دانلود رایگان

17 - دانلود تحقیق بررسی تاثير گزارشات حسابرسي بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق بررسی تاثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان 17 - دانلود تحقیق بررسی تاثير گزارشات حسابرسي بر قيمت سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 102چكيده
وجود اطلاعات مالي در خود اعتماد، لازمه بقاي جامعه امروزي است و تصميم گيري اقتصادي به اطلاعات قابل اعتماد و اتكا نياز دارد و نقش حسابرسي، اعتبار دهي به صورتهاي مالي است كه باعث حصول اطمينان از مطلوبيت در ارائه قابليت اعتماد صورتهاي مالي مي شود.
هدف اصلي تحقيق حاضر، بررسي فهاليتهاي حرفه حسابرسي در ايران در اعتبار دهتي به صورتهاي مالي مي باشد و در اين راستا، انعكاس آن بر قيمت سهام بررسي شده است.
جامعه آماري مورد بررسي در مورد فرضيه اول، شركتهاي پذيرفته شد. در بورس اوراق بهادار تهران كه سال مالي آنها سالهاي 81 و 82 مي باشد براي فرضيات دوم تا چهارم، پرسشنامه اي بين سهامداران، كارگزاران و مديرات و كارشناسان بورس اوراق بهادار تهران توزيع گرديد.
در اين تحقيق از روش كتابخانه اي براي جمع آوري اطلاعات نظري ومباني تحقيق استفاده شده است همچنين با استفاده از اين روش، اطلاعات مربوط به فرضيه اول جمع آوري شد.همچنين ار روش تحقيق ميداني براي توزيع پرسشنامه استفاده شده است.
براي آزمون فرضيه اول از توزيع فيش در سطح اطمينان 95% و براي آزمون فرضيات دوم تا چهارم از آزمون نسبت p در يك جامعه در سطح اطمينان 95% استفاده شده است. در نهايت نتيجه گيري كلي زير بدست آمد:
با 95% اطمينان مي توان ادعا كرد كه بين نوع اظهار نظر حسابرس و قيمت سهام رابط معني داري وجود دارد.
واژه هاي كليدي
بورس اوراق بهادار، حسابرسي، اظهار نظر مقبول، اظهار نظر مسترولي نظر مردود، عدم اظهار نظر، ضريب پاسخ سود.

فهرست مندرجات
عنوان صفحه
فصل اول- كليات
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسئله
1-3- ضرورت و اهميت تحقيق
1-4- فرضيه هاي تحقيق
1-5- تعاريف علمياتي
فصل دوم- مباني نظري تحقيق
2-1- سير تكاملي حسابرسي در جهان
2-2- پيدايش حسابرسي در ايران
2-3- مباني نظري تقاضا براي حسابرسي صورتهاي مالي
2-3-1- تضاد منافع
2-3-2- پيامدهاي اقتصادي با اهميت
2-3-3- پيچيده بودن موضوعات اقتصادي
2-3-4-عدم دسترسي مستقيم
2-3-5- فرضيه نظارت
2-3-6- فرضيه بيمه
2-3-7- فرضيه اطلاعات
2-4- تعريف حسابرسي
2-5- مسئوليت حسابرسي و انتظارات استفاده كنندگان از گزارش حسابرسي
2-6- استكالات ناستي از قبول صورتهاي مالي حسابرسي نشده
2-7- استانداردهاي حسابرسي
2-8- گزارش حسابرسي
2-8-1- عنوان
2-8-2- مخاطب گزارش
2-8-3- بند مقدمه
2-8-4- بند دامنه رسيدگي
2-8-5- بند اظهار نظر
2-8-6- تاريخ گزارش
2-8-7- گزارشهاي تحويل شده
2-8-7-1- انحراف از استاندارهاي حسابداري
2-8-7-2- محدويت در دامنه رسيدكي
2-8-7-3- ابهام
2-8-7-4- تأكيد بر مطلب خاص
2-8-8- اظهار نظر متفاوت
2-9- بورس اوراق بهادار تهران
2-9-1- تاريخچه
2-9-2- تحوه تأمين اطلاعات
2-9-3- نحوه نظارت
2-9-4- اظهار نظر حسابرسي توقف فعاليت شركتها در بورس
2-10- پيشينه پژوهشهاي انجام شده در جهان
2-11- پيشينه پژوهش در ايران
فصل سوم- روش تحقيق
3-1- جامعه آماري
3-2- روش نمونه گيري
3-3- روش اجراي تحقيق
3-3-1- سود غير عادي سهام
3-3-2- خطاي پيش بيني سود هر سهم
3-3-3- ضريب پاسخ سود
3-4- روشهاي جمع آوري اطلاعات
3-4-1- روش كتابخانه
3-4-2- روش ميداني
3-5- روش آزمون فرضيه هاي تحقيق
3-6- محدوديتهاي تحقيق
فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده ها
4-1- بررسي رابط سترو 1 حسابرسي و قيمت سهام
4-2- تجزيه و تحليل داده هاي گرد آوري شده از پرسشنامه
4-3- آزمون فرضيات دوم تا چهارم
فصل پنجم- نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها
5-1- نتيجه گيري
5-2- پيشنهادات پژوهش
5-3- پيشنهاد براي تحقيقات آتي
منابع و مآخذ
پيوستها
پيوست 1: جدول محاسبه ERC
پيوست 2: پرسشنامهفصل اول- كليات

1-1- مقدمه
در پي تحولات ناشي از انقلاب اسلامي صنعتي در ارو پا، تاسيس شركتهاي بزرگ در قرن نوزدهم و در اوايل قرن بيستم، نيازمند سرمايه هاي كلان بود، بنابراين سرمايه هاي كوچك تعداد كثيري سرمايه گذار، تحت عنوان سهام، يكجا جمع شده، براي تامين سرمايه شركتهاي بزرگ تخصص يافت. با رواج معاملات و نقل و انتقادات حقوق مالكيت سهامداران، ضرورت قانونمند شدن بازار سرمايه و جلب اعتماد سرمايه گذاران بيش از بيش بر دولتها معلوم شد. ايجاد بازارهاي سرمايه و بورس اوراق بهادار از عوامل با اهميتي بود كه به رشد و گسترش شركتهاي بزرگ و افزايش تعداد سهامداران و دينفعان بازار سرمايه گذاران نمي توانستند به طور مستقيم در اداره شركتها دخالت داشته باشند لذا مسئوليت را به عهده هيئت مديره منتخب خود قرار دادند. با رواج انديشه جدايي مالكيت از مديريت در اوايل قرن بيستم، دامنه مسئوليت و وظايف، گسترش يافت وارائه گزارشهاي مالي جديدتر و مناسبتر، بر اساس نياز استفاده كنندگان، از جمله صورت سود و زيان، ضرورت يافت تا صاحبان سرمايه بتوانند از چگونگي بكارگيري سرمايه هايشان، توسط مديريت، و از چشم انداز آتي سرمايه گذاري خود مطلع شدند.
افزودن بر سرمايه گذاران مذكور، بانكها و موسسات اعتباري براي مقاصد وام و اعتبار، و دولتها براي مقاصد سياسي، اخذ ماليات و … نيازمند گزارشهاي جديد و معتبر بودند. افزايش مواد استفاده شمار استفاده كنندگان از اطلاعات مندرج در گزارشهاي مالي، و رونق بازار سرمايه و پول، هدف حسابداري و حسابرسي را از رفع نيازهاي تعداد محدودي صاحب سرمايه، به پاسخگوي به نيازهاي اطلاعاتي گروه كثيري ذيحق و ديعلاقه ارتقا و به حسابداري و حسابرسي، نقش با اهميت اجتماعي داد. حسابرسان با ايفاي نقش نظارتگري و اعتبار دهي به صورتهاي مالي، افزايش پويايي و كارايي بازار سرمايه را موجب مي شوند. در يك اقتصاد سالم و در بين بازار سرمايه، بورس ارواق بهادار، از اهميت بسزايي برخوردار است. بورس اوراق بهادار چنانچه بتواند جايگاه مطلوب خود را در اقتصاد يك كشور بدست آورد و نقش خود را به خوبي ايفا كند بي شك، رشد و شكوفايي اقتصاد را سرعت خواهد بخشيد. لازمه افزايش كارايي و پويايي بازار سرمايه. تجهيز سرمايه گذاران و تحليلگران مالي به اطلاعات كامل، صحيح و معتبر مي باشد. مهمترين ابزار آگاهي در اين بازار، صورتهاي مالي به همراه گزارشهاي حسابرسي است كه بدون هزينه در اختيار استفاده كنندگان، قرار داده مي شود. بدين ترتيب با اتكا بر اطلاعات معتبر و قابل اعتماد مبتني بر يافته هاي حسابرسان مستقل، بي طرف و ذيلاح، تصميمات مناسب، اتخاذ و منابع موجود به شكل بهينه و مطلوب به سودآورترين فهاليتها، تخصصي داده مي شود.
دانلود


تحقیق


بررسی


تاثیر


گزارشات


حسابرسی


بر


قیمت


سهام


شرکتهای


پذیرفته


شده


در


بورس


اوراق


بهادار


تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه مالی و حسابداری یک شرکت

تحقيق با عنوان حافظه و یادگیری روش های نوین در آموزش بزرگسالان

پاورپوينت با عنوان ارتباط درمانی

پاورپوينت با عنوان ریکاوری

پروژه درس روشهای تولید 2 فرآیند تولید اویل پمپ

پاورپوينت با عنوان روش تحقيق در مديريت

تحقیق در مورد ساختار ذهنی مغز

دانلود پاورپوینت خطرات جوشكاري

روشهای نوین تدریس 10ص

پروژه سينك ظرفشويي 115 ص

تحقیق در مورد روش تحقیق شناسايي نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران استان كردستان 60 ص

تحقیق در مورد مواد پارامغناطيس 14ص

دانلود پروژه فولاد 6 طبقه کامل به همراه فایل Etabs و فایل های Cad

دانلود روش اجرائی طراحی و توسعه

دانلود مقاله بافت برداري عضلاني زير پوستي

دانلود فایل گزارش کارآموزی رشته عمران ، یک ساختمان چهار طبقه ..

مبانی نظری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL با فرمت ورد

تحقیق در مورد کمال

مقاله درباره موز

دانلود پاورپوینت آماده و تخصصی با عنوان رابطه مديريت استراتژيك و مديريت منابع انساني

تحقیق در مورد صنعت ژاپن

دانلود فایل پاورپوینت معما و سرگرمی ریاضی چهارم فصل دوم

بارکد

مجموعه تصاویر بی نظیر و کمیاب از رونی کلمن

آموزش مهارت زندگي در سلامت روان

تحقیق در مورد قوم ماد 19 ص

دانلود پاورپوینت روش تدریس - 183 اسلاید

پاورپوینت در مورد میکروبیولوژی

پاورپوینت در مورد مقررات و شرایط تنظیم کننده حاکم بر

دانلود برنامه افزایش ممبر کانال