دانلود رایگان

فایل کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول - دانلود رایگاندانلود رایگان کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09363751972

دانلود رایگان فایل کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول دانلود گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
رشته: گیاه پزشکی
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 82
فهرست
مقدمه1
کشت ذرت2
سویا 5
تقسیم بندی فهر 7
شرح مراحل رویشی 7
شرح مراحل زایشی8
کنجد9
بادام زمینی 10
گندم 14
مراحل تولید بذر 15
دورگ گیری گندم 17
مراحل تولید ژرم پلاسمای جدید گندم 18
افات گندم21
علفهای هرز گندم و مبارزه انها 22
تسطیح اراضی23
گوجه فرنگی24
مارچوبه 25
هندوانه 28
یونجه31
کالیبراسیون سمپاشها 36
بررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز لوبیا چشم بلبلی 39
کنترل علفهای هرز مزارع گندم41
گروه بندی علفهای هرز 42
روشهای مبارزه با علفهای هرز گندم43
تفاوتهای گندم وجو 45
تفاوت گندم وجوبا یولاف وحشی در زمان مبارزه45
تفاوت گندم وجوبا فالاریس در زمان مبارزه 46
تفاوت گندم وجوبا چچم در زمان مبارزه 46
تفاوت گندم وجوبا دم روباهی 46
تفاوت گندم وجوبا برموس47
بررسی اثر علف کشها روی علف های هرز گل مریم 48
ارزیابی زمان ومیزان مصرف علف کش متری بوزین 51
علفهای هرز مزارع ذرت ومبارزه با انها 53
علفهای هرز ذرت 54
عوامل رشد گیاهان55
نقش عناصر غذایی در گیاه و علایم کمبود ان56
ازمون خاک57
شیمی خاک 59
معرفی بخش اب و خاک62
طرح کاشت گل رز 64
افات گیاهی 67
کرم ساقه خوار ذرت67
پروانه تک نقطه ای نیشکر 68
شپشک ارد الوی جنوب 69
شپشک استرالیایی70
پروانه مینوز برگ مرکبات 70
مگس زیتون71
کنه تارتن 71
کنه گالی نمدی مو73
کنه مرکبات جنوب 73
اموزش تهیه اسپان قارچ74
75PDAطرز تهیه
بخش فنی مهندسی77
ابیاری 77
ماشینهای کشاورزی 77


مرکز تحقیقات کشاورزی صفی ابادحدود 44سال است در منطقه فعالیت دارد.شامل تعدادی موسسه به شرح زیرمیباشد:
1-تحقیقات اصلاح وتولید نهال وبذر:این بخش هرساله حدود 20-40طرح تحقیقاتی در زمینه های مختلف به زراعی وبه نژادی اجرا می شود.پروژه های موردفعالیت در این بخش عبارتند از :نباتات علوفه ای،دانه های روغنی ،حبوبات،سبزی وصیفی ودرختان میوه(انگور وخرما).
2—تحقیقات تک محصولی:
این بخش همزمان با تاسیس مرکز ومشخص شدن پتانسیل بالای تولید چغندر قند در استانفعالیت خود را در زمینه تعیین تاریخکاشت ومقایسه ارقام وروش ابیاری ودیگر فعالیتهای به زراعی وبه نژادی اغاز نموده است.
3-تحقیقات گیاه پزشکی:
این بخش در زمینه مبارزه با علفهای هرز وکنترل افات وبیماریهای گیاهی فعالیت دارد وتاکنون بیش از120طرح تحقیقاتی در زمینه های بیولوژی افت وتعیین زمان مبارزه اجرا می شود .
4—تحقیقات اب وخاک:
طرحهای این بخش در زمینه های تغذیه نباتات وبررسی مسایل خاک وتجزیه گیاه است.
5—تحقیقات فنی ومهندسی :
در سه پروژه فعالیت دارد:
ابیاری زه کشی وماشین الات کشاورزی وصنایع غذایی وتبدیل فراوردههای کشاورزی می باشد .دو موسسه تحقیقاتی دیگر نیز در این مرکز فعالیت دارند که شامل :موسسه تحقیقاتی امور دامی ومنابع طبیعی هستند.

کشت ذرت
طرح مقایسه ارقام ذرت:
هشتاد هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت این محصول است که سعی بر ان است تا سال 90به صد هزار هکتار برسد .طرحهای اجرایی به دو صورت می باشد:
1-به نژادی :هدف از این طرح پیدا کردن ارقامی است برای جایگزینی ،به منظور
بازدهی بیشتر وعملکرد بهتر که البته این طرحبرای انواع غلات صیفی جات ودام هم اجرا می شود.
2-به زراعی : هدف از این طرح پیدا کردن روشهایی برای دستیابی به بازدهی بیشتروبهترمحصول است مثل روشهای ابیاری سیفونی وابیاری قطره ای ویا ابیاری تحت فشارویا استفاده از انواع کود های شیمیایی وحیوانی وسبز اشاره کرد.
اولین طرح مورد ازمایش:
ازمایش به نژادی سه بار تکرار ارقام دیر رس مختلف ذرت:
در این طرح ما سه بلوک داشتیم که در هر کدام از بلوکها 29 ذرت کشت کردیم به این صورت که هر بلوک از تعداد زیادی جوی وپشته تشکیل شده بود که روی هر پشته هم از تعدادی گودال با عمق کم وگو دالهای هدو پشتهی کنار هم توسط یک رقم مشخص از ذزت کشت شد که درون یک پاکت در ابتدای ردیفها به صورت یکی در میان قرار داده شده بود.
درون هر گودال چهار بذر قرار دادیم وپس از اتمام کشت ،روی بذرها را با کمی خاک پوشاندیم البته روی انها نباید با خاک زیادی پوشانده شود تا به جوانه زنی بذر اسیبی واردنشود ،بهترین عمق کاشت برای ذرت ،به اندازه سه یا چهار برابر قطر بزرگترین ذرتروی ان خاک بریزیم.
طرح مقایسه ی لاینهای نیمه خالص ذرت(طرح ژنوتیپی):
اجرای این طرح هم مانند طرح به نژادی به صورت کاشت بذر در ردیفها انجام میشودبا این تفاوت که این بار هر پاکت بذر مخصوص یک ردیف بود وپاکت بذری که درد ابتدای ردیف قرار داده شده بود تمام بذرش در همان ردیف کشت میشد .ظاهرا هدف از اجرای این طرح تعیین انواع ژنوتیپهاویا فنوتیپهای مختلف ذرت بود ولی به این دلیلکه تصمیم کارشناسان بر اجرای دیگری بود واشکال در انجام ان پیش امد توضیحات بیشتری در مورد ان داده نشد.
دلایل تکرار در طرح:
معمولا دو نوع خاک در محیطهای کشت وجود دارد که به انها خاکها مرده وزنده گفته می شود که خاکهای مرده کیفیت مطلوبی نداشته وضعیف میباشندکه یکی از ذلایل ایجاد این خاکها سمپاشی خاک میباشدوبر عکس ان خاکهای زنده از کیفیت بالایی برخورداند ویکی از دلایل تکرار در طرح ازمایشی وجود همین قطعات مختلف مرده وزنده خاک است وپیدا کردن قطعات مناسب برای کاشت است.
دلیل کاشت تصادفی بذور :
نباید یک نوع بذ ردر بخش مطلوب وغنی مزرعه قرار گرفته ونوع دیگر بذر همیشه در بخش فقیرقرار گیرد وبه طور کلی شاید بتوان گفت :این روش کاشت یکنوع روش امتحان بذر است برای اینکه ببینیم ایا بذری که در بخش غنی زمین عملکرد بالایی داشته میتواند همان عملکرد را در بخش فقیر زمین داشته باشد یا نه؟
نتایج طرح:
1-اثر بلوک:تعداد تکرار ویا تعداد بلوکها که هر چه این تکرار بیشتر باشد دقت کار بالا رفته وتعداد خطا کاهش یافته ونتنیجه بهتری به دست میاوریم
2-اثر تیمار :نوع ارقام بدست امده در نتیجه بدست امده موثر میباشد .
3-اثر اشتباهات از مایشی :موارد متعددی را میتوان نام برد مثل قوی یا ضعیف بودن زمین و تغییراتی در وزن بذور در اثر تعویض ترازو ویا اندازه گیری طول برگها و.....ویکی از راههای کاهش اشتباهات ازمایشی این است که این گونه عملیات توسط یک فرد انجام شود تا تعداد خطاها یش کمتر باشد .
زمان ابیاری زمین :
ابیاری عمدتا بصورت نرمال وهفتگی انجام میگیرد یعنی بعد از اینکه اب به اندازه 70میلی متر اب از سطح تشتک تبخیر ،تبخیر شد ،ولی در شرایط تنشهای ابی بعد از تبخیر 100-110میلی متر اب انجام میشود.
سویا Glyine max
مبدا سویا را اسیای شرقی میدانند .دانه های ان حدود 18%روغن خورااکی بسیار مرغوب و35-50%پروتیین میباشد .گیاهی یک ساله است که ساقه های ان معمولا راست وبا انشعاب های زیاد است .هر برگ معمولا از سه برگچه تشکیل شده که دارای انتهایی نسبتا باریکند .میوه سویا نیام یا پیله است که به صورت مجتمع به 15-3 عدد روی ساقه های کوتاه می باشد .هر نیام دارای 2یا 4 دانه می باشد .با توجه به ارقام مختلف ان ازاوایل بهار تا اواسط تابستان کشت میشود نسبت به طول روز وشب حساسیت نشان می دهند در نتیجه برای هر منطقه ای با توجه به عرض
جغرا فیایی منطقه باید رقم مناسب را به کار برد .برای عرض جغرافیایی 42 رقم های 5،6،7را مناسب میدانند .
مشکل کشت سویا در خوزستان :
سویا جزء لگوم است وتونایی تثبیت ازت را دارد این کار توسط باکتریهای که در ریشه قرار دارند انجام میگیرد باکتریهایی که با سویا همزیستی دارند ریزوبیوم ،
جاپونیکوم میباشند. کمبود ازت روی رشد زایشی اثر سوء دارد وباید در صورت وجود این مشکل به خاک کود سرک میدهند.
بیماریها وافات:
از جمله بیماریهایی که گیاه در اول رشد با مواجه می شود بیماریهای ناشی از قارچ های خاکزی می باشد .از جمله میتوان بوته میری را نام برد که بعضی ارقام به ان حساسند .رقمهایی که دارای شاخ وبرگ زیادند محیط را برای افات فراهم می کنند .
بعد از سبز شدن گیاه معمولا مشکل مینوز را داریم .موش نیز قادر است در تمام مراحل رشد ی به گیاه خسارت وارد کند ،موش دقیقا جایی را که با کپسول ارتباط
دارد خسارت می زندو در جایی که معمولا خسارت زیاد است گیاه به مرحله رسیدگی نمی رسد وسبز باقی می ماند وبرگها ضخیم میشوند.
سویا شامل دو تیپ رشدی است محدود و نامحدود .رشد محدود به رقمی گفته می شود که در ان فاز رویشی وزایشی از هم جدا هستند ورشد نا محدود یک حالت اورلب بین دو فاز وجود دارد یعنی ابتدا رشد رویشی انجام میشود وزمانی که هنوز این رشد تکمیل نشده فاز زایشی اغاز شده وهر دو فاز همراه با هم پیش می روند .
تفاوت بین گیاهان رشد محدود ورشد نا محدود :
در ارقام رشد نا محدود جوانه انتهایی در بالای بوته دیده می شود وچون رشد برگها از پایین به بالا انجام می شود برگهای بالایی کوچکتر از پایینی هستند وبه همین ترتیب ظهور گلها در پایین بوته سریعتر از بالا اغاز میشود ودر نتیجه در حالی که هنوز در بخش بالای گیاه گل وجود دارد در بخش پایین غلاف ها ویا کپسول های میوه تشکیل میشوند وبدین ترتیب مراحل مختلف رشدی گیاه را می توان بطور همزمان روی یک ساقه مشاهده کرد.
در گیاهان رشد محدود جوانه انتهایی در پایین قرار دارد و برگها روی ان قرار گرفته و ان را پوشانده اند در این رشد گیاه یکباره به گل رفته وتشکیل گلها از وسط بوته اغاز شده وبه دو سمت بالا وپایین ادامه پیدا می کند وگاهی دوران گلدهی با یکی دو روزاختلاف انجام گیرد در اینجا برگهای بالایی یا پایینی از نظر اندازه اختلاف زیادی با همندارند .


گزارش کارآموزی


کارآموزی


دانلود کارآموزی


دانلود


تحقیق


دانلود تحقیق


مرکز تحقیقات کشاورزی


صفی آباد


دزفول


گیاه پزشکیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد ...

دانلود گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول رشته: گیاه پزشکی فرمت فایل ...

دانلود کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد ...

لینک های انواع فایل ... کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول;

دانلود کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد ...

... کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول. ... گیاه پزشکی. فرمت فایل: ...

دانلود گزارش کارآموزی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی ...

... مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول گزارش کارآموزی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی ...

فایل کولاک دانلود گزارش کارآموزی کشاورزی

لینک های انواع فایل ... کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول;

فایل کولاک دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دولت آباد

لینک های انواع فایل ... کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول;

دانشگاه علمی کابردی کشاورزی دزفول چپان - Wikimapia

پردیس دانشگاه علوم پزشکی ... مرکز تحقیقات کشاورزی و ... صفی آباد بافت قديم دزفول ...

ایران دانلود - irdls.blogsky.com

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه شیر پگاه ... دانلود گزارش کارآموزی مهد کودک فرمت فایل: ...

صفیآباد (دزفول) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

صفیآباد (دزفول) ... در این منطقه انواع درختان و گیاه‌ها و ... {مرکز تحقیقات کشاورزی صفی ...

دزفول - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

... وجود مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد با ... دزفول; مرکز ... پزشکی دزفول;

ایران دانلود - irdls.blogsky.com

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه شیر پگاه ... دانلود گزارش کارآموزی مهد کودک فرمت فایل: ...

کارآموزی - پروژه ها

گزارش کارآموزی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد ... کشاورزی صفی آباد دزفول .

دانلود گزارش کاراموزی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی ...

گزارش کاراموزی مرکز تحقیقات کشاورزی ... مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع ... فایل: doc حجم ...

فایل تحقیق در مورد برق. - 30570

دانلود تحقیق در مورد برق. فرمت فایل: ورد قابل ویرایش. تعداد صفحات: 46 . فهرست: فرهنگ ...

دانلود پاورپوینت معرفی مدل AIDA شامل ۲۸ اسلاید قابل ویرایش ...

... شامل ۲۸ اسلاید قابل ویرایش با تخفیف ویژه اورمیاباکس “را از ایران فایل دانلود ...

سایت مرجع دانلود فایل | پایان نامه ارشد کشاورزی-اصلاح ...

رشته کشاورزی ... پزشکی; پرستاری ... لاین‌های‌خاص تولید شده در مرکز تحقیقات صفی آباد ...

بیماری لکه نواری جو بایگانی - DOCZ.ir

دانلود کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول.. ... چیست کار کارآموزی ...

گزارش - پروژه ها - takbook.com

گزارش کارآموزی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد ... کشاورزی صفی آباد دزفول .

دانلود گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح ذرت

گزارش کارآموزی کشاورزی مرکز ... تحقیقات کشاورزی صفی آباد ... گیاه پزشکی ...

گزارش کاراموزی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان

سایت مرکز تحقیقات صفی آباد ... بانک فایل ها » کشاورزی ... گزارش کارآموزی گیاه پزشکی در ...

لیست کارآموزی، تحقیق، کارورزی، کارآفرینی، اقدام پژوهی

... پژوهی,سایت فایل ... کارآموزی جهاد کشاورزی ... کارآموزی کامپیوتر مرکز ...

دانلود فایل ورد Word بررسی ترمزها

علوم پزشکی. ... کارآموزی. ... خود را انجام داده و بلافاصله بعد از خرید فایل را دریافت ...

علم گستر دانلود فایل برنامه سالانه طرح تدبیر (فرم خام)

... گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول .. ... فایل گزارش کارآموزی ...

با مشتریان خود بازی کنید - مکس فایل

فایل فلش; کارآموزی; پاورپوینت; ورد (Word) ||||| خانه » فایل » با مشتریان خود بازی ...

پایان نامه رشته کشاورزی شناخت زنبور براكون - مرجع مقالات فارسی

مرجع مقالات فارسی دانلود پایان نامه رشته کشاورزی ... فایل فلش کارآموزی ... فایل دانلود ...

مقاله اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و برخی از صفات کمی ...

... تحقیقات کشاورزی صفی آباد. ... مرکز تحقیقات کشاورزی صفی ... کارآموزی گیاه ...

کارآفرینی مرحله صفحه نخست داشبورد راهنمای فروش قدماتي طرح ...

خرید و فروش فایل; راهنمای ... علوم پزشکی. ... کشاورزی و ...

کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول ...

کارآموزی گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول :: ... گياه پزشکي فرمت فایل: ...

پاور پوینت بررسی و تحلیل مرکز فرهنگی سینمایی دزفول - معماری

مطالعات مرکز تحقیقات ... هرمز مجیر اباد تهران (فایل ... دانشکده کشاورزی ...

طراحی مجتمع مسکونی-جزییات کامل-پژوهش ارشد - فایل شاپ

... کشاورزی ، کاراموزی ... مهندسی پزشکی ، کاراموزی ... کالاها ، مرکز تحقیقات ...

تحقیق درمورد دفتر ساختماني

دانلود پاورپوینت مديريت استراتژيك 20 ص

تاريخچه سياهچاله ها 89 ص

شارژ همراه اول

مقاله درمورد يادگيري براي انجام دادن

دانلود تحقیق در مورد بررسى تحقق جرم

تحقیق در مورد تندآموز مفاهيم شبكه‌هاي كامپيوتري 40 ص

تحقیق روشهاي تدريس 50 ص

طرح تولید گوشت مرغ 10 ص

پاورپوینتی در مورد علل عدم مراقبت دوران بارداری

واقعه عاشورا در میان غیر مسلامانان 15 ص

دانلود تحقیق اثرات نفت بر اقتصاد كشور و محيط زيست مناطق

تحقیق درباره اثر گذاري ميان سيستم هاي مختلف ترك ها

پاورپوینت طرح توجیهی برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها 69 اسلاید

مقاله درباره رفتار پدر و مادر

تحقیق در مورد سير تحول خط ايران

تحقیق درمورد بــا صــد حضــور باز طلبگـــارت آمــــدم

تحقیق درمورد گیلان 26 ص

تحقیق در مورد جنسيت و نابرابري جنسيتي