دانلود رایگان

تهية برنامه ساماندهي سكونت گاه هاي غيررسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماع هاي آ نها با تأكيد بربهسازي شهري ورامين (گزارش مرحله سوم) - دانلود رایگاندانلود رایگان فروش انواع فایلهای ورد گزارشات طرح و پاورپوینت و کارهای کلاسی و نقشه های GIS

دانلود رایگان تهية برنامه ساماندهي سكونت گاه هاي غيررسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماع هاي آ نها با تأكيد بربهسازي شهري ورامين (گزارش مرحله سوم) 1 - روش شناسي .......................................................................................................................................................................... 2
2 - چكيده (نحوه رسيدن به بروندادها) ........................................................................................................................................ 7
3 - بررسي پيمايشي و شناخت ويژگيهاي جمعيتشناسي، اقتصادي- اجتماعي و كالبدي ............................................................ 8
محله هاي هدف .......................................................................................................................................................................... 8
-1- محله جوادالائمه (لرآباد) .............................................................................................................................................. 9 3
1-1- - ويژگي هاي جمعيتشناختي ................................................................................................................................ 9 3
جمعيت، خانوار و تراكم .......................................................................................................................................... 9 
ساختار سني .......................................................................................................................................................... 10 
نسبت جنسي ......................................................................................................................................................... 11 
ميزان رشد طبيعي - مهاجرت و جابه جايي جمعيت ................................................................................................ 11 
2-1- - ويژگي هاي اجتماعي- اقتصادي ........................................................................................................................ 12 3
شكل گيري ........................................................................................................................................................... 12 
تركيب قومي ......................................................................................................................................................... 12 
روابط درون محله اي و سرماية اجتماعي .................................................................................................................. 12 
قشربندي اجتماعي ................................................................................................................................................. 13 
بازتاب فقر در فضا و امكانات ................................................................................................................................ 14 
سواد و تحصيلات ................................................................................................................................................. 14 
گروه هاي ذي نفع ................................................................................................................................................... 15 
عناصر هويت بخش ................................................................................................................................................ 16 
وضعيت و بازار زمين و مسكن ............................................................................................................................... 16 
وضعيت سند ......................................................................................................................................................... 16 
قيمت ملك ........................................................................................................................................................... 16 
بازار رهن و اجاره ................................................................................................................................................. 17 
وضعيت معاملات و گرايش بازار ............................................................................................................................ 17 
3-1- - ويژگيهاي كالبدي ......................................................................................................................................... 18 3
ساختار و سيماي كلي محله ................................................................................................................................... 18 
سازمان فضايي....................................................................................................................................................... 19 
كاربري قطعات ..................................................................................................................................................... 21 
مالكيت ................................................................................................................................................................. 22 
وضعيت معابر درون بافت ...................................................................................................................................... 22 
وضعيت ابنيه .......................................................................................................................................................... 26 
چالش ها و كمبودهاي موجود در محله ................................................................................................................... 29
4-1- - نيازسنجي و شناخت ظرفيت ها و اولويت هاي محلي ........................................................................................... 31 3
مهم ترين مشكلات شناسايي شده ............................................................................................................................ 31 
اصلي ترين مشكلات .............................................................................................................................................. 33 
سطح رضايت مندي ............................................................................................................................................... 34 
امكان مشاركت محلي ........................................................................................................................................... 35 
-2- محله گل تپه (گرگ تپه) يا شهرك مدرس .................................................................................................................. 36 3
1-2- - ويژگي هاي جمعيت شناختي ............................................................................................................................ 37 3
جمعيت، خانوار و تراكم ....................................................................................................................................... 37 
ساختار سني .......................................................................................................................................................... 37 
نسبت جنسي ......................................................................................................................................................... 38 
ميزان رشد طبيعي - مهاجرت و جابه جايي جمعيت ................................................................................................ 38 
2-2- - ويژگي هاي اجتماعي-اقتصادي ........................................................................................................................ 39 3
شكل گيري ........................................................................................................................................................... 39 
تركيب قومي ......................................................................................................................................................... 39 
روابط درون محله اي و سرماية اجتماعي ................................................................................................................. 40 
قشربندي اجتماعي ................................................................................................................................................. 40 
بازتاب فقر در فضاها و امكانات .............................................................................................................................. 41 
سواد و تحصيلات ................................................................................................................................................. 42 
گروه هاي ذي نفع .................................................................................................................................................. 42 
عناصر هويت بخش ............................................................................................................................................... 43 
وضعيت بازار زمين و مسكن ................................................................................................................................. 43 
3-2- - ويژگي هاي كالبدي ........................................................................................................................................ 45 3
سازمان فضايي....................................................................................................................................................... 45 
كاربري قطعات ..................................................................................................................................................... 46 
مالكيت ................................................................................................................................................................. 47 
وضعيت معابر درون بافت ...................................................................................................................................... 48 
وضعيت ابنيه .......................................................................................................................................................... 51 
چالش ها و كمبودهاي موجود در محله ................................................................................................................... 54 
جمع بندي.................................................................................................................................................................. 55
4-2- - نيازسنجي و شناخت ظرفيت ها و اولويت هاي محلي ........................................................................................... 55 3
مهم ترين مشكلات شناسايي شده ............................................................................................................................ 56 
سطح رضايت مندي ............................................................................................................................................... 58 
امكان مشاركت محلي ........................................................................................................................................... 5
1-3- - ويژگيهاي جمعيتشناختي .............................................................................................................................. 60 3
جمعيت، خانوار و تراكم ....................................................................................................................................... 60 
ساختار سني .......................................................................................................................................................... 60 
نسبت جنسي ......................................................................................................................................................... 61 
ميزان رشد طبيعي - مهاجرت و جابجايي جمعيت .................................................................................................. 61 
2-3- - ويژگي هاي اجتماعي-اقتصادي ........................................................................................................................ 61 3
شكل گيري ........................................................................................................................................................... 61 
تركيب قومي ......................................................................................................................................................... 62 
روابط درون محله اي و سرماية اجتماعي ................................................................................................................. 63 
قشربندي اجتماعي ................................................................................................................................................. 64 
بازتاب فقر در فضا و امكانات ................................................................................................................................ 64 
سواد و تحصيلات ................................................................................................................................................. 65 
گروه هاي ذينفع ................................................................................................................................................... 65 
عناصر هويت بخش ................................................................................................................................................ 65 
وضعيت بازار زمين و مسكن .................................................................................................................................. 66 
3-3- - ويژگيهاي كالبدي ......................................................................................................................................... 67 3
سازمان فضايي....................................................................................................................................................... 67 
كاربري قطعات ..................................................................................................................................................... 68 
وضعيت معابر درون بافت ...................................................................................................................................... 69 
وضعيت ابنيه .......................................................................................................................................................... 73 
چالش ها و كمبودهاي موجود در محله ................................................................................................................... 75 
جمع بندي.................................................................................................................................................................. 76
4-3- - نيازسنجي و شناخت ظرفيت ها و اولويت هاي محلي ........................................................................................... 77 3
اصلي ترين مشكلات .............................................................................................................................................. 78 
سطح رضايت مندي ............................................................................................................................................... 79 
امكان مشاركت محلي ........................................................................................................................................... 79 
-4- محله امام زاده علي .................................................................................................................................................... 81 3
1-4- - ويژگيهاي جمعيتشناختي .............................................................................................................................. 82 3
جمعيت، خانوار و تراكم ....................................................................................................................................... 82 
ساختار سني .......................................................................................................................................................... 82 
نسبت جنسي ......................................................................................................................................................... 82 
ميزان رشد طبيعي - مهاجرت و جابهجايي جمعيت ................................................................................................ 83 
2-4- - ويژگيهاي اجتماعي-اقتصادي ......................................................................................................................... 83
تركيب قومي ......................................................................................................................................................... 84 
روابط درون محله اي و سرمايه اجتماعي ................................................................................................................. 84 
قشربندي اجتماعي ................................................................................................................................................. 85 
بازتاب فقر در فضاها و امكانات .............................................................................................................................. 85 
سواد و تحصيلات ................................................................................................................................................. 86 
عناصر هويت بخش ............................................................................................................................................... 87 
وضعيت بازار زمين و مسكن ................................................................................................................................. 87 
وضعيت معاملات و گرايش بازار ............................................................................................................................ 88 
3-4- - ويژگي هاي كالبدي ........................................................................................................................................ 89 3
سازمان فضايي....................................................................................................................................................... 89 
كاربري قطعات ..................................................................................................................................................... 90 
مالكيت ................................................................................................................................................................. 91 
وضعيت معابر درون بافت ...................................................................................................................................... 91 
كيفيت معابر .......................................................................................................................................................... 93 
شيب زمين و شبكه دفع آب هاي سطحي ................................................................................................................. 93 
وضعيت ابنيه .......................................................................................................................................................... 94 
چالش ها و كمبودهاي موجود در محله ................................................................................................................... 96 
جمع بندي.................................................................................................................................................................. 97
4-4- - نيازسنجي و شناخت ظرفيت ها و اولويت هاي محلي ........................................................................................... 98 3
مهم ترين مشكلات شناسايي شده ........................................................................................................................... 98 
اصلي ترين مشكلات .............................................................................................................................................. 99 
سطح رضايت مندي ............................................................................................................................................. 100 
امكان مشاركت اجتماعي .................................................................................................................................... 100 
-5- محله ده شريفا .............................................................................................................................................................. 101 3
1-5- - ويژگيهاي جمعيتشناختي ............................................................................................................................ 102 3
ساختار سني جمعيت .......................................................................................................................................... 102 
شاخص هاي نسبت جنسي ................................................................................................................................... 103 
2-5- - ويژگي هاي اجتماعي- اقتصادي ..................................................................................................................... 103 3
شكل گيري ......................................................................................................................................................... 103 
قشربندي اجتماعي ............................................................................................................................................... 104 
امكانات .............................................................................................................................................................. 104 
سواد ................................................................................................................................................................... 104 
وضعيت بازار زمين و مسكن ................................................................................................................................ 1
3-5- - ويژگي هاي كالبدي ...................................................................................................................................... 105 3
سازمان فضايي..................................................................................................................................................... 105 
كاربري قطعات ................................................................................................................................................... 107 
وضعيت معابر درون بافت .................................................................................................................................... 108 
كيفيت معابر ........................................................................................................................................................ 110 
شيب زمين و شبكه دفع آب هاي سطحي ............................................................................................................... 110 
وضعيت ابنيه ........................................................................................................................................................ 112 
چالش ها و كمبودهاي موجود در محله ................................................................................................................. 114 
جمع بندي................................................................................................................................................................ 115
-2- بررسي برنامه هاي موجود بهسازي و خدمات رساني شهري در محله هاي هدف ............................................................ 116 3
1-2- - توانسنجي شهرداري ....................................................................................................................................... 116 3
2-2- - برنامه هاي موجود ........................................................................................................................................... 118 3
طرح هاي مصوب عمراني نهادهاي توسعه شهري در محله لرآباد ......................................................................... 118 
طرح هاي مصوب عمراني شهرداري در محله گل تپه: .......................................................................................... 118 
طرح هاي مصوب عمراني در محدوده عمروآباد ................................................................................................... 118 
طرح هاي مصوب عمراني شهرداري در محدوده امام زاده علي .............................................................................. 119 
طرح هاي مصوب عمراني شهرداري در محله ده شريفا .......................................................................................... 119 
-3- تعيين پروژه هاي پيشنهادي........................................................................................................................................ 120 3
1-3- - پروژه هاي موضوعي ....................................................................................................................................... 120 3
پروژه موضوعي پيشنهادي اقتصادي براي توانمندسازي جامعه محلي ........................................................... 120 
اهميت تأسيس و تقويت صندوق هاي توسعه محلي ........................................................................................ 121 
2-3- - پروژه هاي موضعي ......................................................................................................................................... 123 3
پروژه هاي پيشنهادي بهبود و ارتقاي زيرساخت ها و خدمات شهري در محله لرآباد/ جوادالائمه ............................. 123 
پروژه هاي پيشنهادي بهبود و ارتقاء زيرساخت ها و خدمات شهري در محله گل تپه ............................................... 126 
پروژه هاي پيشنهادي بهبود و ارتقاء زيرساخت ها و خدمات شهري در محله ي عمروآباد ........................................ 130 
پروژه هاي پيشنهادي بهبود و ارتقاي زيرساخت ها و خدمات شهري در محله امام زاده علي .................................... 132 
پروژه هاي پيشنهادي بهبود و ارتقاي زيرساخت ها و خدمات شهري در محله ده شريفا ........................................... 136 
جمع بندي .............................................................................................................................................................. 1


توانمندسازی


سکونتگاه های غیررسمی


ورامین


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


متن كامل پيش نويس لايحه دائمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري

... و تحقق اهداف و برنامه هاي ... سكونت گاه هاي غيررسمي و ... با تاكيد ...

معرفی و برنامه‌ عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی

شناسايي محدوده هاي ناكارآمد، انجام مطالعات و تهيه برنامه براي 465 شهر مشتمل بر 55 هزار هكتار بافت فرسوده در بالغ بر 1000 محله و نيز در 175 شهر با وسعت 24 هزار هكتار بافت تاريخي در بالغ بر 600 محله و همچنين در 110 شهر با وسعت 61 …

شرکت نوسازان منطقه 9 شهر تهران - بافت هاي فرسوده شهري

... خدمات شهري باشند و تاكيد ... در مرحله سوم با سقف ... برنامه هاي چهارم و پنجم ...

انتشار مقالات اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و ...

سكونت گاه هاي غيررسمي ... شهري با تاكيد بر حمل و ... توانمندسازي و ساماندهي ...

جغرافیای انسانی روستایی - تعاریف و مفاهیم ده و روستا

بريسي روي هفت جاذبه نواحي شهري تأكيد ... و ساماندهي سكونتگاه ... با برنامههاي ...

قوانین سلامت - برنامه ششم توسعه

- و) بهبود كيفيت زندگي ساكنان سكونت‌گاه‌هاي غيررسمي و ترويج مهاجرت معكوس از طريق آمايش سرزمين، توزيع مناسب جمعيت و منابع و جلوگيري از بروز و تشديد آسيب‌هاي اجتماعي در اين مناطق با ايجاد شغل و سكونتگاهي مناسب در روستاها

‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ...

... هاي‌گروهي، اقدامات و ... در برنامه سوم با ... برنامه و بودجه تهيه و ...

وبلاگ تخصصی مدیریت ورزش SPORT MANAGEMENT - توسعه پایدار و ...

در بسیاري ازمحله‌هاي شهري ... مرحله سوم: ... طرح پيشنهادي مطابق با برنامه زمانبندي و ...

ارزيابي شاخص هاي کيفيت زندگي شهري در کرمانشاه (مطالعه ...

2-1- 3- مرحله سوم رشد ... سياست هاي برنامه ريزي شهري و نقش آن ... و تعامل آ نها ...

Iranian Bar Associations - iranbar.org

... فرآيندي است كه طي آن مجموعه اقدامات و خدماتي با ... ب- تهيه برنامه ها و ... گزارشهاي ...

نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط

دانلود مقاله پرسش مهر 96 رئیس جمهور

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 96-95 براساس طرح تدبیر(ویرایش با شیوه نامه جدید اواخر شهریورماه)

خرید فایل کسب درآمد با 60 درصد تخفیف ویژه

علائم راهنمایی و رانندگی به زبان فارسی ، انگلیسی و عربی

سوالات دوره ی ضمن خدمت شمیم دانش

دانلود طرح درس سالانه – ریاضی – پایه اول دبستان

مجموعه کامل سوالات استخدامی قوه قضاییه - متصدی امور دفتری

حل المسایل فیزیک هالیدی جلد2،1 و 3 ویرایش دهم به همراه ترجمه فارسی

تحمل و احترام به افکار دیگران را تمرین کنیم

نمونه سوالات اتاق اصناف

جدول طرح درس سالانه همه دروس پایه چهارم دبستان سال تحصیلی 96-97

پاورپوینت مردان مبارز.زنان قهرمان(درس ششم دفاعی نهم)

نمونه سوالات استخدامی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

درس پنجم (رهبری در عصر غیبت)-پیام آسمان نهم

دانلود سوالات ضمن خدمت راهیان نور

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس

نظام اداری در سیره و سنت نبوی دکتر حمید زارع

جزوه خلاصه تست نمونه سوال تئوري سازمان ساختار و طرح سازماني رابینز تالیف الوانی و دانایی فرد

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیام نور

پاورپوینت درس ششم دین و زندگی یازدهم (پیشوایان اسوه)

تحقیق در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخلاق مردم، ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر، پیشرفت های علمی و وضعیت اقتصادی جامعه رخ خواهد داد؟

دانلود کتاب کامل اصول بيوشيمي لنينجر - فارسی - ترجمه دكتر رضا محمدي

نمونه سوالات آزمون اصلی توانمند سازی نهضت - آزمون1

پاورپوینت درس چهارم دین و زندگی یازدهم (مسئولیت پیامبر)

پاورپوینت آماده درس 7 مطالعات هفتم (تولید و توزیع )

فایل اکسل فاکتور فروش(صورتحساب فروش کالا و خدمات)

حل المسائل جیمز استوارت ویرایش ششم فصل های 1 تا 12

نمونه‌سؤالات آزمون سراسری اسما (معارف اسلامی) بخش درس عربی به همراه پاسخ تشریحی

حل تمرین های اخر فصل 2 روسازی طباطبایی