دانلود رایگان

مطالعه رابطه بین ویژگی¬های کمیته حسابرسی و عملکرد مالی شرکت - دانلود رایگاندانلود رایگان Law File بهترین و جامع ترین سامانه پایان نامه ها و مقالات رشته حقوق (تمامی گرایشها) مدیریت , حسابداری , روانشناسی و تکنولوژی آموزشی

دانلود رایگان مطالعه رابطه بین ویژگی¬های کمیته حسابرسی و عملکرد مالی شرکت دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

موضوع:
مطالعه رابطه بین ویژگی­های کمیته حسابرسی و عملکرد مالی شرکت فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده 1

1-1 - مقدمه. 3

1-2- بيان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش... 6

1-4- اهدف پژوهش... 7

1-4-1- هدف کلی.. 7

1-4-2- اهدف فرعی.. 7

1-4-3- اهدف کاربردی.. 7

1-5- فرضيه‏هاي پژوهش... 8

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش... 8

1-6-1-متغیر وابسته. 8

1-6-1-1- عملکرد مالی.. 8

1-6-1-1-1- ارزش افزوده بازار MVA)) 9

1-6-1-1-2- ارزش افزوده سهامداران (SVA) 9

1-6-2-متغیر مستقل. 9

1-6-2-1- استقلال کمیته­ی حسابرسی.. 10

1-6-2-2- تخصص مالی کمیته­ی حسابرسی.. 10

1-6-2-3- اندازه کمیته­ی حسابرسی..................................................................................... 10

1-6-3-متغیر کنترلی.. 11

1-7- قلمرو پژوهش... 11

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 11

1-7-2- قلمرو مکانی.. 11

1-7-3- قلمرو زمانی.. 12

فصل دوم : پیشینه و مبانی نظری

2-1- مقدمه. 13

2-2-مبانی نظری.. 14

2-2-1- حاکمیت شرکتی.. 14

2-2-1-1- مفهوم حاکمیت شرکتي.. 14

2-2-1-2- اهمیت حاکمیت شرکتی.. 15

2-2-1-3- ساختار حاکمیت شرکتی.. 16

2-2-1-4-کمیته­ی حسابرسی و نظام راهبری شرکت(حاکمیت شرکتی) 18

2-2-1-5- دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران. 20

2-2-1-6- كميته حسابرسي از ديدگاه آئين نامه حاكميت شركتي سازمان بورس اوراق بهادارتهران. 25

2-2-1-7- ویژگی­های کمیته حسابرسی.. 26

2-2-2- عملکرد مالی.. 27

2-2-2-1- ارزیابی عملکرد. 28

2-2-2-2-دلایل اهمیت ارزیابی عملکرد. 29

2-2-2-3-روش­هاي ارزیابی عملکرد مالی.. 29

2-2-2-4- معیارهاي سنتی ارزیابی عملکرد. 30

2-2-2-5- مدیریت سنتی و مدیریت مبتنی بر ارزش... 31

2-2-2-6- ارزیابی عملکرد با استفاده از معیارهاي اقتصادي.. 32

2-2-2-6-1- ارزش افزوده اقتصادي.. 32

2-2-2-6-1-1-کاربردها و مزایاي ارزش افزوده اقتصادي.. 33

2-2-2-6-1-2-معایب و محدودیت­هاي ارزش افزوده اقتصادي.. 34

2-2-2-6-2-مفهوم ارزش افزوده بازار. 35

2-2-2-6-2-1-مزایاي و معایب ارزش افزوده بازار. 36

2-2-2-6-3-ارزش افزوده نقدی.. 36

2-2-2-6-4-ارزش افزوده سهامدار. 37

2-2-3-ارتباط تئوریک بین ویژگی­های کمیته حسابرسی و عملکرد مالی.. 37

2-2-4- پیشینه پژوهش... 39

2-2-4-1-پیشینه داخلی.. 39

2-2-4-2- پیشینه خارجی.. 41

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1-مقدمه. 46

3-2- روش شناسی پژوهش... 46

3-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش... 47

3-4- حجم نمونه و روش محاسبه. 47

3-5-روش و ابزار جمع آوری داده­ها و اطلاعات.. 48

3-6- مدل­های پژوهش و اندازه­گیری متغیرهای پژوهش... 49

3-7- تشریح روش­های آماری استفاده شده در این پژوهش... 50

3-7-1-رگرسیون. 50

3-7-2- تفاوت تکنیک رگرسیون و همبستگی.. 51

3-7-3-مفروضات اساسی مدل رگرسیونی خطی کلاسیک... 51

3-7-4-ضریب تعیین.. 53

3-7-5-ضریب تعیین تعدیل شده 54

3-7-6-آزمون معنادار بودن ضریب رگرسیون. 54

3-7-7- آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون (آزمون F). 54

3-7-8- آزمون معنادار بودن ضرايب (آزمون t). 55

3-7-9- آماره دوربین- واتسون. 55

3-7-10- آزمون f-لیمر. 56

3-7-11- آزمون هاسمن.. 56

3-7-11-1 مدل اثرات ثابت.. 57

3-7-11-2 مدل اثرات تصادفی.. 57

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

4-1-مقدمه. 59

4-2-آمار توصیفی.. 59

4-3- نتایج آزمون F-لیمر و هاسمن.. 62

4-4- نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش... 64

4-4-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ اول. 64

4-4-1-1- نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی فرضیه­ اول. 65

4-4-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ دوم. 66

4-4-2-1- نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی فرضیه­ دوم. 67

4-4-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ سوم. 68

4-4-3-1- نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی فرضیه­ سوم. 69

4-4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ چهارم. 70

4-4-4-1- نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی فرضیه­ چهارم. 71

4-4-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ پنجم. 72

4-4-5-1- نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی فرضیه­ پنجم. 72

4-4-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ ششم. 74

4-4-6-1- نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی فرضیه­ ششم. 75

4-5-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش. 76فصل پنجم : نتیجه­گیری

5-1– مقدمه. 79

5-2– نتیجه گیری.. 79

5-2-1-نتیجه گیری مبتنی بر آزمون فرضیه اول. 79

5-2-2- نتیجه گیری مبتنی بر آزمون فرضیه دوم. 80

5-2-3- نتیجه گیری مبتنی بر آزمون فرضیه سوم. 80

5-2-4- نتیجه گیری مبتنی بر آزمون فرضیه چهارم. 81

5-2-4- نتیجه گیری مبتنی بر آزمون فرضیه پنجم. 82

5-2-4- نتیجه گیری مبتنی بر آزمون فرضیه ششم. 82

5-3- پیشنهادهای پژوهش... 83

5-3-1- پیشنهادها مبتنی بر نتایج پژوهش... 83

5-3-1-1-پیشنهادهای مبتنی بر نتیجه فرضیه اول. 83

5-3-1-2-پیشنهادهای مبتنی بر نتیجه فرضیه دوم. 83

5-3-1-3-پیشنهادهای مبتنی بر نتیجه فرضیه سوم. 83

5-3-1-4-پیشنهادهای مبتنی بر نتیجه فرضیه چهارم. 84

5-3-1-4-پیشنهادهای مبتنی بر نتیجه فرضیه پنجم. 84

5-3-1-4-پیشنهادهای مبتنی بر نتیجه فرضیه ششم. 84

5-3-2-پیشنهادهای برای پژوهش­های آینده 85

5-4- محدودیت های پژوهش... 85

فهرست منابع. 86

پیوست.. 93

فهرست جداول

جدول( 2-1)- ساختار حاكميت شركتي و تأثير آن بر كيفيت گزارشگری.. 17

جدول( 2-2)- نمودار مفهومی مسئولیت­های کمیته حسابرسی 23

جدول( 3-1)-چگونگی انتخاب شرکتهای نمونه مورد مطالعه پژوهش 48

جدول( 4-1) آمار توصیفی.. 59

جدول( 4-2)-مفروضات رگرسیونی کلاسیک 61

جدول (4-3) نتایج آزمون F-لیمر. 63

جدول (4-4) نتایج آزمون هاسمن. 64

جدول (4-5) نتایج رگرسیونی فرضیه اول. 65

جدول (4-6) نتایج رگرسیونی فرضیه دوم. 67

جدول (4-7) نتایج رگرسیونی فرضیه سوم. 69

جدول (4-8) نتایج رگرسیونی فرضیه چهارم................................................................................ 71

جدول (4-9) نتایج رگرسیونی فرضیه پنجم.................................................................................. 73

جدول (4-10) نتایج رگرسیونی فرضیه ششم............................................................................... 75
جدول (4-9) نتایج آزمون فرضیه پژوهش 77


استقلال


کمیته


حسابرسی


تخصص


کمیته


حسابرسی


اندازه


کمیته


حسابرسی


ارزش


افزوده


بازار


ارزش


افزوده


سهامداران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Law File مطالعه رابطه بین ویژگی¬های کمیته حسابرسی و عملکرد مالی ...

مطالعه رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد مالی شرکت فهرست مطالب.
فصل اول: ... 2-2-1-4-کمیتهی حسابرسی و نظام راهبری شرکت(حاکمیت شرکتی) 18.

بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت‌

جامعۀ آماری پژوهش شامل 132 شرکت و دورۀ مطالعه سال‌های 1391 تا 1393 را در بر می‌گیرد.
... ترکیبی حاکی از آن است که بین تخصص مالی کمیتۀ حسابرسی و عملکرد مبتنی
بر معیارهای Q ... بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت‌.

تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطالعات ...

میزان استقالل اعضا هیات مدیره نیز بر رابطه بین سود هر سهم و قیمت سهم تاثیر
معنادار. منفی. دارد ... است که ارتباط ارزشی صورت های مالی، توانایی آن جهت تایید یا
تغییر انتظارات سرمایه گذاران از ارزش ... های کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی
اطالعات حسابداری شرکت. های ... بهادار مطالعه. می ... مسئول نظارت و بررسی عملکرد
مدیران هستند.

تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگی‌های سود ...

پژوهش حاضر ارتباط تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با ویژگی‌های ... در این
پژوهش داده‌های 95 شرکت پذیرفته‌شده در بورس تهران که کمیته حسابرسی دارند، ...
گزارشگری مالی، بهبود کیفیت کنترل‌های داخلی بهبود عملکرد حسابرسان کمک به ...
به مطالعه رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و ویژگی‌های کمیته حسابرسی
پرداختند.

مقاله بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی

بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی ... برای راهنمایی کاملتر
راهنمای سایت را مطالعه کنید. ... جامعه آماری تحقیق کل شرکت های بورس و تعداد نمونه
05 شرکت می باشد. ... همچنین مهارت مالی اعضای کمیته حسابرسی با حاشیه سودخالص و
نرخ بازده دارایی ها رابطه معناداری داشت و در نهایت بین استقلال کمیته حسابرسی با ...

The Effect of Financial Expertise of Members of Auditing Committee ...

تا‌. 11. تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگی. های. سود پیش.
بینی شده ... تجربه کمیته حسابرسی، ارزش گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت را
افزایش می. دهند. .... عملکرد کمیته حسابرسی را به طور مفصل مورد بررسی قرار دادند.
نتایج آنان ... در یک بررسی به مطالعه رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و ویژگی.
های.

دریافت

شرکت ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد در حالی که بین تخصص و اندازه کمیته
حسابرسی ... واژههای کلیدی: ویژگی های کمیته حسابرسی، کیفیت افشا و نسبت غیر
موظف ... فعالیت ها و عملکرد شرکت، یکی از راه های کسب اعتبار برای شرکت ها می
باشد که ... انگیزه هایی همچون ابقا در شرکت و یا دریافت پاداش بیشتر، اطلاعات مالی
را به ...

اصل مقاله (8415 K) - پژوهش های تجربی حسابداری

بین دو ویژگی کمیته حسابرسی یعنی تجربه و مدت تصدی اعضای کمیته حسابرسی
... دارد اما بر رابطه ی بین سایر ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت افشا شرکت ها
... فعالیت ها و عملکرد شرکت، یکی از راه های کسب اعتبار برای شرکت ها می باشد که
... آگاهی خود درباره فعالیتهای تجاری شرکت برای بهبود اثربخشی صورتهای مالی، به.

اصل مقاله (8087 K) - پژوهش های تجربی حسابداری

این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی (شامل تخصص مالی، استقلال
و اندازه) بر ... گودوین، ۲۰۱۰؛ اکترینا و وداری، ۲۰۱۵)، اما مطالعه در زمینه ویژگی های
کمیته حسابرسی ... همچنین در شرکت هایی که کمیته حسابرسی آنها عملکرد ....
ویساواناتان (۲۰۰۹) حاکی از رابطه منفی بین تخصصی مالی کمیتهٔ حسابرسی و حق
الزحمه.

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺪت ﺗﺼﺪي ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ - دانش حسابداری و ...

ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﻣﺪت ﺗﺼﺪي ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه در ... ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮدآوري ﺷﺮﮐﺖ راﺑﻄﻪ. اي ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻮرت. ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه ﻧﺪارﻧﺪ .
واژ. ه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي: اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮس، ... اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ را.
ﺑﺮاي ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓﺸﺎء .... ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت در وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺑﻪ. ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻮرت. ﻫﺎي
ﻣﺎﻟﯽ ...

پایان نامه های رشته حسابداری و حسابرسی ورودی بهمن 92

6, تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر صورتهای مالی مقایسه ای در شرکت های ... 7,
تأثیر ساختار سرمایه وتامین مالی برون سازمانی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده
در بورس ... 8, مطالعه رابطه بین کیفیت سود، مکانیزهام کنترل راهبری شرکت وبازده
آتی سهام ... 15, تاثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی براجرای توصیه های حسابرسی
داخلی.

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با تصمیم گیری مدیریت مالی و ...

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با تصمیم گیری مدیریت مالی و عملکرد ... نمونه
، شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1390 تا ... نقد
آزاد بر رابطه بین هفت معیار ویژگی‌های حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی، مالکیت ...
بر رابطه بین (مالکیت نهادی، ‌اندازه هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی) و مدیریت سود
...

و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد واﻗﻌﯽ در ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﯿﺌﺖ. ﻣﺪﯾﺮه. و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد واﻗﻌﯽ در. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ...
ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺷﺮﮐﺖ ﻣ. ﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ا. رزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﺎﺧﺼﯽ ... از
ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮي. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ،. ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺮم اﻓ ...
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷ ..... ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﻼم واﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارد.

مطالعه رابطه بین ویژگی¬های کمیته حسابرسی و عملکرد مالی شرکت ...

17 ژوئن 2017 ... مطالعه رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد مالی شرکت فهرست مطالب.
فصل اول: کلیات پژوهش. چکیده ۱. ۱-۱ – مقدمه. ۳. ۱-۲- بيان مسأله. ۴.

بخش 1 - مطالعات تجربی حسابداری مالی

حالي که رابطه معناداري بين متغيرهاي درصد اعضاي غيرموظف هيأت. مديره و حضور حداقل
... فصلنامه مطالعات. تجربی .... هاي گوناگوني به. بررسي تأثير ويژگي. هاي هيأت.
مديره بر عملکرد شرکت پرداخته. اند که به ...... مديره که عضو کميته حسابرسي،
کميته.

الزحمه حق و حسابرسی کمیته مدیریتی، حد از بیش اطمینان بین رابطه ...

در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه
شامل. 78 ... کمیته حسابرسی نمی تواند بر رابطه منفی بین اعتماد بیش از حد مدیران و
ح. ق .... مسئول تهیه کننده صورتهای مالی با متغیر وابسته )حق الزحمه حسابرسی( فاقد
ارتب ... حسابرسی بر ویژگی عدم. اطمینان اطالعاتی واحد. تجاری می. پردازد. ویژگی عدم
.

دانلود مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی · مرور ادبیات پیش بینی
... بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران .... بررسی ویژگی های سازمان های یادگیرنده در یک
سیستم تولیدی – مطالعه موردی ... تاثیر کمیته حسابرسی مستقل کارآمد و کیفیت
سود

دو ماهنامه مديريت، شماره 187 - Magiran

28 فوریه 2017 ... تاثير فرهنگ بر كيفيت حسابرسي داخلي؛ يك مطالعه تجربي ... تبيين رابطه بين
هوش سازماني، چابكي سازماني و نوآوري در شركت هاي دانش بنيان شهرك ... تاثير ويژگي
هاي شركت و افشاي اختياري بر كيفيت سود ... بررسي تاثير تغييرات قيمت دارايي
ها، ريسك مورد انتظار و سرمايه گذاري بر عملكرد مالي شركت

بررسی رابطه ی مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت ...

لذا این پژوهش به بررسی رابطه برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر افشاء ....
عامل و حضور کمیته حسابرسی با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها مورد آ ... لکرد
مالی. " به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکتها و عملکرد مالی. 10. شرکت ... ویژگی های
هیأ ... مورد مطالعه بر رابطه بین ابعاد چهارگانه مسئولیت اجتماعی)کارکنان، مشتریان،
دولت و.

مقالات پذیرفته شده - پانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS)برای شرکت های کوچک و
متوسط (SMES) ... تاثیر جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی بر پایداری سود(مورد
مطالعه:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ... نقش مدیریت سود بر
رابطه میاناقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت ... تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر
شکاف مالیاتی ...

چاپ - دانشگاه تهران

تحلیل محتوای تحقیقات علمی-پژوهشی حسابرسی داخلی در ایران طی دودهه اخیر، پری
قلی ... نقش گروه های تجاری در تقسیم ریسک و عملکرد شرکت، رضا مهدی زاده، کاربردی
، دانشکده ... "بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت
های ... "بررسی رابطه بین هزینه های سیاسی و محافظه کاری در بورس اووراق بهادار تهران -.

دانشکده مدیریت - برد پژوهشی-نتایج شورای پژوهشی-12 بهمن 1394

بررسی رابطه بین توانمندساری و عملکرد شغلی کارمنان دادگستری اراک. تائید ...
بررسی تاثیر انگیزش بر تعهد سازمانی در شرکت گاز استان مرکزی. تائید .....
تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای داوطلبانه اطلاعات. تائید .... مطالعه و
بررسی رابطه بین ادراک مشتری و عملکرد مالی در خدمات مالی (بانک تجارت اراک).
تائید.

ح‍س‍اب‍داري - معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ار س‍رم‍اي‍ه‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ي‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردي‌ از ش‍رک‍ت‌ ه‍اي‌ غ‍ي‍ر
م‍ال‍ي‌ ..... ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍ر وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ه‍ي‍ات‌ م‍دي‍ره‌ و وج‍ود ک‍م‍ي‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ي‌ ب‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌
س‍ود در ... ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ اس‍ت‍رات‍ژي‌ ت‍ن‍وع‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ال‍ي‌ و رش‍د در ش‍رک‍ت‌
ه‍اي‌ ...

بررسی رابطه بین چرخش حسابرسان و ساختار مالکیت در شرکت های ...

بررسي رابطه بين چرخش حسابرسان و ساختار مالكيت در شركت هاي پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران. 171 ... در نهایت افزایش ارزش و عملکرد شرکت مي گردد)
بابایي رکلیکي و احمدوند، 1385(. .... بررسي رابطه بین ویژگي هاي کمیته
حسابرسي ... 3- دوره مالي آنها باید منتهي به 29 اسفند ماه باشد و در دوره مورد مطالعه
تغییر دوره مالي.

بازار سرمايه - حسابرسان داخلی

هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر بررســی رابطــه ی بیــن وجــود کمیتــه ی حسابرســی و ...
داخلــی بــا هموارســازی ســود در شــرکت های پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهــادار اســت
. .... تاثیــری بــر کیفیــت گزارشــگری مالــی ... عملکـــرد حسابرســی داخلــی یکــی
از ... مـورد مطالعـه در پژوهـش، مدیریـت سـود ... بیـــن ویژگی هـــای راهبــري شــرکت ها.

پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری – خرید و دانلود پایان نامه (متن کامل ...

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای
پذیرفته ... رابطه بین تناسب استراتژی و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت های
خانوادگی ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های
تقسیم ... پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های
مالی ...

موضوع پایان نامه حسابرسی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

ارتباط بين نسبت هاي مالي عملياتي و بازده غير عادي شركت ... ارزيابي سياست
تقسيم سود و نظام راهبردي مورد مطالعه: شركت ها ... ب‍ررسی اث‍ر ب‍ازگ‍ش‍ت‌ م‍دي‍ري‍ت‌ س‍ود
واق‍عی ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ل‍ن‍د م‍دت‌ ع‍م‍ل‍ي‍اتی ... ب‍ررسی راب‍طه‌ م‍ي‍ان‌ رت‍ب‍ه‌ ش‍غ‍لی و ن‍وع‌ م‍وس‍س‍ه‌
ح‍س‍اب‍رسی ب‍ا وي‍ژگی ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ي‍تی ح‍س‍اب‍رس‍ان‌ ... تخصص کمیته حسابرسی و
کیفیت سود

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه ...

بدین منظور رابطه بین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در دوره جاری و احتمال .... و
تصميم گيري هاي اقتصادي ياري دهد (کمیته تدوین استانداردهاي حسابداري مالي،
1386). .... رابطه برخي از ابزارهاي نظارتي راهبري شركت و معيارهاي اقتصادي و مالي
ارزيابي عملكرد”. ... “بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر ویژگی‌های کیفی سود در
شرکت‌های ...

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺛﺮ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺷﺮﮐ - سامانه بانک اطلاعات پایان ...

17 فوریه 2016 ... ﭼﮑﯿــﺪﻩ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﯾﮏ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺍﻋﻀﺎ ... ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯿﻦ ﻭﺳﻌﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ... ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﻮﺭﺱ ﻫﺎ ، ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩﻣﺮﺗﺒﻄﻪ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﺻﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺍﺭﮎ.

کشف روابط بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و حسابداری ... - نمایش پروژه

روابط را به یک سوال سوال که آیا ویژگی های حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار ...
نویسندگان حمایت مالی از موسسه آسیایی فناوری و دانشگاه Thammasat قدردانی
میکنیم. ... به عنوان مثال، دیالوگ ها و Guilding (2008) مطالعه اثر SMA بر روی عملکرد
شرکت تحت .... علاوه بر این، کمیته حسابرسی و مدیران مستقل به طور موثر می تواند
از طریق ...

سومین همایش ملی حسابداری و حسابرسی - دانشگاه سیستان و بلوچستان

انشاالله با توجه و مساعدت حامیان مالی همایش بتوانیم همایشی شکوهمند و به یادماندنی ...
بررسی عملکرد سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بانک ها ... تاثیر ویژگی های هیات مدیره
بر کیفیت کمیته حسابرسی ... بررسی رابطه بین چرخش اجباری حسابرس و
کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در .... (مطالعه موردی: سازمان امور مالیاتی شهر قم
).

بررسي رابطه بين ويژگي هاي كميته حسابرسي و عملكرد شركت - علم نت

بررسي رابطه بين ويژگي هاي كميته حسابرسي و عملكرد شركت. نویسنده(گان): جواد ...
جامعه آماري پژوهش شامل 132 شركت و دوره مطالعه سال هاي 1391 تا 1393 را در بر مي گيرد
. ... مقاله کنفرانس: بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی.

ها و اجزای های مسئولیت اجتماعی شرکت بررسی رابطه بین شاخص مالی ...

رابطه. بین. شاخص. های. مسئولیت. اجتماعی. و. اجزای. عملکرد. مالی. در. شرکت. های.
پذیرفته. شده. در. بورس .... مطالعات نظری و تجربی فراوانی در جهان اثر مسئولیت
اجتماعی اندازه. گیری شده به .... شرکت. هایی که دارای ویژگی. های زیر. بوده .... تعداد.
بیشتری. از. کمیته. ها. مثل. کمیته. های. دولت. و. مسئولیت. اجتماعی. شرکت. ها. را.
تشکیل. دهند،.

نقش‌کمیته‌ی حسابرسی در‌کیفیت گزارشگری مالی

مقاله این اس ت تا ویژگی های کمیته ی حسابرس ی و رابطه ی آن ها. را با کیفیت
گزارش گری مالی مورد مطالعه قرار دهد. ... ضمیمه صورت های مالی شرکت افشا .... کاه
ش ع دم تق ارن اطالعات ی بین .... عنوان ویژگی مهمی برای عملکرد مؤثر.

موضوعات پایان نامه ارائه شده ارشد حسابداری - انجام پروژه های حسابدرای و ...

29 جولای 2016 ... بررسی رابطه بین نظام راهبری و عملکرد مالی شرکت ها 16 . ... بررسی رابطه بین
ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی .... ارزیابی تصمیم های سرمایه گذاری و
رابطه آن با پایداری سود مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
..... نقش کمیته حسابرسی و بررسی موانع ایجاد و به کارگیری آن در ایران

حسابداری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

اطلاعات مربوط به معاملات روزمره، اساس تهیه گزارش‌های مالی را تشکیل می‌دهد. ... ۶
ویژگی‌های گزارش‌های مالی (خصوصیات کیفی اطلاعات مالی مفید) ... یکی از این لوحها
که به خط عیلامی است، توسط پروفسور جرج کامرون، مطالعه و خوانده شده است و ... در
حسابداری دو طرفه طبق فرض تفکیک شخصیت، واحد تجاری (مثلاً شرکت
شخصیتی مستقل از ...

9513 ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﻪ 95 / 04 / 27 ﺷﻮراي و درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺳﻮدآوري. ﺷﺮﮐﺖ. اﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮدي.
ﺧﻮﺷﺮو. رﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ... 1. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺑﺎ. ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ در
ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ... ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻨﻨﺞ. 8.

حسابداری

30, 29, سحر انصاری, دکتر رنجبر, دکتر جعفری, مطالعه رابطه بین انواع مالکیت با
هزینه ... شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, 94/04
/03 .... بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در
شرکتهای ... کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی صورت های مالی در شرکت های
پذیرفته ...

پایان نامه بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی وتأخیرغیرعادی در ...

به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع ...
مالی واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از صورتهای مالی حسابرسی شده ...
مطالعه حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا اجتناب از پرداخت مالیات می ... 1-
آیا بین اجتناب مالیاتی و تأخیر در گزارشگری مالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود
دارد؟

پروپوزال های بررسی شده کارشناسی ارشد مدیریت (96/03/09)

4, 2, ندا ابراهیمیان نظری, 901264481, بین الملل, 1392/02/27, 1392/03/01 .... مدیران
بر ویژگیهای کارآفرینی آنها در شرکت های بیمه (مورد مطالعه شرکت بیمه آسیا) ...
بررسی رابطه بین ریسک پذیری اقتضایی مدیران و عملکرد مدیران مالی در شرکت
نفت ..... مالی, 1393/01/19, 1393/02/09, شناسایی موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در
صنعت ...

نخستین دوره - پایگاه استنادی علمی ایرانیان

بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی دبیران متوسطه دوره دوم شهر اندیمشک در سال ....
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد صادراتی(مورد مطالعه شرکت مگاموتور سایپا)
.... سطح فعالیت و دوره تصدی کمیته حسابرسی بر بهبود شفافیت گزارشات مالی ...

نمونه موضوع پایان نامه حسابداری – مقطع کارشناسی ارشد | راه فردا

به همین علت راه فردا اقدام به انتشار موضوعات پایان نامه های قبلی هر رشته مینماید تا
دانشجویان عزیز با مطالعه این موضوعات بتوانند موضوعات ... مالی شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران; بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت ها و ... بررسی رابطه
ویژگی های کمیته حسابرسی و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در ...

دانلود پایان نامه و سمینار ارشد : علم یار | پایان نامه های دانلودی رشته ...

... رابطه بین تناسب استراتژي و ساختار سازمانی با عملکرد در شرکت هاي خانوادگی ...
نامه ارشد حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف
.... رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
... ارشد حسابداری :بررسی رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکرد شرکتها با سطح ...

حسابرسی - دانشگاه الزهرا

24 مه 2012 ... 23. ﻣﺮﯾﻢ اﻟﺴﺎدات ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯿﺎن. ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺳﻮد. وﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ .... ﻮاﻧﯿﻢ در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺟﺎﻣﻊ، ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ... ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺸﻮرت .... ﺣﺴﺎﺑﺮس، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ. ﺻﻮرت. ﻫﺎي. ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر، ...
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ. ﺷﺮﮐﺎي ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ. ﺻﻮرت. ﻫﺎي. ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ.

تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر حق‌الزحمه حسابرسی مستقل

مطالعه مورد نظر براساس پرسشنامه های ارسالی و دریافت شده از گروه حسابرسی داخلی ...
آن کمیته حسابرسی و زیر مجموعه آن واحد حسابرسی داخلی است و نقشی تعیین کننده در
... کنترل داخلی و بررسی عملکرد گزارشگری مالی شرکت است(براون[iv]،1983). ....
شده می توان گفت رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و عملکرد حسابرسی رابطه
...

بررسی‌های حسابداری - فهرست مقالات

بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته
شده در ... اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد و ارزیابی عملکرد ...
بررسی رابطة بین اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان با زمینه‌های
فرهنگی ... مالی دربارة اهمیت و رواج عوامل خطر تقلب در گزارشگری مالی (مطالعة موردی
استان یزد).

کنترلهای داخلی ( حسابرسی داخلی) - تاثیر ارتباط حسابرس با كمیته ...

پیامد‌های مربوط، بر کیفیت گزارشگری مالی، کنترلهای داخلی و عملکرد حسابرس
مستقل ... بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه گزارشگری مالی نشان می‌دهد که
رابطه‌ای مثبت ... از این‌رو، روابط بین حسابرسان و كمیته حسابرسی برای كاهش
احتمالی چنین ... داخلی قوی بر اساس ویژگیهای خاصی از واحد تجاری مانند اندازه،
انعطاف‌پذیری مالی و ...

متن کامل (PDF) - فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی

ﺛﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﺻﻞ. 44. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن .... اﺳﺎﺳﯽ. در. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺑﺎزار. Downloaded from qjfep.ir at 2:36 +0430 on
Saturday September 2nd 2017 .... ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ. و. ارز
... 1392. ) در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی ﻫﯿ. ﺄ. ت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدن. اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری در ﺷﺮﮐﺖ.

انجام پایان نامه مدیریت مالی

27 فوریه 2016 ... انجام پایان نامه مدیریت وجوه نقد و ساختار عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ... انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های پیشبینی
سود هر سهم ... انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت در تعیین سطح افشا در
..... انجام پایان نامه مطالعه تأثیر ترکیب سهامداران بر حق الزحمه حسابرسی ...

های دولتی سازمان مدیریت ریسک و کنترل در عملکرد داخلی حسابرسی ...

همچنین، بین استقالل سازمانی حسابرسان داخلی و درک مدیر. سازمان از ... متغیر بودجه
کافی با عمکرد مدیریت ریسک حسابرسی دخلی رابطه. معکوس و ... ویژگی. های گسترده
مدیریت. سازمان. های دولتی. ،. عملکرد حسابرسی اثربخش را به منظور برآورده. نمودن .....
در مطالعه. ای با عنوان. » تأثیر. وجود. کمیته. حسابرسی. و. واحد. حسابرسی. داخلی. بر.

های‌مالي‌ های‌مالي‌با‌استفاده‌از‌نسبت بیني‌تقلب‌در‌صورت پیش ش

های مالی در. شرکت. های پذیرفته. شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال. 1385. الی.
1393. می باشد ... هدف اصلی، بیان آثار اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و
عملکرد .... های مالی، ویژگی ... در مطالعه. ای. با. عنوان. » کشف. صورت. های مالی
متقلبانه با استفاده از روش .... بینی سطح تقلب رابطه دارد و اندازه کمیته حسابرسی و
هیئت.

راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎي - فصلنامه علوم مدیریت ایران

ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﺎداري ﺑـﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺷـﺮﮐﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد. ﺷﺮﮐﺖ ...
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ، وﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﻏﯿﺮﻣﻮﻇﻒ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روﯾﻪ ﻫﺎي ... ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﮔﺮﯾﻨﺒﺮي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠ. ﺪد ... ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﻬﺎدي و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺑﺎزده ﺳﻬﺎﻣﺪاران،. ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزده اﺿﺎﻓﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ..... ﺟﺰء ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﯾﺎ واﺳﻄﻪ ﮔﺮي
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی - Symposia.ir

ویژگی های کیفی ، ویژگی هایی که مدیران درارائه اطلاعات باید مورد توجه قرار دهند ....
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی و
... بررسی نقش کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی در کارایی سیستم کنترل داخلی
.... بررسی ارتباط عملکرد مالی شرکت ها با اجزای سرمایه فکری مطالعه موردی:شرکت
های ...

بررسی تاثیر وجود عضو هیأت مدیره مشترک بر سطح افشاء و کیفیت ...

هـدف ایـن پژوهـش بررسـی رابطه بیـن اعضای مشـترک در هیات مدیره و سـطح افشـا،
کیفیت. سـود، عملکـرد شـرکت و فـرار مالیاتی در شـرکتهای پذیرفته شـده در بـورس
اوراق ... در طـی سـالهای 1387 الی 1393 اسـتخراج و مورد مطالعه و بررسـی قرار گرفتنـد.
... از طـرق انتقـال اطالعـات، افشـاي آن از طریـق صورت هـاي مالي اسـت. .... ویژگـی هـاي
سـري.

فردی مشخصات 8 استادیار متاهل 5316 ایرانی جلیلی صابر - دانشگاه آزاد ...

بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته
شده در ... بررسی رابطه بین مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه. 86.

چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت ...

مديريت كيفيت فراگير (مفاهیم و ابزارها)، تعالي سازماني، سیستم های کیفیت، ...
بین شرکت مادر و شرکت‌های اقماری، اثربخشی هیئت مدیره، تأثیر عملکرد سازمان‌ها بر
... در حسابداری، استانداردهای حسابداری و حسابرسی، روش های تأمین مالی در سازمان ها،
لزوم ... تجدید ارائه صورت های مالی، رابطه صورت های مالی با اهداف گزارشگری مالی،
محتوای ...

علیرضا معطوفی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

رئیس کمیته انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد گرگان (1392 تا کنون). ... بررسی رابطه
بین استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد مدیریت دانش (مطالعه موردی: اداره کل ...
بررسی رابطه بیم عملکرد مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در
... بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته
شده ...

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر محسن اکبری

تجارت الكترونيكي: مطالعات نظري و كاربردي: 1384 شركت چاپ ونشر بازرگاني، (همكار
) ... بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد مالی، پژوهش حسابداری، دوره 7،
شماره 1 .... حسابرسان، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشهای تجربی حسابداری، دوره 5،
شماره 3، ... اکبری، محسن؛ اسماعیل زاده، محمد، (1392)، بررسی رابطه بین ویژگی های
شغل و ...

دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی - سامانه همایش های ...

اعضای کمیته علمی ... پایاننامه کارشناسی ارشد، مقایسه عملکرد رگرسیون لجستیک
و تحلیل تمایزی در ... فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی. پژوهشی
. 1393. 7. شناسایی ویژگیهای روانشناختی اثرگذار بر مهارت حسابرسان در انجام
قضاوتهای ... رابطه بین کنترلهای داخلی و محافظه کاری شرطی در بورس اوراق بهادار
تهران.

نتیجه داوری مقالات - دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش ذاتی سهام شرکت های پذیرفته شده در ...
بررسی رابطه بین شاخص های حاکمیت شرکتی و واکنش سرمایه گذاران در بازار بورس
ایران ... ساختار داوطلبانه حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی شواهدی از بورس اوراق بهادار
تهران ... حاکمیت شرکتی و نقش کمیته حسابرسی .... ارزیابی عملکرد کمیته
حسابرسی.

انتشار مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین ...

29 آوريل 2017 ... بررسی رابطه بین ویژگی های شرکتی و افشای داوطلبانه اطلاعات در ... با تاکید بر
افزایش صلاحیت حسابرسان داخلی مطالعه موردی کمیته امداد امام ...

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺸﯽ - ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣ - انجمن حسابداری مدیریت ...

8 نوامبر 2010 ... ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل دﻋﺎوي ﺑﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻊ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ... اطالعات
حسابداري شرکت هاي پذيرفته شد ه در بورس اوراق ... افشا يعني افشا و ارائه به موقع
صورت هاي مالي و رابطه آن با ... ارتقاء و بهبود ويژگي هاي کيفي ... هزينه کنند،تا
عملکرد سال ... استقالل کميته حسابرسي و مدت تصدي حسابرس رابطه اي.

سرپرست حوزه معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم معرفی شد ...

23 آگوست 2017 ... جلسه تکریم و معارفه سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی ... ۱۴, رابطه
مسئولیت اجتماعی شرکت و ریسک افت آتی قیمت سهام ... ۱۶, مطالعه تطبیقی
حسابداری عقد مرابحه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و AAOIFI ... ۶, مقایسه
دیدگاه حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در تأثیر گزارشگری کنترل های داخلی ...

The impact of audit committee characteristics on corporate voluntary ...

تقارن اطالعات بین افراد داخل شرکت و افراد خارج از شرکت به حساب می. آید، و ... ي
حسابرسی حاکی از آنست که کارآمدي کمیته. ي حسابرسی به ویژگی. هاي کمیته ... ي دو
: بین سطح افشاي داوطلبانه و تخصص مالی کمیته ... دهد و در نتیجه عملکرد را ارتقا می.
دهد. .... پژوهشی. براي. یافتن. رابطه. بین. حاکمیت. شرکتی. و. افشاي. داوطلبانه. به.
این.

وبلاگ یونس انداوه - بررسی کیفیت گزارشات مالی و حسابرسی و ...

1 آگوست 2010 ... 1-8 نقش کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارش دهی 16 ... در این رابطه صورتهای مالی
بعنوان مهمترین مجموعه اطلا عات مالی شرکت‌ها و بیانگر نتایج فعالیت آنها محسوب
مي‌شود. .... اركان اصلي ارزيابي وضعيت و عملكرد يك شركت و تصميم گيري در مورد .....
انواع مختلف ویژگی‌های كمیته‌ی حسابرسی در مطالعات پیشین در خصوص ...

کارشناسی ارشد حسابداری ورودی1391 - موضوعات پایان نامه ارائه شده ...

ارایه مدل براي پیش بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت هاي پذیرفته شده در بورس
اوراق ... بررسی رابطه بین نسبت هاي مالی و نرخ بازده سهام شرکت هاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ... بررسی رابطه بین ویژگی هاي کیفی سود و هزینه سرمایه
سهام عادي .... ارزیابی تصمیم هاي سرمایه گذاري و رابطه آن با پایداري سود مطالعه موردي
شرکت ...

2932 / 24 / 42 مورخ 482 پروپوزال های کارشناسی ارشد مصوب در شورای ...

نقش واسطه ای مسئولیت اجتماعی شرکت ها. در رابطه بین درک. ارتباط تاثیر ابعاد
مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی ) مطالعه موردی. : شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق ...

ارائه رویکردی نوین بر صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده کاوی ...

)مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( ..... ستایش و جمالیان
پور )1388( به بررسی رابطه بین نسبت های مالی و غیر مالی با نوع ... متعیرهای مالی و
غیر مالی، نوع عملکرد بیشترین رابطه را با نوع اظهار نظر حسابرس دارد. ... )2003( به
ارزیابی گزارش های حسابرسی منتشر شده و ویژگیهای مورد مشاهده شرکت ها 3ایرلند.

دانلود پایان نامه مدیریت|دولتی|بازرگانی|اجرایی|آموزشی|ارشد و ...

SA14- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان ...
شايستگي مديريت و ويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام (مطالعه موردی : مدیران
شعب بانکها ... SA62-بررسي رضايت مندي كارشناسان شركت توانير از مسير
پيشرفت شغلي و .... MO16- بررسی نارسایی ها و چالش های سیستم های کنترل داخلی
مالی در کمیته امداد.

یحیی کامیابی - لیست دانشکده ها و گروه ها - دانشگاه مازندران

مشخصات فردی: نام و نام خانوادگی: یحیی کامیابی وضعیت استخدامی: رسمی قطعی
مدرک تحصیلی: دکتری سوابق اجرائی: مدیر گروه حسابداری دانشگاه مازندران کارشناس
...

گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد نور

14 نوامبر 2016 ... مطالعه نقش تعدیل گرانه سطح رشد فروش شرکت بر رابطه بین ... ارزیابی عملکرد و
رتبه بندی کارایی مالی شرکت های تولیدی با .... بررسی رابطه بین ویژگی های
کمیته حسابرسی و رئیس کمیته حسابرسی با به موقع بودن گزارشگری ...

Word - دانشگاه آزاد یاسوج

17 ژانويه 2017 ... در اين جلسه در رابطه با طرح هاي پژوهشي و پروپوزال های پايان نامه ها ارائه شده به ....
رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی و توسعه شغلی با سکوت سازمانی در شرکت ... عنوان
" بررسي رابطه بين اصول مديريت كيفيت فراگير، عملكرد مالي و غيرمالي .... اسیمه،
رشته حسابداري، تحت عنوان " تاثیر ویژگیهای حسابرس و شاخص ...

گروه حسابداری/ - دانشگاه قم

عضو کميته ارزيابي اساتيد رشته حسابداري دانشگاه قم جهت تبديل وضعيت آنها از
سال ... پاييز 1392, پژوهشنامه بيمه, ارزيابي عملکرد پرتفوي سرمايهگذاري شرکتهاي
بيمه ... هاي حسابداري مالي و حسابرسي, رابطه بين ويژگي هاي مالي شرکت و ساختار ...

شورای پژوهش

رابطه بانکداری با اهرم نسبی و بازده سهام(مورد مطالعه: بانکهای پذیرفته شده در بورس
... بررسی عوامل موثر و تاثیرگذار بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در ...
بررسی به کارگیری روشهای مختلف تامین مالی بر عملکرد کارکنان شعب بانک
توسعه تعاون ... تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین سطح مسئولیت اجتماعی
شرکتها و ...

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی - 2016 - ترجمه فا

رابطه بین شهرت نیروی فروش و رفتاری مشتری: نقش ارزش افزوده تجربی توسط نیرو
.... و مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی، نوآوری و عملکرد در شرکت های اسپانیایی ....
اثر حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکتی بر عملکرد شرکت و مدیریت ریسک به ... و
دانش مالی در کمیته حسابرسی با عدم رعایت افشای مالی: با صدور توبیخ عمومی در ...

ناصر محمدی - بررسی رابطه ساز و کارهای نظام راهبری شرکت و مربوط ...

اطلاعات سودمند اطلاعاتی هستند که واجد ویژگیهای کیفی باشند. ... به عنوان یکی از
معیارهای تصمیمگیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه ... هیأت مدیره و
کمیته حسابرسی بر میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری در 500 شرکت ... سایمرلی و
لای (2008) به مطالعه رابطه بین فلسفه پوشش گرایی محیطی با نسبت بدهی
پرداختند.

تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه های حسابرسی ...

این مطالعه درمورد ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و ادراکات اجرای ... بررسی
دقیق اطلاعات مالی شرکت و تسهیل کار حسابرسی داخلی و حسابرسان مالی را به عهده ...

آیین نامه نظام راهبری شرکتی - بورس اوراق بهادار تهران

ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ. راﻫﺒﺮي. ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ. ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. و ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد. ﮐﺸﻮر. ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻻزﻣﻪ ﺟﻠﺐ و
ﺣﻔﻆ .... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ، در ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ
..... ﻫﺎي. ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه. ﮐﻤﯿﺘﻪ. ﻫﺎي ﻓﻌﻠﯽ. ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه. ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز. ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ. ، ﮐﻤﯿﺘﻪ. ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴـﮏ .....
اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎري ﻧﺒﺎﯾﺪ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎراﻧﺶ ﯾـﺎ ﻫـﺮ راﺑﻄـﻪ دﯾﮕـﺮي ﮐـﻪ.

مقاله هاي دانشجويي – موسسه آموزش عالي فارابي

جواد رحيم, 93, لطف اله عليپور, بررسی رابطه بین رضایت شغلی و بهره وری کارکنان
... در امور مالي سازمان هاي دولتي ايران, کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت
و ... تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد و ساختار سازمانی, دومین کنفرانس بین المللی
.... رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي کارکنان و تعارض سازماني (مطالعه موردي: شرکت ...

کمیته حسابرسی - مجله حسابرس

س اختار و ویژگیهای کمیته حسابرس ی تا حد زیادی از ساختار. مالکیتی و ...
وجود هر گونه رابطه اس تخدامی و مسئولیت اجرایی در شرکت ... وظایفشان با آن مواجه
هستند به وسیله مطالعه میدانی، ساختار ... اعضای کمیته از بین حسابداران رسمی و
متخصصان مالی نیز تا ... ارزیابی کنترلهای داخلی و حسابرسی عملکرد در دستور کار
قرار.

آشنایی با آرایه های چند بعدی در جاوا