دانلود رایگان

دانلود پروژه بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پاية اول ( دختر و پسر ) - هوش - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول ( دختر و پسر ) هوش

دانلود رایگان دانلود پروژه بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پاية اول ( دختر و پسر ) - هوش
عنوان صفحه فهوم هوش
هوش كلي
جنبه هاي مورد توجه روان شناسان
تعاريف هوش
ويژگيهاي هوش
ويژگيهاي عمومي هوش
انواع هوش
نظريه هاي معاصر هوش
نظريه هاي عاملي
نظريه هاي دو عاملي اسپيرمن
نظريه چند عاملي ترستون
تحليل عوامل ترستون
مدلهاي سلسله مراتبي ورنون
نظرية كتل
نظريه دو سطحي جنسن
نظريه هاي فرايند مداري هوش
عنوان صفحه
نظرية شناختي پياژه
نظريه باز نمايي برونر
رويكرد و يا ديدگاه مؤلفه اي
جدول مولفه هاي هوش استبرنبرگ
يك توانايي يا چند توانايي
نظريه هوش گليفورد
هوش و وراثت
خويشاوندي نسبي و هوش
تأثيرات فرهنگي در رشد كودك
تأثير طبقه اجتماعي
پايگاه اجتماعي و اقتصادي
هوش
تفاوتهاي جنسيتي در عملكرد هوش
آيا بهرة هوش ثابت است ؟
انواع تيز هوش و طبقه بندي تيز هوشان
ويژگيهاي تيز هوشان
همبستگي هوش و حجم مغز
عنوان صفحه
نكات ضروري در مورد بهداشت و روان كودكان
تاريخچة پيدايش مقياس اندازه گيري هوش
آزمونهاي هوش .
آزمون هوش استانفورد – بينه ( فردي )
مقياس جديد استنفوردبينه
مقياس هوش وكسلر
آزمونهاي گروهي هوش
آزمونهاي چند بعدي هوش
آزمونهاي ريون
طبقه بندي آزمونهاي هوش بر حسب گروههاي سني
ب : مهد كودك تأثيركودكستان در رفتار اجتماعي كودك
تأثير كودكستان در رشد مفاهيم ذهني اطفال
رفتار اجتماعي در سنين بيش از مدرسه
واكنشهاي عاطفي متقابل اجتماعي

مفهوم هوش (1)
در طول دهه هاي گذشته تغيير بسياري كرده است و برطبق ديدگاههاي غالب و ارزشهاي رايج روز در هر دوره ، تعيين شده است و ابزاري كه براي اندازه گيري آن بكار رفته مي رود همچنان در حال تغيير خواهد بود . هوش جنبه اي ازجنبه هاي گوناگون تفاوتهاي فردي است كه هنوز درچارچوب كامل قرار نگرفته است ، از جمله هاي ويژگيهاي فردي فرآيندهاي ذهني هستند كه مشاهده مستقيم اين تفاوت در آنها بسيار دشوار و گاهي غير ممكن است و لذا ما فقط از روي اعمال كه اشخاص انجام مي دهند ، قادر هستيم كه به نيروهاي ذهني آنها پي ببريم ، مثلاً : كودكي كه مسائل را زودتر ياد مي گيرد كودك با هوش ناميده مي شود ، ولي كودك كه نمي تواند به آن سرعت فرا گيرد وقتي مهارتهاي ساده را هم به زحمت مي آموزد ، از لحاظ توانائيهاي ذهني داراي هوش ضعيف است بدين معني كه هر دو كودك استعداد ذهني دارند ولي اين استعداد در اوّلي بيشتر از دوّمي است[1] . ( اسدي ، 74 )
هوش بر خلاف تصور عامه يك جوهر يا ملكه نيست بلكه متضمن اعمال واكنشهاي ذهني پيچيده اي است كه در رفتار فرد ظاهر مي شود . از همين روست كه از هوش به خودي خود نمي توان تعريف جامعي ارائه دارد و سعي در تعريف ارائه هر تعريف مجددي از هوش ، نتيجه اش نامفهوم يا حداقل نارسا بودن تعريف است . لذا بسياري از روان شناسان ، روش غير مستقيم پيش گرفته و مثلاً از توضيح تفاوت ميان هوش و عادت ، هوش وغريزه ، هوش و استعداد براي نشان دادن و جوه افتراقي آنها ، استفاده كرد ، و به تعريف معنا.ي آن نزديك مي شود و آن گاه اين تعاريف كامل نشده را در هم ادغام كرده و با شناخت مجموعة ، اين فعاليت ، به تصور كلي و مفهوم هوش نامحدودي نزديك مي شوند . شناختي كه تنها از طريق تظاهراتش در رفتار ميسر مي شود .(اسدي ، 74 )
هوش معمولاً در فهرست ويژگيهاي فرد آمده و از جمله خصائص كم و بيش ثابت رفتار بشمار مي رود . توصيف و اندازه گيري هوش قسمت عمدة وقت روانشناسان را به خود اختصاص داده است .
مطالعات آنان در اين زمينه ارزش علمي و نظري دارد . ارزش علمي عبارت است از پي بردن به ميزان كارآمدي افراد و تعيين اينكه ايشان تا چه حدودي و درچه قسمتهايي مي توانند مفيد واقع شده و موفقيت بدست آورند و ارزش نظري تحقيقات روانشناسان در مورد هوش اين است كه مي توانند شناخت انسان را در مورد خودش بيشتر كنند و تا حدي موجب ارضاي كنجكاوي او شوند ( آستانبوس ، 74 )
وقتي ما از هوش انسان مي گوئيم در واقع به رفتار و كردار او در موارد مختلف ، كه از وضعيت هوش او حكايت مي كند توجه داريم . ( آستانبوس 74 )هوش كلي :
هوش يعني سازگاري فعال ، سازگاري آگاهانه در معناي وسيع كلمه ، نه سازگاري
منفعل. به عبارت ديگر هوش يعني ايجاد اصلاحات در محيطي كه خود با آن سازگار مي شود . وقتي فرد هوش خود را بكار مي گيرد كه با موقعيتهاي نسبتاً جديد و تازه باشد سازگار شود. ( مومنين ، 74 )
مي توان هوش كلي را بصورت زير تعريف كرد :
توانايي سازگاري آگاهانه و فعال با موقعيتهاي تازه يا نسبتاً تازه اي كه خود با آن روبرو مي شود . از آنجائيكه اين موقعيتها ماهيت و پيچيدگي بسيار متغيري دارند بنابراين مي توان پيش بيني كرد كه انواع هوش نيز بايد همان تنوع و پيچيدگي موقعيتها را داشته باشد ، زيرا به كمك انواع سازگاريها و به كمك انواع آزمونهايي كه براي ما ارزشيايي عيني اين سازگاريها ساخته مي شود ، تعريف مي گردند . ( مومنين ، 74 )

جنبه هاي مورد توجه روانشناسان :
زمينه سازگاري : از آنجا كه هوش بعنوان يك استعداد كلي سازگاري به حساب مي آيد ما مي توانيم توجه خود را روي ماهيت نوع مسائل كه بايد حل شوند متمركز كنيم در اين صورت موارد زير را در دست خواهيم داشت ؛
موقعيتهاي ملموس
دنياي اجتماعي ، اشخاص ، انسانها . بنابر اين از هوش علمي و انتزاعي و اجتماعي صحبت خواهيم كرد .

هوش[2] :
در توانايي كسب ، بازيابي و استفاده از دانش به شيوه اي معنا دار ، درك و فهم ايده هاي عيني و انتزاعي و درك مناسبات بين اشياء و ايده ها (مترجم ماهر،1371 )
هوش : در هوش را مي توان توانايي تشخيص براي همگون سازي [3] معلومات واقعي يادآوري حوادث گذشته دور و نزديك ، استدلال منطقي ساختن و پرداختن مفاهيم ، ( چه ارقام ، چه كلمات ) تبديل مفاهيم انتزاعي به لفظي : به انتزاعي ، تحليل و ساخت و داراي معني با مسائل و تقّدم هايي كه در يك موقعيت خاص مهم فرض مي شوند ، تعريف كرد . ( كاپلان سادوك ، 1375 )
ابينگهاوس[4] : هوش عبارت است از قدرت تركيب كردن مواد ( بياني ، 1372 )
ثوراندايك4 هوش عبارت از قدرت ابزار عكس العملهاي خوب از نقطه حقيقت و هوش معدل استعدادهاست ( بياني ، 1372 )
وكسلر5 هوش عبارت از مجموع يا كل استعداد فرد كه دو را به انجام كار با هدف تفكري و به بر خورد موثر با محيط منجر مي شود ( بياني ، 1372 )
پياژه6 : هوش پيشرفته ترين نوع سازش ذهني است ، يعني اينكه فرد در اثر تماس با محيط عناصر جديد را در محيط گرفته و به درون خود مي برد وتوسط خويش بر محيط اثر مي گذارد و در اصل اين درون سازي و برون سازي سبب تعادل فردي مي گردد . ( سيف ، 1375 )
من هوش را به صورتي از تعادل يابي تعريف مي كنم كه تمام ساختهاي شناختي به سوي آن هدايت مي شود . ( سيف ، 1375 )
كتل1 : هوش به دوجزء بزرگ كه مكمل يكديگرند تقسيم مي شود؛ هوش متبلور ، هوش سيال
هوش متبلور2 : كه بر آمده از محيط يادگيرهاست
هوش سيال3 كه وابسته به وراثت است وتوان بالقوة فردرا نشان ميدهد .( بهرامي ،1377 )
ترمن4 : › هوش استعداد و تفكر انتزاعي است ( شعاري نژاد ، 1370 )
اشترن5 : هوش ، استعداد عمومي فرد براي سازگاري عقلي با مسائل و اوضاع تازه زندگي است . ( شعاري نژاد ، 1370 )
مولر6 : هوش ، استعداد بينش در انسان و حيوان است
كلوين7 : هوش ، استعداد يادگيري است .
كروارد8 : هوش ، استعداد استفاده از تجربه هاي قبلي در مسائل تازه و پيش بيني مسائل بعدي است
مان 1 : او هوش را استعداد يادگيري و مورد استفاده قرار دادن آموخته هاي خود در سازگاري با اوضاع تازه و حل مسائل جديد است .
بينه2 : هوش ، ازچهار استعداد تركيب شده است : فهم ، ابتكار ، انتقاد و استعداد توجيه فكر در جهت معين.
اسپيرمن3 : هوش ، استعداد نظري عمومي است كه در همه انواع فعاليتهاي ذهني موثر است .
بورينگ 4 : هوش ، چيزي است كه بوسيلة آزمونهاي هوش اندازه گيري شده است .
(شعاري نژاد ، 1370 )
ويژگيهاي هوش :
ديويد وكسلرمؤلف مقياس هوش و كسلر بزرگسالان و مقياس هوش و كسلر براي كودكان هوش را چنين تعريف مي كند :
توانايي يكپارچه فرد را عمل كردن عامرانه ، تفكر منطقي و توانايي كنار آمدن با محيط به نحوي موثر ( پاشاشريفي ، 1377 )

ويژگيهاي عمومي هوش :
بحث در جزئيات ديدگاه استربنرگ دربارة هوش از محدودة مطالب حاضر خارج است امّا مي توان خلاصه اي از ديدگاه او را ارائه كرد . مؤلفه هاي مختلفي كه اشترنبرگ شناسايي كرده صورت سازمان يافته دارند و به صورت خوشه هايي با عناوين زير عمل مي كنند .
اين چهار توانايي عمومي منجر به تحليل مولفه اي از هوش نسيتند بلكه در بسياري از تحليهاي عاملي آزمونهاي هوش نيز به آن بر خورديم .

................

81 صفحه فایل Word


تحقیق


پروژه


ارائه


مقاله


علوم انسانی


روانشناسی و علوم تربیتی


دانلود پروژه بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایة اول ( دختر و پسر )


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه - اثر مهد كودک بر هوش دانش آموزان

... اثر مهد كودک بر هوش دانش ... بررسي اثر مهد كودک بر هوش دانش آموزان پايه اول ( دختر و پسر ) ...

دانلود پایان نامه روانشناسی - دانلود پایان نامه …

پایان نامه بررسی اثر مهد كودک بر هوش دانش آموزان پایه اول. پایان نامه ی حاضر مربوط به رشته ...

بررسی اثر مهد كودک بر هوش دانش آموزان دختر و پسر پايه اول ...

... بر هوش دانش آموزان دختر و پسر ... اثر مهد كودک بر هوش دانش آموزان دختر و پسر پايه اول ...

دانلود پروژه تحقیق مقاله گزارش کارآموزی نمونه …

... بين دانش آموزان شهرستان ... دختر و پسر برخوردار از آموزشهاي مهد كودك بر رشد هوش عملي ...

تحقیق ر« هوش » - فراپوشه - دانلود فایل ، مقاله ، جزوه

... بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پاية اول ( دختر و پسر ) ... دانلود پروژه تحقیق بررسی ...

خرید آنلاین بررسی اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پایة اول ...

... اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پایة اول ( دختر و پسر ) ... اثر مهد كودك بر هوش دانش ...

دانلود رایگان تحقیق روانشناسی – پاییز دانلود

... هوش پسر , هوش , دانلود تحقیق ... بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پاية اول ( دختر و ...

بررسي تاثير مهد كودك بر رشد هوش عملي كودكان 7 تا …

... اثر مهد كودك بر ... ـ بین کودکان دختر و پسر برخوردار از ... تحصیلی دانش آموزان کلاس اول ...

مرجع دانلود همه چي - مهد كودک

اثر مهد كودک بر هوش دانش آموزان . پایان نامه بررسی اثر مهد كودک بر هوش دانش آموزان پایه اول

دسته‌بندی پیش دبستانی - دانلود مقاله، پروژه، …

... دانلود مقاله، پروژه ... بررسی اثر مهدکودک بر هوش دانش آموزان. ... بین کودکان دختر و پسر ...