دانلود رایگان

مقاله سیستم شبکه سازی بر اساس سریال CAN - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود رایگان مقاله سیستم شبکه سازی بر اساس سریال CAN فرمت : WORD تعداد صفحه :100

CAN Open سیستم شبکه سازی بر مبنای باس سریال CAN می باشد.
CAN Openفرض می کند که سخت افزار طرح گیرنده و فرستنده CAN و کنترلر CAN دارد همانطور که در ISO 11898 مشخص شده است.
خانواده پروفایل CAN Openمکانیزم های ارتباط استاندارد شده و کارایی طرح را مشخص کرده است. خانواده پروفایل توسط CAN در دسترس است و نگهداری می شود، خانواده پروفایل توسط CAN در اتوماسیون CAN در دسترس است و نگهداری می شود ، گروه کاربران بین المللی و گروه تولید کنندگان بدون مجوز پیش خواهند رفت.
مشخصات CAN Open لایه عملکرد و پروفایل ارتباطی ( CiA DS- 301) ، بعلاوه چارچوبی برای طرح های قابل برنامه نویسی (CiA DSR – 301 ) ، توصیه هایی برای کابلها و اتصالات (CiA DRP -303 -2) و واحدهای SI و نمونه های شاخص (CiA DRP -303-2) را پوشش می دهد. چارچوب های خاص عملکرد اضافی به موازات اعمال خواهند شد. CAN Open توسط چندبر پروفایل طرح استاندارد شده ، پروفایل اینترفیس بعلاوه پروفایل عملکرد (CiA DS – 4XX) تکمیل می شود.
CAN Open اساساً برای سیستم های کنترل صنعتی هم جهت با طرح، مثل سیستم های راه اندازی طراحی شده است. اما شبکه های CAN Open در زمینه های کاری دیگر هم استفاده می شود، مثل حمل ونقل عمومی، وسایل نقلیه برون راهی ، تجهیزات پزشکی، الکترونیک دریایی و ساخت خودکار.
الگوی مرجع CAN Open

مفهوم ارتباط CAN Open می تواند مشابه به الگوی مرجع تسلسل سیستم های باز ISO
(ISO open systems Intercannection Reference Model) توصیف شود. CAN Open لایه کاربردی استاندارد شده و پروفایل ارتباطی را نشان می دهد. چارچوب اختیاری استاندارد شده و پروفایل ارتباطی را نشان می دهد. چارچوب اختیاری برای طرح های قابل برنامه نویسی کارآیی ارتباط اضافی را مشخص می کند.
CAN Open بر دنیای لایه لینک داده CAN و گیرنده ، فرستنده سرعت بالا که در ISO 1898 و Part 2 مشخص شده می باشد. بعلاوه ، CAN Open زمان بندی بر حسب بیت و توصیه های تعیین پین را برای بعضی کانکتورها مشخص می کند. پروفایل های طرح استاندارد شده ، و پروفایل های عملکرد رفتار default و کارآیی انتخابی طرح ها اینترفیس ها و عملکرد ها را توضیح میدهد.


فعل و انفعال لایه پروتکل

فعل و انفعالات لایه پروتکل ارتباط بر لایه های مختلف را توضیح می دهد. در لایه عملکرد CAN Open ، طرحها ارتباط و اهداف عملکرد را مبادله می کنند. همه این اهداف از طریق ضریب 16 بیتی و زیر ضریب 8 بیتی قابل دسترسی هستند. این اهداف ارتباطی (COB) به یک پیکره بندی شده برنامه ریزی شده اند. لایه فیزیکی CAN مقدار بیت از جمله زمان بندی بیت را مشخص می کند.


مشخصه زمان بندی بیت

در یک نسبت بیت 1 M bit /s شامل بیش از 8 برابر درجه ، در 800 Kbit /s خارج از 10 برابر درجه و از 500 Kbit /s به 1 Kbit /s خارج از 16 برابر درجه می باشد. CAN Open فقط از حالت نمونه برداری تنها استفاده می کند.


زمان بندی بیت (2)


هر مدول باید یکی از نسبتهای بیت مشخص شده را پشتیبانی کند، طول باس گرد شده بر اساس 5ns/m تاخیر تکثیر برآورد می شود و تأخیر کل intent طرح داخلی مؤثر طبق موارد زیر است:
Kbit /s 800 – m 1 : 210 ns
Kbit/s 200 – 500 : 300 ns ( شامل 40× 2 ns برای پیوندهای بینایی
Kbit/s 125 : 450 برابر درجه به تأخیرمؤثر= تاخیر نهفته به غالب به اضافه غالب به نهفته تقسیم بر 2)
برای طول بالس بزرگتر از حدود 200 m استفاده پیوندهای بینایی توصیه شده استم. برای طول باس بزرگتر از حدود 1Km پل یا طرح های تکرار کننده لاطم خواهد بود.


پين انتقال
تعیین بین واسطه فیزیکی طرح های CAN Open بطور متفاوت خط باس دو سیمه مشتق شده با بازگشت متداول مطابق با ISO 11898 می باشد.
توصیه CAN Open CiA DPR – 303 -1 نصب پایین کانکتور 9- PIN D sub ) DIN 41652 یا استاندارد بین المللی مربوط ) ، کانکتور نوع ریز 5-pin، کانکتور نوع باز، کانکتور چند قطبی ، و دیگر کانکتورها را تعریف می کند. نصب با پین کانکتور 9- pin D – sub به CiA DS – 102 کمبایل می شود.

الگوی طرح CAN Open

طرخ CAN Open می تواند به سه قسمت تقسیم شود:
* اینترفیس ارتباطی و نرم افزار پروتکل
* دیکشنری حذف
* اینترفیس پردازش و برنامه دستور العمل
اینترفیس ارتباطی و نرم افزار پروتکل خدماتی برای انتقال دریافت موارد ارتباطی از طریق باس فراهم می کنند. دیکشنری هدف همه انواع داده ها ، اهداف ارتباطی و اهداف دستور العمل را که در این طرح استفاده شده توضیح می دهد این اینترفیس به نرم افزار دستور العمل است. برنامه دستور العمل کاربرد کنترل داخلی بعلاوه اینترفیس به اینترفیس های سخت افزاری پردازش را فراهم می کند.

آرایش دیکشنری هدف

مهمترین بخش یک طرح CAN Open دیکشنری هدف است. دیکشنری هدف لزوماً گروه بندی اهداف قابل دستیابی از طریق شبکه در حالتی مرتب شده و از پیش تعریف شده است. هر هدف در دیکشنری با استفاده از ضریب 16 بیتی و زیر ضریب 8 بیتی نشان داده شده است. آرایش کلی دیکشنری استاندارد هدف با دیگر مفاهیم پاس زمینه ای صنعتی مطابقت دارد. مفهوم دیکشنری هدف برای ویژگی های طرح گزینشی تهیه می بیند که بدین معنی است که تولید کننده کاربرد وسیع معین را برای طرحش فراهم نمی کند فقط وقتی این کار را بکند طوریکه باید در حالت از پیش تعریف شده انجام دهد.
با تعریف دیکشنری هدف ورودی های کاربرد افزوده پیش بینی شده در یک گروه گزینشی تولید کنندگان که می خواهند کاربرد و ترقی یاتفه را کامل کنند به همان روش همه این کارها را انجام خواهند داد.

انواع داده ها (1)

انواع داده های آماری در دیکشنری هدف بی منظور تعریف آنها قرار داده می شوند. داده های نوع پایه BOOLEAN دارای مقادیر TRUE یا FALSE است. داده های نوع پایه INTEGERn مقادیری در اعداد صحیح دارد. دامنه مقدار ( ترتیب بیت طول n) هستند. داده های نوع پایه UNSIGNEDN مقادیری در اعداد صحیح غیر منفی دارد. دامنه مقدار از هستند . داده های نوع پایه FloAt مقادیری در اعداد حقیقی دارد.
داده های نوع VISIBIE – Unsigmed STRING در ادامه نحو داده ها و تعاریف نوع داده ها تعریف شده است: - Visible Stcing – Visible Char Arrouy of visible char مقادیر قابل قبول داده های نوع Visible char = oh (صفر ) است. و دامنه از 20 تا 7 Eh می باشد. نوع داده های OCTCT String – Array of Unsigned 8 نوع داده های DATE بعنوان ترتیب بیت طول 56 از جمله ms ، min، heau ، استاندارد و زمان تابستان ، روز ماه ، روز هفته ، ماه ، سال و بعضی مقادیر ذخیره شده تعریف شده است. نوع داده های TIME of DAY (زمان دقیق را نشان می دهد از جمله زمان برحسب ms بعد از نیمه شب و تعداد روزها از اول ژانویه 1984. نوع داده TIME DIFFERENCES نشانگر تفاوت زمان بعنوان مجموع روزها و ms می باشد.
انواع داده ها (2)

CAN Open بعضی انواع داده های پیچیده از قبل تعریف شده برای پارامترهای PDO و SDO را مشخص می کند . بعلاوه ، دیکشنری هدف ورودی های طرح استاندارد خاص و انواع داده های پیچیده را ذخیره کرده است. برای طرح ها و پروفایل های طرح که Dcvice Modules Multiple مثل کنترلرهای محوری چند گانه را فراهم می کند هر طرح مجازی از انواع داده های خودش استفاده می کند.


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فروش سرور های HP | بررسی و قیمت سرور اچ پی | نمایندگی HP

FreeNAS یک سیستم‌عامل شبکه است که به طور اختصاصی برای ذخیره‌سازی اطلاعات در محیط شبکه طراحی ...

High-Tech Electronic Projects

حسابدار و کارتخوان اتوماتیک آژانس تاکسی تلفنی: کاربردیکه تاکنون بیشتر از این سیستم شده است ...

سیستم شما قادر به اجرای بازی خواهد بود ? Can You RUN It

اطلاعیه ۱: پس از انتشار نسخه جدید بازی gta اکثر کاربران سوال می پرسند که آیا سیستمشان بازی را ...

مهندسی مکانیک - تاسیسات

يك روش ابتدايي براي جلوگيري از تشكيل رسوب ، تخليه بخشي از آب گردش كننده در مدار و جايگزين ...

eng.ui.ac.ir

1389. 1389. 1389. 1389. شماره راهنما عنوان پايان نامه نام دانشجو استاد راهنما سال دفاع 1/1 1/2 مكانيزه ...

دانلود EViews v7.0.1 Enterprise Edition - نرم افزار تخمین ...

EViews یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه به کارگیری روش های اقتصاد سنجی، به ویژه روش های جدید ...

دانلود نرم افزار clearedits v3.1 - نرم افزار ویراستاری ...

نرم افزار ClearEdits برای نوشتن مقالات علمی برای ارائه به نشریات معتبر دنیا،جهت چاپ در آنها ...

فهرست استانداردهای ایزو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حدود ۳۰۰ استاندارد ایزو بصورت رایگان/عمومی در دسترس هستند که در زیر آمده‌اند. ریکژوهش ای در ...

نرم افزار بازیابی اطلاعات - R-Studio 7

مهم ترین توانایی های نرم افزار بازیابی اطلاعات R-Studio : - بازگردانی فایل های پاک شده توسط ...

ورود به سامانه مالیات بر حقوق - tax gov ir | مجله ایرانی

ورود به سیستم ... شماره تماس مرکز پشتیبانی سامانه مالیات بر درآمد حقوق 35087. - tax gov ir - 31-10-2017@00:10 ...

دانلود مقاله : الگوریتم یادگیری بیزی شبکه بر اساس آزمون ...

الگوریتم یادگیری بیزی شبکه بر اساس آزمون ... of ants can be avoided. And then ... های بیزی بر اساس بهینه سازی ...

پروژه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای ...

پایگاه مقالات تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل swot و با ...

دانلود مقاله : مدیریت تحرک شبکه‎های حسگر بی‎سیم با استفاده ...

برپاسازی سیستم و شبکه ... بر اساس آزمایشات انجام شده در منطقه‎ی ... their condition can be monitored and alarms can ...

دانلود مقاله ترجمه شده کاربرد شبکه های عصبی هاپفیلد در ...

عنوان فارسی مقاله: کاربرد شبکه های ... and can recall a known ... تصمیم سازی گروهی بر اساس فاصله ...

پایان نامه بررسی و شبیه سازی عملکرد کنترلر CAN | چگونه ...

... پیکربندی مجدد بر اساس ... شبکه کنترل کننده can ... و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم ...

دانلود ترجمه مقاله طرح سیستم گردش کار لجستیک جهت مدیریت ...

دانلود ترجمه مقاله طرح سیستم گردش کار ... بهینه سازی سیستم ها و شبکه ... بر اساس سال انتشار ...

شبیه سازی آماده برق قدرت با گمز | ترجمه تخصصی و شبیه سازی ...

بر اساس مقررات ... ی بهینه سازی سنتی سیستم قدرت که ... انرژی در شبکه هوشمند چکیده مقاله: ...

شبکه رایانه‌ای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این شبکه بر اساس شبکه اولیه ... شبکه ذخیره‌سازی (san) شبکه دانشگاهی (can) ... برگردان از مقاله ...

مقاله سیستمهای اندازه گیری پیشرفته کمپراتور

si، مقاله سیستم های اندازه گیری si ... سریال اسمشو تو ... فروش فایل مقاله سیستم شبکه سازی بر اساس ...

دانلود دانلود مقاله در موردخنک سازی ترانسها رایگان - پرشین ...

دانلود مقاله در موردخنک سازی ترانسها فیلم از یوتیوب سریال عاشقانه ... سیستم خنک سازی ...

فروش سرور های HP | بررسی و قیمت سرور اچ پی | نمایندگی HP

FreeNAS یک سیستم‌عامل شبکه است که به طور اختصاصی برای ذخیره‌سازی اطلاعات در محیط شبکه طراحی ...

High-Tech Electronic Projects

حسابدار و کارتخوان اتوماتیک آژانس تاکسی تلفنی: کاربردیکه تاکنون بیشتر از این سیستم شده است ...

سیستم شما قادر به اجرای بازی خواهد بود ? Can You RUN It

اطلاعیه ۱: پس از انتشار نسخه جدید بازی gta اکثر کاربران سوال می پرسند که آیا سیستمشان بازی را ...

مهندسی مکانیک - تاسیسات

يك روش ابتدايي براي جلوگيري از تشكيل رسوب ، تخليه بخشي از آب گردش كننده در مدار و جايگزين ...

eng.ui.ac.ir

1389. 1389. 1389. 1389. شماره راهنما عنوان پايان نامه نام دانشجو استاد راهنما سال دفاع 1/1 1/2 مكانيزه ...

دانلود EViews v7.0.1 Enterprise Edition - نرم افزار تخمین ...

EViews یکی از نرم افزارهای تخصصی در زمینه به کارگیری روش های اقتصاد سنجی، به ویژه روش های جدید ...

دانلود نرم افزار clearedits v3.1 - نرم افزار ویراستاری ...

نرم افزار ClearEdits برای نوشتن مقالات علمی برای ارائه به نشریات معتبر دنیا،جهت چاپ در آنها ...

فهرست استانداردهای ایزو - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حدود ۳۰۰ استاندارد ایزو بصورت رایگان/عمومی در دسترس هستند که در زیر آمده‌اند. ریکژوهش ای در ...

نرم افزار بازیابی اطلاعات - R-Studio 7

مهم ترین توانایی های نرم افزار بازیابی اطلاعات R-Studio : - بازگردانی فایل های پاک شده توسط ...

ورود به سامانه مالیات بر حقوق - tax gov ir | مجله ایرانی

ورود به سیستم ... شماره تماس مرکز پشتیبانی سامانه مالیات بر درآمد حقوق 35087. - tax gov ir - 31-10-2017@00:10 ...

دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سبزوار

بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران

توزيع نرمال چوله

نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی

تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

خلاصه مقالات چهارمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

پایان نامه بررسی تکنیکهای کنترل رفتاری والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی

دانلود پاورپوینت “ آلودگی صوتی و نویز در خودرو ها ”

دانلود پاورپوینت “ اثربخشی تلاشهای ده ساله برای ارتقای کیفیت فرایندهای سترون سازی در مراکز و بیمارستانهای شهر تبریز ”

دانلود بیماری وبا و مسمومیت های غذایی

ترمیم سریال HUAWEI Y511-U30

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شهری شوشتر نو-خوزستان

جزوه 100 نکته کلیدی درک عمومی معماری علی مدد

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی آرامگاه چلبی اوغلی-شهرستان سلطانیه-زنجان

قالب معروف دنیای خبر

قالب خبری و مجله ای خبر خوب (Good News)

محصول قالب سایتENFOLD +قالب SAHIFA(صحیف)

دانلود قالب مجله خبری فارسی برای وردپرس

قالب فروشگاهی وردپرس Kute shop

پایان نامه آزمایشگاه مقاومت مصالح در دانشگاه های دیگر جهان

پایان نامه ارشد بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري اطلاعاتي