دانلود رایگان

547 - بررسی مدیریت و رهبری و بررسی تفاوت های آنها - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی مدیریت و رهبری و بررسی تفاوت های آنها

دانلود رایگان 547 - بررسی مدیریت و رهبری و بررسی تفاوت های آنها فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 11الف ـ تفاوت هاي مديريت و رهبري :
چنان كه پيش از اين يادآور شديم، مديريت به معني اداره كردن سازمان هاي نسبتاً كوچك است كه اصطلاحاً اداره خوانده مي شود. اداره يا سازمان، همان نظام بوروكراتيك يا ديوان سالاري است
در چنين نظامي مسائل رسمي و وظايف تعيين شده درجه اول اهميت هستند و همگان مؤظف به اطاعت از سلسله مراتب مي باشند. معمولاً، مديران افرادي هستند كه به انجام وظايف قانوني خود تأكيد دارند و از همكاران خود مي خواهند كه بر اساس شرح وظايف قانوني خود عمل كنند
از جهت ديگر، از نظر عامه، رهبري يعني اداره كشورها و سازمان هاي بزرگ كه بيشتر جنبة سياسي، مذهبي و اجتماعي دارد. بيشتر مردم، رهبري را امري در سطح كلان و سطوح بالاي جامعه و مخصوصاً به عنوان رهبر يك كشور مي نگرند.
اگرچه از نظر اجتماعي و سياسي اين برداشت وجود دارد و به مقامات ردة اول جوامع رهبر مي گويند، ولي از نظر علم مديريت و رفتارشناسي سازماني رهبري مفهوم خاصي دارد كه در هر زمان و مكان و با هر تعدادي قابل رخ دادن مي باشد. در دنياي جديد مديريت و مخصوصاً در مديريت آموزشي، بيشتر از اصطلاح رهبري استفاده
مي شود و نه مديريت. در پاسخ اين كه چرا به جاي اصطلاح مديريت بايد از واژگان رهبري استفاده كرد، به بررسي تفاوت هاي مديريت و رهبري
مي پرازيم.بررسی


مدیریت


و


رهبری


و


بررسی


تفاوت


های


آنهامقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


547 - بررسی مدیریت و رهبری و بررسی تفاوت های آنها - دانلود رایگان

دانلود رایگان 547 - بررسی مدیریت و رهبری و بررسی تفاوت های آنها فرمت فایل: ورد –
Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 11 الف تفاوت هاي مديريت و رهبري :

مدیریت بایگانی - themy

547بررسی مدیریت و رهبری و بررسی تفاوت های آنها. فرمت فایل: ... اصول مدیریت و
سرپرستی منابع انساني و بررسی آن از نگاه اسلام و اشتباهات مديران منابع انساني.

570 – مختصری بر تورم و بررسی انواع، اثرات، راه های مبارزه و ... - themy

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری ونظریه های آن در فرمت word قابل ویرایش
و در 96 صفحه میباشد همراه ... 547بررسی مدیریت و رهبری و بررسی تفاوت های آنها.

مدیریت پیمان 15 ص | فایل 100 - دانلود پروژه و فایل و تحقیق

4 آگوست 2017 ... مدیریت پیمان و جایگاه آن در نظام مبتنی بر عملکرد: ... هستند که مدیران سطوح
انتظارات خودشان را به مجموعه ای که برنامه های عملیاتی سازمان را به اجرا ... زن و نگاهی به
زن در ادوار تاریخ · 547بررسی مدیریت و رهبری و بررسی تفاوت های آنها ...

ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺤ - مطالعات مدیریت (بهبود و ...

ﻫﺎي ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺒﮏ رﻫﺒـﺮي ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ. ﺷﻐﻠﯽ ارﺗﺒﺎط
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده و ﻣﻌﻨﺎد ... ﻣﺪاوم ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ، ﺗﻮان روﺣﯿﻪ ﺑﺨﺸﯽ و اﯾﺠﺎد رﺿـﺎﯾﺖ در ﮐﺎرﮐﻨـﺎن.
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ... رﻫﺒﺮي ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ودﺳﺘﻤﺰد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫـﺪ ....
ﺗﻔﺎوت. وﺟﻮد دارد؟ .6. ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺤـﻮﻟﯽ و ﺗﻌـﺎﻣﻠﯽ ﻣـﯽ ﺗـﻮان رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ.

بررسی رهبری و مدیریت و ارتباط و تفاوت بین آنها - سیویلیکا

CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻫﺒﺮﯼﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﯿﻦ ﺁﻧﻬﺎ ... ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﻭ. ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻪ ﻻﺯﻣﻪ ﻗﺮﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺘ ...

بررسی تطبیقی رهبری در مدیریت اسلامی و مدیریت غربی - سیویلیکا

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻤﺨﺘﺼﺮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺭﺍﯾﺞ ﻭﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺩﺭ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻏﺮﺑﯽ ... ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻫﺒﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻠﻮﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ، ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ،.

مدیریت و رهبری در سازمان

ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .... ادﺑﯿﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي، ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﮐﻤﯽ را در ﺗﺎﺋﯿﺪ ذاﺗﯽ ﺑﻮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒـﺮي ... ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺮ دﺳﺘﺎن و ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻔﺎوت دارد.

A study of the relationship between transformational leadership ... - Sid

ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻮل،. ﺳﺎل. ﺳ. ﻮم، ﺷﻤﺎره. ، 6. ﭘﺎﻳﻴﺰ. و. زﻣ. ﺴﺘﺎن. 1390. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ... Archive of SID. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل. آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. 3. اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ
.... ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎي ﻓﺮدي ﭘﻴﺮوان، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ آﻧﻬﺎ. ،. ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ و واﮔﺬاري. ﻣﺴ. ﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ آن. ،ﻫﺎ
...... 547/0. 548/0. 584/0. P. 000/0. 000/0. 000/0. 000/0. 000/0. 000/0. 000/0. 000/0.

ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در

س ازمان های مختلف انجام ش ده که در آن ها به موضوع عوامل مؤثر در پیاده سازی ....
کردن آن به گونه ای موفقیت آمیز است بررسی ها نشان می دهد تعدادی از سازمان ها در این
زمینه موفق .... فاکتورها عبارت بودند از: استراتژي و هدف، آموزش و تحصیل،
پشتیبانی و رهبري مدیریت، فرهنگ، .... درواقع تفاوت عمده بین این روش و دیگر
رویکردها در پژوهش.

رهبری اخلاقی در محیط‌های پروژه محور - فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری

در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر ﮐﻪ داراي اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ... اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت.
ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در. ﺑﮑــﺎرﮔﯿﺮي ﯾﺎﻓﺘــﻪ. ﻫــﺎ و ﻧﻈﺮ. ﯾــﻪ. ﻫــﺎي ﻣــﺪﯾﺮﯾﺘﯽ. (. ﮐــﻪ .... رﻫﺒﺮي اﺧﻼﻗـ
. ﯽ10. و ﺿـﻌﻒ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﯽ. در. اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ. ،. ﺗﺎﺛﯿﺮات آن ﺑﺮ. ﺣﻮزه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ..... .547. 27.
Karam Dokht R. (2011). Relationship of manager`s organizational ethics and ...

بررسی پایایی و روایی پرسشنامه‌ی فرهنگ ایمنی برگرفته از مُدل آژانس ...

ﺑﺮرﺳﻲ. : اﻳﻦ. ﻳﻚ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي. 409. ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﺑﻬﺮه
.... ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﺧـﻞ. و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر. ﺑﻪ. ﻛﺎررﻓﺘﻪ. اﺳﺖ، ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ،. از آن ﺟﻤﻠﻪ. ﻣﻲ ...
ﺷﻮﻧﺪ، اﻣـﺎ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي ﺗﻔـﺎوت. ﻫـﺎي. ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻤﻨﻲ و ﺟﻮ اﻳﻤﻨﻲ را ﻧﺸﺎن .....
اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ، در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و رﻫﺒﺮي ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺷﻮد. 1. 8/0 .... 547/14 688/3
802/44.

بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی به تغییر سازمانی ...

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های وابسته به ... کلمات
کلیدی: تغییر سازمانی; کتابخانه های دانشگاهی; نگرش کتابداران; مدیریت تغییر ...

ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ؛ ي ارﺗﻘﺎ globe ( ) ﻫﺎي ﻣﺪل ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﮔﻠﻮب ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻠ - دانشگاه تهران

اﻳـﻦ. ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪف. ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﻣـﺪل. ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﮔﻠـﻮب و ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد ....
اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي. ﺿﺮوري ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻـﺖ. ﻫـﺎ،. ﺗﻮﺳـﻌﻪ. ي. ﻣﻔﻬـﻮم ﻛـﺴﺐ. وﻛـﺎر. و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ...
ﻣﻨﻈـﻮر. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن. ﻫﺎ. ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي. رﻫﺒﺮي. ﺑﻮده اﺳـﺖ . اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ .... ﻣـﻲ
. ﻛﻨـ. ﺪ ﻛـﻪ در آن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻳـﺎ. ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎي. ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﺒﻌـﻴﺾ ﺟﻨـﺴﻲ را ﺣـﺪاﻗﻞ. ﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ . ﺑـﻪ.

ﮔﺎﻧﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪ - دانشگاه تهران

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﺳﻪ. ﮔﺎﻧﺔ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و اراﺋﺔ ﻣﺪل .... ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﻫﺒﺮي ﺗﻴﻢ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ رﻫﺒﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺔ.

یابی سازمانی هویّت رهبری اصیل بر تأثیر بررسی یکی از واحدهای ...

بررسی. تأثیر. رهبری اصیل بر. هویّت. یابی سازمانی. )مطالعه موردی. کارکنان ....
مدیریت. نظامی،. شماره. 85. ،. سال. پانزدهم،. تابستان. 4931. جمهوری اسالمی ایران ...
کارکنان شود. رهبری اصیل. یک الگوی رفتار رهبری. است که در آن. دیدگاه. های ....
تفاوت. های. بنیادین. در. سازمان. می. شوند . 1. ( شفافیت روابط. 5. به این ...... 7 Iss. 2،
547-567.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر و ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺘ - همایش

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر و ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎ ... ﺗﻌﯿﯿﻦ و از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ... ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ....
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، اﺣﺘﺮام ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻫﺒﺮي و .....
547. 0/ e. 267. -0/ b. 887. 0/ g. 435. 0/ d. 427. 0/ g. (ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ. -5. ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻔﻮذ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺮ ...

بررسی و تبیین عوامل موثر بر اشتراک دانش با استفاده از نظریه داده ...

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮدي، ﺷﻐﻠﻲ، اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، رﻗـﺎﺑﺘﻲ، و ﻓﻨـﺎوري اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در اﻳﻦ ... رﻫﺒـﺮي و
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. ، ». « ﻓـﺮدي .... آن. ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﻮاع اﻧﮕﻴﺰش. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎر در ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ.
ﻛﺮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮي ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎداشِ ...... ﺗﻔـﺎوت اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻋﻠـﺖ و ﻣﻌﻠـﻮﻟﻲ را ﺑـﻪ. ﺻـﻮرت ﻛﻤ ـﻲ ....
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. رﻗﺎﺑﺘﻲ. ﺷﻐﻠﻲ. ﻓﺮدي. رﻫﺒﺮي. اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. 595/1. 263/1. 547/1. 447/1.
667/1.

ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺳﺒﻜﻬﺎﻯ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻣﺪﻳ - نظارت و بازرسی

ﺭﻫﺒﺮ. ﺳﺒﻜﻬﺎ. ﻄﻪ. ﻲ ﺭﺍﺑ. ﺑﺮﺭﺳ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺳﺒﻜﻬﺎﻱ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ. 1(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮﺭﺩﻱ ... ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭﺳﭙﺲ. ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ...
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ 2ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﺒﻜﻬﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ (ﭘﻠﻴﺲ ﺳﺘﺎﺩ). ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ
..... ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ، ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﺩﻭﺳﺖ
...

فهرست پایان نامه های دانشکده مدیریت و حسابداری 3131 - دانشگاه شهید ...

عنوان: بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت بر ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در ...
عنوان: خصوصی سازی دانشگاهها و تاثیر آن بر کارایی نیروی انسانی ..... عنوان:
چگونگی ارزیابی طرح های سرمایه ای از دیدگاه مدیریت مالی و مقایسه بین ..... عنوان:
بررسی و تجزیه وتحلیل تطبیقی سبک رهبری واقعی مدیران و سبک رهبری مورد
انتظار بر.

ﺗﺤﻮ ل ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در - فصلنامه نوآوری و ...

ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻘﺶ. ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻫﻮش. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻮ ل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. اﯾﻦ
.... ﻫﺎي. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ﺗﺄﮐﯿﺪ. دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ. ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪة. اﻫﻤ ﯿ ﺖ. ﻫﻮﺷﯽ. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. و. ﮐﺎرﺑﺮد. آن. در. ﺳﺎزﻣﺂﻧﺎن. اﺳﺖ
..... B. Beta. T. ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري. ﮔﺎم. اول. ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ. 837. 0/. 701. 0/. 653. 0/. 837. 0/. 547 .....
ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. 2،. 4(. )،. 29. -. 57 . .ﺗ3. ﻮﻧﮑﻪ ﻧﮋاد. ،. ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ. (. 1385 .) ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﺳﺒﮏ. رﻫﺒﺮي.

لیست پایان نامه های علوم تربیتی - دانشگاه شهید بهشتی

4, 3, بررسی قدرت رهبری دانش آموزان پسر دوره دبیرستانهای شهرستان آـستانه اشرفیه
... 21, 20, مقایسه زمینه های تغییر و نو آوری در سبک های مدیریتی x , y ذ از نظر دبیران
استان ... 26, 25, بررسی رابطه نیاز های معلمان با جنسیت و سابقه آموزشی آنها در مدارس
راهنمایی ...... 489, 547, ارزشیابی معلمان از برنامه درسی فارسی پایه پنجم ابتدایی ...

Job satisfaction of midwives - فصلنامه حیات - دانشگاه علوم پزشکی ...

ﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ ... ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ رﻫﺒﺮی (داﻧﺸﯿﺎر آﻣﺎر زﯾﺴﺘﯽ) -. *** ... ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و
وﺿﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر (64/9%)، ﻧﻈﺎرت و ﺳــﺮﭘﺮﺳـﺘﯽ (48/6%) و ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ زﻧـﺪﮔـﯽ ﺷـﺨﺼﯽ ... ﺑﯿﻦ
ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻠﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓــﺮدی ﺳـﻦ، ﻣـﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠـﯽ، وﺿﻌﯿـﺖrاز ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺘﺮ (0/547= ...
ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ در ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد، ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾــﻦ ﻋﻠـﻞ رﺿـﺎﯾﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦ آنﻫـﺎ، ﮔﺎمﻫـﺎی.

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی - دانشگاه شیراز

8- دبير سمينار بررسي مسائل حمعيتي ايران، دانشگاه شيراز، مركز جمعيت ... جنبش
های سیاسی معاصر ایران، کتاب طه، چاپ اول 1389، چاپ دوم 1393. .... (علمي –پژوهشي) (
ISC); بررسی تطبیقی تفاوت فرهنگ حاشیه نشین و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی
جوانان .... مديريت فرهنگ عمومي توسط مقام معظم رهبري، مجموعه مقالات اولين همايش مورد
كاوي و ...

مرجع دانلود پایان نامه های ارشد رشته مدیریت - Part 547

4 سپتامبر 2016 ... بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی ... شناخت،
تعیین و سنجش ابعاد رهبری خدمتگزار و رتبه بندی آنها،; آگاهی از آثار و ..... جدول ۱۲-۴:
بررسی تفاوت بین میانگین نمرات رهبری خدمتگزار در بین مدیران و ...

موضوعات اخذ شده در رشته تبلیغ و معارف - معاونت آموزش حوزه های علمیه

89ـ اخلاق مدیریت در اسلام و مقایسه آن با مدیریت های علمی امروزی جهان 90ـ اخلاق .... 273ـ
بررسی نظام آموزش اخلاق در حوزه علمیه با تاکید بر نظرات مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) .... 547ـ راهکارهای جذب دختران جوان به حجاب (با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران)

روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق

SA5- پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان .... OL90-بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم و مقایسه آن با زنان غیر مجرم در
زندان ... OL127-رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض بين
مديران ... OL158-بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های رهبری (رابطه مدار
، ...

دستـنامه مدیریت بالیای طبیعـی - سازمان پیشگیری و مدیریت بحران ...

بخش سوم: بررسی موردی و تجربیات کسب شده. 313 ... فصل 2: بالیای عظیم و افزایش
وخامت آنها: شناسایی آسیب پذیری و راه های کاهش آن. مقدمه ... بررسی نظریه ی رهبری. 177
. 177 ... مقایسه ی ارتباطات عادی و ارتباطات در زمان بحران: چه تفاوت هایی وجود دارد؟ ...
540. 540. 542. 543. 547. 555. 556. 559. 561. 563. 563. 565. 570. 572. عنـــوان.

ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﺳﺘﻘﺮار دوره ﻣ - فصلنامه علمی ...

ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮات دﺑﯿﺮان و ﻣﺪرﺳﺎن ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دا ... ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﯽ و. ﻣﻨﻄﻘﯽ در اﺟﺮا، ارزش. ﯾﺎﺑﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮو. ژه. ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . از روش. ﻫﺎي ﭘﯿـﺮو. ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ در ﯾﺎدﮔﯿﺮي
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ. 1. اﻣﮑـﺎن. ﺳـﻨﺠﯽ. و ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘـﯿﺶ. ﻧﯿﺎزﻫـﺎ ﭘـﯿﺶ از اﺟـﺮا ... ﮔـﺮدد. (. اﺑﻄﺤـﯽ، . )1375. ،اﻣﺎ.
از آن. ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ. ﺧﺪﻣﺖ ﺑـﺮاي اﻓـﺮاد. ﺷـﺎﻏﻞ ﻣـﯽ. ،ﺗﻮاﻧـﺪ .... رﻫﺒـﺮي، ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﯾـﺎدﮔﯿﺮي،
زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻓـﻦ.

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﺳﺎده و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﺔ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﻋﺘﻤﺎدا - دانشگاه اصفهان

از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﺔ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﻋﺘﻤﺎداﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي
دوﻟﺘـﻲ. ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻏﻴﺮ ... ﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﻳﻊ و ﭘﺲ از
ﺟﻤﻊ آوري ﺑﻴﺶ از ... ﻣﺒﺎدﻻت رﻫﺒﺮ. . ﻋﻀﻮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ. ﺷﺪ (ﺑﻴﺠﻴﻠﺴﻤﺎ و ﻛﻮﭘﻤﻦ. 1. ،.
2003. ). .... ﻫــﺎي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ روي رواﺑﻂ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺗـﺄﺛﻴﺮ. دارد. ﻣــﻮﻳﻲ و ﻫﻨﻜــﻴﻦ. 8.
2006(. ) ...

بررسی نقش مدیر پورتفلیوی پروژه : مقایسه ی یک مدیر داده و یک مشاور ...

بررسی نقش مدیر پورتفلیوی پروژه : مقایسه ی یک مدیر داده و یک مشاور استراتژیک
- ... این نقش به طور رسمی در استانداردها و دستورالعمل های مختلف مدیریت پورتفلیوی
.... آنها همچنین اطمینان حاصل می کنند که جدول زمانی فرآیندهای مدیریت پورتفولیو حفظ
... ما استدلال می کنیم که چنین رهبری تحول گرایی به شدت وابسته به محاط سازمانی ...

اصغر مشبکی و همکاران: بررسی رابطة مؤلفه های هوش هیجانی و کارآفرینی ...

ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﺳﺎﻝ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ... ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻛﺎﺭ ﺗﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ
ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﻭﻝ .... ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺗﺮﺟﻴﺠﺎﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﻫﺎﻱ ... ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻛﺎﺭِ ﺗﻴﻤﻲ ﺩﺭ.
ﻫﺮ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ. ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﺍﺯ. ﭘﻨﺠﺮﻩ. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﻭ. ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ. ﺣﺎﻛﻢ. ﺑﺮ. ﺁﻥ ..... 540–547. DOI:
10.1518/001872008X288457. • Salas, E.; DiazGranados, D.; Klein, C.; Burke,
C. S.; ...

بررسی فرسودگی شغلی در پرستاران بخش‌های ICU - طلوع بهداشت یزد

ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي. ICU. ، اورژاﻧﺲ و ﺟﺮاﺣﻲ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ادراك ﺷﺪه اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. :
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﻣﻘﻄﻌﻲ ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي.
ICU.

بررسی تأثیر مدل سه شاخگی بر نوآوری اجتماعی - مدیریت نوآوری

بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل ساختاری، زمینه ای و رفتاری در
قالب مدل ... بر این اساس، پرسش اصلي آن است که تأثیر مؤلفه های عوامل ساختاری، ...
تعریف ها و تفسیرها در این مورد با توجه به تفاوت های زبانی و شرایط مختلف .....
فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و رهبری، انگیزه و رضایت شغلی، آموزش، تجربه و مهارت
، ...

بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش های خانواده

3- دانشجوی دکتری مدیریت، گرایش تولید از دانشگاه آزاد واحد کیش، مدرس ... ایـن
رابطـه آسـیب های جـدی وجـود دارد کـه بررسـی و ریشـه یابی آنهـا ضـروری اسـت. .... ارزش
سیاسـی: تمایـل بـه کسـب قـدرت، تسـلط و رهبـري نسـبت بـه دیگـران، هدایـت فعالیت
هـاي .... جدول شماره ی)1(: تفاوت میانگین ارزش های خانوادگی افرادی که از فضای مجازی ...

بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان نابینا و ناشنوای دوره دبیرستان ا

ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آن. ﻫﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اي از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. ﻫﺎي. ﻓﺮد در ادراك. ،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮون. رﯾـﺰ. ي ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﻫﯿﺠـﺎن. ﻫـﺎ. اﺳـﺖ .... ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫـﺪف و ﻣﺎﻫﯿـﺖ اﺻـﻠﯽ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. آن. ﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ..... ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ . ﺗﺄﻟﯿﻒ
داﻧﯿﻞ ﮔﻠﻤﻦ، .... Personality and Individual differences ,38 (3): 547-58. Charbon, neau
...

اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿ - پژوهش های مدیریت عمومی

ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ﺑﺎ. اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل. HSE. در اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ... ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺎﮐﯽ از آن. اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺮس را اﻓﺰاﯾﺶ. ﻣﯽ. دﻫﺪ و
ﻣﯽ ... ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎي. ﻓﺮدي، در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺑﻪ. ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺎﺳﺦ. ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ. و ﺷﺪت ﻓﺸﺎر. ادراك.
ﺷﺪه ...... 547. 396. 1.000. Sig. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. ﺗﻌﺪاد. 205. 205.
205.

بررسي مدل های ارزش‌گذاری سهام بانک ها

ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﻣﺪﻝ. ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷﮕﺬﺍﺭﻱ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎ. ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻑ ﺍﺻﻞ. ،1T0F. ✸. 1T. ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺑﺎﺑﺎﻟﻮﻳﺎﻥ. 1T.
1F. ✸✸. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺍﺭﺯﺷﮕﺬﺍﺭﻱ ... ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ... ﮔﺬﺍﺭﻱ. ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺪﺩ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺕ ﻧﻘﺪﻱ. ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎ. ﻛﺎﺭ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﻧﺒـﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﺷـﮕﺬﺍﺭﻱ. ﺁﻥ ...
ﻫﺎﻱ. ﻛﻠﻲ. ﺍﺻـﻞ. 44. ﻗـﺎﻧﻮﻥ. ﺍﺳﺎﺳـﻲ. ﺗﻮﺳـﻂ. ﻣﻘـﺎﻡ. ﻣﻌﻈـﻢ. ﺭﻫﺒـﺮﻱ. ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ. ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎﻱ. ﺫﻳﻞ
.

546 - بررسی تفاوتهای حقوقی بین زن ومرد و مروری بر آفرینش زن و ...

546 – بررسی تفاوتهای حقوقی بین زن ومرد و مروری بر آفرینش زن و نگاهی به زن در
ادوار تاریخ ... است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و
دیه بین زن ومرد است . در ق. ... 547بررسی مدیریت و رهبری و بررسی تفاوت های آنها.

مطالعه کتاب روان شناسی کار و مدیریت - صفحه 392 | کتابخانه ... - قائمیه

بودند و این رابطه در سازمان های آموزشی معنی دار بود.2 بژوهشی که ثوسط کرمی ... سبک
های رهبری سرپرستان با سلامت روانی کارکنان زیر دست و نیز بررسی رابطه ...
خشنودی شغلی کلی و خشنودی هر یک از جنبه های پنج گانه آن با اختلالات روانی در ... و
عوامل فشارزای روانی با سلامت روانی پرستاران در نمونه شامل 547 پرستار و 52 مدیر
شاغل در ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... مقایسه اثر تمرین جسمانی و تصویر سازی ذهنی تصادفی و قالبی بر عملکرد و
یادگیری تکلیف ردیابی (چکیده) 2 - تجزيه ... 23 - بررسی رابطه بین هوش عاطفی و
سبک رهبری (چکیده) .... 147 - استنباط شواهدی بر مبنای داده های رکوردی و زمان رخداد
آنها (چکیده) ... 155 - مدیریت انرژی با تاکید بر پایداری بخش زراعت (چکیده)

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

160, مقایسه تطبیقی نقش روابط عمومی بانک های توسعه تعاون، پاسارگاد و ملت در
ارائه ... 187, بررسی چیستی صنایع و فن‌آوری¬های فرهنگی و چگونگی استفاده از آنها
در ... و خبرگان رهبري, فهيمه حصارخان, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, مدیریت
...... 547, نقش هشدارهاي تلويزيوني پليس بر احساس امنيت شهروندان (از ديد دانشجويان
...

بررسی نقش تمرکز زدایی در تحقق سلامت اداری

فراتحلیل روشی است که به کمک آن می‌توان تفاوت‌های موجود در پژوهش‌های انجام شده را ...
دادهای واقعی اهتمام ورزد؛; هدایت و رهبری جنبه مشارکتی داشته و قدرت و اختیار توزیع
شده باشد؛ ... با توجه به اینکه پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش تمرکززدایی در
تحقق ..... عدم تمرکز اداری نیز برای مدیریت دستگاه بوروکراسی کشور، روشی است از
مدتها ...

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن - فصلنامه« رهبری و مدیریت آموزشی

ء و اﻣﻼء ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺻﺤﯿﺢ، روان و ﺳﻠﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮑﺎت دﺳﺘﻮری در ﻧﮕﺎرش آن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد . •. ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ... ﻣﻘﺎﻻت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت .... اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿـﮏ درون داد. _ ....
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﺑﺎ درون دادﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ...... ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی آﻣﻮزﺷﯽ . ﺗﻬﺮان.

عنوان مقاله: چکیده: - فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

پژوهش ها نشان مي دهد در بخش دولتي مهارت هاي ارتباطي و تعهد رهبري در مديريت منابع ...
و اداره آن دشوار است، تصميمات به صورت متمرکز اتخاذ مي شود، برنامه ريزي ...
گوناگوني انجام شد و تعهد به تغيير مورد بررسي هاي فراوان قرار گرفت. .... شود و در
رابطه ناشناخته تفاوت هاي فردي و واکنش هاي روانشناختي به تغيير، مورد بررسي قرار
.

نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه‌ی پایدار گردشگری شهری ...

ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺿﺮوري ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮي در
ﺷﻬﺮ. ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻳﻚ. ﭘﺎرﭼﻪ. ﺷﻬﺮي و. ﻫﻤﻜﺎري. ﻫﺎي. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ. ﻣﺪﻳﺮان
. ﺷﻬﺮي. و. ﻣﺮدم ... ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻫﺪاﻳﺖ و رﻫﺒﺮي و ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎز. ﻣﻲ ﮔﺮدد .... ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛـﺎر
ﺣﺎﺿـﺮ. ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎي آن. ﺟﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮي و رواﺑـﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻣـﺮدم ﻣﺤﻠـﻲ و
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ و - دانشگاه شاهد

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻬﺮ ... دارد . اﮔﺮﭼﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن زن، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺮد اﺳﺖ،. ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه. ﺷﺪه از ﻟﺤﺎظ. آﻣﺎري، ﻣﻌﻨﻲ ... ﻫﺎي ﺳـﺪه.
ﺑﻴﺴﺖ. وﻳﻜﻢ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎزﺧﻮاﻫـﺪﺑﻮد ﻛـﻪ ﻧﻴـﺮوي ﻓﻜـﺮي و. ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺷﻮد؛ ﺗﺤـﺖ اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ. ﻧﻪ
.... ﻫــﺎي. آﻣﻮزﺷــﻲ و. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮز. [. 16. 17 و. ] ، ﺳـﺒﻚ. رﻫﺒـﺮي. ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷـﻲ. [. 15
.

اصل مقاله

ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از. آن. اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﻴﻦ. راﻫﺒﺮد رﻫﺒﺮي ﻫﺰﻳﻨﻪ و ارزش اﻓـﺰوده اﻗﺘﺼـﺎدي. راﺑﻄـﻪ. ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ. و.
ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ .... ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري. راﻫﺒﺮد. ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ. ارزش اﻓﺰوده
اﻗﺘﺼﺎدي. آن. اﺳﺖ . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. ﻣﻬﻢ ... ﺗﻤﺎﻳﺰ و رﻫﺒﺮي. (. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ . وي. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي.
ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. را از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و. روش. ﻫﺎي ﻻزم و .... ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺳﻮد ا. ﻗﺘﺼﺎدي
.

ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮥ ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤ ، اﺧﻼق ﻫﺎي داﻧﺸ - فرهنگ در دانشگاه اسلامی

اﺧﻼق و ﺗ. ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﻋﺼﺮ ﭘﺴﺖ. ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻫﻤﻮاره
ﺗﻮﺟﻪ ... ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺮدآوري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ و. ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ...
داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. (. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. )/ ... ﺑﻪ آن
ﻧﻮع از رﻫﺒﺮي دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن. ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎي ﺧﻮد .... ﺗﻔﺎوت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﻨﺘﯽ و
ﻣﺪرن.

ﻋﺒﺎدات : ﻓﺼﻞ اول ﻃﻬﺎرت ﻧﻈﺎﻓﺖ؛ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و اﺣﮑﺎم آن 1. ﺑﺮرﺳﯽ ا - حوزه علمیه خواهران

ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﺗﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ .26. اﺣﮑﺎم. و ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮر. ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺧﻤﺲ و ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ آن .
67. ﭼﯿﺴﺘﯽ، ﻣﺼﺎدﯾﻖ و اﺣﮑﺎم ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل .68 .... ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ ﺳﻨﺘﯽ و
ﺟﺪﯾﺪ در ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ادﻋﯿﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ ..... 547 . ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ارث زوﺟﻪ از زﻣﯿﻦ. ﻗﻀﺎ. 548 .
ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ..... ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺗﻔﺎوت دﯾﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت
ﻋﺼﺮي.

دوم ﻓﺼﻞ

ل های سواد اطالعاتی و ارتباط سواد اطالعاتی با. یادگیری. ،. تعریف و تحدید مفهوم
کارآفرینی و. انواع آن، بررسی ویژگیهای کارآفری. نی و ارتباط این مقوالت با آموزش. و
.

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی - شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن ..... 547 . (. ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ. زاﻫﺪ. ). ٢۴
. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي، ... ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﮐﻨﻮﻧﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎي آن،.

کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی - نتیجه ارزیابی چکیده مقالات ...

23 فوریه 2017 ... 8 نظریه ابتناء علوم انسانی بر قرآن (دیدگاه مقام معظم رهبری درباره بازسازی علوم
انسانی بر اساس قرآن پذیرش. 10 بررسي تفاوت‌ در حقوق اقتصادی زن و مرد از ديدگاه
قرآن و روايات ..... 195 ساحت های قرآنی صداقت در حیطه مدیریت و اعتبار سنجی آن
پذیرش ..... 547 آداب و ویزگی های استاد از منظر صادقین علیهما السلام پذیرش.

بررسي استراتژي هاي تبليغاتي در بازارهاي جهاني | بانیک

31 آگوست 2012 ... بررسی استراتژی های تبلیغاتی در بازارهای جهانی .... مختلف حاکی از این حقیقت
است که تفاوت بین بازارهای مختلف بیش از شباهت بین آنها است.

ویژگی‌های مدیریت فرهنگی در مساجد - مرکز رسیدگی به امور مساجد

25 مارس 2013 ... مقاله‌ی حاضر مدیریت فرهنگی مسجد را بررسی می‌کند که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های
مسجد است. ... در آن دوران مسجد مرکز حکومت، مرجع فکری و محل بحث و تبادل اندیشه نیز
بوده است. مسجد قرن‌ها آموزشگاه مهم .... هدایت و رهبری مدیر موفق ... مربی باتجربه کسی
است که با هر فرد مطابق تفاوت‌های فردی وی برخورد کند. ۵- ۱۲ آموزش ...

عنوان: بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم نگرش به مواد، خودکارآمدی ...

بررسي. اثر هيجانات خودآگاهانه )غرور، شرم و گناه( بر سطح خالقيت. دانشجویان. علي ...
وه مديريت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسي مشهد؛ ايران ... خالقیت در
رهبری، حل مشکالت، تحصیل و ساير موارد حائز اهمیت است. .... های زماني با هم تفاوت
دارند. ... در اين مدل دو جنبه غرور توسط انتساب های متقابل. آن. متمايز مي شوند. غرور.
اصیل.

نگاهی تحلیلی به نهج البلاغه؛ علی(ع) رهبری ورای زمان | دبیر خانه ...

11 آگوست 2012 ... توفیق یا شکست یک جامعه تا حد زیادی به رهبری آن جامعه بستگی دارد. نظریه پردازان
مختلف دیدگاه های متفاوتی در مورد رهبری ارائه نموده اند، دیدگاهی که ... خود بوده ولی
رهبری که با بررسی نهج البلاغه به آن می¬رسیم رهبری جامع و کامل و ورای ... با خائنین
و انجام امور فقط به خاطر خدا برشمرده شده اند(نهج البلاغه، نامه 41: 547).

مدیریت حوزه علمیه استان قم - اخبار > موضوعاتی را که شما نمی توانید ...

26 اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث و بررسی دیدگاه امام و رهبری. 27
اتحادافق ..... 411 اخلاق مدیریت در اسلام و مقایسه آن با مدیریت های علمی امروزی جهان.
412 اخلاق مدیریتی و آثار آن .... 547 ارزیابی نظریه وجه اعجاز هدایتی قرآن. 548
ارزیابی و ...

عناوین پایان نامه ها - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10, 9, شهريار, دادگری, بررسی شکستگی های تی بيا در بيمارستان طالقانی در دو سال
78- ...... هايپرتنشن در بيماران مراجعه کننده به کلينيک آقای دکتر رهبر در سالهای 79
-80 ... عمادزاده, مديريت بالينی AUB در بيمارستان طالقانی سال 1380 و اتيولوژی آن ...
رجوی شکيب, بررسی تفاوت های تشخيصی در بيماران بستری شده بطور مکرر در ...

تعهد شغلی و - پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی

گیری از نظرات اساتید مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آنها با. استفاده از آزمون آلفای
... عوامل سازمانی ناظر بر رهبری سازمان،. گروه و تأثیرات آن، ... یک تفاوت فردی
تعریف شده است که توسط. " مجموعه .... ال بررسی ارتباط بین اخالق کاری، تعهد شغلی
و عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان ..... Psychological Reports, 75: 547-558. -
Fida, R.

پایان نامه بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب ...

پایان نامه بررسی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان ...
متغیر مستقل، اخلاق کار است که مؤلفه های آن عبارتند از: علاقه به کار، پشتکار در
کار، ... علاقه به کار و روابط انسانی در کار در بین گروه های متفاوت سنی تفاوت معنی
داری دارد. ... به نظر می رسد یکی از عوامل موثر بر تعهد سازمانی ، اخلاق مدیریتی باشد.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - بررسی نقش مدیر پورتفلیوی پروژه ...

بررسی نقش مدیر پورتفلیوی پروژه : مقایسه ی یک مدیر داده و یک مشاور استراتژیک
.... آنها همچنین اطمینان حاصل می کنند که جدول زمانی فرآیندهای مدیریت پورتفولیو حفظ
شده و دنبال می شوند که مدیران اجزای پورتفولیو را .... رهبری شرکت در جنبه های مختلف
مدیریت پروژه به دنبال مشاوره با اوست. ..... Management, 26(5), 547–555. Jonas ...

ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﺎ و اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﺣﺠﻢ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ راﺑ - فصلنامه علمی -پژوهشی ...

ﻫﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ. از روش ﺑﺮآورد ﭘﺎﻧﻞ دﯾﺘﺎ ﺑ. ﺎ روﯾﮑﺮد رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﻫﻢ. ﭼﻨﯿﻦ. ،. از ﯾﮏ ﻣﺪل. رﺷﺪ درون. زاي
ﺗﺠﺮﺑﯽ ... ﺑﻬﺎدار و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ وﺟﻮد دارد. .... اﻟﮕﻮي
رﻫﺒﺮي ﻋﺮﺿﻪ: ﻃﺒﻖ اﯾﻦ .... اش داراي ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾ. ﺪ از. ﻓﻨﺎوري. و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرا و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﻨﺪ .
روش ﭘﮋوﻫﺶ. از آن ..... 547. /. 2161. 6877716. ﺣﺪاﻗﻞ. 36872. /. 55. -. 00000000. 6068. /.
240.

بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران - فصلنامه برنامه ...

ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﺷﻤﺎﺭﻩ. ۸۴. ٢٧. ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﺗ. ﺠﺎرت. ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ. رﺷﺪ. اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ... ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﻣﺆﯾﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﮕﯿﺰه. ﻫﺎی. *. ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .... و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﯽ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻪ از ..... رﻫﺒﺮ. ) 1377(. ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺪل رﺷﺪ
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ. ،. ﺳﻌﯽ ﮐﺮده. ،. رﺷﺪ. اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ذﺧﺎﯾﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و
اﻧﺒﺎﺷﺖ ...

مدل ارتباطی قابلیت‌های یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی اداره‌های ورزش ...

امه پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي. سال. چهارم ... امعه آماری. آن. را کلیه مدیران،.
م. عاونان. و کارشناسان مسئول. اداره. های. کل. ورزش و جوانان .... تفاوت معنی ... ابعاد.
یادگیری )یادگیری. تیمی،. توانمندسازی،. ارتباطات. در. سیستم. و. رهبری ... انداز
بازاریابی نیز به بررسی رابطه بین قابلیت یادگیری و عملکرد ...... 21(4), pp: 547-
555.

ملی و بین المللی کشور امنیت ارتقاء جایگاه سیاسی و گاز طبیعی در ...

دانشجوی دکترای مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانشگاه عالمه طباطبایی و
رئیس ... بر مناطق سرشار از انرژی دلیل بر حفظ و افزایش قدرت ملی آنها می دانند ... جهان
و بررسی چشم انداز مصرف و مقایسه سهم حامل های انرژی در سال های پیش رو، اولین بخش
این .... ﺑرق آﺑﯽ. اﻧرژى ھﺎى. زﯾﺳﺗﯽ. ﺳﺎﯾر اﻧرژى. ھﺎى ﺗﺟدﯾد. ﭘذﯾر. 655. 553. 1332. 445. 201. 547
.

مدیریت امور مراکز تخصصی حوزه های علمیه - مرکز تخصصی حضرت مهدی ...

جامعه زمينه ساز با تأكيد بر ديدگاه مقام معظم رهبري. 74. تحليل آينده پژوهانه از جامعه
آرماني دين (مهدويّت) و كاركرد آن در جامعه منتظر. 75. بررسي فرايند تكامل در عصر ظهور.

مدیریت

27 273 547. (11.3) ... بر پايه اين بررسي، شهر «پراگ»، پايتخت جمهوري چک با
جهشي بي‌سابقه از نظر .... این فضا قابل رویت است و کمک میکند که گزینه های طراحی
دیگری در منطقه بوجود بیاید. ... در جهت بهبود فعالیت یک خطر وجود دارد و آن این است
که تمرکز مدیریت به مسائل ... یک تفاوت اساسی ما بین استانداردسازی و خود نظمی
وجود دارد.

بررسی اثر پخش سیلاب بر برخی از خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و ...

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .... ﻫﺎي آب. زﯾﺮ. زﻣ. ﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻼب ﺳﻄﺤﯽ و. ﺑﻬﺮه.
ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب، از روش. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ. آب ... ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب ﺑﺮ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎك ..... ﮐﻤﺘﺮي دﯾﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي اﻣﻼح ﭘﺮوﻓﯿﻞ. ﺧﺎك ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻼب ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.
رﻫﺒﺮ. و ﮐﻮﺛﺮ ( .... 547p. 19. Rahbar, GH., & A. Kousar, 2001. Examination of some of
physic- ...

اصل مقاله (261 K)

ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ. اي ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮدراﻫﺒﺮي در ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺶ. آﻣﻮزان.. ﻓﺨﺮاﻟﺴﺎدات ﻧﺼﯿﺮي وﻟﯿﮏ. ﺑﻨﯽ. 1و ...
fsnasiri٢٠٠٢@yahoo.com. 2. داﻧﺸﺠﻮي. دﮐﺘﺮاي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. آﻣﻮزﺷﯽ،ﮔﺮوه. ﻋﻠﻮم. ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ،داﻧﺸﮑﺪه .....
آﮔﺎﻫﯽ. ارزش. ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ. اي. ﺗﺪرﯾﺲ. داﻧﺶ و ﻓﻬﻢ. ﺻﻼﺣﯿﺖ. ¬. ﻫﺎي. ﺣﺮﻓﻪ. يا. ﻣﻌﻠﻤ. ﺎن. ﺧﻮد. رﻫﺒﺮ ... ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﯽ. داري ﺑﺎ ﺻـﻔﺮ دارد . ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ رو. ي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﯾﮕـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ - ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ - انجمن حسابداری مدیریت ...

آن،. اﻋﻢ از ﺗﻔﺴﯿﺮ آﻣﺎري و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ،. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. آن. ﺑﺎ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي. ﺳﺎﯾﺮ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ. و. اﻧﻄﺒﺎق. ﺑﺎ.
ﻧﻈﺮﯾﻪ .ﻫﺎ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ: .... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ..... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت رﻫﺒﺮ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺑﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ......
547. 0/. 696. 2/. 769. -0/. TI. ∆. 005. 0/. 089. 0/. 390. 0/. 317. -0/. PBTI. ∆. 020. 0/.
104. 0/.

فصلنامه سياست ، شماره 42 - Magiran

ميكرومقاومت در سينماي اعتراضي پيش از انقلاب؛ بررسي موردي قيصر و گوزن ها محمد
رضا تاجيك* .... واكاوي مفهوم سنت از ديد متفكران ايراني: بررسي انديشه هاي داريوش
شايگان و سيدحسين نصر سيد مهدي ساداتي .... مقايسه تاثير رهبري در تحولات انقلاب
فرانسه و انقلاب اسلامي پس از پيروزي ... فريد ميرباقري* صص 547-550 مشاهده متن ...

متن کامل (PDF) - تغيير سايت مجله دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن. ﻋﻴﻦ. اﻟﻪ ﻣﻼﻳﻲ. 1*. (. M.
Sc. ) ، ﻻدن ﻫﺮوي. 2 ... ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. MBA. -3. .... رﻫﺒﺮي ﺧﻮد. را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ. دﻫﺪ . ﻣﺪﻳﺮان
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮ. اﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه. ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ . در ﻳﻚ ﻛﻼم، ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎي ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﭘﺮورش. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ.
ﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ. ﺗﺄﻛﻴﺪ. دارﻧﺪ .)6(. ﺗﻔﺎوت ﻣﺪﻳﺮ اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در. ارﺗﺒﺎﻃﺎت آن. ﻫﺎ ﺗﺠﻠﻲ ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﺪ . ﻣﺪﻳﺮان
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ...

فهرست عناوين مقالات فصلنامه تعليم و تربيت از شماره 1 الي 80

ارزيابي شيوه هاي رويارويي برنامه درسي و آموزش با تفاوت هاي فردي 459 ... بررسي
تضاد ارزش هاي اجتماعي خانه و مدرسه و تأثير آن بر هم نوايي دانش آموزان 494 ... بررسي
رابطه بين مديريت مشاركت جويانه و انگيزش گروههاي غيررسمي (در مراكز تربيت معلم
... بررسي مقايسه اي رابطه بين سبك هاي رهبري مديران با بهداشت رواني دبيران 483.

ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ زﻧﺎن در ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در درك ﺗﻔﺎوت رﻓﺘﺎري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد، ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن: ... آن
. ا. ﺑﺎﯾﺪ. در ﺳﺮﻓﺼﻞ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻧﻮﯾﻦ. ﻗﺮار. ﮔﯿﺮد . ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي. اﻣﺮوزه. واژ ... ﻫﺎي. ﻧﯿﺮوي.
اﻧﺴﺎﻧﯽ. " ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ. Zhongming Wang & Zhi 2005: 547. ). ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺑﻪ .... ﻗﺪرت رﻫﺒﺮي. ﺧﻮد
آﻏﺎز ﮔﺮ، داراي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻧﻪ. ﮐﻤﺎل ﮔﺮا، ﺗﺸﮑﯿﻞ. دﻫﻨﺪه ﮔﺮوه و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﺎز، ﻣﺸﻮق دﯾﮕﺮان، رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎوات.

فهرست مطالب کتابچه - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

بررسی ارتباط بین سبک های فرزندپروری با هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم
.... سپس با قراردادن فالسک درون روتاری، در دمای 46 درجه سانتیگراد حالل آن تبخیر
شد و .... مقایسه شیوع بیماری لیشمانیوز احشایی در دو منطقه کم خطر با اقلیم نیمه
خشک ..... 1-استادیار مدیریت اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی ...

ارائه مدلی برای سنجش عملکرد سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط ...

9 مه 2010 ... کیفیت و اثر بخشی سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، عامل ...
سیستم و نیاز سازمان ها در آگاهی از جایگاه خود در مقایسه با دیگران و نیز ... با جمع آوری
پرسشنامه های تکمیل شده و بررسی آنها ساختار مدل ارزیابی ... رهبری. 8. 93. 2. خط مشی
و استراتژی. 5. 43. 3. منابع انسانی. 6. 60. 4 ..... 5, pp.539–547, 2002.

مقالات - سازمان بیمه سلامت

44, 42, بررسی و مقایسه هزینه خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی سطح یک روستایی به
صورت FFS و سرانه, دکتر ... 88, 24, ارزشیابی کار کارکنان ( شیوه های ارزشیابی، و
چگونگی انجام آن ) .... 174, 1, نظام های مدیریت کیفیت مبانی و اصطلاحات, استاندارد
بین المللی ISO 9000 ... 218, 45, شیوه ها و تئوریهای رهبری سازمانی, دکتر سعید
داوودی.

در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ا - ResearchGate

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط اﺧﻼق ﮐﺎري ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ... و ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آزﻣﻮن آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺗ. ﺄ. ﯾﯿﺪ ﺷﺪ ...... 547/3. 007/14. 76. زن.
ﺟﺪول. : 4. آزﻣﻮن t. ﮔﺮوه. ﻫﺎي. ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ. ﯽ. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺟﻨﺴﯿﺖ ..... ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮي در
ﺳﺎزﻣﺎن.

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه ...

هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی پرسشنامه سلامت ...
شده اما شاخص های روانسنجی آن در نمونه‌ایرانی تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
..... مقایسه نمرات سلامت سازمانی مدرسه بر اساس جو سازمانی مدرسه (روایی تمایزی) .... .
547. ---. 52. ---. --- .659. 25 .734 .706. ---. رهبری حمایت کننده. Support Leadership.

پاورپوینت ؛ نیما یوشیج

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم

دانلود پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم درس یک تا پایان دهم

متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الاصول 3 جلد

سوالات متن تاریخ دهم انسانی با پاسخ

شرق شناسی

پاورپوینت درس هفتم تاریخ ایران و جهان پایه دهم(مطالعه و کاوش در گذشته های دور)

پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم درس هفتم جهان اسلام در عصر خلافت عباسی

دانلود پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر - دوره ی دوم مشروطه (1288-1293)

دانلود پاورپوینت زندگینامه نیما یوشیج

خودارزیابی علوم و فنون ادبی پایه ی دهم ادبیات و علوم انسانی

فرم 370 سوالی mmpi

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی- رفتاری (CBT)

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک pdf

دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

مرحله ی اول آزمون توربو

دانلود خلاصه کتاب قدرت نرم «جوزف نای» دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

خلاصه کتاب مبانی نشانه‌شناسی دانیل چندلر،‌ سوره مهر

خلاصه کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی، استیون سیدمن، ترجمة هادی جلیلی

پاورپوینت مکتب فرانکفورت

پاورپوینت درس هفتم آمادگی دفاعی نهم پدافند غیر عامل

پاورپوینت جامعه شناسی پایه دهم درس پنجم(جهان اجتماعی)

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی پایه ی دهم(ارزیابی جهان های اجتماعی)

سیر جوامع بشری؛ گرهارد لنسکی و جین لنسکی؛ ترجمه دکتر ناصر موفقیان؛ انتشارات شرکت سهامی؛ چاپ اول؛ تهران: 1369

خلاصه ای مفید از کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی (تألیف ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود-ترجمه عبدالحسین نیک گوهر)

نقشه اتوکد شهر بابل

نقشه GIS مناطق 22 گانه شهر تهران

نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای

پایان نامه رشته گردشگری با موضوع بررسی نقش صنايع دستي در بالا بردن انگيزه سفر به مناطق مختلف كشور ايران