دانلود رایگان

طراحی خانه هوشمند و پایدار با رویکرد معماری بومی - دانلود رایگاندانلود رایگان در این بخش فیل ورد WORD پایان نامه با موضوع طراحی خانه هوشمند و پایدار با رویکرد معماری بومی شهر تبریز با بیش از 250 صفحه با ارائه کلیه توضیحات مو

دانلود رایگان طراحی خانه هوشمند و پایدار با رویکرد معماری بومی در این بخش فیل ورد WORD پایان نامه با موضوع طراحی خانه هوشمند و پایدار با رویکرد معماری بومی شهر تبریز با بیش از 250 صفحه با ارائه کلیه توضیحات مورد نیاز و جزئیات طرح و نمایش مدل سه بعدی طرح و 18 مقاله مرتبط در فرمت PDF آماده دانلود می باشد.
چکیده
انسان همواره در طول تاریخ سعی می نماید به منظور ایجاد سرپناهی امن برای سکونت، آن را با محیط پیرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرایط مناسبی برای ادامۀ حیات خویش ایجاد کند و درحقیقت شر ایط جغرافیایی، اقلیمی نیز در شکل گیری این فضای زیست، دخالت مستقیمی دارد. در آذربایجان به علت دارا بودن ، اقلیم سرد و کوهستانی معماری های (به ویژه در طراحی مسکن بومی ) هماهنگ با اقلیم بوجود آمده که در چنین فضاهای ساخته شده ای، به کارگیری مصالح بومی که کمترین تأثیر نامطلوب برمحیط را دارند و همچنین کاهش میزان انرژی مصرفی با استفاده از مصالح محلی، موجب پایداری محیط زیست و افزایش دوام بناها گردیده اند.
در فرایند گذار از خانه های تاریخی به خانه های معاصر، باید ببینیم كه خانه های تاریخی چه ارزش هایی را از دست داده و چه نیروهای دیگری به غیر از دانش بومی، طبیعت گرایی و صرفه جویی در انرژی، بر شكل گیری خانه های معاصر تأثیر گذاشته است. همچنین باید نیازهای فرهنگی اجتماعی ساکنان شهرهای تاریخی را مشخص كنیم كه البته اين كار خود مستلزم بررسی های لازم در زمینة روش های پيشرفته طراحي و تحلیل علمی صحیح خواهد بود. دگرگونی هایی که در حین اجرای تغییرات و نوسازی در شهرهای تاریخی ایران و آذربایجان بوجود آمده، سبب تغییر فرم و سازة ساختمان های مسکونی شده است.
از این رو در این طرح، سعی برآن شده است تا بتوانم معماری بومی تبریز را در باتوجه به پایداری محیط و صرفه جویی در مصرف انرژی و هوشمند سازی ساختمان بررسی نموده و معایب معماری جدید را از نظر مواردی همچون به کارگیری مصالح ناهماهنگ با شر ایط منطقه، طراحی نامناسب بنا ، عدم صرفه جویی در مصرف انرژی و تخریب محیط مورد ارزیابی قرار دهم. در انتها به جمع بندی و ارائه طرح اعم از پلان ها ، جزئیات طرح و مصالح استفاده شده می پردازم.


کلید واژه: سکونت، اقلیم، معماری بومی

مقدمه
محیط زیست و در متن آن مسکن و ساختمان از ابداعات و دست ساخته های بدیع و همیشگی انسان در هر فرهنگ و تمدن بوده و هنوز از تازگی، شگرفی، مطلوبیت و پیچیدگی در تمام ابعاد برخوردار است. با آغاز قرن هفتم میلادی و نفوذ افکار و دیدگاه های مختلف در منطقه، تغییرات مهمی در روند معماری و صنعت شهرسازی رخ داده و با ماهیت عمیق فلسفی خود، یک سری نوآوری هایی را در زندگی اجتماعی شهرها به ارمغان آورده است؛ به این ترتیب که، این سرآغازی در سیستم تقسیم محله ای (کوچه بندی)، ساخت اماکن خاص و عمارت ها بوده و ساختار شهری را در مقیاسی وسیع، متحول ساخته است. فرهنگ منطقه ای، تأثیر خود را بر معماری شهری و اجتماعی نشان داده و در شكل گیری محیط مسکونی و فضابندی خانه ها، بی تأثیر نبوده است. حال چنین سؤالی مطرح می شود كه چه نیروهایی بر شكل گیری خانه های تاریخی و سپس خانه های معاصر، تأثیر داشته است؟ در اینجا بایستی نیازهای فرهنگی – اجتماعی و نقش اقلیم منطقه در شكل گیری خانه های تاریخی شهر تبریز را مشخص كنیم تا با بررسی های لازم در زمینه روش های پیشرفته معماری از طریق تحلیل علمی صحیح، طراحی لازم صورت پذیرد. با رویکرد باز سؤالاتی مطرح می شود كه آیا برنامه های طراحی شده ما به هنگام خانه سازی با نیازهای مردم و ساكنان منطبق بوده است؟ و اینكه آیا امروزه به تکامل ساختمان های مسکونی معاصر در شهرهای مختلف با در نظر گرفتن سنت های معماری بومی نیاز هست یا خیر؟
مسکن و فضا به دفعات متعدد، مورد توجه متخصصین مختلف (معمار، شهرساز، جامعه شناس، اقتصاددان، روان شناس، ادیب و ... ) قرار گرفته است. علاوه بر این مطلب که حتی ساختمان های مسکونی تازه ساخت پاسخگوی کامل طرز زندگی سنتی ساکنان نیست و كالبد و ساختار مسکن کامل را نداشته اند، این سؤال كلیدی مطرح می شود كه آیا خانه های امروزی، برای زندگی معاصر مناسب هست يا خیر؟ شکل خانه ها نیز تنها نتیجه نیروهای فیزیکی یا هر عاملی سببی دیگر نبوده؛ بلکه حاصل مجموعه ای از عوامل اجتماعی فرهنگی در وسیع ترین شکل آن است. شکل خانه نیز بنا به شرایط اقلیمی (محیط فیزیکی که بعضی از چیزها را تسهیل و بعضی را غیرممکن می سازد) و روش ها یا شیوه های ساختمانی و مصالح قابل دسترس و تکنولوژی (ابزار لازم برای ایجاد محیط مطلوب) تغییر می کند. در نتیجه نیروهای فرهنگی اجتماعی و شرایط موجود اقلیمی، نیروهای اولیه یا اصلی و دیگر نیروها، نیروهای ثانوی یا تغییردهنده است. شرایط فضایی شهرهای تاریخی، خواسته های رفاهی ساكنین و نقش اقلیم به عنوان یک مسئله مهم روز در چارچوب یک موضوع علمی، تا به امروز در تحقیقات های به عمل آمده، مشکل طراحی ساختمان های مسکونی جدید متناسب با نیازهای فرهنگی – اجتماعی جامعه و شرایط فضایی شهرهای تاریخی، خواسته های رفاهی ساكنین و نقش اقلیم به عنوان یک مسئله مهم روز در چارچوب یک موضوع علمی، آن چنان مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، مسکن به عنوان پدیده ای ساده ودر عین حال پیچیده و فضای فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و غیره؛ یعنی پدید های چند ساحتی و یا بهتر، به مثابه موجودی زنده کمتر مورد بررسی دقیق و کالبدشکافی قرار گرفته است.
هدف اصلی مشخص ساختن تأثیرات عواملی چون فرهنگ، و اقلیم موجود است كه در فرم پذیری بناهای مسكونی و صنعت ساختمان سازی منطقه نقش داشته است که با اتخاذ این موارد، بایستی شرایطی خاص برای طراحی خانه های معاصر تعیین شود. در تحلیل فضای داخلی آپارتمان های مسکونی و تأمل در آنها بایستی روش هایی برای طراحی جدید مشخص شود و تعیین توصیه های علمی – تجربی ضروری به شمار می رود. واقعیت آشکار و هدف هر بررسی تاریخی این است که گذشته آموزنده و شناخت آموزه های آن بسیار اساسی است و امروز و فردای هر جامعه در گذشته تاریخی آن نهفته است. مطالعه گذشته نه تنها دارای ارزش فلسفی است؛ بلکه بررسی آن از جمله باعث کشف پیچیدگی ها و پوشیدگی های تفکر، جریان های اجتماعی و فرهنگی انسان ها و تفکرات و اعمال و باورهایشان می شود. همچنین تاریخ، امکان شناسایی عناصر پایدار از عناصر ناپایدار را ممکن می سازد. برای بی اثر کردن جنبه های بسیار بی ارزش و محقرانه زندگی در زمان حال، یعنی نوعی پیش درآمد پایدار برای گریز از روش و تفکر غیرعقلایی در آینده، نیازمند بعد و یا ساحت غنی زمان هستیم.
نقش فضا درزمینه هویت یابی نقشی انکارناشدنی است وانسان با شناختی که از فضای زندگی خود به دست می آورد.می تواند به نوعی شناخت از خود نیز برسد. بحث هویت مکان نه تنها در انسان شناسی شهری قابل بررسی است ،بلکه اندیشمندان مختلف از زمینه شهر سازی و معماری را نیز به خود مشغول داشته است. از آن جا که تاثیرات عوامل محیطی بر زندگی انسان از روی بازتاب آنا ن بر سیمای محیط به صورت پیام های ارسالی قابل شناخت و تمایزند، برقرای ارتباط با محیط درجهت کشف هویت سیمای آن نیز از طریق ادراک شناخت و تصور محیط میسرخواهد بود.هویت محیط یا مکان بیشتر متوجه ارضاهای ذهنی و عاطفی بشرهستند، تا نیازهایی که مستقیما با جسم سرو کارداشته باشند. هویت محیط از این نظر جزء نیازهایی محسوب می شود که فقط یک عامل درایجاد آن دخیل نیستند ، بلکه گروهی از عوامل واشیاء دراحیای آن دخالت دارند. هویت محیط مصنوع مفهومی بسیار پیچیده و مشکل برای تعریف کردن است. ولی اندیشمندن مختلفی درحوزه شهر سازی ومعماری انسان شناسی سعی درتعریف آن داشته اند، از جمله این اندیشمندان راپاپورت است.
آموس راپاپورت معمار وانسان شناسی است که با رویکرد فرهنگی و اجتماعی به محیط می نگرد وی مطالعات خود را بر اهمیت زمینه فرهنگی درشکل شهر متمرکز ساخته است.(تولایی؛۸۶:۱۵۷)
وی به دنبال شناخت اجتماع و فرهنگ و مردم شناسی به وسیله بنا و معماری است.از این روی هویت را این گونه تعریف می کند :خصوصیتی از محیط که درشرایط مختلف تغییر نمی کند. یا خصوصیتی که به موجودات امکان قابلیت تمیز و تشخیص عنصری را از عناصر دیگر می دهد و عناصر شهری را از هم متمایز می کند. دو نکته مورد تاکید راپاپورت
۱)هر هویت محیطی یک محتوای درون دارد که ذات و ماهیت خودش را نشان می دهد.۲)هر هویت دارای مرزی است که آنرا بیرون از خودش واز غیر خودش جدا می کند. به عقیده وی هویت محیطی به دو طریق مطرح می شود :۱)هویت اثباتی – که تعلق یک فرد را به یک گروه و مجموعه نشان می دهد ودربردارنده همبستگی داخلی است. این هویت اغلب به صورت اختیاری و ازطریق رفتار خاص یا محیط کالبدی ابراز شده می تواند به عنوان وسیله ابراز هویت درفرد درداخل گروه و جامعه نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
۲) هویت القایی که بوسیله عناصر و عوامل محیطی گروه و جامعه خاص درمقابل افراد و گروههای بیگانه متمایز می شود این نوع هویت محیطی شکلی از مرزبندی بین ما و آنها را مطرح کرد.تاکید می گذارد نوع دوم عوامل هویت بخش بر خلاف نوع اول با انتشار نشانه های واضح و خوانا تفاوت بین گروهها و جوامع مختلف را ایقاء می کنند.(دانشپور؛۱۳۷۹:۵)
اندیشه های راپاپورت درزمینه هویت مکان بیشتردرکتاب “معنای محیط ساخته شده مطرح شده ور دراین کتاب با به کارگیری نشانه شناسی و مشخص کردن سه سطح معنایی بالا- میانه- پایین در پی توضیح این نظر است که فضای شهری خاصیت تداعی کنندگی وادراکی دارد واز این رو نه تنها درتشخیص هویت مکان به ما کمک می کند، بلکه راههایی را برای ایجاد هویت اجتماعی گروه مورد مطالعه فراهم می سازد.از نظر او معنا در مردم است نه دراشیاء و چیزها.وی با تفکیک سه سطح معنا این مطلب رابیان می کند که برای فهم یک محیط شهری به فهم معانی وارزش هایی که استفاده کننندگان به آنهانسبت می دهند نیاز داریم. به نظر وی وقتی سازمان دهی فضا شامل شکل ساختمان و نظم علایم و فعالیت ها قابل رویت با هم سازگار باشند، معنی بسیار واضح و شکل شهر خواناتر و به یادماندنی تر می شود.با این مقدمه وی فضارا گستره سه بعدی از جهان اطراف می داند که درآن مردم و اشیاء را به هم پیوند می زند یا از هم جدا می کند. به عبارت دیگر فضا رابطه میان اشیاء و اشیاء ، مردم و مردم مردم واشیاء، است. به همین دلیل نظم از جمله مباحث بسیار مهم راپاپورت محسوب می شود. ذهن انسان به جهان نظم می دهد. و جدلی آگاهانه برای جهان بوجود می آورد.بنابراین انسان فضا را سازمان می دهد ویا به عبارتی نظم می بخشد.نظمی آگاهانه که با سازماندهی و نام گذاری حاصل می شود.بدین ترتیب تمامی تعامل انسان با محیط طی یک فرایند نظم بخشی به محیط برقرار می شود.که ازنظر راپاپورت این نظم دهی چها رمورد ۱) فضا ۲)زمان ۳)روابط ۴)معنی را در بر می گیرد. نظم معنی از جمله نظم های بسیار مهم در نظریه راپاپورت می باشد که وی به صورت نظام نشانه شناسی آنرا در کتاب معنای محیط ساخته شده مطرح می کند.وی معتقد است معنی بخشی از فعالیت است واز آن به عنوان عملکردپنهان محیط یاد می کند. بعلاوه دررابطه با فعالیت بر خوانایی آن تاکید نموده و معتقد است خوانایی با بالابردن قابلیت تشخیص فرد قدرت و قابلیل پیش بینی وی رادر محیط بالا می برد.محیط هایی موفق هستند که تفاوت در رفتار با نشانهاهای واضح و روشن کاهش دهند یا قابلیت پیش بینی آن را بالا ببرند. در حقیقت این روابط میان اشیاءو مردم با محیط است که معنی را می سازد.بنابراین لازم است تا طراحان به شیوه رابطه میان عناصر و سازماندهی آن ها توجه بیشتری نشان دهند ودریابند که از انسجام عناصر خاص چه معانی خاصی ایجاد وبیان می شوند. شهر سازان برهویت به عنوان یکی از معیارهای اساسی کیفی محیط های شهری تاکید دارند. به طور عمده به نظرآنها محیط های شهری در درجه اول باید به لحاظ بصری واجد شخصیت و هویت باشند . به گونه ای که آنان را از سایر مکانها متمایز و متفاوت و قابل تشخیص سازد.عناصر کالبدی در محیط های مختلف معانی متفاوت دارند. و این معانی به طور نظام یافته ای به فرهنگ پیوند خورده اند.و از این روست که هر فرهنگ و هر مکانی هویت خاص خود را دارد. از این نظر تفاوت انسان شناسان با روان شناسا ن درا ین است که روان شناسان هویت محیط را زیر ساختی برای هویت فرد می دانند. یعنی به آن به عنوان یکی از اجزای سازنده هویت فرد توجه می کنند ، نه به عنوان چیزی که می تواند به گونه ای مستقل واجد هویت مخصوص به خو د باشد. ولی انسان شناسان به هویت محیط مستقل از هویت فرد توجه می کنند.

خانه یکی از مهم ترین بنا هایی است که انسان در آن آرامش می یابد. اما امروزه از معنی اصلی خانه دور شده ایم. امروزه با اتکا به شعار طراحی و معماری مدرن٬ در اکثر طراحی ها به اقلیم٬ فرهنگ٬ انرژی٬ مصالح و در کنار آن محیط زیست توجهی نمی شود و در بیشتر طراحی ها فقط به چشم گیر بودن طرح و به نوعی الگو برداری کورکورانه بها می دهند٬ به طوری که یک ساختمان که در شهر تبریز است را می توان با همان شرایط در شمال یا جنوب کشور مشاهده کرد در حالی که اقلیم و مصالح بومی و فرهنگ آن مناطق با یکدیگر متفاوت هستند. در حالی که در دنیا درک درست معنی کلمه مدرن به این صورت است که تمامی جوانب را در نظر گرفته و توجه به انرژی و محیط زیست مهم ترین اصل طراحی می باشد و ساخت پروژه هایی به اصطلاح zero carbon (یعنی عدم تولید دی اکسید کربن) از مهم ترین دغدغه معماران است. متاسفانه در جامعه ما به علت عدم کمبود انرژی٬ استفاده ناصحیح و آموزش های نادرست٬ به این دسته از مساﺋل توجهی نمی شود. ایده ی مورد نظر بنده طراحی یک خانه با رویکرد فرهنگی٬ اکولوژیکی و دینامیکی می باشد. ایده اصلی در طراحی این خانه٬ توجه به اقلیم٬ ساخت بنایی که انرژی مصرفی خود را تولید کند و با محیط زیست سازگاری کامل داشته باشد و استفاده از مصالحی بومی و قابل بازیافت ٬که بعد از اتمام طول عمر بنا می تواند به راحتی به محیط زیست بازگشته و هیچ آلودگی و تهدیدی به اکوسیستم وارد نکند.
1-2 هدف از طراحی
معماری، یعنی ارائه بهترین راه حل، چه استفاده از راه حل های گذشته، چه خلق راه حل جدید برای رسیدن به هر هدفی. معماری هنر و دانش طراحی بناها و سایر ساختارهای کالبدیست. تعاریف جامع تر، بیش تر معماری را شامل طراحی تمامی محیط مصنوع از طراحی شهری و طراحی منظر تا طراحی خرد جزییات ساختمانی و حتی طراحی مبلمان می دانند. طراحی معماری در اصل استفاده خلاقانه از توده، فضا، بافت، نور، سایه، مصالح، برنامه و عناصر برنامه ریزی مانند هزینه، ساخت و فناوری است به منظور دستیابی به اهداف زیباشناختی، عملکردی و اغلب هنری. این تعریف، معماری رااز طراحی مهندسی که استفاده خلاقانه از مصالح و فرمها با بهره گیری از ریاضیات و قواعد علمی است، متمایز می کند.
آثار معماری به عنوان نمادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یک کشور شناخته می شوند. تمدن های تاریخی نخست از طریق همین آثار معماری شناخته می شوند. آثاری که پیوند دهنده مهم خودآگاهی های اجتماعی بوده اند. شهرها، مذاهب و فرهنگ ها از طریق همین یادواره ها خود را می شناسانند.
امروزه و با گسترش شهرنشینی، شهروندان با پدیده های نامطلوب بی شماری مواجه هستند. آلودگی هوا، ترافیک، استرس، آلودگی صوتی و ... عواملی هستند که شهروندان کلان شهرها هر روز با آن دست و پنجه نرم می کنند. نتیجه اینکه با تنی خسته و ذهنی آزرده به خانه که مأمن و محل آرامش است، می رسند. در همین راستا اولین بنایی که انسان برای به آرامش رسیدن ذهن و روح خود بپا کرد، خانه بود. گاهی صرفا کلمه خانه خود به تنهایی باعث تسکین روح و آرامش روانی می شود، اما در مواقعی هم به علت طراحی های نا معقول قرار گرفتن در فضای خانه ذهن انسان را آزرده می سازد. هدف اولیه بنده از طراحی این خانه، ایجاد آرامش و حس تعلق به محیطی است که در آن زندگی می کنیم. در کنار این هدف اصول و قواعدی وجود دارند که باید برای رسیدن به مقصود از آن ها پیروی کرد، مانند احترام به محیط زیست، قبول کردن فرهنگ و سنت های صحیح گذشته و استفاده از آن ها و بهره گیری از تکنولوژی های جدید.
1-3 قلمرو پژوهش
تبریز مرکز استان آذربیجان شرقی است. در 46 درجه و 25 دقیقه طول شرقی و38 درجه و دو دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است ، ارتفاع آن از سطح دریا 1340 متر می باشد . با وسعتی حدود 11800 کیلومتر در قلمرو میانی خطه آذربایجان و در قسمت شرقی شمال دریاچه ارومیه و619 کیلومتری غرب تهران قرار دارد و در 150 کیلومتری جنوب جلفا ، مرز ایران وجمهوری آذربایجان قرار گرفته است . جمعیت تبریز حدود دو میلیون نفر می باشد.ت بریز از سمت جنوب به رشته کوه منفرد همیشه پر برف سهند واز شمال شرقی به کوه سرخ فام عینالی (عون بن علی) محدود می شود. رودخانه آجی چای از قسمت شمال و شمال غرب تبریز می گذرد وبعد از طی مسافتی قابل توجه در دشت تبریز به دریاچه ارومیه می ریزد و میدان چایی از میانه تبریز می گذرد که اکثراَ در فصول مختلف سال بی آب است. این شهر همچنین در سال ۱۵۰۰ میلادی با دارابودن ۲۵۰ هزار نفر جمعیت، چهارمین شهر بزرگ جهان محسوب می شد.
این شهر بزرگ ترین شهر منطقه شمال غرب کشور و قطب اداری، ارتباطی، بازرگانی، سیاسی، صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می شود براساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران که در سال ۱۳90 صورت گرفته است، شهر تبریز چهارمین شهر پرجمعیت ایران پس از شهرهای تهران، مشهد و اصفهان محسوب می گردد. این شهر به دلیل جای دادن بسیاری از کارخانجات بزرگ صنعتی در خود و نیز وجود بیش از ۶۰۰ شرکت قطعه ساز در آن، دومین شهر آلوده و نیز دومین شهر صنعتی کشور پس از تهران به شمار می رود و به دلیل صنعتی بودن، یکی از مهم ترین شهرهای مهاجرپذیر ایران محسوب می شود . شهر تبریز در غرب استان آذربایجان شرقی و در منتهی الیه مشرق و تقریباً جنوب شرق جلگه تبریز قرار گرفته است. این شهر از سمت شمال شرق به کوه های گوزنی و باباباغی، از سمت شمال به کوه های پکه چین و عون بن علی، از سمت شرق به گردنه پایان و از سمت جنوب به دامنه های کوه سهند محدود شده است. آب و هوای تبریز در زمستان ها بسیار سرد و در تابستان ها خشک و گرم است؛ اگرچه حرارت به دلیل نزدیکی به کوه سهند و وجود باغ های زیادی در اطراف شهر تعدیل می شود. تبریز زمانی داری باغات ومزارع فرح انگیز وپرآوازه بود به همراه قنات ها وچشمه هی متعدد که امروزه تمامی آن همه باغات و مزارع از میان رفته یا در حکم ازمیان رفتن است وگستره شهر پیرامون خود را به مناطق مسکونی، تجاری، اداری وصنعتی وخدماتی مبدل ساخته است .
1-4 پیشینه
برج هرست Hearst tower: این ساختمان به دلیل اینکه دربیشتراوقات سال از هوای خارج از ساختمان به عنوان تهویه مطبوع استفاده می کند، ۲۲ درصد دی اکسیدکربن کمتر وارد هوا می کند.
برج های مسکونی پوتارجایا مالزی: پوسته این ساختمان به صورت هوشمندانه ای عمل می نماید به همین دلیل باعث صرفه جویی ۵۰ درصدی در مصرف انرژی می گردد.
خانه شریفی ها، خانه ای با یک معماری دینامیک: عدم قطعیت و انعطاف پذیری نقش زیادی در مفهوم طراحی این پروژه داشته اند. کیفیت فضاسازی داخلی و همین طور آرایش بدنه ساختمان کاملاً تحت تأثیر جابجایی باکس ها است و باعث باز یا بسته جلوه دادن نمای ساختمان می شود. این تغییرات می توانند بسته به فصل یا سناریوهای کاربری مختلف اجرا گردند.
در این پروژه، باز یا بسته بودن حجم ساختمان، اشاره به برخی از ساختمان های سنتی ایرانی دارد؛ خانه هایی که به صورتی دینامیک و بنا بر حالت های سکونت، مکان های زمستان نشین و تابستان نشین را برای ساکنان خود فراهم می کرده اند.
مجتمع تجاری اداری Agung Sedayu جاکارتا: تمامی آب باران در این مجتمع تصفیه می شود، پانل های خورشیدی در سقف مجتمع انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل می نماید.
مجموعه انرژی صفر بدینگتون مجموعه انرژی صفر بدینگتون (مجموعه انرژی صفر بدینگتون) اولین و وسیعترین اکو مجموعه خنثی انگلستان می باشد. کانسپت طراحی این مجموعه از تمایل به خلق یک ((مجموعه انرژی فسیلی صفر)) بوجود امد، نوعی که میزان انرژی را که مصرف می کند از منابع تجدیدپذیر بدست می آورد، بنابراین هیچ کربن خالصی را به اتمسفر صادر نمی کند.
خانه ضایعاتی: خانه ضایعاتی یک پروژه ساخت پایدار بود که در دانشگاه Brighton در بریتانیا اجرا شد. همانطور که از نام آن پیداست، این خانه به طور منحصر به فردی از ضایعات و مواد دور ریخته شده ساخته شده. تقریبا 90% مصالح به کار رفته در ساخت این خانه از ضایعات ساختمانی و مواد دور ریختنی منازل تشکیل شده است.
خانه ورقه ای Slip House: خانه Slip House شامل یک سیستم جمع آوری آب باران، پانل های خورشیدی و تهویه هوای مکانیکی بوده و بسیار عایق می باشد که بر طبق اظهارات طراحان آن می تواند سالانه از تولید 1.2 تن دی اکسید کربن (CO2) جلوگیری کند. در حال حاضر معماران Carl Tuner ا ز این خانه به عنوان نمونه اولیه تحقیقات خود استفاده می کنند تا بتوانند در نهایت ایده خود را مبنی بر تولید خانه های ارزان و پایدار برای خانواده ها به بازار عرضه کنند.
1-5 روش کار
الف. نوع روش تحقیق:
نوع روش تحقیق از نوع مطالعه موردی مانند مطالعه موردی خانه های تبریز و مقایسه معماری امروزی با معماری سنتی بومی و بررسی معماری مدرن دیگر مناطق می باشد.
ب. روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای و غیره )
تحلیل سایت و حضور در محل مورد نظر و بررسی و جمع آوری اطلاعات به منظور ایجاد راه کار برای طراحی و درک درست از سایت.
استفاده از متون، مقالات و تحقیق های کتابخانه ای و بررسی و مقایسه آنها.
پ. ابزار گرد آوری اطلاعات (پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده ، آزمون ، سنجش ، جدول ، نمونه برداری ، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره )
بهره گیری از، مراجعه حضوری، کتاب های مربوط به حوزه تخصصی، سایت های اینترنتی.
ت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
جمع آوری اطلاعات کلی و سپس بررسی جرئی و موردی مطالب.
بسط دادن اطلاعات به هدف مورد نظر و تجزیه و تحلیل آن و مقایسه با نمونه های موردی.
جمع بندی مطالب و تحقیق ها.
آغاز فرآیند طراحی و شکل گیری موضوع.

سبک های معماری
در گذشته روح فرهنگ دارای ثبات بیشتر، بدون پویایي بود. تمایزهای قبیله ای، قومي، نژادی، فواصل ،مرزهای عبور ناپذیر طبقاتي، وابستگي به اقلیم ، سرزمین، آیینها تأثیر خود را روی شكل و فضای معماری بر جا مي گذاشت این ویژگیها موجب پیدایش تفاوتهای شكلي متمایزی در الگوهای زندگي ، فضاهای زیستي و ابنیه ی نیایشي، آییني و حتي سكونتگاهها مي شد ولي تحولات قرن حاضر موجب دگرگوني و تغییراتي در بین برخي جلوه های زندگي و فرهنگ جامعه شد. حرکت و روند معماری سنتي بازایستاد و از طرفي به علت سرعت وقوع تحولات، فرصت تطابق با فرهنگ را پیدا نكرد. در حالیكه تحولات در کشورهای اروپایي گام به گام صورت گرفته بود و آنها تا حد زیادی تغییرات را به راحتي جایگزین کردند. حال اگر برای دوباره جان گرفتن فرهنگ و معماری کشورمان عوامل اساسي آن شناخته شوند به حیات خود ادامه خواهند داد. معماری فقط مجموعه ای از سبكها و فرمها نیست و حتي کاملاً با شرایط اجتماعي و اقتصادی خود را مشخص نمیكند، بلكه مجموعهای از اینهاست.مقاله حاضر سعي دارد که به این مسأله پرداخته و در این راستا مطالبي را ارائه نماید .در این پژوهش با استفاده از روش توصیفي تحلیلي، ابتدا به بررسي تحقیقات و اسناد پیشین در زمینه تعریف فرهنگ و معماری بومي، و تأثیر این دو بر هم میپردازد، سپس با استفاده از تحلیل تحقیقات انجام شده ، تأثیر فاکتورهای مهم بر تحقق این هدف تبیین میگردد. تا ارتباط بین موضوعات مختلفي که شناسایي شده اند پیدا شود. معماری و فرهنگ دو واژه اشنا معماری نوعي هنر ظریف و فرهنگ بیانگر هویت جامعه مي باشدو این دو همواره دارای رابطه ای نزدیک و مستمر بوده اند. 1شكوه معماری درخشان ایراني در قرون متمادی، همواره زبانزد عام و خاص بوده است. عظمت معماری ایران شهره جهان بوده و همواره چون نگیني، بر تارک فرهنگ، هنر و تمدن این سرزمین درخشیده است. یكي از قوی ترین نمادهای فرهنگي و هویتي کشور ما معماری است که از نشانه های اصلي فرهنگ و تمدن ماست. متاسفانه با وجود پیشینه ای پرشكوه در زمینه معماری، در سال های اخیر شاهد ساخت و سازهایي از هم گسیخته در شهرهای مختلف کشور هستیم. بناهایي که جدای از بي هویتي، کمتر نشاني از معماری بومي و اصیل ایراني، در آن ها به چشم مي خورد. بي شک فقدان هویت در عرصه معماری ایران در درازمدت ، تهدیدی برای فرهنگ و هنر باشكوه ایران به شمار مي آید. زیرا معماری امروز ایران، شكوه و عظمت گذشته را ندارد. بي تردید معماری نماد هویت، فرهنگ و تمدن هر کشوری استبنابر این لازم است تحولي جدی و تجدیدنظر کلي در طراحي معماری ساختمان های کشور، متناسب با معماری بومي و ویژگي های فرهنگي ایران صورت گیرد.در دوران معاصر بنابر جایگزیني فرهنگ زمیني و مادی امروز بر فرهنگ آییني و ماورایي گذشته چارچوب های معماری بومي ایران در هم فرو ریخت، چراکه معماری ظرف زندگي است و زندگي یعني شیوه زیست و ارتباط انسانها که از فرهنگ جامعه برخاسته است.معماری دارای هویتي است که اولا بیانگر ارزشهای حاکم بر جامعه استدوما مبین ارزشهایي است که جامعه به آنها تمایل دارد سوما بیانگر عوامل هویت فرهنگي پدیدآورنده آن است. فرهنگ و معماری واژه هایي آشنا برای همه اند. این دو را بسیار شنیده ایم ؛ ولي معنای دقیقشان را شاید ندانیم و بویژه رابطه بین این دو را. ایجاد فرهنگ پایدار،نیازمند زنده کردن احساس اجتماعي ،ارتباط و آمیزش با دنیای طبیعي است ،در معماری پایدار باید به مردم مجال بروز قابلیت های کامل خود را داد تا خودشان را در یابند و در ارتباط با دیگران به درکي عالي از بشریت برسند و به این ترتیب ارتباط خود با گذشته و آینده را بازیابند در این رابطه توجه به شیوه های معماری بومي موجود راهگشا هستند چرا که اغلب آنها جوابگوی اقلیم و فرهنگ منطقه مي باشند ضمنا توجه به این مسئله در طراحي در بالا بردن احساس مكان در هر شخصي که در آن واقع شود موثر بوده و نقش دارد.) سبكشناسي معماري ايراني، پيرنيا 1380 (
2-2 سبک معماری آذربایجان
آذربايجان يكي از مراكز پر قدرت معماري جهان اسلام است ؛ كه فرايند تحولات معماري در آنجا تاريخي كهن دارد. قرون هفتم و هشتم هجري قمري عصر شكوفايي معماري و شهرسازي در آذربايجان بوده است.
اهميت و تأثيراسلوب و شيوه هاي معماري آذربايجاني در ايران سده هاي هفتم تا نهم هجري قمري تا بدان سو گسترده شده است كه شادروان پيرنيا در سبك شناسي معماري اسلامي ايران سبكي به نام آذري را توصيف و پيشنهاد كرده است؛ كه اين اصطلاح تا به امروز مترادف معماري ايلخاني- تيموري بوده است .اما پيرنيا در بازشناسي و توصيف سبك آذري به تأثيرات بنيادين مكاتب محلي آذربايجان چون شيروان و نخجوان كه از اواسط دورة سلجوقي رو به پيشرفت و توسعه و تكامل نهادند، بر معماري دوران ايلخاني- تيموري ايران، اصلاً توجهي نكرده است؛ حال آن كه بخشي از پيوستگي ها و تعاملات دو سوية فرهنگي- اجتماعي سرزمين هاي ايراني، بالاخص خراسان و آذربايجان، در سبك معماري آذربايجاني سده هاي هفتم تا نهم هجري قمري، كه عصر كلاسيك فرهنگ و هنر ايران است، بازتاب، نمود و تجلي يافته است. در دوران ايلخانان، مركزيت فرهنگ و هنر ايران از خراسان و ماوراءالنهر به آذربايجان منتقل شد؛ و به ويژه در عهد سلطنت سلطان محمود غازان خان ، آذربايجان به عصر طلايي فرهنگ و هنر گام نهاد. آذربايجان مهد و خاستگاه معماري پيشرو ايلخاني معرفي شده است؛ بالاخص در عهد سلطنت غازان خان فعاليت هاي معماري در ايران توسعه مضاعف يافت. سلاطين ايلخاني با صدور احكامي خواستار احداث بناهاي مهم و شكوهمند شدند؛ همچون غازانيه و سلطانيه. به معماران شنب غازان و مجموعة عليشاه از پيش تفهيم شده بود كه بايد آثار ايشان ، به لحاظ ابعاد و حجم و تزيين، برتر و فراتر از مقابر سلطان سنجر در مرو و طاق كسري در تيسفون باشد. ابعاد عظيم بناها، كه با سلطان محمود غازان خان شروع شد، در عمارات سترگ غازانيه، سلطانيه و مجموعة جامع عليشاه تجلي يافت؛ كه بزرگترين بناهاي آن دوران بودند. توسعه مجموعه های معماري از ديگر مشخصات اين دوران است. پيشرفتهاي معماري برخاسته از آذربايجان نه تنها به آذربايجان و دوران ايلخانان محدود نماند؛ بلكه به تركستان و خراسان عهد تيموريان نيزگسترش يافت. در حقيقت فرهنگ و هنر ايران دوره تيموري استمرار و تداوم دوره ايلخاني است. اميرتيمور گوركاني و جانشينان هنرپرور وي، شمار بسياري از هنرمندان را از آذربايجان و به ويژه تبريز، به خراسان و ماوراءالنهر فرستادند و شاهكارهاي بسياري بر پایه آموزه هاي سبك آذربايجاني در خراسان بزرگ، تركستان و ماوراءالنهر آفريده شد : مسجد جامع سمرقند، مسجد گوهرشاد مشهد رضوي، گور مير، تربت خواجه ابونصر پارسا در بلخ و آق سراي در شهر سبز. بنابراين پيش از ورود به بحث لازم است كه با در نظر گرفتن عهد ايلخاني به مثابه تقطه عطف و سرآغاز حركت و پويش سبك معماري آذربايجان، ويژگيهاي اصلي و شاخصهاي كلي معماري اين دوره از تاريخ فرهنگ و هنر ايران به اجمال بررسي شود.( معماري و تزيينات ستاوندهاي چوبي د ورة صفويه در آذربايجان، خيري 1385)
2-2- 1ويژگي ها و شاخص هاي معماري عهد ايلخاني
معماري عهد ايلخاني با مجموعه اي از شاخص هاي مهندسي و تزيينات بنا معرفي ميشود كه از دورة سلجوقي كاملاً متمايز بوده و قابل تفكيك و تشخيص است؛ كه نگارنده در اينجا آنها را به هفت ويژگي و شاخص كلي تقسيم و دستهبندي كرده است :
1- پيوستگي مناره ها به كالبد مساجد و ابنية ديني.
2- تأكيد بر بالاگرايي و رفعت و عظمت بنا.
3- توسعة پلان متقارن چهار ايواني.
4- توسعة ساخت مجموعه هاي معماري؛ به ويژه مجموعه هاي ديني.
5- افراشتن گنبدهاي ساقه بلند.
6- وسعة تزيينات كاشيكاري معرق.
7- توسعة تزيينات گچ بري؛ بالاخص گچ بري محراب ها.
هفت شناسة نامبرده در اينجا به اختصار و اجمال بررسي ميشود تا در بخش بعدي نوشتار حاضر، منشأ و خاستگاه آنها، كه ريشه در سنتهاي معماري آذربايجان داشته است، بررسي و معرفي شود.
طرز ساخت و آرايش نماها و سردر ابنية مذهبي در عهد ايلخاني دچار تغييراتي مشهود مي شود كه آنها را نمي توان در عهد سلجوقي يافت ؛ به گونه اي كه سنت ساخت مناره هاي بلند، تنومند و منفرد جدا از حجم، كالبد مساجد و مجموعه هاي مذهبي منسوخ شده و مناره ها را پيوسته با حجم و كالبد بنا ميسازند. از اولين نمونه هاي اين تحول بايد به مجموعة مؤمنه خاتون درنخجوان اشاره كرد كه بعدها در معماري عهد ايلخاني رواج مي يابد.
معماران دورة ايلخاني در مقايسه با معماران عهد سلجوقي آثار خود را به لحاظ عظمت، تناسب اجزاي ساختمان و پلان و نقشة عالي آنها متمايز كرده اند. بارزترين ويژگي كه آثار معماري ايلخاني را از ديگر دور ه ها متمايز مي كند، ارتفاع و رفعت بناها است؛ در اين دوران ايوان ها بلند و كم عرض شده، و به بعد عمودي فضاها نسبت به بعد افقي توجه بيش تري ميشود .سردرهاي بلند، مطلوب معمار است و همين ارتفاع، بر باريك نمايي حجم و باريكتر شدن ديوارها بسيار تأثير گذاشت. مهندسان و معماران عهد ايلخاني مسايل ، تكنيك ها و فنون مهندسي خاص خود را داشتند. شاخص مهندسي ايشان را مي توان ابعاد عظيم بناها و كاربرد وسيع گچ بري و توسعة طاق عرضي (Transverse) دانست. اين نوع طاق، روشي براي پوشاندن فضاهاي وسيع و مرتفع داخلي بدون نياز به كاربرد ستون يا شا ه تير است. گرچه معماران با اين تكنيك پيشتر نيز آشنا بودند، اما براي اولين بار بود كه در معماري با مصالح آجري به كار ميرفت.
گذر شيو ه هاي معماري عهد سلجوقي به دورة ايلخاني با تحول معماري رمانسك به گوتيك مقايسه شده است. معماران دورة ايلخاني، پلانهاي متقارن داراي ايوان را براي ساخت بناهاي مذهبي و عام المنفعه چون مسجد، مدرسه و كاروانسرا برگزيدند؛ و كوشيدند با كاهش و اصلاح تناسبات بنا تغييراتي ظريف را صورت دهند براند.
سنت پلان هاي كلاسيك دو ايواني، كه اوايل قرن ششم هجري قمري در خراسان پديدار شده بود، در عهد ايلخاني به گونة چهار ايواني تحول و تكامل مييابد.
طراحي و ساخت مجموعه هاي معماري، بالاخص ديني، از مهمترين شناسه هاي معماري عهد ايلخاني است. مجموعه هاي معماري بزرگ و سترگ چون جامع عليشاه تبريزي و غازانيه (شنب غازان/ شام غازان) در تبريز و ابوابالبر خاقاني اولجايتو (گنبد سلطانيه) بعدها سرمشق ساخت مجموعه هاي بزرگ ديني چون جامع سمرقند و جامع گوهرشاد معاصر با سلطنت تيمور گوركاني و مجموعة سلطان حسن در قاهره مقارن با دوران ايلخانان شدند. دو مجموعة مؤمنه خاتون ( 582 ه. ق) و قره باغ لار( حدود 670 ه. ق) در نخجوان، سرمشق اولية تمامي اين مجموعه ها هستند.
ساخت گنبدهاي ساقه بلند كه شادروان پيرنيا آنها را با اصطلاح "گريوناري" معرفي ميكند. از مشخصات معماري دوران ايلخاني- تيموري در ايران و تركستان است؛ كه بهترين مثال هاي آن مسجد كبود تبريز، مسجد گوهرشاد و مسجد جامع سمرقند است. بنابر شواهد باستان شناختي، پلان بناي شمالي يافته از جبهة شمالي ارك عليشاه تبريز)ايوان تبریز) شايد براي ساخت يك گنبد ساقه بلند طراحي شده بود. گنبد مسجد جمعة اردبيل نيز از اولين سرمشق هاي ساخت گنبدهاي ساقه بلند محسوب ميشود. البته دربارة مسجد جمعة اردبيل بايد گفته شود كه هيچ مدرك باستان شناختي مبني بر بازسازي يا تغيير سيما و كالبد آن در دورة تيموري در دست نيست و بنابراين، گنبد ساقه بلند آن، اصالتاً ايلخاني محسوب ميشود؛ و هرچند ماكسيم سيرو اصالت اين اثر را ساساني دانسته است اما نظر وي نيز تا به امروز فاقد اسناد و شواهد باستان شناختي بوده است. همچنين بايد اشاره شود كه گنبدهاي مسجد دهستان قيرنا و مقبرة در (درگاه) در نخجوان از گونة ساقه بلند است؛ كه آنها را از اواخر دورة سلجوقي دانسته اند.
پاورپوینت عوارض کانال(تداخل نمونه ها،نویز،فیدینگ) آنالیز خطا،کدینگ کانال

تحقیق درباره داستان کشف آسپرین 21ص

دانلودتحقیق پیرامون بهداشت دندان

تحقیق درباره كار با داده هاي آماري كامل

کارآفرینی (شرکت بیمه ای پوشش گر شرق) 65 ص (بروز شده)

تحقیق در مورد قانون اساسي 41 ص

مقاله درباره موضوع اخلاق

تحقیق درباره شنا (فایل word)

تحقیق در مورد فواید ورزش کردن 14 ص

تحقیق در مورد نحوه حرکت موتورهای الکتریکی پله ای

دانلود پاور پوینت با موضوع اشکال داورویی

نقاشی شماره 1

تحقیق در مورد توزيع هاي احتمالي گسسته 25 ص

پاورپوینت درمورد فصل2اندازه گیری درعلوم وابزارهای آ«ن

مقاله در مو رد آمادگي جسماني و اروبيك

پاورپوینت بررسی فرآیند طراحی معماری دکتر علی اکبر صارمی

تحقیق در مورد ابن سینا 7ص

دانلود تحقیق سیستم حقوق ودستمزد پارک علم وفناوری خراسان 32 ص

دانلود كارآموزي مديريت 2

دانلود کارگاه شکست های عشقی و عاطفی

روانشناسی کار 40ص

طرح درس روزانه پیام های آسمان هفتم درس16 ( نشان عزت )

مقاله آزمون های تشریحی

دانلود راه كارهاي مناسب براي بيش فعالي دانش آموزان پايه اول .

دانلود مقاله سیالات (درس سيالات 2)

فایل گزارش كارآموزي موسسه توانبخشی فروغ عصر ..

دانلود مقاله كاويتاسيون

تحقیق در مورد منابع تغذیه

تحقیق در مورد بانك رفاه

سیستم های اندازه گیری فن آوری ساخت حسگر ارتفاع سنج هواپیما 24 ص