعداد 700 مورد تحقیق در مورد ...
تحقیق مقاله خصوصیت بیومکانیکی و فیزیولوژیکی حرکات ایزوکلینیک ·
تحقیق مقاله تربیت بدنی; ۳۵. این کتاب عمدتا به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله
ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می .... دانلود تحقیق مقاله آیین کار نگهداری انگور
در سردخانه.

اقتصاد - ایستگاه ویژه فروش فایل ناب - فروشگاه ساز رایگان فایل

17اصل کار تیمی. 17اصل کار تیمی ...... اين كتاب عمدتا به اندازه گيري و شرايط
عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي مي پردازد.فایل با فرمت ورد و تنظیم
شده ...

دانلود-پاورپوینت-تأمین-مالی-خارج-از-ترازنامه

پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای فصل اول فیزیک 2 نظام قدیم ( فیزیک و اندازه گیری) ......
ساختمانی و نحوه فراوری و کاربرد آنها در ساختمان در 700 اسلاید و بسیار کامل می ......
به اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي مي پردازد.

دانلود پاورپوینت کامل پرتو درمانی - ایستگاه ویژه فروش فایل ناب

پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای فصل اول فیزیک 2 نظام قدیم ( فیزیک و اندازه گیری) ......
ساختمانی و نحوه فراوری و کاربرد آنها در ساختمان در 700 اسلاید و بسیار کامل می ......
به اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي مي پردازد.

دانلود رایگان تمامی آبجکت های (مدل های آماده ) مورد نیاز اسکچاپ - شعبه ...

روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس و غیره: نمونه گیری تصادفی ساده . ......
به اندازه گيري و شرايط عملكرد عضله ايزوكلينيكي در كارهاي كلينيكي مي پردازد.

اندازه ی سرعت جستجو شده - کلمه - بهترین و جدیدترین وبلاگها

دریافت فایل اندازه گیری جنگل زبیری اندازه گیری قطر جنگلداری اندازه گیری جنگل
جنگل ... به اندازه گیری و شرایط عملکرد عضله ایزوکلینیکی در کارهای کلینیکی می
پردازد اصطلاح .... عشق و ماوی تصویر به اندازه 11% (700x434) کوچک شده است.

دانلود تحقیق پرندگان در منطق الطیر 15 ص

پایگاه اطلاع رسانی پیامبر اعظم

تحقیق در مورد آلودگی هوا

میوه درمانی

تحقیق درمورد حركت در دو بعد 34 ص

تحقیق در مورد گورخر ایرانی

پاورپوینت درباره انواع شمع ها

زیتون

MEMBRANE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS, SECOND EDITION by Richard W. Baker

اقتصاد کلان 96 ص

نقشه برداري در ايران

پاورپوینت درمورد روند شكل‌گيري مجموعه بناهاي مذهبي و غيرمذهبي 18 اسلاید

پاورپوینت زیست یازدهم تجربی ( گیرنده های حسی )

پیوند شیمیایی

دانلود تحقیق در مورد هشت سال دفاع مقدس

مجموعه مقیاس ها و پرسشنامه های اضطراب

دانلود گزارش کارآموزی حسابداري و حسابرسي

پاورپوینت درباره آناتومی شانه

گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک

دانلود تحقیق مديريت كيفيت در شركت مارليك سان

تحقیق در مورد ریاضی و راز (ریاضی )

تحقیق در مورد فیثاغورث1020

دانلودمقاله بررسي کامل ماهيت جهان ميکروبي

مقاله سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف 30 ص

پاورپوینت حقوق سیاسی 12 اسلاید

کارت ویزیت چاپ و تبلیغات

تحقیق در مورد درباره NTFS

خلاصه كتاب شنود اشباح

تحقیق در مورد ترانسهاي سه فاز 54 ص

تحقیق انواع سیستم های سکونتگاهی