دانلود رایگان

دانلود فرآیند تولید شكر و نيشكر. - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان دانلود فرآیند تولید شكر و نيشكر. فرآیند تولید شكر و نيشكر
فرمت فایل:ورد
تعداد صفحات:99
عنوان صفحه
مقدمه و هدف
1- كليات
1-1- توليد شكر و نيشكر در جهان .....9
1-2- توليد شكر و نيشكر در ايران ......10
1-2-1- نيشكر كاري در ايران 10
1-2-2- توليد شكر نيشكري در ايران 11
1-3- نيشكر كاري در خوزستان .........12
1-4- كشت و صنعت كارون 14
2- تركيب شيميايي نيشكر
2-1- مواد آلي غير از ساكاروز .........19
2-2- اسيد هاي آلي 20
2-3- تركيبات غير آلي ........20
2-4- تركيبات ازت دار .......20
3- فرايند توليد شكر از نيشكر
مقدمه
3-1- برداشت نيشكر .........21
3-1-1- مواد زائد همراه ني ...........23
3-2- آماده سازي ني ......24-25
3-2-1- شستشوي ني .......25
3-2-2- خرد كردن ني ......25
3-3- عصاره گيري 26
عنوان......... صفحه
3-4- زلال كردن.........26
3-5- صافي هاي خلاء27
3-6- تبخير كننده ها...27
3-7- تبلور .27
3-8- سانتريفوژ .........27
4- تركيبات شربت نيشكر .......28
4-1- پلي ساكاريدها ..28
4-1-1- لوان 29
4-1-2- پكتين ...........29
4-1-3- سلولزان ........29
4-1-4 نشاسته ...........29
4-1-5- دكستران ......31
4-1-5-1- مشخصات فيزيكي شيميايي دكستران.....31
4-1-5-2- توليد دكستران........33
5 مشخصات جنس لوكونوستوك ..........34
6 ميكربهاي موجود در كارخانه قند ......35
6-1- ميكروارگانيسم هاي نيشكر .........35
6-2- سالم سازي آسياب ها ....37
7- روش هاي سريع اندازه گيري دكستران....38
8- پلي ساكاريدهاي نيشكر....39
8-1- صمغ درني ترش41
8-2- پلي ساكاريدهاي بخش تصفيه ...44
9- ضايعات ناشي از دكستران ..45
9-1- ضايعات نامعلوم 45
9-2- تداخل در اندازه گيري درصد قند .......46
9-3- مشكلات ناشي از دكستران در تصفيه و توليد شكر خام ..........46
9-3-1 اثر بر شربت زلال كنندها ........46
9-3-2- اثر دكستران بر صاف شدن ...47
9-3-3- اثر دكستران بر نارواني .........47
9-4- اثر بر بلورهاي ساكاروز49
9-4-1- اثر بر سرعت رشد بلورها ....49
9-4-2 اثر بر شكل بلورها ....49
9-5- اثر بر ظرفيت كارخانه .53
9-6- اثر بر خلوص ملاس نهايي .....54
مواد و روشها
2-1- اثر روش هاي برداشت بر روي سرعت تشكيل دكستران .........54
2-1-1- نمونه برداري .........55
2-1-2- آزمايشهاي مربوط به ني .....55
2-1-2-1- تعيين ماده خشك ..........56
2-1-2-2- تعيين درصد قند (پلاريمتري)..56
2-1-2-3- درجه خلوص ...57
2-1-2-4- تعيين قند معكوس .........57
2-1-2-5- اندازه گيري دكستران .....58
2-2- آزمايشهاي مربوط به شربت ....64
2-3- اثر دكستران بر انحراف پلاريزاسيون 65
2-4- اثر استات سرب بر حذف دكستران ....65
2-5- اثر فرمالين ......66
2-6- روش هاي آماري ........66
2-6-1- روش هاي تجزيه واريانس ...66
2-6-2- رگرسيون ...66
نتايج و بحث
3-1- آزمايشهاي نيشكر .......67
3-1-1- آزمايش قند 67
3-1-2- آزمايش درجه خلوص .........67
3-1-3- آزمايش PH ..........68
3-1-4- آزمايش نسبت كيفيت راندمان توليد و شكرخام ......69
3-1-5- آزمايش دكستران ...69
3-1-6- آزمايش قند معكوس .........69
3-2- آزمايشهاي شربت .....74
3-2-1- آزمايشهاي قند معكوس......74
3-2-1- آزمايش دكستران ..74
3-3- آزمايش اثر دكستران بر انحراف پلايمتري ...80
3-4- آزمايش اثر فرمالين ..82
3-5- آزمايش اثر استات سرب بر حذف دكستران .83
4- ضميمه ...........84
5- منابع مورد استفاده .......92


فهرست جداول
عنوان صفحه
شماره جدول
1-ضايعات قندي بر اساس دكستران موجود در شكر خام ........8
2-توليد قند و شكر از چغندر و نيشكر در جهان .........9
3-صورت عملكردبهره برداري كارخانه هاي نيشكري...13
4-واريته هاي تجاري نيشكر كارون .14
5-تركيبات شيميايي نيشكر .....19
6-مقادير تركيبات مختلف در ني هاي سالم ، ترشيده ، خشك، برگ سبز سرني و برگهاي خشك......23
7-مواد تشكيل دهنده شربت ..28
8-پلي ساكاريدهاي موجود در نيشكر .........30
9-گروه هاي مختلف دكستران بر اساس پيوندهاي موجود ......32
10-تجزيه پلي ساكاريدهاي جدا شده از ملاس و شربت مخلوط.........40
11-مقايسه تركيبات صمغ جدا شده از ني تازه و كهنه 41
12-اثر زمان نگهداري ني سبز و سوخته بر ميزان صمغ ..........42
13-ميزان صمغ در ني هاي خرد شده و خرد نشده در اثر نگهداري .....43
14-درصد افزايش صمغ شربت در خلال نگهداري نيشكر .......43
15-ميزان دكستران و ضايعات قندي در شكر خام ......45
16-منحني استاندارد دكستران .64
17-جداول تجزيه واريانس صفات مختلف ني ..........76
18-جداول تجزيه واريانس صفات مختلف در شربت 79
19-جداول تجزيه واريانس مربوط به اثر غلظت هاي مختلف فرمالين...82
فهرست شكلها
1-اثر دكستران و نشاسته بر نارواني.48
2-اثر دكستران بر افزايش نارواني ..48
3-بلور طبيعي ساكاروز و محورهاي كريستالوگرافي..........52
4-مقايسه اثر رافينوز و دكستران بر بلور ساكاروز .52
5-اثر غلظت هاي متفاوت دكستران بر بلور ساكاروز........53
6-تغييرات درصد قند در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني ..........72
7-تغييرات درجه خلوص در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني.... 72
8-تغييرات PH در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني .....74
9-تغييرات نسبت كيفيت خام در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني.........64
10-تغييرات شكر خام در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني......... 65
11-تغييرات بازه توليد در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني ........65
12-تغييرات دكستران در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني ...........73
13-تغييرات قند معكوس در ني هاي سبز ،سوخته و برداشت ماشيني .....73
14-تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C50ْ..77
15-تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C60ْ..77
16-تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C70ْ..78
17-تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 50ْ .........78
18-تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 60ْ .........79
19-تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 70ْ .........79
20-رگرسيون بين دكستران و درصد قند ..... 81
21-رگرسيون بين دكستران و انحراف پلاريمتري ....... 81


فرآیند


تولید


شکر


و نیشکرمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فرایند تولید شکر و نیشکر - 1doc.ir

فرایند تولید شکر و نیشکر فهرست مطالب مقدمه و هدف 1- كليات 1-1- توليد شكر و نيشكر در جهان 9

فرآیند تولید شكر و نيشكر 135 ص - مرجع مقالات فارسی

مرجع مقالات فارسی فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه و هدف1 کلیات1 1 تولید شکر و نیشکر در جهان ...

مراحل تولید شکر از نیشکر - bargozideha.com

نيشكر و صنايع جانبي. شكر. ... بیوتین در فرآیند تولید خمیر مایه و وجود ... دانلود بازی ...

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر | بلاگ نیوز

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر در 99 صفحه ورد قابل ویرایش دانلود کامل فایل

فرآیند تولید شكر و نيشكر - bestofday.ir

فرآیند تولید شكر و نيشكر مشخصات این طرح توجیهی فرمت فايل : word تعداد صفحات:135 مناسب برای ...

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر در 99 صفحه ورد قابل ویرایش دانلود فایل ...

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر در 99 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پروژه تحقیق مقاله گزارش کارآموزی نمونه سوالات پیام ...

گزارش کارآفرینی فرآیند تولید شکر و ... شكر و نيشكر ... شکر و نیشکر, دانلود گزارش ...

مراحل تولید شکر از نیشکر - قندسازی

مراحل تولید شکر از نیشکر گرچه تا حدی مشابه مراحل تولید شکر ... و به سمت محل فرآیند ...

دانلود پروژه کارآفرینی تولید شکر

دانلود پروژه کارآفرینی , ... دانلود پروژه کارآفرینی تولید ... توليد شكر و نيشكر در ...

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر در 99 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر در 99 صفحه ورد قابل ویرایش دانلود فایل ...

مراحل تولید شکر از نیشکر - قندسازی

مراحل تولید شکر از نیشکر گرچه تا حدی مشابه مراحل تولید شکر ... و به سمت محل فرآیند ...

مراحل تولید شکر از نیشکر

نيشكر و صنايع جانبي. شكر. ... به ماده بیوتین در فرآیند تولید خمیر مایه و وجود این ...

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر

دانلود پروژه و مقاله پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر دسته: طرح های توجیهی ...

دانلود تحقیق نیشکر - فارس مقاله

,موسسه تحقیق و آموزش توسعه نیشکر خوزستان,دانلود تحقیق و ... تولید شكر ... شكر از نيشكر و ...

تولید قنداز چغندر قند و مراحل تولید(مراحل توليد شكر از نيشكر)

تولید قنداز چغندر قند و مراحل تولید(مراحل توليد شكر از نيشكر) پرتال اخبار دانشگاهی و ...

کارآفرینی شكر و نيشكر در جهان 98 ص - مرجع مقالات فارسی

مرجع مقالات فارسی کارآفرینی شكر و نيشكر در ... فرآیند تولید شكر و ... فروش و دانلود ...

دانلود طرح کارآفرینی شكر و نيشكر در جهان

طرح کارآفرینی شكر و نيشكر در جهان ... ارتقا فرایند ... دانلود طرح توجیهی تولید ...

فرآیند تولید شکر و قند - ایران صنعت - وابسته به گروه بهبود ...

فرآیند تولید شکر,فرآیند ... مشخصات طرح های توجیهی دانلود ... پس آب خارج شده و شكر روي ...

تحقیق فرآیند تولید قند و شکر از چغندرقند

دانلود تحقیق در مورد فرآیند تولید قند و شکر از چغندرقند، در قالب doc و در 49 صفحه، قابل ...

کارآفرینی شكر و نيشكر در جهان 98 ص - مرجع مقالات فارسی

مرجع مقالات فارسی کارآفرینی شكر و نيشكر در ... فرآیند تولید شكر و ... فروش و دانلود ...

مقاله در مورد توليد زيست سوخت از باگاس نيشكر بوسيله ...

پایگاه مقالات دانلود مقاله تولید زیست ... باگاس نيشكر ... فرآیند تولید شكر و ...

ایران خودرو – گوگل فایل - google-file.ir

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و ... دانلود فرآیند تولید شكر و نيشكر ..

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر دسته: طرح های توجیهی بازدید: 4 بار فرمت فایل ...

دوره اموزشی فرآیند تولید شکر در برزیل | Asiawatt Company

دوره اموزشی فرآیند تولید ... روز فرآيند توليد شكر از نيشكر و روشهاي بهينه سازي ...

کارآموزی فرآیند تولید شکر و ارزیابی قسمت های مختلف کارخانه

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود کارآموزی فرآیند تولید شکر و ... شكر و ارزیابی ...

فرآیند تولید شکر و قند - ایران صنعت - وابسته به گروه بهبود ...

فرآیند تولید شکر,فرآیند ... مشخصات طرح های توجیهی دانلود ... پس آب خارج شده و شكر روي ...

پروژه کارافرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر

پروژه کارافرینی فرآیند تولید شكر و ... کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر, دانلود ...

ازسرگیری تولید شکر در کارخانه نیشکر هفت تپه

با پرداخت بخشي از مطالبات كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه خوزستان چرخ توليد شكر ...