دانلود رایگان

مقاله مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل - دانلود رایگاندانلود رایگان مقالات مدیریت , مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل , تجزیه و تحلیل , شرکت های تضامنی , قیمت سهام و بازار کارآمد

دانلود رایگان مقاله مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل
فهرست مطالب
سپاس گزاری أ
تقدیم به ب
مقدمه 1
فصل اول: مفاهیم مدیریت مالی و ... 3
مدیریت مالی 4
تجزیه و تحلیل های مالی 5
فصل دوم : معرفی واحدهای تجاری و ... 28
انواع واحدهای تجاری 29
تک مالکیتی 29
شرکت تضامنی (مشارکتی) 31
شرکتهای سهامی 32
اشکال دیگر واحدهای تجاری 36
شرکتهای مشارکتی خاص 36
جمع بندی 39
اهداف مدیریت مالی 39
فصل سوم : راهکارهای مدیران مالی برای افزایش رفاه اقتصادی 42
اقدامات صاحبان یا سهامداران برای رفاه اقتصادی 43
سود اقتصادی در مقابل سود حسابداری 44
قیمت سهام و بازار کارآمد 47
مدیریت مالی و افزوده شدن درآمدهای صاحبان 48
فصل چهارم: نقش مدیران مالی به عنوان رابط و ... 50
رابطه نمایندگی 51
مشکلات روابط نمایندگی 51
هزینه های روابط کارگزاری 53
فصل پنجم : اقدامات لازم برای افزایش کارایی مدیران مالی و ... 55
ترغیب مدیران: مزد خدمات اجرایی 56
افزایش ثروت سهامداران و آشفتگی حسابداری 59
افزایش ثروت سهامداران و مسئولیت اجتماعی 60
منابع 63

مقدمه
علم مالیه استفاده از اصول و مفاهیم اقتصادی در تصمیم گیری و حل مشکلات است . دایره علم مالیه می تواند به 3 دسته طبقه بندی شود: مدیریت مالی ، سرمایه گذاری، نهادهای مالی
مدیریت مالی: که مدیریت مالی شرکتها (Carporate finance) یا مدیریت مالی تجاری (business finance) نیز نامیده می شود. اصولاً با تصمیم گیری های مالی در مسائل تجاری سرو کار دارد. تصمیمات مدیریت مالی شامل حفظ تراز نقدی، گسترش حسابها، بکار گیری سایر موسسات، قرض کردن از بانک و صدور سهام و اوراق بهادار است.
سرمایه گذاریها: این بخش از علم مالیه بر روی وضعیت بازارهای مالی و تعیین قیمت اوراق بهادار تمرکز دراد.وظایف مدیران سرمایه گذاری ممکن است شامل قیمت گذاری بر سهام عادی، انتخاب اوراق بهادار برای وجوه بازنشستگی یا ارزیابی عملکرد اوراق دارایی می باشد.
نهادهای مالی: این بخش از علم مالیه با بانک و سایر موسساتی که وظیفه جمع کردن منابع مالی و سایر مصرف کنندگان مالی را با هم در یکجا دارند را شامل می شود. برای مثال مدیر بانکی ممکن است تصمیماتی درباره دادن وام، حفظ تراز نقدی، تعیین مقدار بهره برای وامها همچنین شیوه برخورد با مقررات بگیرد.
بخش خاصی از مدیریت مالی مهم نیست بلکه اهمیت دارد شرایط تجاری و کاری است که باعث می شوداز هر یک از تئوریها یا ابزارهای مالی اتخاذ شود مکن است شامل سرمایه گذاری (استفاده از سرمایه) تامین اعتبار (افزایش سرمایه) می شود.
مدیرانی که هر یک از این زمینه ها فعالیت می کنند دارای زمینه اطلاعات مالی یکسان هستند. در این مقاله ما شما را با این دانش مشترک آشنا می کنیم و نشان می دهیم که چگونه در تصمیم گیری های مالی از این دانش استفاده می کنیم.
علی رغم تاکید این مقاله بررسی مدیریت مالی اصول اصلی و ابزار مورد استفاده آن در زمینه سرمایه گذاری و نهادهای مالی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در این قسمت مقدماتی ما به نوع تصمیماتی که مدیران مالی می گیرند و نقش تجزیه و تحلیل های مالی، حالتهای مختلف مالکیت های تجاری و کاری و اهداف تصمیمات مدیران توجه می کنیم.در نهایت ما رابطه بین مدیران و صاحبان شرکتها را توضیح خواهیم داد.

مدیریت مالی
مدیریت مالی در برگیرنده مختلف تصمیم گیری ها می شود. ما می توانیم این تصمیم گیری ها را به 3 دسته اصلی تقسیم کینم:
1- تصمیمات سرمایه گذاری 2- تصمیمات تامین اعتبار 3- تصمیماتی که شامل هر دوی آنها می شود.
تصمیمات سرمایه گذاری با طرز استفاده از سرمایه، خرید ، نگهداری یا فروش تمام انواع دارایی ها سرو کار دارد. به این ترتیب که لازم است که یک دستگاه مهرزن از کار افتاده بخریم؟ لازم است که یک خط تولید را راه اندازی کنیم؟ وسایل قدیمی را بفروشیم ؟ یک کمپانی یا موسسه را بخریم؟ نقدینگی خود را در بانک نگهداریم؟
تصمیمات مالی شامل فراهم آوردن سرمایه لازم برای سرمایه گذاری و تامین اعتبار برای فعالیتهای هر روز می شود. آیا مدیران باید از درامدهایی که از موسسات به دست امده استفاده کند؟ آیا آنها بایست از نقدینگی که از خارج از واحد تجاری آنها به دست آمده استفاده کنند؟
فعالیتها و سرمایهج گذاری های یک شرکت می تواند از خارج از شغل آنها تامین اعتبار شود موسسه بدهی های تحمیلی (incurring debts) قبل مثل استفاده از وام بانکی و فروش اوراق بهادار یا به وسیله فروش سهام مالکیت . زیرا هر یک از این روشهای مالی تجارت را در مسیرهای مختلفی قرار می دهد که در آنها تصمیمات مالی اهمیت زیادی دارد. بسیاری از تصمیمات کاری به طور همزمان شامل هم سرمایه گذاری وهم تامین اعتبار می شود. مثلاً یک شرکت ممکن است بخواهد از یک شرکت یا موسسه دیگر در تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری استفاده کند.
گر چه موفقیت در انتخاب آنها بستگی به چگونگی تامین اعتبار کردن دارد: که به صورت قرض کردن پول باشد یا با قیمت خرید مقابله کرد یا با فروش سهام یا اوراق بهادار باشد و یا معاوضه سهام اوراق بهادار باشدو اگر مدیران تصمیم به قرض کردن پول بگیرند پول قرض گرفته شده باید در مدت زمان معینی پس داده شود. سرمایه گذران ( آنهایی که پول قرض می دهند) معمولاً در سود شرکتهایی که پول را قرض گرفته اند سهیم نمی شوند. از طرف دیگر اگر مدیران تصمیم بگیرند که با فروش سهام، مالکیت تامین اعتبار کنند، این سرمایه دیگر نباید پس داده شود. اگر چه فروش این سهام باعث کم رنگ شدن کنترل سهامداران کنونی می شود.
اینکه آیا تصمیمات مالی شامل سرمایه گذاری ، تامین اعتبار یا هر دوی انها می شود به 2 عامل مهم بستگی دارد. ریسک و بازده مورد نیاز به وسیله مطالعات شما درعلم مالیه، شما با این عوامل سرو کار خواهید داشت. بازده مورد نیاز تفاوت بین سود بالقوه و هزینه های بالقوه است. ریسک آن میزان از عدم اطمینان است که مربوط به بازده مورد نیاز است.
تجزیه و تحلیل های مالی
تجزیه و تحلیل های مالی، یکی از ابزارهای مدیریت مالی است که شامل ارزیابی در شرایط مالی و عملکرد یک شرکت تجاری یک وضعیت و یا حتی اقتصاد آن شرکت و پیش بینی شرایط و عملکرد آینده آن شرکت است. به عبارت دیکر این بدان معنی است که میزان ریسک و بازده مورد نیاز را بررسی می کند.
اطلاعات تجزیه و تحلیل های مالی ممکن است در قسمتهایی داخل آن موسسه باشند مانند قسمتهای بازاریابی وتولید و یا از سازمانهایی که دارای اطلاعات حسابداری هستند و یا از کمپانی های فروش اطلاعات مثل شرکت مالی (bkoomberg) یا خدمات سرمایه گذاری (Moody) و شرکت همکاری استاندار و پور (stanadad .. FOOR) همچنین ممکن است از انتشارات دولتی مثل Federal Reserve Buleth استفاده شود. نشریات مالی مثل Fartune,forbes,Business week, wall street jornal هم اطلاعات مالی و اطلاعات اقتصادی (شامل صنایع، بازارها و اقتصاد) را منتشر می کند ولی امروزه بیشتر اطلاعات در اینترنت موجود است.
در یک شرکت بررسی های مالی ممکن است نه تنها برای ارزیابی عملکرد آن شرکت به کار رود بلکه برای ارزیابی قسمتهای مختلف از شرکت، بخشها و خطوط تولید نیز به کار می رود. این تجزیه و تحلیل ها ممکن است هم به صورت دوره ای و زمانی که مورد نیاز است انجام شود تا بتواند نه تنها تصمیمات مالی درست و آگاهانه را تضمین کند. بلکه به عنوان کمکی برای اتخاذ سیاستهای شخصی و سیستم های تشویقی مورد استفاده قرار گیرد. در بیرون از این موسسه، تجزیه و تحلیل های مالی ممکن است برای تعیین ارزش یک مصرف کننده جدید استفاده شود تا به وسیله آن توان منابع را برای شرایط قرارداد بلند مدت و همچنین عملکرد بازاری رقیبان را ارزیابی کنند. موسسات و سرمایه گذرانی که دارای زمان ونظر کارشناسی و یا منبعی که این بررسی های مالی را انجام می دهند نیستند ممکن است خود مبادرت به خرید این تجزیه و تحلیل ها از شرکتهایی که در این زمینه تخصص دارند بکنند چنین شرکتهایی می توانند گزارشاتی از از تجزیه و تحلیل های کاملاً دقیق با جزئیات کامل گرفته تا بررسی های ساده تجاری را انجام دهند.
برای مثال شرکت خدماتی (Dun and Bradstreet) اعتبار سیاری از موسسات را از شرکتهای بزرگ گرفتند تا تجارتهای محلی را بررسی کند. مثالهای دیگر مانند شرکت خدمات مالی Fitch,Standard and poor,Moody می باشند که ارزش و اعتبار اوراق قرضه ای که به وسیله شرکتها صادر می شود را ارزیابی می کنند و این نظرات را در قالب رده بندی های که در اسنادی که توسط این سه شرکت منتشر می شوند در دسترس هستند.
یکی از شیوه هاي اصلی تحلیلگران مالی در ارزیابی شرکتها، استفاده از صورتهاي مالی آنهاست. تحلیلگران صورتهاي مالی یک شرکت را می گیرند و با اقدامات مقایسه اقدام به تجزیه و تحلیل آنها می کنند. در تجزیه و تحلیل شرکت ها سعی می شود وضعت سود آوري، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش ، وضعیت بدهی و حاشیه سود شرکت به طور کامل بررسی گردد. ذینفعان شرکت اعم از سهامداران، بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت میتوانند با استفاده از تجزیه و تحلیل هاي انجام شده بر روي صورت هاي مالی یک شرکت خود را در وضعیت مناسبی با آن قرار دهند. اگر ریسک مالی شرکت بالا باشد سهامداران ممکن است اقدام به فروش سهام خود کنند و یا بستانکاران سعی می کنند اعتبار کمتري به شرکت بدهند و یا در مقابل وضعیت بستانکاري خود بازدهی بیشتري را طلب کنند.
انواع تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی
تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی به دو گروه تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه و تحلیل عمودي تقسیم می شود.
الف) تجزیه و تحلیل افقی:
این نوع تجزیه و تحلیل، اطلاعات صورتهاي مالی را براي چند دوره مالی بر مبناي اطلاعات سال پایه بیان می کند و موفقیت در هر دوره مالی با مقایسه اطلاعات سنوات قبل بررسی می شود و خود به دو دسته صورت هاي مالی مقایسه اي و بررسی روند تقسیم می شود .
1) صورت هاي مالی مقایسه اي:
به تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی در دو دوره متوالی اطلاق می شود، تحلیل کنندگان مالی تغییر مطلق ارقام صورتهاي مالی و همچنین درصد تغییر از یک سال به سال دیگر را محاسبه میکنند، بدین ترتیب اطلاعات جامع تري از صورت هاي مالی استخراج می شود.
2) بررسی روند:
در این بررسی روند اقلام مهم مندرج در صورت هاي مالی با مبناي قراردادن سال پایه بررسی می شود به همین دلیل واحدهاي تجاري در اغلب موارد ارقام مقایسه اي براي دوره هاي متوالی 5 تا 10 ساله را ارایه می کنند تا مقایسه هاي بیشتري انجام پذیرد. این تجزیه و تحلیل اهمیت بیشتري از تحلیل صورت هاي مالی مقایسه اي در دو دوره متوالی دارد، زیرا دوره ها بیشتر روند ارقام را بهتر منعکس می کند، تغییر از یک دوره مالی به دوره مالی بعد ممکن است الزاماً بخشی از یک روند کلی محسوب نشود زیرا ممکن است این تغییر در شرایط غیر عادي اقتصادي با وقوع چند رویداد غیر مکرر ایجاد شده باشد، مثلاً افزایش قابل ملاحظه در سود هر سهم سال جاري ممکن است ناشی از فروش اوراق بهاداري باشد که چند سال قبل خریداري شده است، که در سال هاي آتی تکرار نگردد لذا مقایسه سود خالص در یک دوره 5 ساله ممکن است این حقیقت را که افزایش سود در سال جاري در روال عادي عملیات نبوده است آشکار نماید .
مقالات مدیریت


مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل


تجزیه و تحلیل


شرکت های تضامنی


قیمت سهام و بازار کارآمد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان مقاله مقدمه ای بر مدیریت مالی و تجزیه و ...

مدیریت مالی; تجزیه و تحلیل ... ، مفاهیم اقتصادی، مقاله مقدمه ای بر مدیریت ...

دانلود مقاله مقدمه ای بر مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل

تحقیق در مورد مقدمه ای بر مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل ، مقاله در مورد مقدمه ای ...

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی pdf مقاله

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی pdf مقاله ... تجزیه و تحلیل مالی ... مدیریت مالی یکی ...

روش‌های تجزیه و تحلیل سهام و صورتهای مالی – مقالات ...

روش‌های تجزیه و تحلیل سهام و صورتهای مالی تجزیه و تحلیل ... در این مقاله اثر مدیریت ...

مقدمه ای بر مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلیل های مالی. تجزیه و تحلیل های مالی، یکی ... مقدمه ای بر مدیریت مالی و تجزیه و ...

تحقیق در مورد مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل - مگ ایران

مدیریت مالی و تجزیه و ... تحقیق در مورد مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل, خرید مقاله, ...

تجزیه و تحلیل نسبت های مالیمدیریت مالی

مدیریت مالی مدیریت مالی ... اما برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکتها چهار نوع نسبت ...

دانلود مقاله درباره تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت

تجزیه و تحلیل سیستم های ... دانلود مقاله درباره مدیریت کالا در صنایع بزرگ و ...

دانلود مقاله : تجزیه و تحلیل الگوهای …

... موضوع : الگوبرداری در مدیریت ... تجزیه و تحلیل الگوهای XQuery. ... تجزیه و تحلیل ...

دانلود رایگان مقاله اقتصاد - مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل

دانلود رایگان مقاله اقتصاد - مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل علم مالیه استفاده از اصول و ...

مقاله های برتر مدیریت - FM

fm - مقاله های برتر مدیریت - - fm ... در اواخر قرن نوزدهم مدیریت علمی به عنوان رشته ای خاص ...

پایگاه مقالات علمی مدیریت

عنوان مقاله: مفهوم مدیریت جهادی و مولفه های عملکردی آن مولفین: دکتر روح الله تولایی ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله

آخرین مقالات. اقدامات آموزش مدیریت رفتار و محتوای برنامه های آموزشی معلم تربیت بدنی ...

مقاله های تخصصی فارسی مدیریت پسماند

قائم مقام; معاون مالی اداری; معاون برنامه ریزی و توسعه شهری; معاون پردازش و دفع; معاون ...

پایان نامه مدیریت | انجام پایان نامه ارشد مدیریت ...

انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت. از ویژگی های اساسی عصر مدرن ما ایجاد، توسعه و ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری|ترجمه فارسی|مقاله ...

پروپوزال مدیریت و حسابداری; پروپوزال علوم پزشکی و بهداشت; پروپوزال روانشناسی ، علوم ...

بزرگترین بانک جامع مهندسی صنایع و مدیریت ایران - …

industrial engineering management articles and softwares betsa بانك ملی جامع مقالات مهندسی صنایع و مدیریت ایران ...

چاپ تضمینی مقاله isi | از تیم ما پذیرش،نگارش مقاله

چاپ مقاله isi گروه ارنا از تیم ما پذیرش و نگارش مقاله isi را بخواهید چاپ مقالات isi شما به ...

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (jfksa) ... ساختار مالکیت (ترکیب سهامداری و تمرکز) و سیاست ...

مدیران و دانشجویان سطح ... - managerial.ir

سمینار در مسائل مدیریت. ابزارها و مفاهیم کلیدی مدیریت : ده مفهوم کلیدی مورد علاقه مدیران

مدیران و دانشجویان سطح ... - managerial.ir

سمینار در مسائل مدیریت. ابزارها و مفاهیم کلیدی مدیریت : ده مفهوم کلیدی مورد علاقه مدیران

ui.ac.ir

Sheet3 Sheet2 Sheet1 دکتر مهدی جمشیدیان مجتبی پیرصالحی بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس ...

مقاله مدیریت ناوگان ریلی راه آهن با استفاده از RFID ...

مدیریت ناوگان ریلی راه آهن با استفاده از فناوری شناسایی به کمک امواج رادیویی مطالعه ...

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری …

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه - انتخاب موضوع- یرایش مقاله فارسی و انگلیسی-علمی ...

مقالات علمی پژوهشی بازاریابی و مدیریت بازار

مقالات علمی پژوهشی بازاریابی و مدیریت بازار | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود ...

مهندسی و مدیریت ساخت - serieomran.com

آشنایی با گرایش مهندسی و مدیریت ساخت. مهندسی و مدیریت ساخت يکی از گرایش­های دوره ...

مهندسی صنایع و مدیریت

مهندسی صنایع و مدیریت (j65) ... مجله ی علمی و پژوهشی «شریف» به عنوان یکی از پیشگامان مجلات ...

منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت

·منابع آزمون های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی منابع آزمون های کارشناسی ارشد ...

پاورپوینت ؛ نیما یوشیج

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم

دانلود پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم درس یک تا پایان دهم

متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الاصول 3 جلد

سوالات متن تاریخ دهم انسانی با پاسخ

شرق شناسی

پاورپوینت درس هفتم تاریخ ایران و جهان پایه دهم(مطالعه و کاوش در گذشته های دور)

پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم درس هفتم جهان اسلام در عصر خلافت عباسی

دانلود پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر - دوره ی دوم مشروطه (1288-1293)

دانلود پاورپوینت زندگینامه نیما یوشیج

خودارزیابی علوم و فنون ادبی پایه ی دهم ادبیات و علوم انسانی

فرم 370 سوالی mmpi

پروتکل درمان افسردگی با رویکرد شناختی- رفتاری (CBT)

دانلود کتاب روانشناسی رشد لورا برک pdf

دانلود کارگاه طرحواره درمانی دکتر حمیدپور

مرحله ی اول آزمون توربو

دانلود خلاصه کتاب قدرت نرم «جوزف نای» دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

خلاصه کتاب مبانی نشانه‌شناسی دانیل چندلر،‌ سوره مهر

خلاصه کتاب کشاکش آرا در جامعه شناسی، استیون سیدمن، ترجمة هادی جلیلی

پاورپوینت مکتب فرانکفورت

پاورپوینت درس هفتم آمادگی دفاعی نهم پدافند غیر عامل

پاورپوینت جامعه شناسی پایه دهم درس پنجم(جهان اجتماعی)

پاورپوینت درس هفتم جامعه شناسی پایه ی دهم(ارزیابی جهان های اجتماعی)

سیر جوامع بشری؛ گرهارد لنسکی و جین لنسکی؛ ترجمه دکتر ناصر موفقیان؛ انتشارات شرکت سهامی؛ چاپ اول؛ تهران: 1369

خلاصه ای مفید از کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی (تألیف ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود-ترجمه عبدالحسین نیک گوهر)

نقشه اتوکد شهر بابل

نقشه GIS مناطق 22 گانه شهر تهران

نحوه استخراج شاخص های گرد غبار از روی تصاویر ماهواره ای

پایان نامه رشته گردشگری با موضوع بررسی نقش صنايع دستي در بالا بردن انگيزه سفر به مناطق مختلف كشور ايران