دانلود رایگان

پروژه حمایت کیفری از زنان در حقوق ایران و اسناد بین المللی - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه ای بسیار تکمیل با رعایت اصول روش تحقیق و رفرنس دهی بسیار دقیق با منابع اصلی قابل ویرایش بیش از 110 صفحه دقیق و کاربردی برای رشته های حقوق

دانلود رایگان پروژه حمایت کیفری از زنان در حقوق ایران و اسناد بین المللی پروژه ای بسیار تکمیل با رعایت اصول روش تحقیق و رفرنس دهی بسیار دقیق با منابع اصلی قابل ویرایش بیش از 110 صفحه دقیق و کاربردی برای رشته های حقوق جزا و جرم شناسی و فقه و حقوق جزا
فهرست تفصيلي
چكيده
مقدمه
1-بيان مسئله تحقيق
2- سؤالات تحقيق
3-فرضيات
4-انگيزه انتخاب موضوع
5-اهداف تحقيق
6-اهميت و ضرورت تحقيق
7-شيوه تحقيق
8-پيشينه تحقيق
9-ساختار تحقيق
فصل اول – تدابير حمايتي از زنان
بخش اول – جايگاه تدابير حمايتي از زنان در حقوق داخلي
گفتار اول تدابير حمايتي رسمي
مبحث اول تدابير حمايتي تقنيني
الف – جايگاه زن در حقوق مدني
1-حقوق زن در ازدواج
1-1-خواستگاري
1-2-عقد ازدواج
1-3-ازدواج موقت
1-4-مهريه
1-5-سن ازدواج
1-6-جهيزيه
1-7-ثبت ازدواج
2-وضعيت حقوق زن در منزل شوهر
2-1- تابعيت
2-2- اقامتگاه
2-3- نام خانوادگي
2-4- تعدد زوجات
2-5-سهم لارث زوجين از يكديگر
2-6-نفقه
3- انحلال عقد نكاح
3-1-طلاق
3-2-فسخ نكاح
3-3- عدّه
3-4-لعان
3-5-حق ملاقات و حق حضانت فرزندان
مبحث دوم- تدابير حمايتي اجرايي
الف- جايگاه زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1-فعاليت هاي اجتماعي زنان
1-1-مشاركت زنان در 3 قوا
1-2-مشاركت زنان در امر قضاوت
2-زنان و آموزش
2-1-تحصيلات دانشگاهي
2-2-اعزام دانشجوي دختر به خارج از كشور
3-سياست فرهنگي ايران نسبت به زنان
ب- جايگاه زن در قانون كار
1- زنان كارگر
2- زنان در استخدام دولت
2-1- زنان در مشاغل نظامی و انتظامی
مبحث سوم تدابير حمايتي قضايي
الف- آغاز مسئوليت كيفري
ب- شهادت زنان
ج-ازدواج با زن شوهردار (تعددزوجات)
گفتار دوم تدابير حمايتي غير رسمي
مبحث اول -نحوه عملكرد تشكل هاوسازمانهای غير دولتي در ايران
مبحث دوم-انواع فعاليت هاي موسسات دولتي
بخش دوم بررسي و مقايسه تدابير حمايتي اززنان دراسناد بين المللي
مبحث اول - تدابير حمايتي بركليه افراد دراسناد بين المللي
الف – كنوانسيون اروپايي پرداخت غرامت به بزه ديدگان جرماي خشونت بار
ب – اعلاميه اصول بنيادي عدالت براي بزه ديدگان قربانيان سوءاستفاده از قدرت
ج – اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين آن
مبحث دوم - تدابير حمايتي ويژه زنان دراسناد بين المللي
الف – كنوانسيون محوكليه اشكال تبعيض عليه زنان
ب – اعلاميه رفع خشونت عليه زنان (1993)
ج – كار پايه عمل پكن (1995)
د – اجلاس پكن +5 (سال 2000)
گفتار دوم – مقايسه تدابير حمايتي بكار رفته در اسناد بين المللي و حقوق ايران
مبحث اول- علت تبعیض آمیز بودن برخی از تدابیر حمایتی کیفری بکاررفته در قانون مجازات اسلامی
مبحث دوم-سیا ست ایران در پیوستن به اسناد بین المللی مخالف تبعیض
مبحث سوم-مبانی ضرورت اصلاح قوانین تبعیض آمیز
الف-عدالت
ب-ضرورت سازگاری اصلاح قوانین تبعیض آمیز
فصل دوم - حمايت كيفري از زنان در سطح بين المللي
بخش اول- حمايت كيفري در برابر جرايم عليه تماميت جسماني در اسناد بين المللي
گفتار اول اسناد عام بين المللي
الف- اعلاميه جهاني حقوق بشر
ب- ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
ج-ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
گفتار دوم اسناد خاص بين المللي
الف- اعلاميه رفع خشونت عليه زنان (1993)
ب-كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان
ج-كار پايه عمل پكن (1995)
1-اقدامات قانونی پیشنهادی
2-بررسی سند پکن در مقایسه با جرایم علیه تمامیت جسمانی در قانون مجازات اسلامی ایران
د- اجلاس پكن + 5 (سال 2000)
1-بررسی موانع وپیشرفتها
2-راهکارهای مبارزه با خشونت علیه زنان
گفتار سوم اسناد بين المللي مربوط به حمايت از زنان دربرابر جرایم علیه تمامیت جسمانی در مناقشات مسلحانه
الف- اعلاميه مجمع عمومي پيرامون حمايت از زنان وكودكان در موقعيتهاي اضطراري و مناقشات مسلحانه (1979 )
ب- اعلاميه رفع خشونت عليه زنان و حمايت از آنها در جنگها
ج- كنفرانس پكن و حمايت از زنان در طول جنگها
بخش دوم حمايت كيفري در برابر جرايم عليه تماميت معنوي در اسناد بين المللي
گفتار اول بررسي تجاوز جنسي در اسناد بين المللي
الف- اعلاميه رفع خشونت عليه زنان (1993)
ب- كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان(1997)
ج- كار پايه عمل پكن (1995)
د- اجلاس پكن + 5 (2000)
هـ- تجاوزات جنسي در خلال مناقشات مسلحانه
گفتار دوم اسناد بين المللي منع هرزه نگاري
الف- قرارداد بين المللي براي جلوگيري از اشاعه و معامله نشريات مخالف اخلاق (1923)
ب- ممنوعيت هرزه نگاري در ساير اسناد بين المللي
گفتار سوم اسناد بين المللي منع قاچاق زنان
الف-تعریف قاچاق زنان وانواع آن
ب-نخستین اسنادبین المللی جهت مبارزه با خرید و فروش زنان
1-مقاوله نامه 18 مه1904
2-قراردادبین المللی4مه1910
3-قراردادبین المللی الغای خرید و فروش نسوان وکودکان
4-قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره 1933
ج-اقدامات سازمان ملل متحد در مبارزه با خرید وفروش زنان
1-عهدنامه2دسامبر1949درمورد مجازات خرید وفروش انسان و بهره برداری از فحشاءدیگری
2-اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993
3-کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان 1979
4-کنفرانس پکن
5-اجلاس پکن +5
6-پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویزه زنان وکودکان
بخش سوم - حمايت كيفري در برابر جرايم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي
گفتار اول اسناد بين المللي جهت مبارزه با ازدواج اجباري/تعيين حداقل سن ازدواج/ثبت ازدواج
گفتار دوم- قرارداد تكميلي منع بردگي و تاسيسات مشابه (1956)
گفتار سوم كنوانسيون رضايت در ازدواج/تعيين حداقل سن ازدواج/ثبت ازدواج
گفتار چهارم- قطعنامه اي پيرامون رضايت در ازدواج/تعيين حداقل سن ازدواج/ثبت ازدواج (1965)
گفتار پنجم- ساير اسناد بين المللي
فصل سوم حمايت كيفري از زنان در حقوق ايران ومقايسه با اسناد بين المللي
بخش اول حمايت كيفري در برابر جرايم عليه تماميت جسماني
گفتار اول حمايت كيفري در برابر جرايم عليه تماميت جسماني در قصاص قانون مجازات اسلامي
مبحث اول- قتل نفس
الف-ایرادات بکارگیری تبعیض در مجازات قتل نفس
ب-بررسي دلايل شرعي متفاوت بودن مجازات قتل نفس زنان
1-قرآن
2-سنت
3-اجماع
مبحث دوم- قطع عضو وجرح
الف - ایرادات وارده به عدم تساوی در قصاص عضو و جراحات زنان
ب-بررسي دلايل شرعي متفاوت بودن مجازات قصاص عضو و جرح زنان
1-سنت
2-اجماع
گفتار دوم حمايت كيفري در برابر جرايم عليه تماميت جسماني در ديات قانون مجازات اسلامي
مبحث اول - تعريف و تبيين ماهيت حقوقي ديه در قانون و فقه
مبحث دوم - اشكال عملي نصف بودن ديه زنان وبررسی دلایل توجیهی
مبحث سوم – بررسي مستندات شرعي نصف بودن ديه زنان
الف -قرآن
ب - سنت
ج-اجماع
مبحث چهارم- خلاءهای قانونی در تعیین دیه زنان
الف -عدم تعیین دیه در قطع پستان زن
ب -حکم فاضل دیه در قتل دو زن توسط یک مرد
1-دلایل استنادی طرفداران قصاص بدون رد فاضل دیه
2-دلایل استنادی قصاص باردفاضل دیه
ج-تبعیض منفی در جراحت نافذه
گفتار سوم حمايت كيفري در برابر جرايم عليه تماميت جسماني در تعزيرات قانون مجازات اسلامي
مبحث اول – سقط جنين در نظام كيفري ايران
الف – انواع سقط جنين در ايران وحمایت کیفری از زنان
1-سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت وآزار زن حامله
2-اسقاط عمدی سقط جنین به اعتبارشخصیت
3-سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی
ب-حمایت کیفری در سقط جنین ناشی از حالت ضرورت
ج-سقط جنین در بارداری ناشی از زنای به عنف
مبحث دوم –عدم حمایت کیفری در قتل درفراش
الف – پيشينه تاريخي
ب – مبنای فقهی قتل در فراش
1-نظرفقها
2-روایات
ج-مبنای معافیت زوج از مجازات
1-حق اقامه حد
2-دفاع مشروع
3-تهیج و تحریک
د-پیشنهاد اصلاحی و ایرادات ماده 630 قانون مجازات اسلامی
بخش دوم حمايت كيفري در برابر جرايم عليه حيثيت معنوي
گفتار اول حمايت كيفري نسبت به تعرض به بانوان در اماكن و معابر عمومي
مبحث اول – اجزاء تشكيل دهنده جرم
مبحث دوم - بررسی سابقه تقنینی
گفتار دوم حمايت كيفري از زنان در قذف
مبحث اول – بررسي سابقه تقنيني و عناصر تشكيل دهنده جرم قذف
مبحث دوم - مواد اختصاصی نسبت به قذف زنان
گفتار سوم حمايت كيفري از زنان در زنا
مبحث اول – بررسي سابقه تقنيني حمایت از زنان در برابرتجاوزات جنسی (زنا)
مبحث دوم – حمایت اززنان در برابر تجاوزات جنسی
الف-زنامحارم
ب-تجاوز به عنف
1- پیامدهای تجاوز به عنف
2- جرایم ناموسی مرتبط با تجاوز به عنف
3- تجاوز به عنف از سوی شوهر
4- ربودن زنان برای عمل منافی عفت
5- موانع قانونی احقاق حق زنان از تجاوز به عنف
گفتارچهارم حمايت كيفري از زنان در جرايم قاچاق زنان
مبحث اول – تعريف قاچاق زنان وابعادآن در حقوق ايران
مبحث دوم - قوانين مبارزه با قاچاق زنان در ايران
بخش سوم حمايت كيفري در برابر جرايم برضد حقوق و تكاليف خانوادگي
گفتاراول – ترك انفاق
گفتاردوم – حمايت از زن در برابر انكار زوجيت
گفتارسوم - ازدواج قبل از بلوغ
گفتارچهارم – ازدواج اجباری
گفتارپنجم – فریب در ازدواج
نتيجه گيري و پيشنهاد
منابع
كتب
كتب انگلیسی
پايان نامه
مقالات
اسنادبين المللي
منابع اينترنتي


پایان نامه


پروژه


حقوق جزا و جرم شناسی


پایان نامه فقه و حقوق جزا


پروژه حقوق


پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی


روش تحقیق حقوق


آزمون وکالتمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران

مبحث اول :حمایت کیفری از زنان بزه دیده در حقوقی کیفری ایران ۵۳ ... بخش پنجم:
زنان بزه دیده در نظام کیفری ایران و نظامهای بین المللی ۹۰ ..... این جهت گیری حمایتی
به تدریج در قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفت و ..... تمام
مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت
آنلاین ...

حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی

روند رو به رشد خشونت علیه زنان دولتها، سازمانهای بین المللی و در راس آنها سازمان ملل
متحد را برآن داشته است که اقدام به تصویب اسناد متعدد بین المللی نمایند. این اسناد ...

مقاله مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران وحقوق بین الملل در قبال ...

دراین تحقیق سعی شده است تا درخصوص مفهوم خشونت، انواع خشونت علیه زنان ومبانی
جرم انگاری ... محل انتشار: همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی ... بااین حال
اسناد بین المللی درکاهش وامحای خشونت برزنان کارایی لازم ندارد، زیرااولا ...
رادربرگیرند، حقوق کیفری هسته هرسیاست جنایی محسوب می شود، حقوق کیفری
باجرم انگاری ...

پروژه حمایت کیفری از زنان در حقوق ایران و اسناد بین المللی - File

24 آگوست 2017 ... پروژه حمایت کیفری از زنان در حقوق ایران و اسناد بین المللی. برچسب : پایان نامه ,
پروژه , حقوق جزا و جرم شناسی , پایان نامه فقه و حقوق جزا , پروژه ...

تحول حقوق زنان و خانواده در اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق ملی(* چكید

تحول حقوق زنان، حمایت از خانواده، اسناد بین المللی حقوق بشر، خانواده. *- این مقاله در ...
مبناي همین تعریف، تساوی جنسیتی به عنوان یکی از اهداف پروژه ي هزاره ي .... 3- ایران
به هر دو میثاق پیوسته بدین صورت که میثاق حقوق مدنی و سیاسی در 23 آبان ماه سال.

حقوق بین المللی بزه :: پایان نامه بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی ...

29 ا کتبر 2015 ... ۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بین المللی بزه» ثبت شده است - پایان نامه بزه کاری.
... لیست پایان نامه های آماده حقوق ، فقه ، علوم سیاسی - پارس پروژه . ... HO61- حمایت
کیفری از زنان در حقوق ایران و اسناد بین المللی ... HO72- بررسی ...

بررسی تحلیلی راهبردهای حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی وحقوق ...

بررسی تحلیلی راهبردهای حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی وحقوق کیفری ایران
... وداخلی است به نوعی که بزه دیده، بتواند به حقوق از دست رفته خویش دست یابد.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی | کالج پروژه ...

زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان تحلیل مبنای دیه .... حمایت کیفری
از حقوق شهروندی در ایران، کانادا و اسناد بین المللی موارد قانونی شروع به تعقیب ...

حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین المللی و داخلی

عنوان, حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و داخلی ... قوانين ايران زن و فقه
/ فقه زنان حقوق زنان / زن و حقوق حمايت از زنان / تأمين اجتماعي زنان خشونت عليه زنان ...

بانك موضوعات پايان نامه رشته فقه و حقوق- همه گرايشها ... - ایران پژوهان

گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی : حقوق كيفري عمومی و اختصاصی، حقوق بشر، جرم
شناسي، ... بررسی چالش های حقوقی در صدور کارت هوشمند و آرشیو الکترونیک اسناد
هویتی ... بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر زنان در حقوق بين الملل و ايران ...
بررسی مبانی و بعد حقوقی حمایت از علامت تجاری بعنوان یکی از شاخص های سرمایه
فکری

بانک موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق در گرایش های مختلف

حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی; پدیده مجرمانه
و پاسخ های آن در سیاست جنایی اقتدارگرا; بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ...

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی

تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و
مقررات ایران و انگلیس 3. قراین وامارات در حقوق کیفری ایران وانگلیس PHD 4.
بررسی ...

حقوق زنان | توانا

آغازی جدید برای جنبش حقوقی زنان, به بهانه سالگرد کمپین یک میلیون امضا، با
مهرانگیز ... جمهوری اسلامی ایران: ترویج خشونت علیه زنان, روحی شفیعی, در ایران،
قوانین و مجموعه ... ملی و بین‌المللی و جامعه مدنی می‌خواهد که از حقوق دختران و زنان حمایت
نمایند. ... تعریف خشونت در اسناد حقوقی بین المللی و گونه‌های مختلف خشونت مطرح
می‌کند.

حمایت از حقوق زنان در ایران | توانا

در این دوره سعی‌ شده مهم ترین مشکلات حقوقی زنان مورد بررسی‌ قرار گیرد. رویکرد ما
بررسی‌ دقیق قوانین ایران در رابطه با این موضوعات و مقایسه آن ها با اسناد بین المللی
...

سازمان ملل و حقوق زنان - .:: Welcome to Banoye Bartar e-Magazine | به ...

از هنگام تاسیس سازمان ملل، اسناد و کنوانسیون های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان
به ... منشور ملل متحد، اولین سند بین المللی الزام آور است که تساوی زن و مرد را برای
دولت های .... ز: نسخ‌ كليه‌ مقررات‌ كيفري‌ داخلي‌ كه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را در بردارند. ... در
ذیل به مشکلات ایران و تعارضات موجود در خصوص قوانین داخلی و اسناد و معاهدات سازمان
...

حمایت کیفری از بزه دیدگان در ایران و منابع بین الملل - پایان نامه دات کام

19 ا کتبر 2015 ... پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید. انجام پروپوزال ...
گفتار دوم : تشکیل مراجع کیفری بین المللی در حمایت از بزه دیدگان 31 فصل دوم ...
گفتار دوم : رویکرد حقوق ایران در قبال بزه دیدگان آسیب پذیر 124 مبحث دوم ..... آیا
قوانین حمایتی در نظام کیفری ایران با اسناد بین الملل مطابقت دارد؟

انتخاب موضوع برای کار تحقیقی 1 و 2 برای دانشجویان رشته حقوق

دانلود پروژه بررسی مسائل مهم تعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی ایران ...
دانلود کار تحقیقی با عنوان : جايگاه حقوق شهروندی در مقررات كيفری 40 صفحه ...
موضوع : بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر 33
صفحه ... دانلود کار تحقیقی با موضوع : اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام
26 صفحه.

International Law حقوق بین الملل

International Law حقوق بین الملل - مرکز ایرانی مطالعات حقوق بین الملل. ... 4- رویه
قضایی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ( ICTY ) در حمایت از اموال فرهنگی
و تاریخی ... 4. قوانین ایران. اسناد. الف) فارسي. - گزارش مديركل وقت آژانس بين‌المللي
انرژي .... پاکستان با اعتراض به این موضوع معتقد است پروژه هند و انحراف آب رودخانه
...

گزارش نشست تخصصی «نقد و بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در حمایت ...

7 مارس 2016 ... با توجه به اقدامات سازمان ملل متحد در راستای تنظیم اسناد بین المللی و ایجاد
سازکارهای .... ایشان نگاه های سیاست جنایی و حقوق کیفری به زنان قربانی ترور را
نگاه ... گزارش «نشست تخصصی ایران و تعهدات بین المللی: مسئله اجرای ملی» _ ...
کمیته بین المللی صلیب سرخ با عنوان «پیروزی به هر وسیله» · پروژه آوالون: ...

ماخذشناسی کتاب درباره خشونت علیه زنان - خشونت بس

27 ا کتبر 2015 ... هم اکنون کتاب های منتشر شده در ایران در زمینه خشونت علیه زنان را معرفی ... «نفی
خشونت علیه زنان»، «رفتار با زنان در حکومت اسلامی»، «حمایت از زنان .... بخش دوم
کتاب «موضع حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی در برابر ..... تدابیر فرهنگِی
کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت: مجموعه مقالات/ مدیر پروژه علیرضا طاهری.

همایش بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی - مرکز همایش های ...

صفحه اصلی · معرفی مرکز همایش ها · بخش های مختلف مرکز · پروژه های اجرا شده مرکز ·
تماس .... ابتکار خواستار شد؛ تعامل میان قوای مققنه و مجریه برای رفع چالش های حوزه
زنان ... اعلام حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور از کنگره بین المللی حقوق ایران ...
اعلام حمایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی .... حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی
کیفری

معاونت حقوق بشر و امور بین الملل - وزارت دادگستری

... صلح و امنیت بین المللی است · لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در قوه
قضائیه در ... دولت از نهادهای حقوقی و مدنی فعال در عرصه داخلی و بین المللی حمایت می
کند ... ایران و بوتان مسئول بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در تایلند شدند
... استخدامی با گرایش حقوق بشر و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان · وزیر دادگستری در
...

مجله حقوق محیط زیست - حقوق بین الملل محیط زیست

29 آوريل 2013 ... بررسی تلاش های سازمان ملل متحد، در دو حوزه یافزایش حقوق زنان و نگاه داری ... گزارش
نشست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: ریو+20 ... رشته حقوق بین
الملل محیط زیست با وجود جوانی بیشترین اسناد را به ... و حوزه حقوق بشر دوستانه با
طرح نظریه مسئولیت حمایت و تغییر شکل ...... مدیریت پروژه های GEF.

دانلود پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون ...

11 سپتامبر 2015 ... حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر .... بند دوم
– برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران

بررسی تحولات سن ازدواج در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی/ قانون ...

19 دسامبر 2016 ... بررسی تحولات سن ازدواج در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی/ قانون از سن . ... 4
گروه دلال در پروژه های نفت و گاز فعالند/ چرا اسناد فساد کرسنت محرمانه ... حقوق زنان
در مرحله دادرسی و حمایت های ویژه قانون گذار ... مطالبه وجه چک از دادگاه برخی گمان می
کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند.

پرسش‌های حقوقی و قضایی‌تان را به وکیل‌آنلاین بفرستید

27 نوامبر 2016 ... خوانندگان گرامی می‌توانند سوالات حقوقی، قضایی و مالیاتی خود را در ... بین الملل ....
جزئیات پرونده آرش صادقی و نرگس محمدی از زبان دادستان تهران ... اگر خودرویی مزاحم
ورود و خروج شما به پارکینگ منزلتان بشود، می توانید شکایت کیفری کنید ...
درصورت نپرداختن اقساط مهریه، زن می تواند شوهر را به زندان بیندازد.

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل - دانلود پایان نامه های دانشگاهی ...

چکیده ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل کار کودک پدیده ای است که در جهان امروز
قابل ... با این وجود ضرورت حمایت از حقوق کودکان بنا به دلایلی همچون ناتوانی آنها در
... در همین راستا این پایان نامه به تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشری و اسناد بین ..... و
مطالعات زنان، تهران، 1383) و کتاب نهادهای حقوق بشر: جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل
...

حمایت از بزه دیده در نظام کیفری ایران » پروژه 20 دات آی آر

10 ا کتبر 2015 ... 4-2- حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران . .... را دارد یا خیر؟3- آیا قوانین
حمایتی در نظام کیفری ایران با اسناد بین المللی مطابقت دارد یا خیر ؟

فصلنامه حقوق ملل، شماره 24 - Magiran

13 مارس 2017 ... استقلال يا عدم استقلال عقد صلح در فقه و حقوق ايران محمد صادقي، ..... حمايت كيفري
از اسرار تجاري در حقوق ايران و اسناد بين المللي روناك عباسي، ...

گزارش پیشرفت برنامه ها در سال 2007 - Unicef

برنامه اي خود در ايران در مورد اولويت هاي امور كودكان و زنان به گفتگو خواهيم نشست ...
در سال 2006 پروژه هاي اصلي يونيسف در بم به اتمام رسيد و دفتر يونيسف در اين شهر
.... يك درس در مقطع كارشناسي ارشد با عنوان "كودكان و حقوق كيفري" توسط دانشكده
علوم ... كودك و مددكاران نظام ارجاعي مربوطه حمايت نموده و همراه با خط بين المللي ياری
كودك در ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق

ا جدیدسال 90و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه · دانلود ...
دانلود پایان نامه ارشد:زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار ...
ارشد:مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه
ای .... پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي نظام حقوقي بين المللي حاکم بر حمايت از ...

مقالات و تحقیقات و پایان نامه رشته حقوق

9 جولای 2015 ... ... در نظام حقوقی مدنی ایران · مقاله حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه مهدویت و حقوق
بین الملل .... پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران

شاخص‌های حقوق بشر آمریکایی مغایر با اسناد بین المللی است ...

7 جولای 2017 ... عباسعلی کدخذایی در اختتامیه جشنواره حقوق بشر آمریکایی گفت: ... به طور مثال
دیوان کیفری بین المللی تاسیس شد و آمریکایی ها ... همچنین آمریکایی‌ها عضو
کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان نشدند. ... جایگاه خود آمریکا را در حمایت از حقوق
بشر و آزادی های اساسی بشر در این .... عقب‌ماندگی ایران در صنعت گردشگری ...

پردیس فارابی دانشگاه تهران - علیرضا ابراهیم‌گل

نیمسال اول سال 1392 تا کنون پردیس فارابی دانشگاه تهران حقوق بین الملل ... ارشد
فقه و حقوق اقتصادی، دوره کارشناسی ارشد ثبت اسناد و املاک، حقوق سرمایه گذاری ...
عفو در پرتو تحولات حقوق بین‌الملل و تأسیس دیوان كیفری بین‌المللی (ترجمه) شماره
44 ... المللی در حمایت از زنان کارگر مهاجر" ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل،
...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل - دکتر علیرضا حسنی

لیستی از عناوین پیشنهادی در حوزه تجارت بین الملل و فناوری اطلاعات جهت انتخاب
موضوع ... راهنمای خود انتخاب نموده اند مکلفند تحت نظر ایشان اقدامات ذیل را در طول
پروژه پایان نامه انجام دهند:(ادامه مطلب) .... 60ـ بررسی جرائم غیرقصدی از منظر فقه و
حقوق کیفری ایران ... 92ـ بررسی فقهی حقوقی تکالیف و حقوق متقابل زن و شوهر در
ازدواج موقت

عدالت کیفری برای قربانیان میانمار چگونه محقق می‌شود؟ | حامی

12 سپتامبر 2017 ... مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران و پژوهشگر دکترای حقوق کیفری .... صورت
سازمان یافته اسناد و مستندات این جرایم را معدوم و پنهان می سازند تا امکان ... حمایت از
اقدام شورای امنیت در بحران میانمار حمایت تلویحی از اقدام شورا در ارجاع .... را برای
زندگی زنان وکودکان آسیب دیده در مناقشات مسلحانه ؛ درگیریهای داخلی و ...

فمنیسم و جرم شناسی | اندیشکده روابط بین الملل

1 جولای 2017 ... آموزش · اخبار · پروژه ها ... صفحه اصلی پژوهش حقوق بین الملل حقوق بشر و مطالعات
صلح فمنیسم ... جرم ارتکابی آنان متفاوت است، بنابراین زنان بزه‌دیده کمتر مورد
حمایت ... فمینیستی در مقررات داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی انعکاس یافته است.
... زنان در مسایل مربوط به جرم‌شناسی و عـدالت کیفری می‌باشند، برای این ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق | دانلود پایان نامه و سمینار ارشد : علم یار

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه:بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان ... دانلود
پایان نامه کارشناسی ارشد ابزارها و سازوكارهاي حمايت از حقوق كودك در فقه و حقوق ·
پایان .... ارشد مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین
المللی و ..... نامه حقوق گرایش بین الملل: بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه
پروژه خط لوله ...

حمایت کیفری از اطفال بزهکار در حقوق ایران - فروشگاه ستاک|

Content filed under the حقوق category. ... درآمدی بر حمایت کیفری از اطفال بزهکار
در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی ... مقایسه حقوق زنان در ایران و انگلیس.

دانلود رایگان پایان نامه در مورد کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی

7 سپتامبر 2017 ... حقوق ایران دانلود پروژه مقاله سقط قانونی سقط غیر قانونی چکیده: سقط جنین یا . ....
بین المللی کیفری ، حقوق عمومی اسلامی ، دانلود تحقیق حقوقی ، مقاله حقوق ....
شخصیت و آزادی زن می دانند، سقط جنین حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی ..... 1385
جعفر کوشا حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین .

حقوق بین الملل عمومی دانشگاه قم - عملکرد شورای امنیت درمقام مقایسه ...

عملکرد شورای امنیت درمقام مقایسه ایجاد صلح و حمایت های بشر دوستانه در خصوص
مسئله زنان ... این اسناد به توسعه حقوق بشر دوستانه مربوط به زنان کمک می کند و
شرکت فعال در ... مسئولیت کیفری ناشی از جنایات جنگی است] برای حمایت از زنان در
در گیری های ... [9] اکثر قواعد مرتبط با حمایت از زنان در حقوق بین الملل برای کاهش و
ممنوع ...

سرکار خانم افسانه احسانی - کلینیک حقوقی دانشگاه مفید

سرکار خانم افسانه احسانی مدیر آموزشی موسسه آوای طبیعت پایدار موضوع گفتار: حق
زنان روستایی و حمایت های ویژه از آنان ... استان تهران(با همکاری اداره امور عشایر استان
تهران و گروه همکاری های منطقه ای زنان ... تاجمیر،کسراب،نازدشت،حجت آباد، همت آباد
درمحدوده پروژه بین المللی ترسیب کربن با – .... حقوق کیفری ، حقوق ثبت و حقوق
کار.

حمايت كيفري از محجورين در حقوق ایران | proojeh.com ! سایت پروژه

22 ژانويه 2014 ... حمايت كيفري از محجورين زماني مطرح مي شود كه محجورين اعم از صغار، مجانين و اشخاص
غير رشيد، بزه ديدة جرايم واقع مي شوند. ... وجود ندارد، اما در حقوق ایران گرچه مسوولیت
محجورین صراحتا در قانون مدنی(ماده 1216) ... اسناد در بیع بین المللی ... حقوق زوجه بر
زوج و وظایف مرد نسبت به زن · روشهای ترمیم و بهسازی سازه های بتن ...

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

9, نقش رسانه های اجتماعی در سبک زندگی کارکنان زن شورای اسلامی شهر تهران .... 39,
ارائه الگوی شناسایی و ارزیابی خطر در پروژه های عمرانی با رویکرد تجزیه و ...... 1331
, حمایت کیفری از محیط زیست در پرتو حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی, سارا
...

حقوق بین الملل عمومی علامه طباطبایی - اخبار حقوق بین المللی

ایران و پرونده کارادزیچ در دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق. مهین
سبحانی ..... ظرفیت اسناد و سازمان‌های بین‌المللی در حمایت از حقوق ادیان تعامل بین ...

حقوق کودکان - بانک مقاله و تحقیق و پروژه | ایران داک | IRANDOC

کودکانی که به حقوق آنها احترام گذاشته شده و از آن حمایت شده باشد، به احتمال بسیار
زیاد ... قدرت‌هاي استيلا طلب حقوق زنان، حقوق بشر، آزادي، جهاني شدن و حقوق كودك را ....
در حالی که مقنن ایرانی در اجرای قسمت اول مبنی بر مبرا بودن کودک از مسوولیت
کیفری، ... آنچه به عنوان یکی از مهمترین پایه های تصویب این سند بین المللی قابل
توجه و ...

مقالات حقوقی - "بررسی قضاوت زنان در اسلام، حقوق داخلي و بين المللي"

مقالات حقوقی - "بررسی قضاوت زنان در اسلام، حقوق داخلي و بين المللي" - برای اينكه
... نوین از مفاهیم شرعی و نیز مقايسه هر چند اجمالي آنها با اسناد و مقررات بين المللي
است ... همچنین در بعضی از موارد از جمله در قانون مدنی ، آئین دادرسی کیفری ومدنی از
..... از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوي اسلامي ايران به عنوان حمایت از حقوق زنان
به عمل ...

اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین

با توجه‌ به‌ اينكه‌ ارتقاء و حمايت‌ از حقوق‌ بشر براي‌ جامعه‌ بين‌المللي‌ داراي‌ اولويت‌ است‌
و ... منشور سازمان‌ ملل‌، ساير اسناد بين‌المللي‌ در زمينه‌ حقوق‌ بشر و حقوق‌ بين‌الملل‌ را
مورد .... حقوق‌ بشر زنان‌ و دختران‌ غيرقابل‌ انكار است‌ و بخش‌ لايتجزا و غيرقابل‌
تفكيك‌ ..... كليه‌ فعاليتها مي‌بايست‌ از قواعد مربوط‌ به‌ پروژه‌ مديريت‌ آشكار، برنامه‌
منظور بر ...

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی » 20015 دات آی آر

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در جرایم جنسی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ... در
پرتو آموزه‌های اسلامی و مقررات و اسناد بین‌المللی وآورده‌های حقوق تطبیقی .... کیفری از
زنان بزه‌دیده این جرم و رعایت حقوق آنان در فرایند دادرسی کیفری ایران و ..... بلافاصله
بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید.

سازمان ملل متحد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سازمان ملل متحد سازمانی بین‌المللی است که در سال ۱۹۴۵ میلادی تأسیس و جایگزین ...
اندیشه ایجاد سازمان ملل متحد در کنفرانس‌های مسکو، قاهره و تهران در سال ۱۹۴۳ .... همچنین
سازمان ملل مجمعی برای پشتیبانی از حقوق زنان در عرصه‌های سیاسی .... دولتی برای
حمایت از ماموریت‌های برقراری صلح و حفظ صلح از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲. ..... اسناد
فلسطین ...

PDF[ترجمه مقاله تحلیل قوانین حمایت از اشتغال و مزایای بیکاری ...

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری اراﺋﻪ
... ﭘﺮوژه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: WORD (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ) ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﯾﮑﯽ از
... ﭘﺮوﭘﻮزال (ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻐﺎر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان) ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻐﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮی ﭘﺮوﭘﻮزال رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ...
رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان و اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ * آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ: اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﺘﻦ.

دانلود پایان نامه ارشد حقوق روش تحقیق حقوق - خرید پایان نامه ارشد

4 مه 2016 ... پایان نامه ارشد حقوق نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی ... تروریسم
سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی ..... پایان نامه
کارشناسی ارشد حقوق جزا موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام
کیفری ایران ... خرید فروش پرینتر سوزنی Epson LQ-2180 جهت صحافی · پروژه
فنون ...

نوشتارهای فارسی حقوق بین الملل - حقوق بین الملل پارس

نقد کتاب: دیوان کیفری بین المللی و جهانی سازی حقوق کیفری ... و تنظیم مقررات
مربوط به حمایت از کارگران در حوزه حقوق بین الملل قرار گرفت. .... مجازات مجدد در حقوق
كيفري ايران و تعارض‌هاي آن با اسناد بين‌المللي، رويه قضايي ..... مارتی کاسکنمی،
یکی از حقوقدانان نظریه پرداز در این باره معتقد است که حقوق بین الملل حاصل پروژه
ای ...

سفارت جمهوری اسلامی ایران - لاهه

نقطه عطف پیروزی هلند در مهار آب، در پروژه دلتا نمایان است، مجموعه سدهایی که دو استان
... آنها همچنینبا میانگین قد ۸۲ , ۱ متر در مردان و ۶۹ , ۱ در زنان، قد بلند ترین مردم دنیا
هستند. ... منطقه لاهه جایگاه بیش از ۸۰ سازمان بین‌المللی است که عموما در زمینه های صلح
، ..... پروتستان در حزب اتحادیه مسیحی (CU) و حزب حمایت از حیوانات (PVDD)هستند
.

پايان نامه بررسی حقوقی قاچاق انسان در حقوق ایران و بین الملل - 0y0

ه- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از قاچاق زنان کبیر، 1933 میلادی 39 ... سیاست
کیفری ایران و برخی نظامات کیفری در قبال مبارزه با قاچاق انسان 51 ... جرم انگاری
در اسناد و کنوانسیون های بین المللی : 61 ... همچنین در کنوانسیون آمریکایی حقوق
بشر وکنوانسیون اروپایی به حمایت ازحقوق .... دانلود تحقیق پروژه بررسی استاد
مطهري.

Landscape copy - Amnesty International

زﻧﺎن. در ﻣﻴﺎن ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮگ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از. ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁوردن ﻧﺎن ﺑﺮاﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻳﺎ ... ﻤﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و اﮐﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎورﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﻣﺤﺮوم هﺴﺘﻨﺪ ... ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﮐﻮﺷﺶ هﺎﯼ ﺧﻮد
ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﻳﺮان هﻨﻮز ﺑﺎ ..... و اﺳﻨﺎد. ﺟﻌﻠﯽ. » و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ
ﻣﺪارﮎ. و ﺷﻮاهﺪ. اﺳ .ﺖ. 21. ﺳﮓ هﺎﯼ ﻣﻮادﻳﺎب در اﻳﺮان در ﮔﺸﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ. © ... ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺮوژﻩ هﺎﯼ ﺁﻣﻮزش
ﻧﻴﺮوهﺎﯼ.

آوا - هیچ محدودیت قانونی برای ثبت سند اموال منقول به نام اتباع خارجی ...

در خصوص اموال منقول و بالاخص ثبت سند و پلاک موتر محدودیت هایی برای انتقال سند
به اتباع خارجی که دارای اقامت قانونی در ایران می باشند، وجود ندارند. چنانچه سابقه
کیفری موثر باشد به صراحت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و پس از انقضاء مواعد ...
نسبت به تحقق حقوق بین الملل اسلامی کوشا بوده و با عدم دستگیری و اخراج زنان و
کودکان و ...

دانشنامه کامل حقوقی

دانلود,مقالات حقوقی,کتابهایی حقوقی، جزوه حقوقی،قانون,حقوق,آیین نامه ها,لوایح,آرائ
وحدت ... 23:13 نظریات مشورتی قانون آیین دادرسی کیفری 92 ۱۳۹۴/۵/۵ ... کار کودک در
پرتو نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی ایران با توجه به قانون ... و از آنجایی که
قانونگذار در باب حمایت از کودک به صراحت اشاره ای نکرده و مقررات ... سند زدن ملک

خبرنامه مقالات حقوقی منتشره در کشور شماره 19 - شهر دانش

18 دسامبر 2014 ... نحوه مواجهه با اعمال مقررات تجاري بين المللي در حقوق ايران .... بررسي مجازات زندان در
اسناد حقوق بين الملل ... بررسي عوامل اجتماعي اقتصادي موثر بر ارتکاب سرقت در
زنان .... مقررات حاکم بر سرمايه گذاري خارجي در پروژه هاي بالادستي صنعت نفت ...
مقررات ديوان کيفري بين المللي، حمايت حقوقي، مشارکت، نماينده ي ...

مجله عدالت - وزارت عدلیه

ن امنيت حقوق مدني و تجارتي آنان و حمايت از اين حق بر مبني تضميني كه در قانون ... در
همه اسناد بين المللي حقوق بشري احترام به حق مالكيت و حفظ آن از جانب دولتها ....
کاتوزیان ناصر، کلیات حقوق نظریه عمومی،تهران، ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم
، سال ..... کوادر نجل کرون، معرفی قانون اساسی افغانستان، چاپ دوم، پروژه تعلیمات
حقوقی ...

عناوین پایان نامه های رشته حقوق - تهران تحقیق

5 نوامبر 2014 ... حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی ... مقام زن در
اسلام و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران ..... نحوه و روشهای تامین منابع مالی(فاینانس)
پروژه های صنعتی در جمهوری اسلامی ایران(بررسی حقوقی اقتصادی).

321 - پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه

29 جولای 2017 ... به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی .... در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از
ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم .... نقش دادستان در
خصوص پیشگیری از جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران؛ ... خصوص حمایت از
اطفال در برابر جرایم علیه آنها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده ...

آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) - پورتال ( پرتال ) حقوق

دیوان بین‌المللی کیفری (The International Criminal Court) یا ICC ، اولین دادگاه
دائمی بین‌المللی است که به منظور رسیدگی به جنایات بین‌المللی تشکیل شده است.

بررسی وضعیت حقوق بشر در زندان مرکزی تبریز - بخش اول/ مرتضی ...

20 نوامبر 2016 ... طبق آمارهای منتشره‌، ایران یکی از کشورهای دارای جمعیت زیاد زندانی محسوب می ... در
کل با مطالعه‌ی اسناد حقوق بشر در رابطه با زندان و زندانیان متوجه وجود فاصله ... حقوق
بشر و اگر کشور مربوطه عضو و یا طرف باشد، میثاق بین المللی حقوق ... سازمان ملل
متحد در مورد مجموعه‌ی اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از ...

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد - پایگاه اطلاع رسانی دولت

2 آگوست 2016 ... در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی ... می باشد
که طرح ها و پروژه های مرتبط با آنها و همچنین برنامه ها و پروژه های مصوب ستاد .... صادرات
مصوب «۱/۵/۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی .... ضریب
حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هفتم (164 پایان نامه) | مرجع ...

7 مارس 2016 ... پایان نامه ارشد حقوق : تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در ... پایان نامه
با عنوان بررسی تطبیقی حقوق خانوادگی زن در اسلام و ... پایان نامه با عنوان حمایت از
بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی ...
پایان نامه ارشد رشته حقوق: نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ...

حقوق محیط زیست کارشناسی ارشد لیست پایان نامه های بررسی قوانین و ...

ون حمایت از میراث های فرهنگی و طبیعی ... های قانونی مربوط در حقوق کیفری ایران. 8
... 29. 85. بررسی روند تکامل حقوق بین. الملل محیط. زیست در حقوق بشر. 30. 85 ...
تحلیل مفهوم و الزامات توسعه پایدار در سند ژورهانسبورگ و تاثیر آن بر قوانین و
مقررات .... بررسی ظرفیت حقوقی کشور در جهت تقویت نقش مشارکتهای مردمی به ویژه
زنان و ...

: ناوین پیشنهادی ع • 1. عمومي در ایران - رژیم حقوقي اموال دولتي • 2. رژیم

ارزیابي سیاست كیفری جمهوری اسالمي ایران در قبال جرایم مالیاتي. • .63 .... بررسي
چالش های حقوقي در صدور كارت هوشمند و آرشیو الكترونیك اسناد هویتي .... حقوق مالكیت
فكری دانش سنتي و حمایت از آن در ایران و حقوق بین الملل ... بررسي جامع حقوق و
تكالیف زنان در خانواده تطبیقي ایران و فرانسه ..... مسئولیت در پروژه های ساخت. 221.

تاریخ تصویب استاد راهنما عنوان رشته تخلص نام شماره 9/9/1393 دکتر ...

5 ا کتبر 2015 ... حقوق جزا و جرم شناسی. نقش سازمان بین المللی کار در حمایت از زنان کارگر ... بررسی
تطبیقی جرم قاچاق انسان در حقوق کیفری افغانستان، ایران و اسناد بین المللی ......
بررسی موثریت پروژه های توانمند سازی اقتصادی زنان افغانستان.

میهن تحقیق - پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح ...

7 - بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر 33 8 -
بيانيه حقوق ... 12 - جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر
33 13 - جهاني شدن ... 17 - حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و
منطقه اي 35 18 - حقوق‌بشر و ... 101 - حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه 21 102 -
دليل در ...

حمایت از اطفال در برابر بهره کشی های اقتصادی و جنسی

کودک ، کار کودک ، حمایت از طفل ، استثمار اقتصادی ، بهره کشی جنسی ... در این
نوشتار سعی نویسنده بر آن است تا با بررسی برخی اسناد بین المللی و ... ترسیم
چشم اندازی عینی و حقیقی از استثمار کودکان در جهان و ایران ، و نیز ارائه ... یعنی
اطفال به محض بلوغ جنسی رشید محسوب شده ، از مسؤولیت کیفری کامل برخوردار می
گردند.

مسئولیت کیفری بین‌المللی - بخش پنجم - ایران بوم

31 آگوست 2012 ... «مسئولیت کیفری بین‌المللی» عنوان مقاله‌ای است که بخش چهارم آن در شماره ...
توتسی‌ها از هوتو‌ها بلند‌تر است و زنان توتسی از زنان هوتو زیباترند. ... در مورد حمایت
از قربانیان نبردهای مسلحانه غیر بین‌المللی (داخلی) مصوب 8 ... شدۀ گسترده و آشکار
حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی که در روآندا ارتکاب یافته بود، تشکیل شد.

بین الملل - دیده بان هشتم

ایران به دنبال طرح کیفرخواست علیه میانمار به دیوان بین‌المللی کیفری باشد ...
واکنش رسانه‌های بی‌طرف جهان نشان‌دهنده نقض فاحش حقوق بشر در میانمار است ... از
کارشناسان یا مسئولان سیاسی ایران با اظهار نظر در مورد خسارات زیست محیطی پروژه
های آبی ... بازداشت یک وکیل بحرینی به اتهام حمایت از قطر ..... ثبت اجباری و
اختیاری اسناد ...

منشور حقوق شهروندی - سامانه 137 - شهرداری تهران

در این صفحه با مفاهیم شهروند، مدیریت شهری، حقوق شهروندی و حقوق متقابل شهروند و
مدیریت شهری آشنا می شویم. ... کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل
حمایت بهره‌مند می‌شوند. .... برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورند و مسئولیت
کیفری زمانی تحقق می‌یابد .... 8- حقوق معلولین در آینه اسناد بین المللی و حقوق
داخلی ایران.

فروش پایان نامه و پروژه های دانشجویی - کار تحقیقی حقوق

فروش پایان نامه و پروژه های دانشجویی - کار تحقیقی حقوق - فروش و انجام پایان نامه و
پروژه های دانشجویی در تمام رشته ها ... حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك
قانوني 80 ... بررسی جایگاه بزه دیده در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی
89.

اسلایدر Archives - ناقص‌سازی جنسی زنان

کمپین گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران ... این کتابچه به دنبال
آگاه سازی متخصصان و عامه مردم برای محفاظت و حمایت از دختران و ... می‌كند، به
خبرآنلاین می‌گوید: این پروژه به سفارش سازمان غیردولتی نسل دختران در كنیا .....
جایگاه حقوقی ختنه و ناقص سازی جنسی دختران و زنان در اسناد بین المللی حقوق
بشری چگونه است؟

کودک – دانلود تحقیق-مقاله-ریسرچ – پروژه ارشد

فصل دوم سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری ایران: از گذشته تا حال59
... حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در قواعد و اسناد بین‌المللی به شمار آمده و
.... حمایت از اطفال محروم از آزادی 4 پیمان‌نامه یا معاهده‌ی بین‌المللی حقوق کودک 1989 .

چالش‌های بزرگ قانونی برای حمایت از کودکان - سایت خبری تحلیلی ...

4 ساعت قبل ... به طور کلی سه نگرش عمده در خصوص کودکان و حقوق آنها وجود دارد: ... سازمان بین‌المللی
کار نیز اسناد متعددی را به حداقل سن کار اختصاص داده که ... ماده 79 قانون کار ایران،
متناسب با موازین بین‌المللی، کار کودکان زیر 15 سال را مطلقاً ممنوع دانسته است. ...
قانونی خود مبنی بر مراقبت از فرزندان مسئولیت کیفری خواهند داشت.

حقوق پروژه های بین المللی - فرهنگ مفهومی لغات تخصصی حقوقی

حقوق پروژه های بین المللی - فرهنگ مفهومی لغات تخصصی حقوقی - سابقه همکاری با
... با ابراء ذمه و قرار داد ارفاقی در حقوق ایران قابل مقایسه است. ... شود که در اثر ایجاد
رابطه جنسی با دختران زیر سن قانونی (هفده سال) یا زنان متاهل محقق می گردد . ... که
توسط حاضن ، قیم یا سرپرست یا والدین بر اساس قانون حمایت از خانواده انگلستان
قابل ...

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران فراخوان مقاله در زمينه حقوق بشردوستانه

«کمیته ملی حقوق بشردوستانه» و «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ» در نظر دارند تا
دومين ... در صورت هر گونه حمايت ملي، نام سازمان يا موسسه و شماره پروژه يا طرح مربوطه
در پايان مقاله ذكر گردد. ... همایش ملی تحولات مسوولیت کیفری در نظام حقوقی ایران ...
کارگاه آموزشی تخصصی بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد با تاكيد بر اسناد حقوق
بشر.