دانلود رایگان

دانلود فایل گزارش کارورزی آموزشگاه شاهد.. - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان دانلود فایل گزارش کارورزی آموزشگاه شاهد.. دانلود گزارش کارورزی آموزشگاه شاهد
تهیه شده برای ارائه به دانشگاه فرهنگیان
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 32
پیشگفتار
آماده سازی یک شخص برای شغل شریفی بنام معلمی ، که شغل انبیاست ، مراحل مختلفی را می طلبد .به نظر من درس های تئوری برای آمادگی فرد برای شغل معلمی تأثیر دارد اما تأثیر آن در برابر واحد های عملی کمتر است .یکی از واحد های عملی کارورزی است . کارورزی شخص را برای رسیدن به قله اوج پرورش افراد آماده می کند که این قله اوج همان شغل معلمی است. کارورزی راه را به شخص نشان می دهد که چگونه با افراد جامعه ، مخصوصا محصلان ، ارتباط برقرار کرده و همچنین پرورش صحیح این افراد را به شخص نشان می دهد .بنابراین برای یک معلم ، که مهمترین شغلش پرورش افراد ،(از نظر تربیتی ،اخلاقی ، اجتماعی و...) است ،بهترین مقدمه همان کارورزی است .
انشاالله که همه دانشجو معلمان عزیز از این کارورزی نهایت استفاده را ببرند و وشغلی آبرومندانه داشته باشند.

مقدمه
ﮐﺎرورزي در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮداﻟﯽ ژرف و ﺑﯽ ﻧﻮر گﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﭘﻠﮑﺎن آن ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﻬﻨﺎور دﺷﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ فﮑﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ. آن ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﮑﺎن ﻧﺮدﺑﺎن را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪ. آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﺮدﺑﺎن را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و روي اوﻟﯿﻦ ﭘﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ، ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ آن را اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و از ﻫﻤﺎن ﭘﻠﻪ اول ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻃﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ، اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ. آن ﭼﻪ را درﺑﺎره ﺻﻌﻮد از ﻧﺮدﺑﺎن ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ و ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﻢ ﺑﻪ ذﻫﻨﻤﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻧﺮدﺑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﯾﻢ، و ﭘﻠﮑﺎن آن را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮي در ﻧﻮردﯾﻢ. ﻫﺮ ﭘﻠﻪ اي را ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻤﻨﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺣﺲ ﮐﺮده اﯾﻢ ﻗﻮت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي روﺷﻦ ﺗﺮي ﻣﯽ رﺳﯿﻢ. در ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮدال ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﺷﮑﺎري ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﺪارد، ﭘﺮش و ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﻧﺮدﺑﺎن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازي ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد را در ﭘﻠﻪ آﺧﺮ ﻗﺮار داد. اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﻠﻪ ﻫﺎ را ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن، ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﻮد و ﺑﺪون ﻟﻤﺲ ﭘﻠﻪ اي از روي آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدو ﺑﺎﻻ رﻓﺖ، اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﭼﻮن زود ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺘﺎد. آن وﻗﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﻮدال ﺗﯿﺮه ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻌﯿﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺷﺘﺎب ﭘﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ، ﯾﺎ ﭘﻠﻪ اي زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻤﺎن ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮﯾﻢ. ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه اي درﺳﺖ و ﺳﻨﺠﯿﺪه از ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﻢ. ﯾﻌﻨﯽ از ﭘﻠﻪ اي ﺑﻪ ﭘﻠﻪ اي دﯾﮕﺮ. ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻌﻮد ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ. ﮐﺎرورزي در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﮑﺮر ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺪرﯾﺲ. ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻤﻠﯽ ، ﺗﻤﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮي ، ﮐﺎرآﻣﻮزي ﯾﺎ ﮐﺎرورزي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺪرﯾﺲ، ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﻣﮑﺮر و ﻣﮑﺮر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ، و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﻣﺪاوﻣﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ، ﺗﺎ داوﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ رواﻧﻪ ﮐﻼس ﻫﺎي درس در ﻣﺪارس ﺑﺸﻮﻧﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرورزي و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد. و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ، ﭼﻪ ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده و ﭼﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻋﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﺎرورزي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﮐﺎري ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ وﯾﮋه را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻫﺪ. اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرورزي ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺎ آن ﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ، ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ و اداره ﮐﻼس ﻫﺎي درس و ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺤﻮل ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا: ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.


کارآموزی


گزارش کارآموزی


دانلود گزارش کارآموزی


دانلود کارآموزی


کارورزی دانشگاه فرهنگیان


کارورزی آموزشگاه شاهد


دانلود گزارش کارورزی دا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فایل صوتی فوق العاده ارزشمند تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان ...

فایل صوتی فوق العاده ارزشمند تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان . اگر بدنبال موفقیت در کنکور ...

دانلود تمامی کتابهای درسی سال اول تا چهارم دبیرستان سال ...

برای دانلود، به روی عبارت "دانلود فایل" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر ...

فایل صوتی فوق العاده ارزشمند تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان ...

فایل صوتی فوق العاده ارزشمند تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان . اگر بدنبال موفقیت در کنکور ...

دانلود تمامی کتابهای درسی سال اول تا چهارم دبیرستان سال ...

برای دانلود، به روی عبارت "دانلود فایل" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر ...

فایل صوتی فوق العاده ارزشمند تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان ...

فایل صوتی فوق العاده ارزشمند تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان . اگر بدنبال موفقیت در کنکور ...

دانلود تمامی کتابهای درسی سال اول تا چهارم دبیرستان سال ...

برای دانلود، به روی عبارت "دانلود فایل" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر ...

دانلود 600 نمونه فرم حقوقی قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت در مورد سنگ ها

دانلود پاورپوینت علوم تجربی فسیل ها

پاورپوینت درباره آلودگی نفتی در خلیج فارس

پاورپوینت استحکام سنگهای رسوبی و دگرگونی

نقشه 1:250000 زمین شناسی کاشان

رام اصلی و آپدیت رسمی اندروید 7.1.1 برای سامسونگ Galaxy C7 2017 SM-C7100

دانلود فایل فلش نصبی فارسی نوکیا 5130 با RM-495

پاورپوينت بررسی معماري اقليم گرم و مرطوب و بررسی بافت شهري در اقليم گرم و مرطوب و اقليم ايران

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شهری شوشتر نو-خوزستان

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی آرامگاه چلبی اوغلی-شهرستان سلطانیه-زنجان

قالب معروف دنیای خبر

قالب خبری و مجله ای خبر خوب (Good News)

محصول قالب سایتENFOLD +قالب SAHIFA(صحیف)

دانلود قالب مجله خبری فارسی برای وردپرس

قالب فروشگاهی وردپرس Kute shop

دانلود،خرید برنامه طراحی وب

در 5 روز تایپیست شوید

فروش وب سایت جیمبو

دانلودکتاب چگونه خیلی راحت ورایگان برای خودمان وبسایت بسازیم؟

قالب زیبای سایت پرسپولیسیها

سوالات استخدامی نیروی انتظامی

وب سایت خبرگزاری با Asp.Net + مستند کامل

پایان نامه طراحی وب سایت هتل

بازی مرد قارچ خور به زبان HTML5

دانلود سورس پروژه ماشین حساب ساده با Css3 & Java Script

پروژه بازی گرافیکی به زبان VB.NET

دانلود سورس پروژه مدیریت عکاسی به زبان VB.NET

پروژه انتظامات شرکت تولید قطعات خودرو

آموزش مصور برنامه نویسی (VBA) در نرم افزار اکسل- درس اول