دانلود رایگان

مقاله حفاري - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق دانشجویی

دانلود رایگان مقاله حفاري فرمت : WORD تعداد صفحه :122

مقدمه
در جمع اوري و تهيه اطلاعات موردنياز براي طراحي هر نوع حفاري زيرزميني پس از انجام مطالعات اقتصادي و فني (امكان پذيري مقدماتي طرح) پي جوئيهاي لازم و مقايسه گرينه هاي مختلف و انتخاب راه حل مطلوب مقدماتي كه براي دسترسي به هدف موردنظر ممكن مي باشد، مطالعات مقدماتي و تفصيلي زمين شناسي و اقليم شناسي منطقه اجراي طرح بايستي توسط مهندسين مشاور ذيصلاح پذيرد.
اقدام به جمع آوري اين اطلاعات و انجام مطالعات، اولين اقدام لازم در طراحي هرگونه فضاي زيرزميني بهر نوع و بهر شكل و براي هر هدفي كه باشد خواهد بود شناخت زمين شناسي محل احداث سازه، زيرزميني از ديدگاه تنش هاي موجود و بارهاي وارده بر وسائل نگهداري و انتخاب روش هاي كاربردي مطلوب حائز كمال اهميت است.
اطلاعاتي كه از نقشه هاي زمين شناسي بزرگ مقياس حاصل مي شود عمومي و كلي بوده و تمامي نيازهاي طراحان سازه هاي زيرزميني را در بر نمي گيرد. لذا براي تعيين دقيق مشخصات زمين شناسي، مطالعات كلي و دقيقتر خاك و سنگ از ضروريات اوليه طراحي است.

هدفهاي اصلي اكتشافات زمين شناسي
1ـ تعيين شرايط اوليه تشكيل و وضعيت واقعي سنگها، شرايط فيزيكومكانيكي آنها در محدوده حفريات و فاصله بين حفريات تا سطح زمين
2ـ تعيين شرايط سطحي زمين از نقطه نظر آبهاي سطحي، زهكشي هاي طبيعي، قناتها، چشمه و رودخانه ها
3ـ جمع آوري اطلاعات مربوط به گازدهي، حرارت و آب در زيرزمين
4ـ تعيين مشخصات زمين ساختي، تنشها و اثرات آنها روي دامنه فشارها در محدوده حفريات زيرزميني

مـراحـل اكتشـافي زمين شناسي از ديدگاه حفر و احداث حفريات زيرزميني
اقدامات اكتشافي از ديدگاه احداث حفريات زيرزميني شامل سه مرحله زير است:
الف ـ تحقيقات و اكتشافات مربوط به مشخصات عمومي طرح قبل از شروع طراحي
1ـ الف ـ بررسي كلي منطقه از ديدگاه تاريخي و آمارهاي موجود، سنگ شناسي چينه شناسي و محيط زيست
2ـ الف ـ بررسي عكس هاي هوائي، وضعيت گياهان منطقه، مشخصات بارز شيميائي سنگها و كشف شرايط اوليه تشكيل آنها (آذرين يا رسوبي)، مطالعه گسل ها و چين خوردگي ها
3ـ الف ـ مطالعات آب شناسي، وضعيت رودخانه ها، سيل ها، تعيين PH آب، تعيين مشخصات حرارتي و شيميائي و املاح موجود در آبهاي سطحي براي تشخيص طبيعت سنگها و جنس زمين
4ـ الف ـ مطالعات ژئوشيمي براي تعيين مشخصات شيميائي سنگها و خاكهاي سطحي
5ـ الف ـ تعيين مشخصات ژئوفيزيكي با روشهاي مقاومت الكتريكي، لرزه نگاري و غيره و مقايسه آنها با نمونه هاي حاصل از گمانه هاي اكتشافي
6ـ الف ـ مطالعات دقيق درزه ها، گسيختگي ها و تهيه نقشه هاي مربوطه
ب ـ تحقيقات دقيق ژئوتكنيكي (زيرزميني) بموازات طراحي و قبل از شروع عمليات احداث
1ـ ب ـ جمع اوري اطلاعات مسلم از شرايط فيزيكي و شيميائي سنگهاي دربرگيرنده حفريات، هوازدگي، وزن مخصوص و مقاومت آنها
2ـ ب ـ جمع اوري اطلاعات در مورد استقرار و شيب لايه ها، چين خوردگي ها، گسل ها، سطوح لايه بندي و درزه ها
3 ـ ب ـ جمع اوري اطلاعات مربوط به: مقدار، كيفيت، خواص شيميائي و عمق آبهاي زيرزميني
4 ـ ب ـ جمع اوري اطلاعات مربوط ب: مقدار، كيفيت و خواص شيميائي گازها و افزايش درجه حرارت زمين نسبت به عمق
ج ـ تحقيقات تكميلي در زمان عمليات احداث حفريات
تحقيقات تكميلي زير نه تنها براي كنترل اطلاعات داده شده توسط طراحان كه براي اطمينان از درستي روش اجرائي انتخاب شده و در صورت لزوم اصلاح و تغيير روشها بايستي صورت گيرد.
نمونه اين تحقيقات تكميلي در زمان احداث حفريات زيرزميني عبارتند از:
1ـ ج ـ حفر پيش تونلها و نمونه گيري از سنگهاي جلوتر از سينه كار و مطالعه ساير شرايط زمين محل طرح
2 ـ ج ـ تجزيه شيميائي آبها و گازها
3ـ ج ـ اندازه گيري تنش ها و تقارب مقاطع

نتيجه گيري
احداث سازه هاي زيرزميني، در جهت دستيابي بهر هدف و يا در مسير حل هر مشكلي كه باشد، نسبت به احداث سازه اي مشابه در روي زمين بسيار پيچيده تر و مشكل تر و در نهايت بسيار گرانتر و پرهزينه تر خواهد بود
اجراي اينگونه طرحها، حتي با بكارگيري بهترين امكانات و توجه به كليه مقررات ايمني، نسبت به سازه هاي روي زمين، با خطرات جاني و مالي بيشتري روبرو مي باشد با توجه به اين حقايق است كه تهيه طرح توسط مهندسين مشاور، كه بر پايه مطالعات مقدماتي و تفصيلي زمين شناسي صورت پذيرفته باشد از الزامات و ضروريات هر پروژه زيرزميني است.
بدين ترتيب مشاور انتخابي براي طراحي سازه هاي زيرزميني بايد داراي توانائيهاي لازم جهت انجام دقيق اكتشافات و مطالعات موردنياز بوده و قدرت تحليل و طبقه بندي اطلاعات و كاربرد آنها را در طراحي صحيح پروژه داشته باشد و با كليه دستورالعمل هاي بين المللي اجرائي و روشهاي مدرن حفاري آشنا باشد.
بررسي نيروهاي وارده بر فضاهاي زيرزميني
1ـ تنش در پوسته زمينوضعيت تنش در پوسته زمين، براي زمان و مكان معين، نتيجه تأثير نيروهايي با خصوصيات و فشارهاي گوناگون مي باشد. معمولاً قبل از شروع هر كار مهندسي در ساختارهاي زميني سعي مي شود وضعيت تنش را بدست آورد. وضعيت تنش زمين در حالت بكر پس از انجام عمليات حفاري و ايجاد ساختار دچار دگرگوني شده است و توزيع جديدي از تنش در سنگ ها و محدوده آن به وجود مي آيد.
تنش هاي مؤثر بر هر نقطه از پوسته زمين را مي توان ناشي از فشاهاي زير دانست.
1ـ تنش هاي ثقلي: اين تنش ها بر اثر وزن طبقات فوقاني ايجاد مي شود. به واسطه محصور بودن سنگ ها در دل زمين، تنشهاي جانبي نيز در اثر فشار ثقلي گسترش مي يابد. (اثر پواسون)
2ـ تنش هاي تكتونيكي: اين تنش ها بواسطه تنش ها بواسطه تأثير نيروهاي تكتونيكي و زمين ساختي نظير كوهزائي و يا گسل بوجود آيد.
3ـ تنش هاي محلي: اين تنش ها بواسطه ناهمگوني در جنس طبقات يا سنگ هاي همجوار بوجود مي آيند. نظير تمركز تنش در عدسيهاي ماسه سنگي يا اطراف كنكرسيونها.
4ـ تنش هاي باقيمانده: اين تنش ها در حين تشكيل طبقات يا توده سنگها و در اثر فرآيندهايي نظير كريستاليزاسيون، دگرگوني، رسوبگذاري، تحكيم و بي آب شدن در سنگها بسته به مورد گسترش مي يابد. مثلاً تنش حاصل در مرز بين كريستالهاي يك سنگ كه داراي خواص فيزيكي متفاوت بوده و سرد شدن آنها متشابه يكديگر نيست از اين نوع مي باشند.
از بين انواع تنش هاي فوق تنش هاي ثقلي را مي توان از طريق محاسبه بدست آورد. ذيلاً به انواع تنش هاي ثقلي و نحوه برآورد آنها اشاره مي كنيم.
فرض كنيم كه توده سنگي در عمق H و تحت محدوديت كامل داراي رفتار الاستيك باشد. در اين صورت وضعيت تنش چنين خواهد بود.
تنش قائم اصلي
كه در آن v وزن مخصوص سنگهاي فوقاني مي باشد.
كه در آن ضريب پواسون سنگ موردنظر مي باشد.
در اين حالت نسبت تنشهاي اصلي عبارتند از:
اگر محدوديت جانبي براي سنگ كامل نباشد مقدار H بيشتر از حد بالا خواهد بود. همينطور اگر سنگ ما كاملاً داراي رفتار پلاستيك باشد ميزان تنش هيدرواستاتيكي (M=1 و SH=Sv)
بايد توجه داشت براي سنگي با مشخصات مكانيكي معين يك عمق بحراني وجود دارد كه پس از آن سنگ داراي رفتار الاستيك بوده و تنش افقي ثقلي را مي توان از ملاك تسليم بدست آورد به نحوه ي كه:
كه در آن OF برابر تنش تسليم (yield stress) مي باشد.
همينطور تنش قائم Sv در سنگهاي غيرهمگن (Heteregenous) ممكن است بواسطه تأثير ساختهاي زمين شناسي در يك فاصله افقي محدود دچار نوسانات زياد گردد. در شكل زير همانطوري كه ملاحظه مي شود وضع تنش قائم در صفحات افقي موازي كه يكسري طبقات چين خورده را قطع مي كند يكسان تغيير نمي كند در طول خط تنش قائم واقعي در زير ناوديس به 60% بيشتر از مقدار و در نقطه درست زير تاقديس به صفر مي رسد.


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط

دانلود مقاله پرسش مهر 96 رئیس جمهور

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 96-95 براساس طرح تدبیر(ویرایش با شیوه نامه جدید اواخر شهریورماه)

خرید فایل کسب درآمد با 60 درصد تخفیف ویژه

علائم راهنمایی و رانندگی به زبان فارسی ، انگلیسی و عربی

سوالات دوره ی ضمن خدمت شمیم دانش

دانلود طرح درس سالانه – ریاضی – پایه اول دبستان

مجموعه کامل سوالات استخدامی قوه قضاییه - متصدی امور دفتری

حل المسایل فیزیک هالیدی جلد2،1 و 3 ویرایش دهم به همراه ترجمه فارسی

تحمل و احترام به افکار دیگران را تمرین کنیم

نمونه سوالات اتاق اصناف

جدول طرح درس سالانه همه دروس پایه چهارم دبستان سال تحصیلی 96-97

پاورپوینت مردان مبارز.زنان قهرمان(درس ششم دفاعی نهم)

نمونه سوالات استخدامی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

درس پنجم (رهبری در عصر غیبت)-پیام آسمان نهم

دانلود سوالات ضمن خدمت راهیان نور

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس

نظام اداری در سیره و سنت نبوی دکتر حمید زارع

جزوه خلاصه تست نمونه سوال تئوري سازمان ساختار و طرح سازماني رابینز تالیف الوانی و دانایی فرد

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیام نور

پاورپوینت درس ششم دین و زندگی یازدهم (پیشوایان اسوه)

تحقیق در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخلاق مردم، ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر، پیشرفت های علمی و وضعیت اقتصادی جامعه رخ خواهد داد؟

جزوه‌ بهترین مطالب و نكته های طلایی آموزشی انگلیسی دارای 50%تخفیف

گزارش کار تهیه ی بنزوفنون اکسیم

میان ترم شیمی عمومی/با پاسخ - دانشگاه صنعتی شریف

سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی یازدهم

پاورپوینت دوران دفاع مقدس درس پنجم دفاعی نهم

مجموعه کامل سوالات و جزوات استخدامی قوه قضاییه - دروس عمومی

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی پیش دبستانی