دانلود رایگان

بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برند و مالکیت روانی برند بر رضایتمندی مشتری (مورد مطالعه: شرکت های مواد غذایی و لبنی کرمانشاه) - دانلود رایگاندانلود رایگان Law File بهترین و جامع ترین سامانه پایان نامه ها و مقالات رشته حقوق (تمامی گرایشها) مدیریت , حسابداری , روانشناسی و تکنولوژی آموزشی

دانلود رایگان بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برند و مالکیت روانی برند بر رضایتمندی مشتری (مورد مطالعه: شرکت های مواد غذایی و لبنی کرمانشاه) دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پايان نامه­ جهت دریافت کارشناسي ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A)
گرایش: بازاریابی


عنوان :
بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برند و مالکیت روانی برند بر رضایتمندی مشتری (مورد مطالعه: شرکت های مواد غذایی و لبنی کرمانشاه)
فهرست مطالب
چکيده.................................................................................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه:.......................................................................................................................................................................... 3

1-2 بیان مسأله:.................................................................................................................................................................. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش:...................................................................................................................................... 4

1-4 اهداف پژوهش:.......................................................................................................................................................... 5

1-5 فرضیات پژوهش:....................................................................................................................................................... 6

1-6 مدل مفهومی:............................................................................................................................................................... 7

1-7 قلمرو پژوهش:............................................................................................................................................................ 7

1-8 تعریف متغیرها:.......................................................................................................................................................... 8

1-8-1 تعاریف مفهومی:............................................................................................................................................. 8

1-8-2 تعاریف عملیاتی:............................................................................................................................................ 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه

2-1 مقدمه:....................................................................................................................................................................... 12

2-2 مبانی نظری:............................................................................................................................................................. 12

2-2-1 مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برند:.......................................................................................................... 12

2-2-1-1 فرایند جذب متقاضیان از طریق برندهای مبتنی بر توسعه مدیریت منابع انسانی..................... 13

2-2-1-2 ایجاد برند مبتنی بر توسعه منابع انسانی....................................................................................... 15

2-2-1-3 منابع انسانی(HR): در قلب کسب وکار........................................................................................ 16

2-2-1-4 اهمیت واقعی بودن برنامه و کنترل آن.......................................................................................... 17

2-2-1-5 نگاه به مدیریت منابع انسانی......................................................................................................... 17

2-2-1-6 مدیریت منابع انسانی تکه تکه اما مبتنی بر اعتماد....................................................................... 18

2-2-1-7 نگاهی به زیر سیستم ها و نقد مدیریت منابع انسانی.................................................................. 19

2-2-1-7-1 تجزیه و تحلیل شغل.......................................................................................................... 19

2-2-1-7-2 استخدام و انتخاب............................................................................................................... 19

2-2-1-7-3 پرداخت حقوق و مزایا....................................................................................................... 20

2-2-1-7-4 آموزش و توسعه................................................................................................................. 20

2-2-1-7-5 رفاه کارکنان.......................................................................................................................... 20

2-2-2 مالکیت روانی برند:..................................................................................................................................... 21

2-2-2-1 دیدگاه ها یا روش های مختلف مدیریت برند............................................................................. 22

2-2-2-2 فرضیات دیدگاه اقتصادی............................................................................................................... 22

2-2-2-3 فرضیات دیدگاه هویت................................................................................................................... 23

2-2-2-4 فرضیات دیدگاه مصرف کننده محور............................................................................................ 23

2-2-2-5 فرضیات دیدگاه شخصیت.............................................................................................................. 24

2-2-2-6 فرضیات دیدگاه رابطه ای............................................................................................................... 25

2-2-2-7 فرضیات دیدگاه اجتماعی............................................................................................................... 26

2-2-2-8 فرضیات رویکرد فرهنگی............................................................................................................... 27

2-2-2-9 مدیریت ارتباطات برند:.................................................................................................................. 28

2-2-2-10 ارزش ویژه برند مبتنی بر کارکنان............................................................................................... 30

2-2-2-11 ضرورت برندسازی درون سازمانی (ارتقای درک کارکنان سازمان از ارزش های برند)........... 33

2-2-2-12 چالش تعریف برندینگ درون سازمانی....................................................................................... 34

2-2-2-13 هارمونی سازمانی با برند درون سازمانی...................................................................................... 35

2-2-2-14 مدیریت تغییرات فرهنگی سازمان.............................................................................................. 36

2-2-3 رفتار شهروندی سازمانی............................................................................................................................. 37

2-2-3-1 مؤلفه های رفتار شهروندی............................................................................................................. 37

2-2-3-2 مؤلفه های رفتار شهروندی از نظر پادساکف................................................................................ 38

2-2-3-3 مؤلفه های رفتار شهروندی از نظر بولینو...................................................................................... 38

2-2-3-4 مؤلفه های رفتار شهروندی از نظر اورگان.................................................................................... 39

2-2-3-5 ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی.............................................................................................. 40

2-2-3-6 عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی.............................................................................. 41

2-2-4 رضایتمندی و وفاداری مشتری:................................................................................................................. 44

2-2-4-1 مزایای رضایتمندی:......................................................................................................................... 49

2-2-4-2 ارزیابی وفاداری مشتریان:............................................................................................................... 50

2-2-4-3 تعریفهای وفاداری:.......................................................................................................................... 51

2-2-4-4 برنامههای وفاداری مشتری:............................................................................................................ 53

2-2-4-5 مزایای حاصل از وفاداری:.............................................................................................................. 54

2-2-4-6 برخی موارد برای وفاداری مشتریان در آینده:.............................................................................. 55

2-2-4-7 رابطه رضایت و وفاداری:............................................................................................................... 55

2-2-4-8 برنامهای برای خدمت به مشتریان:................................................................................................ 58

2-3 پیشینه پژوهش:........................................................................................................................................................ 59

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه........................................................................................................................................................................ 62

3-2 روش پژوهش.......................................................................................................................................................... 62

3-3 جامعه آماری پژوهش.............................................................................................................................................. 63

3-4 روش نمونه و حجم نمونه گیری.......................................................................................................................... 64

3-5 روایی و پایایی ابزار پژوهش.................................................................................................................................. 67

3-5-1 آزمون روايي................................................................................................................................................ 67

3-5-2 آزمون پایایی( قابلیت اعتماد)..................................................................................................................... 68

3-6 روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها................................................................................................................. 69

3-6-1 آزمون کلموگروف اسمیرنوف- آزمون نرمال بودن دادهها..................................................................... 69

3-6-2 آزمون همبستگی.......................................................................................................................................... 69

3-6-2-1 ضریب همبستگی اسپیرمن............................................................................................................. 70

3-6-3 آزمون معادلات ساختاری............................................................................................................................ 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه........................................................................................................................................................................ 74

4-2 آمار توصیفی............................................................................................................................................................ 74

4-2-1 خصوصیات جمعیت شناسی........................................................................................................................ 75

4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق................................................................................................................... 79

4-2-3 آزمون نرمال بودن متغیرها.......................................................................................................................... 84

4-2-3-1 آزمون نرمال بودن تک متغیره : آزمون K-S................................................................................. 85

4-2-3-2 آزمون نرمال بودن چند متغیره : ضریب کشیدگی چند متغیره.................................................... 86

4-2-4 همبستگی..................................................................................................................................................... 88

4-2-5 بررسی کفایت و تناسب داده ها.................................................................................................................. 89

4-2-6 تحلیل عاملی................................................................................................................................................ 91

4-2-6-1 تحلیل عاملی.................................................................................................................................... 92

4-2-6-2 تحلیل عاملی تاییدی متغیر مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برند................................................ 92

4-2-6-3 تحلیل عاملی تاییدی متغیر مالکیت روانی برند............................................................................ 95

4-2-6-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیر رفتارشهروندی برند در سطح فردی................................................. 97

4-2-6-5 تحلیل عاملی تاییدی متغیر رفتارشهروندی برند در سطح سازمان........................................... 100

4-2-6-6 تحلیل عاملی تاییدی متغیر رضایت مشتریان............................................................................ 101

4-3 آمار استنباطی......................................................................................................................................................... 104

4-3-1 برازش مدل کلی : تحلیل مسیر PA....................................................................................................... 104

4-3-2 بررسی مشخص بودن مدل ساختاری.................................................................................................... 107

4-3-3 بررسی فرضیات تحقق............................................................................................................................. 108

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه..................................................................................................................................................................... 111

5-2 آزمون فرضیه ها..................................................................................................................................................... 111

5-2-1 آزمون فرضیه اول..................................................................................................................................... 112

5-2-2 آزمون فرضیه دوم..................................................................................................................................... 112

5-2-3 آزمون فرضیه سوم.................................................................................................................................... 113

5-2-4 آزمون فرضیه چهارم................................................................................................................................. 113

5-2-5 آزمون فرضیه پنجم................................................................................................................................... 114

5-3 پیشنهادهای تحقیق............................................................................................................................................... 114

5-3-1 پیشنهادها براساس فرضیه اول................................................................................................................. 115

5-3-2 پیشنهادها براساس فرضیه دوم................................................................................................................ 115

5-3-3 پیشنهادها براساس فرضیه سوم............................................................................................................... 116

5-3-4 پیشنهادها براساس فرضیه چهارم............................................................................................................ 117

5-3-5 پیشنهادها براساس فرضیه پنجم.............................................................................................................. 117

5-3-6 پیشنهادهای پژوهشی در جهت تحقیقات آتی....................................................................................... 118

5-4 جمع بندی و نتیجه گیری...................................................................................................................................... 118

فهرست منابع :................................................................................................................................................................ 121

پیوست ها........................................................................................................................................................................ 129


فهرست جداول

جدول3-1 جدول متغیرهای پژوهش............................................................................................................................ 63

جدول 3-2 جامعه آماری............................................................................................................................................... 64

جدول 3-3 درصد طبقات نمونه................................................................................................................................... 66

جدول 3-4 ارتباط سؤالات پرسشنامه با هر یک از متغیرهای پژوهش.......................................................................... 67

جدول3-5 نتایج سنجش پایایی (آلفای کرونباخ)........................................................................................................... 68

جدول 4-1 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت................................................................................................................ 75

جدول 4-2 توزیع فراوانی مربوط به سن...................................................................................................................... 76

جدول 4-3 توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات............................................................................................................ 77

جدول 4-4 توزیع فراوانی مربوط به رده شغلی............................................................................................................. 78

جدول 4-5 شاخص های توصیفی................................................................................................................................. 79

جدول 4-6 بررسی نرمال بودن متغیرها در حالت تک متغیره (آزمون K-S)............................................................... 85

جدول 4-7 بررسی نرمال چند متغیره.......................................................................................................................... 86

جدول 4-8 آزمون همبستگی....................................................................................................................................... 88

جدول 4-9 نتایج آزمون KMO - بارتلت.................................................................................................................... 90

جدول 4-10 جدول اشتراکات اولیه............................................................................................................................. 92

جدول 4-11 نسبت بحرانی و سطح معناداری............................................................................................................. 94

جدول 4-12 شاخص های برازش مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برند............................................................... 94

جدول 4-13 نسبت بحرانی و سطح معناداری.............................................................................................................. 96

جدول 4-14 شاخص های برازش مدل مالکیت روانی برند.......................................................................................... 96

جدول 4-15 نسبت بحرانی و سطح معناداری............................................................................................................. 98

جدول 4-16 شاخص های برازش مدل رفتار شهروندی برند در سطح فردی.............................................................. 99

جدول 4-17 نسبت بحرانی و سطح معناداری متغیر رفتار شهروندی برند در سطح سازمان................................... 100

جدول 4-18 شاخص های برازش مدل رفتار شهروندی برند در سطح سازمان........................................................ 101

جدول 4-19 نسبت بحرانی و سطح معناداری متغیر رضایت مشتری....................................................................... 102

جدول 4-20 آماره کای اسکوئر برای متغیر رضایت مشتری...................................................................................... 103

جدول 4-21 معنی داری ضرایب مسیر (رگرسیونی)................................................................................................. 107

جدول 4-22 بارهای عاملی (ضرایب رگرسیونی) استاندارد..................................................................................... 107

جدول 4-23 محاسبه درجه آزادی برای مدل تدوین شده تحقیق............................................................................... 108

جدول 4-24 آماره و درجه آزادی برای مدل تدوین شده تحقیق...................................................................... 108

جدول 4-25 تحلیل مسیر( بررسی فرضیات تحقیق)................................................................................................ 109

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 چرخه خدمات مطلوب به مشتری(نجفی زاده و دیگران، 1392)............................................................ 45

نمودار 2-2 مدل وفاداری مشتری(یونسی فر و زادوریان، 1391)................................................................................ 54

نمودار 3-1 طبقات جامعه آماری.................................................................................................................................. 64

نمودار 4-1 در صد فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت....................................................................................... 76

نمودار 4-2 در صد فراوانی پاسخ دهندگان برحسب رده سنی..................................................................................... 77

نمودار 4-3 در صد فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات.................................................................................. 78

نمودار 4-4 در صد فراوانی پاسخ دهندگان برحسب رتبه سازمانی............................................................................... 79

نمودار 4-5 هیستوگرام متغیر مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برند.............................................................................. 80

نمودار 4-6 هیستوگرام متغیر مالکیت روانی برند........................................................................................................ 81

نمودار 4-7 هیستوگرام متغیر رفتار شهروندی برند در سطح فردی............................................................................ 82

نمودار 4-8 هیستوگرام متغیر رفتار شهروندی برند در سطح سازمان.......................................................................... 83

نمودار 4-9 هیستوگرام متغیر رضایت مشتری............................................................................................................. 84

نمودار 4-10 پراکنش متغیرها....................................................................................................................................... 91

نمودار 4-11 مدل اندازه گیری مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برند در حالت غیر استاندارد....................................... 93

نمودار 4-12 مدل اندازه گیری مدیریت منابع انسانی مبتنی بر برند در حالت استاندارد............................................. 93

نمودار 4-13 مدل اندازه گیری مالکیت روانی برند در حالت غیر استاندارد................................................................ 95

نمودار 4-14 مدل اندازه گیری مالکیت روانی برند در حالت استاندارد...................................................................... 96

نمودار 4-15 مدل اندازه گیری رفتارشهروندی برند در سطح فردی در حالت غیر استاندارد..................................... 98

نمودار 4-16 مدل اندازه گیری رفتارشهروندی برند در سطح فردی در حالت استاندارد............................................ 98

نمودار 4-17 مدل اندازه گیری رفتارشهروندی برند در سطح سازمان در حالت غیر استاندارد................................ <

مدیریت


منابع


انسانی


مالکیت


روانی


برند


رضایت


مشتری


رفتار


شهروندی


معادلات


ساختاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارآموزی بیمه آسیا

تحقیق در مورد ماركسيستي 50 ص

پاورپوینت درباره دلایل افزایش نانولوله ها به پلیمرها و کامپوزیت ها

تحقیق درمورد سرزمين تالش در شمال ايران

تحقیق در مورد انگیزش در مدیریت

طرح بنر عید قربان

دانلود پاورپوینت قیمت گذای دربازارهای بین المللی

بک دراپ نوزاد | دکور چوبی

پاورپوینت درباره اساس زیست شناختی رفتار

طرح درس دوم دبستان درس خورس كوچولو

اگزمای دست

تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت

تحقیق سیر فلسفه در قرون وسطی 28 ص

اخلاق 15 ص

دانلود پاورپوینت قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری

تحقیق در مورد روشهای بهبودکارایی طراحی 42 ص

پاورپوینت طراحي شهري

تحقیق؛ تاريخچه نقاشي

تحقیق درمورد شبیه سازی موانع عقب خودرو با استفاده از 4 سنسور مافوق صوت

تحقیق درباره شبيه سازي ديناميكي شيرترمز اتوماتيك لكوموتيو ( راه آهن )

تحقیق در مورد I can answer the question

جنگ روانی 8ص

پاورپوینت سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي

دانلود تحقیق بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر

اموزش صفر تا صد عکاسی و فتوشاپ

زندگی نامه شيخ احمد جام 30 ص

تضمین کیفیت

دانلود پاورپوینت پیاده ­سازی الگوریتم نهان‌نگاری مبتنی بر روش تفاضل مقادیر پیکسلی

دانلود فایل فلش فارسی تبلت a7-30tc بدون مشکل برعکس نوشتن اعداد با لینک مستقیم

آداب و سنن پيامبر گرامى اسلام(2)