دانلود رایگان

مقاله در مورد نقش مدیریت و سرمایه فکری در مزیت رقابتی - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله در مورد نقش مدیریت و سرمایه فکری در مزیت رقابتی

دانلود رایگان مقاله در مورد نقش مدیریت و سرمایه فکری در مزیت رقابتی 20 صفحه
قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنـــــــوان
صفحه
چکیده
1
مقدمه و بیان مساله
2
مدیریت دانش
4
اكتساب دانش (Knowledge Acquisition)
5
تسهيل و انتقال دانش:(Knowledge Sharing)
5
كاربري دانش (Knowledge Utilization)
5
ذخيره (انباشت) دانش (Knowledge Storage)
5
سرمایه فکری چیست؟
6
سرمایه انسانی
7
سرمایه سازمانی
8
سرمایه رابطه­ای
9
رابطه مدیریت دانش و سرمایه فکری با کسب مزیت رقابتی
10
مدل مفهومی پژوهش و فرضیات
12
روش­شناسی تحقیق
12
تجزیه و تحلیل یافته­ها
13
آزمون رگرسیون
14
آزمون فریدمن
16
آزمون میانگین
17
نتیجه­گیری و پیشنهادات
18
منابع
19


فهرست جداول
عنـــــــوان
صفحه
جدول 1: اجزای سرمایه انسانی (Chen et al, 2004)
7
جدول 2: اجزای سرمایه سازمانی (Chen et al, 2004)
8
جدول 3: اجزای سرمایه رابطه­ای (Chen et al, 2004)
9
جدول 1: بررسی رابطه میان مدیریت دانش و کسب مزیت رقابتی
13
جدول 2: بررسی رابطه میان سرمایه فکری و مزیت رقابتی
14
جدول 3: تحلیل رگرسیون چندمتغیره میان مدیریت دانش و مزیت رقابتی
14
جدول 4: تحلیل رگرسیون چندمتغیره میان سرمایه فکری و مزیت رقابتی
15
جدول 5: نتایج حاصل از بکارگیری آزمون فریدمن برای رتبه­بندی ابعاد مدیریت دانش
16
جدول 6: نتایج حاصل از بکارگیری آزمون فریدمن برای رتبه­بندی ابعاد سرمایه فکری
16
جدول 7: نتایج حاصل از بکارگیری آزمون میانگین
17

چکیده:
در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان­ها براساس دانش زندگی می­کنند و می­ميرند و موفقترين سازمان­ها، آنهايي هستند که از اين دارائی ناملموس به نحو بهتر و سريع­تری استفاده می­کنند . مطالعات نشان داده­اند که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مانند پول، زمين، ماشين­آلات و غيره)، دانش واقعاً منبعی برای افزايش عملکرد کسب و کار است. از ديدگاه استراتژيك، امروزه از دانش و سرمايه فكري به منظور خلق و افزايش ارزش سازماني استفاده مي­شود و موفقيت يك سازمان به توانايي­اش در مديريت اين منبع كمياب بستگي دارد .
در این پژوهش به بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری بر کسب مزیت رقابتی شرکت سایپا پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون، بیانگر تاثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش، سرمایه فکری و ابعاد آنها بر کسب مزیت رقابتی بود. در ادامه با بکارگیری آزمون فریدمن، ابعاد دو متغیر اصلی پژوهش رتبه­بندی شدند که در میان ابعاد مدیریت دانش، تسهیم و انتقال دانش به همراه کسب دانش و ذخیره دانش، به عنوان مهمترین زیرمعیارها انتخاب و در میان اجزای سرمایه فکری نیز سرمایه رابطه­ای و سرمایه انسانی از قوت بیشتری نسبت به سایر متغیرها برخوردار بودند. در انتها نیز بکارگیری آزمون میانگین نشان داد که در میان کلیه متغیرهای تحقیق، تنها یادگیری سازمانی در سطح مطلوبی قرار ندارد.
واژگان کلیدی: مدیریت دانش، سرمایه فکری، مدیریت دانش


مقدمه و بیان مساله
وقوع انقلاب تکنولوژی اطلاعات ، شکل­گيري جامعه اطلاعاتی و شبکه­ای و نيز رشد و توسعه سريع تکنولوژی برتر، مخصوصاً در حوزۀ ارتباطات، کامپيوتر و مهندسی، از دهه 1990 الگوی رشد اقتصاد جهانی تغيير اساسی کرده است. در نتيجۀ اين تحولات، دانش به عنوان مهمترين سرمايه، جايگزين سرمايه­های مالی و فيزيکی در اقتصاد جهانی شده است.
مطالعات اخير نشان داده است که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول، زمين، ماشين­آلات و غيره)، دانش منبع افزايش عملکرد کسب و کار است. آنچه درخور توجه است اين مهم است که بازار نيز ارزش دانش و عوامل نامشهود ديگر در فرايند ايجاد ارزش را تشخيص داده است. اخيراً ميزان و نسبت اين ارزش پنهان تغيير کرده است (Bontis et al, 1999).
بر اين اساس، موفقيت حال و آينده در رقابت بين سازمان­ها، تا حد کمی مبتنی بر تخصيص منابع فيزيکی و مالی و تا حد زيادی مبتنی بر مديريت دانش خواهد بود. بنابراين، وظيفه رهبری يک سازمان خلق محيطی برای مديريت دانش است. به بيان روشن­تر، در عصر حاضر چالش پيش روي مديران آماده کردن محيط مناسب برای رشد و پرورش ذهن انسان در سازمان دانش محور است (Bontis, 1996). بنابراين، اساسي­ترين مهارت براي مديران سازمان­هاي دانش محور مديريت دانش است (Quinn, 1992). با اين همه، متأسفانه از آنجائي که ماهيت دانش نامشهود و ناملموس است، آن را توسط هيچ يک از مقياس­های سنتی حسابداری مالی نمي­توان اندازه­گيری کرد، ريسک فراموشی دانش و ساير دارایي­های ناملموس سازمان برای مديران وجود دارد. می­توان گفت مديران ارشد سازمان­ها تنها از 20 درصد دانش موجود در سازمان­هايشان استفاده می­کنند. درحقيقت، محيط کسب و کار مبتنی بر دانش در بسياری از کشورهای جهان، مستلزم يک مدل و نامگذاری جديد است که در برگيرنده عوامل ناملموس سازمان باشد. در اين وضعيت، رشته نوظهور سرمايه فکری توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است (Bontis, 2000). از ديدگاه استراتژيک، سرمايه فکری می­تواند در ايجاد و کاربرد دانش برای افزايش ارزش سازمان مورد استفاده واقع شود. امروزه، رشته در حال تکوين سرمايه فکری يک موضوع هيجان­انگيز هم برای محققان و هم برای دست­اندرکاران سازمانی شده است (Roos et al, 1997).
در دنیای امروزه دیگر، منابع اقتصادی اصلی، سرمایه، منابع طبیعی، نیروی کار و . . . نیستند، بلکه منابع اقتصادی اصلی، دانش خواهد بود. بعد از قرن بیستم که قرن اقتصاد صنعتی بود، قرن بیست و یکم قرن اقتصاد اطلاعات و دانش می­باشد. در اقتصاد صنعتی، عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی­های فیزیکی و مشهود مانند زمین، نیروی کار، پول و ... بوده است و از ترکیب این عوامل اقتصادی، ثروت تولید می­شد. در این اقتصاد، استفاده از دانش، بعنوان یک عامل تولید، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی­های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می­کند. در اقتصاد دانشی بر خلاف اقتصاد صنعتی، دارایی­های فکری و بخصوص سرمایه­های انسانی، جزء مهمترین دارایی­های سازمان محسوب می­شود و موفقیت بالقوه سازمان­ها ریشه در قابلیت فکری آنها دارد. بنابراین نحوه مدیریت سرمایه فکری در سازمان­ها و نقش آنها برکسب مزیت رقابتی می­تواند در پیشبرد اهداف سازمانی نقش بسزایی ایفا کند (بطحایی، 1385).
در این میان سازمان­های کشورمان نیز برای همسویی با سایر سازمان­ها و افزایش توان رقابتی، در عرصه­های داخلی و جهانی نیازمند مدیریت دانش و استفاده از سرمایه­های فکری سازمان خود هستند. بخصوص با عضویت ناظر کشورمان در سازمان تجارت جهانی در سال 1384 و افزایش رقابت در اقتصاد داخلی و همچنین تمایل کشور به پیوستن به این سازمان بین­المللی، لزوم نگرش سازمان­ها به مدیریت دانش و سرمایه فکری بیش از پیش احساس می­شود. لذا مطالعه حاضر با بررسی سرمایه­های فکری و مولفه­های آن یعنی سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و سرمایه رابطه­ای شرکت بهنوش، تاثیر این سرمایه­ها بر کسب مزیت رقابتی سازمان، گامی در جهت تاکید بیشتر بر ضرورت بازنگری سازمان­ها در طرز نگرششان به نحوه مدیریت سرمایه فکری خود می­باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا میان مولفه­های سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه­ای) و کسب مزیت رقابتی شرکت بهنوش، رابطه معنادار وجود دارد؟


تحقیق


مقاله


پروژه


پاورپوینت


دانلود تحقیق


تحقیق رایگان


رهبری


حکومت


نقش مدیریت


سرمایه فکری


مزیت رقابتی


مدیریت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی ...

... بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه ... مورد توجه قرار گیرند و در ... فکری و مزیت رقابتی ...

مقالات مدیریتی - بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری ...

... بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه ... در مورد مدیریت ... فکری و مزیت رقابتی ...

نقش مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی

... نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری در کسب مزیت رقابتی ... مدیریت کسب و کار: مقاله 10 ...

مـدیــریـار ... سایت جامع مدیریت - بررسی نقش مدیریت دانش و ...

بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه ... در مورد مدیریت ... فکری و مزیت رقابتی ...

سرمایه فکری در سازمان - aftabir.com

... جدید مدیریت , یعنی سرمایه فکری ... کننده مزیت رقابتی ... سرمایه فکری در تدوین و ...

دانلود مقاله بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر ...

دانلود مقاله بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه ... در مورد مدیریت ... فکری و مزیت رقابتی ...

مزیت رقابتی (مفاهیم و انواع آن)

مزیت رقابتی (مفاهیم و ... شده در مورد مزیت رقابتی ... به ایفای نقش هستند و لذا ...

مقالات ISI مزیت رقابتی : 76 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

... مدیریت و ... نقش واسطه ای مزیت رقابتی ... مزیت رقابتی در یک جنبش ...

دانشگاه علوم وفنون مازندران مهندسی صنایع

... نقش مدیریت دانش و سرمایه ... مدیریت سرمایه فکری در ... و کلید مزیت رقابتی در ...

دانلود مقاله : قابلیت‌ها، نوآوری و مزیت رقابتی

... دینامیک و مزیت رقابتی و ... و Aron Ocass در مقاله ای ... مزیت رقابتی در مدیریت ...

پرسشنامه های سازمان و مدیریت

porseshname.com . لیست پرسشنامه . جهت دانلود این پرسشنامه ها به سایت پرسشنامه.کام مراجعه کنید

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. طراحي، تحليل و ساخت یک موتور دي سي بدون جاروبك; مدل سازی، تجزیه و ...

جستار - اقتصاد مقاومتی - KHAMENEI.IR

اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجّه ...

مدیریت بازاریابی (JOMM)

1: بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق افزایش سرمایه ...

امکان دانلود پرسشنامه های مدیریتی از سایت مدیر فراهم شد

این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است.

اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها

اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله ...

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

مهمترین اخبار ایران و جهان

عکس/ غارت فروشگاه‌های مواد غذایی در ونزوئلا; فیلم/ تصنیف «شقایق های پرپر» در رثای ...

صفحه اول | انجمن پرسشنامه ایران

چند توصیه : اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته هستند، به این معنی که استاندارد ...

مقایسه سبک مدیریت درایران با کشورهای آمریکا و ژاپن و آرژانتین

بررسی سبک مدیریت در ایران و مقایسه و تفاوت های آن با کشور های آرژانتین و آمریکا و ژاپن

فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی

فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی (jibm) ... فصلنامه‌ی "مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران" ...

كاملترين مرجع تخصصي پایان نامه ، پروژه ، مقاله

مقاله : روش‌هاي مرسوم طراحي در شبكه‌هاي گسترده LAN و WAN معرفي و تحليل نرم افزار SDRmap ...

همایش های شیمی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات

میگنا - توانمندسازی کارکنان - migna.ir

چکیده این مقاله قصد دارد با رویکردی کاربردی به مفهوم توانمندی کارکنان توجه کرده و به ...

فان و سرگرمی - 321pekh.ir

الناز شاکر دوست در رالی ایرانی. عجیب ترین دخترجهان درسال2016. اتفاقی باورنکردنی برای ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران | ایرانداک

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) کانون پژوهش‌ و‌ آموزش در علوم و ...

پایان نامه های دانشجوئی - iausdj.ac.ir

ردیف : عنوان سال نگارش نگارنده 1 بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کردهای سردشتی ...

بورژوا

گفته میشود که بازار آزاد رقابتی به دلیل شکست بازار در مواردی، الزاماً تخصیص بهینه ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت گردشگری

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

تحلیل محتوا ریاضی دوم دبستان

زناشويي

پاورپوینت بهبود نظام آموزشی، تنها از طریق اصلاح ارزشیابی تحصیلی امکان پذیر نیست

تحقیق؛ پروژة SSADM

تحقیق 134 صفحه ای با عنوان آنالیز انتشار موج در خاک¬های دانه¬ای با استفاده از روش المان¬های مجزا (ِDEM)

پروژه دینامیک سیالات در توربو ماشین ها (word)

انديشه

فوتبال

مقاله درباره آموزشكده فني و حرفه اي دختران زاهدان

مقاله درمورد: معماري مسجد جامع اصفهان

تحقیق درمورد خازن (3)

تحقیق بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي

پاورپوینت درمورد سیستمهای خرید انبارداری وتوزیع

تحقیق در مورد استاد مطهري 12 ص (2)

تحقیق در مورد دلايل آتش سوزي درخودرهاي 405 ومحصولات ايران خودرو

تفسير سوره اخلاص 20 ص

فایل گزارش کارآموزی نیروگاه برق شازند ..

تحقیق در مورد آزمایش مقاومت 5 ص